การดูแลรักษาเครื่อง All-In-One ของท่าน

การเปลี่ยนกลักหมึกพิมพ์

การปรับตั้งกลักหมึกพิมพ์

การปรับปรุงคุณภาพการพิมพ์

การถนอมรักษากลักหมึกพิมพ์

การทำความสะอาดเลนส์สแกนและลูกกลิ้งสีขาว

การนำผลิตภัณฑ์ Lexmark กลับมาใช้ใหม่

การสั่งซื้อวัสดุสิ้นเปลือง


การเปลี่ยนกลักหมึกพิมพ์

Lexmark 4200 Series ใช้กลักหมึกพิมพ์ต่อไปนี้:

ตัวยึดกลักหมึกพิมพ์ด้านซ้าย:

กลักหมึกสี

ตัวยึดกลักหมึกพิมพ์ด้านขวา:

กลักหมึกพิมพ์สีดำ

หมายเหตุ: หากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการสั่งซื้อวัสดุสิ้นเปลือง ดูในส่วน การสั่งซื้อวัสดุสิ้นเปลือง

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่อง All-In-One เปิดอยู่
 2. ดึงแผงควบคุมเข้าหาตัวท่าน แล้วเปิดฝาที่ปิดกลักหมึกพิมพ์ออก

ตัวรองรับกลักหมึกพิมพ์จะเลื่อนออกและหยุดที่ตำแหน่งใส่กลักหมึกพิมพ์ เว้นแต่ในกรณีที่เครื่อง All-In-One กำลังทำงาน

 1. ดึงกลักหมึกพิมพ์เก่าเข้าหาตัวท่าน แล้วยกกลักออก เก็บกลักหมึกพิมพ์ไว้ในบรรจุภัณฑ์ซึ่งปิดสนิทไม่มีอากาศเข้า หรือนำไปทิ้ง

 2. หากท่านกำลังติดตั้งกลักหมึกพิมพ์ใหม่ ให้ลอกสติกเกอร์และเทปใสออกจากส่วนล่างของกลักหมึกพิมพ์

คำเตือน: อย่าสัมผัสถูกบริเวณผิวสัมผัสสีทองบนกลักหมึกพิมพ์

 1. ใส่กลักหมึกสีในตัวรองรับกลักหมึกพิมพ์ด้านซ้าย ใส่กลักหมึกพิมพ์สีดำในตัวยึดกลักหมึกพิมพ์ด้านขวา

 2. ดันส่วนบนของกลักหมึกพิมพ์ไปด้านหลังจนกระทั่งกลักยึดเข้าที่ได้แน่นเรียบร้อย

 3. ปิดฝาที่ใช้ปิดช่องกลักหมึกพิมพ์ แล้วปิดแผงควบคุม
 4. ใส่กระดาษในที่พักกระดาษและปรับตัวนำกระดาษให้พอดี

 5. ใช้ปุ่มบนแผงควบคุมเพื่อตอบคำถามที่ปรากฏขึ้นบนส่วนแสดงผล:
 1. หากกลักหมึกพิมพ์สีที่ท่านติดตั้งเป็นกลักใหม่ (ไม่เคยผ่านการใช้งาน) ให้กด Select (เลือก)

หากเป็นกลักหมึกพิมพ์เก่า (เคยผ่านการใช้งาน) ให้กดปุ่มลูกศรขวาหนึ่งครั้ง แล้วกด Select (เลือก)

 1. หากหมายเลขประจำสินค้าที่ปรากฏขึ้นเป็นหมายเลขของกลักหมึกพิมพ์สีที่ท่านกำลังใช้ ให้กด Select (เลือก)

หากไม่ใช่หมายเลขประจำสินค้าของกลักหมึกพิมพ์สีที่ท่านกำลังใช้ ให้กดปุ่มลูกศรขวาจนกว่าหมายเลขประจำสินค้าที่ถูกต้องจะปรากฏขึ้น แล้วกด Select (เลือก)

 1. หากกลักหมึกพิมพ์สีดำที่ท่านติดตั้งเป็นกลักใหม่ ให้กด Select (เลือก)

หากเป็นกลักหมึกพิมพ์เก่า ให้กดปุ่มลูกศรขวาหนึ่งครั้ง แล้วกด Select (เลือก)

 1. หากหมายเลขประจำสินค้าที่ปรากฏขึ้นเป็นหมายเลขของกลักหมึกพิมพ์สีดำที่ท่านกำลังใช้ ให้กด Select (เลือก)

หากไม่ใช่หมายเลขประจำสินค้าของกลักหมึกพิมพ์สีดำที่ท่านกำลังใช้ ให้กดปุ่มลูกศรขวาจนกว่าหมายเลขประจำสินค้าที่ถูกต้องจะปรากฏขึ้น แล้วกด Select (เลือก)

 1. ทำขั้นตอนต่อไปซึ่งเป็น การปรับตั้งกลักหมึกพิมพ์ เพื่อให้การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์

หมายเหตุ: ท่านสามารถใช้ Lexmark Solution Center ในการติดตั้งกลักหมึกพิมพ์ได้เช่นกัน โปรดดูคำแนะนำในส่วน การใช้ Lexmark Solution Center


การปรับตั้งกลักหมึกพิมพ์

ในสองกรณีต่อไปนี้ ท่านจะต้องปรับตั้งกลักหมึกพิมพ์: หลังการติดตั้งกลักหมึกพิมพ์ใหม่ และเมื่อต้องการแก้ไขปัญหาคุณภาพการพิมพ์

หลังการติดตั้งกลักหมึกพิมพ์ใหม่

หลังจากที่ท่านติดตั้งกลักหมึกพิมพ์ใหม่ จะมีข้อความปรากฏขึ้นที่ส่วนแสดงผลของแผงควบคุม

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีกระดาษป้อนอยู่ในที่พักกระดาษ
 2. กด Select (เลือก) เพื่อพิมพ์หน้าปรับตั้งกลักหมึกพิมพ์

ข้อความ Alignment Page Printing (กำลังพิมพ์หน้าปรับตั้งกลักหมึกพิมพ์) จะปรากฏบนส่วนแสดงผล และเครื่องจะพิมพ์หน้าปรับตั้งกลักหมึกพิมพ์ เมื่อพิมพ์หน้าปรับตั้งกลักหมึกพิมพ์ออกมาแล้ว การปรับตั้งกลักหมึกพิมพ์อัตโนมัติจะเสร็จสมบูรณ์

การแก้ไขปัญหาคุณภาพการพิมพ์

ปรับตั้งกลักหมึกพิมพ์ของท่านเพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพการพิมพ์ต่างๆ เช่น:

 1. ป้อนกระดาษในที่พักกระดาษ
 2. กด Copy (ทำสำเนา) บนแผงควบคุม
 3. กด Options (ตัวเลือก) จนกระทั่งข้อความ Maintenance (ดูแลรักษา) ปรากฏขึ้น
 4. กดปุ่มลูกศรขวาจนกระทั่งข้อความ Align (ปรับตั้ง) ปรากฏขึ้น แล้วกด Select (เลือก)

เครื่องจะพิมพ์หน้าปรับตั้งกลักหมึกพิมพ์ เมื่อพิมพ์หน้าปรับตั้งกลักหมึกพิมพ์ออกมาแล้ว การปรับตั้งกลักหมึกพิมพ์อัตโนมัติจะเสร็จสมบูรณ์


การปรับปรุงคุณภาพการพิมพ์

หากท่านไม่พอใจกับคุณภาพการพิมพ์ของเอกสารของท่าน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่าน:

 1. จากโปรแกรมซอฟต์แวร์ของท่าน ให้คลิก File (ไฟล์) Print (พิมพ์)

กรอบโต้ตอบ Print (พิมพ์) จะปรากฏขึ้น

 1. จากกรอบโต้ตอบ Print (พิมพ์) ให้คลิก Properties (คุณสมบัติ), Preferences (กำหนดค่า), Options (ตัวเลือก) หรือ Setup (ตั้งค่า)
 2. จากหัวข้อ Quality/Speed (คุณภาพ/ความเร็ว) ให้เลือก Better (ดีกว่า) หรือ Best (ดีที่สุด)

หากคุณภาพการพิมพ์ของเอกสารยังไม่ตรงตามที่ท่านต้องการ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

การใส่กลักหมึกพิมพ์อีกครั้ง

 1. นำกลักหมึกพิมพ์ออก ดูคำแนะนำในส่วน การเปลี่ยนกลักหมึกพิมพ์
 2. ใส่กลักหมึกพิมพ์ ดูคำแนะนำในส่วน การเปลี่ยนกลักหมึกพิมพ์
 3. พิมพ์เอกสารของท่านอีกครั้ง
 4. หากคุณภาพการพิมพ์ยังไม่ดีขึ้น ให้ทำตามขั้นตอน การทำความสะอาดหัวพิมพ์

การทำความสะอาดหัวพิมพ์

การใช้แผงควบคุม

 1. ป้อนกระดาษเข้าในเครื่อง All-In-One ดูคำแนะนำในส่วน การป้อนกระดาษธรรมดาใส่ในที่พักกระดาษ
 2. กด Copy (ทำสำเนา) บนแผงควบคุม
 3. กด Options (ตัวเลือก) จนกระทั่งข้อความ Maintenance (ดูแลรักษา) ปรากฏขึ้นบนส่วนแสดงผล
 4. กดปุ่มลูกศรขวาจนกระทั่งข้อความ Clean (ทำความสะอาด) ปรากฏขึ้นบนส่วนแสดงผล
 5. กด Select (เลือก) เครื่องจะพิมพ์หน้าทำความสะอาดหัวพิมพ์ โดยพ่นหมึกผ่านหัวพิมพ์ที่อุดตันเพื่อทำความสะอาด
 6. พิมพ์เอกสารของท่านอีกครั้งเพื่อทดสอบว่าคุณภาพการพิมพ์ดีขึ้นหรือไม่
 7. หากท่านไม่พอใจกับคุณภาพการพิมพ์ ให้ทำตาม ขั้นตอนที่ 7 เรื่อง การใช้ Lexmark Solution Center แล้วพิมพ์เอกสารของท่านอีกครั้ง

การใช้ Lexmark Solution Center

 1. ป้อนกระดาษ ดูคำแนะนำในส่วน การป้อนกระดาษธรรมดาใส่ในที่พักกระดาษ
 2. คลิก Start Programs Lexmark 4200 Series Lexmark Solution Center
 3. จากแถบ Maintenance (ดูแลรักษา) ให้คลิก Clean to fix horizontal streaks (ทำความสะอาดเพื่อแก้ไขเส้นพาดในแนวนอน)
 4. คลิก Print (พิมพ์) เครื่องจะพิมพ์หน้าทำความสะอาดหัวพิมพ์ โดยพ่นหมึกผ่านหัวพิมพ์ที่อุดตันเพื่อทำความสะอาด
 5. พิมพ์เอกสารของท่านอีกครั้งเพื่อทดสอบว่าคุณภาพการพิมพ์ดีขึ้นหรือไม่
 6. หากท่านไม่พอใจกับคุณภาพการพิมพ์ ให้ทำตาม ขั้นตอนที่ 7 แล้วพิมพ์เอกสารของท่านอีกครั้ง
 7. เช็ดหัวพิมพ์และผิวสัมผัสของกลักหมึกพิมพ์:
 1. นำกลักหมึกพิมพ์ออก ดูคำแนะนำใน ขั้นตอนที่ 2 ในหน้า 74
 2. ใช้ผ้าสะอาดไม่มีขนชุบน้ำหมาดๆ
 3. แนบผ้าไว้บนหัวพิมพ์อย่างเบามือเป็นเวลาประมาณสามวินาที แล้วเช็ดตามทิศทางที่แสดงในภาพ

 4. ใช้ผ้าด้านที่สะอาดแนบผ้าไว้กับหน้าสัมผัสอย่างนุ่มนวลเป็นเวลาประมาณสามวินาที แล้วเช็ดตามทิศทางที่แสดงในภาพ

 5. ใช้ผ้าด้านที่สะอาด ทำซ้ำในขั้นตอน c และ d
 6. ปล่อยให้หัวพิมพ์และผิวสัมผัสแห้งสนิท
 7. ใส่กลักหมึกพิมพ์กลับเข้าที่
 8. พิมพ์เอกสารของท่านอีกครั้ง
 9. หากคุณภาพการพิมพ์ไม่ดีขึ้น ให้ทำซ้ำใน ขั้นตอนที่ 7 อีกไม่เกินสองครั้ง
 10. หากคุณภาพการพิมพ์ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ ให้เปลี่ยนกลักหมึกพิมพ์ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ดูในส่วน การสั่งซื้อวัสดุสิ้นเปลือง

การถนอมรักษากลักหมึกพิมพ์

เพื่อให้กลักหมึกพิมพ์มีอายุการใช้งานยาวนานที่สุดและได้ประสิทธิภาพสูงสุดจากเครื่อง All-In-One ของท่าน:

การรับประกันของ Lexmark ไม่ครอบคลุมการซ่อมแซมข้อผิดพลาดหรือความเสียหายอันเกิดจากกลักหมึกพิมพ์ที่ผ่านการเติมหมึก เราไม่แนะนำให้ใช้กลักหมึกพิมพ์แบบที่สามารถเติมหมึกได้ การเติมหมึกในกลักอาจมีผลต่อคุณภาพการพิมพ์และทำให้เครื่อง All-In-One ชำรุด ควรใช้วัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ ของ Lexmark เพื่อให้ได้งานพิมพ์ที่มีคุณภาพสูงสุด


การทำความสะอาดเลนส์สแกนและลูกกลิ้งสีขาว

หากท่านสังเกตพบว่างานสแกน, แฟกซ์ หรือสำเนามีคุณภาพต่ำ ท่านอาจต้องทำความสะอาดเลนส์สแกนและลูกกลิ้งสีขาว

 1. ถอดสายไฟและสายโทรศัพท์ออกจากช่องเสียบ
 2. เปิดแผงควบคุม
 3. ดึงคันโยกลูกกลิ้งไปข้างหน้า แล้วยกลูกกลิ้งสีขาวออกจากเครื่อง All-In-One

หมายเหตุ: เลนส์สแกนจะอยู่ใต้ลูกกลิ้งสีขาว

 1. ใช้ผ้าสะอาดไม่มีขนชุบน้ำหมาดๆ เช็ดทำความสะอาดลูกกลิ้งสีขาวและเลนส์สแกน
 2. ติดตั้งลูกกลิ้งสีขาวกลับเข้าที่เดิม
 3. ต่อสายไฟและสายโทรศัพท์อีกครั้ง

การนำผลิตภัณฑ์ Lexmark กลับมาใช้ใหม่

ในกรณีที่ต้องการส่งคืนผลิตภัณฑ์ Lexmark ของท่านกลับมายัง Lexmark เพื่อกระบวนการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่:

 1. กรุณาเข้าดูข้อมูลที่เว็บไซต์ของเรา:

www.lexmark.com/recycle

 1. ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฏบนจอภาพ

การสั่งซื้อวัสดุสิ้นเปลือง

หากต้องการสั่งซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับเครื่อง All-In-One หรือค้นหาตัวแทนจำหน่ายใกล้พื้นที่ของท่าน โปรดติดต่อเว็บไซต์ของ Lexmark ที่ www.lexmark.com

รายการ:

หมายเลขประจำสินค้า:

กลักหมึกพิมพ์สีดำ

กลักหมึกสี

สายเคเบิล USB

12A2405