การสแกน

การสแกนเอกสารต้นฉบับ

การกำหนดลักษณะงานสแกน

ใช้เครื่อง All-In-One ของท่านทำงานสแกนทั่วไปหรือสแกนเอกสารตามที่ท่านต้องการ


การสแกนเอกสารต้นฉบับ

ท่านสามารถสแกนเอกสารโดยใช้แผงควบคุมหรือใช้ซอฟต์แวร์ All-In-One

การสแกนโดยใช้แผงควบคุมและ ADF

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์และเครื่อง All-In-One ของท่านเปิดอยู่
 2. ป้อนเอกสารต้นฉบับได้สูงสุด 30 แผ่น โดยคว่ำหน้าลงใน ADF

หมายเหตุ: เมื่อท่านป้อนกระดาษขนาดเล็ก ให้วางต้นฉบับตรงกลางถาดและปรับตัวนำกระดาษให้ชิดขอบกระดาษ

 1. กด Scan (สแกน) บนแผงควบคุม
 2. เลือก Scan To: destination (โปรแกรมที่จะส่งภาพที่สแกนไป) แล้วกด Select (เลือก)
 3. กด Black (ขาวดำ) หรือ Color (สี)

ภาพที่สแกนจะถูกส่งไปยังโปรแกรมที่ท่านเลือก

การสแกนโดยใช้ซอฟต์แวร์ All-In-One และ ADF

หมายเหตุ: โปรแกรมบางโปรแกรมไม่สนับสนุนการสแกนหลายหน้า

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์และเครื่อง All-In-One ของท่านเปิดอยู่
 2. ป้อนเอกสารต้นฉบับได้สูงสุด 30 แผ่น โดยคว่ำหน้าลงใน ADF

หมายเหตุ: เมื่อท่านป้อนกระดาษขนาดเล็ก ให้วางต้นฉบับตรงกลางถาดและปรับตัวนำกระดาษให้ชิดขอบกระดาษ

 1. ดับเบิลคลิกไอคอน Lexmark 4200 Series All-In-One Center บนเดสก์ทอป

หน้า All-In-One Main Page (หน้าหลักของ All-In-One) จะปรากฏขึ้น

 1. จากกล่องตัวเลือก Send scanned image to (ส่งภาพที่สแกนไป): แบบ drop-down ให้เลือกโปรแกรมที่จะส่งภาพที่สแกนไป

หมายเหตุ: หากท่านต้องการกำหนดลักษณะงานสแกนเพิ่มเติม ให้คลิก Display Advanced Scan Settings (แสดงการตั้งค่าการสแกนขั้นสูง) เพื่อดูตัวเลือกการกำหนดลักษณะเพิ่มเติม

 1. คลิก Scan Now (สแกนทันที)

การกำหนดลักษณะงานสแกน

ท่านสามารถใช้แผงควบคุมหรือใช้ซอฟต์แวร์เพื่อกำหนดลักษณะงานสแกนของท่าน ดูรายการตัวเลือกเมนูสแกนทั้งหมดของแผงควบคุมในส่วน การใช้แผงควบคุม

การส่งภาพหรือเอกสารที่สแกนทางอีเมล์

ท่านสามารถส่งภาพเอกสารไปให้ผู้อื่นทางอีเมล์

 1. วางภาพถ่ายที่ท่านต้องการสแกนโดยคว่ำหน้าลงใน ADF
 2. คลิก Start Programs Lexmark 4200 Series Lexmark All-In-One Center

หน้า All-In-One Main Page (หน้าหลักของ All-In-One) จะปรากฏขึ้น

 1. คลิก Preview Now (ดูภาพก่อนทำขั้นต่อไป)
 2. จากหัวข้อ Productivity Tools (เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ) ให้คลิก E-mail an image or document (ส่งภาพหรือเอกสารทางอีเมล์)
 3. จากเมนู What is being scanned? (กำลังสแกนอะไร?) ให้เลือก Photo (ภาพถ่าย)
 4. ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอ เพื่อเตรียมภาพเอกสารสำหรับส่งอีเมล์
 5. คลิก Attach Now (แนบทันที)
 6. เขียนข้อความที่จะส่งไปกับภาพที่แนบ แล้วส่ง

การบันทึกภาพลงในคอมพิวเตอร์ของท่าน

 1. จากเดสก์ทอป ให้ดับเบิลคลิกไอคอน Lexmark 4200 Series All-In-One Center

หน้า All-In-One Main Page (หน้าหลักของ All-In-One) จะปรากฏขึ้น

 1. จากหัวข้อ Productivity Tools (เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ) ให้คลิก Save an image on my computer (บันทึกภาพลงในคอมพิวเตอร์)
 2. ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอ เพื่อบันทึกภาพลงในคอมพิวเตอร์ของท่าน

การแก้ไขข้อความที่สแกนโดยใช้ Optical Character Recognition

 1. จากเดสก์ทอป ให้ดับเบิลคลิกไอคอน Lexmark 4200 Series All-In-One Center

หน้า All-In-One Main Page (หน้าหลักของ All-In-One) จะปรากฏขึ้น

 1. จากหัวข้อ Productivity Tools (เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ) ให้คลิก Edit text found in a scanned document (แก้ไขข้อความที่พบในเอกสารที่สแกน) (OCR)
 2. ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฏบนจอภาพ

การใช้แผงควบคุม

ท่านสามารถใช้แผงควบคุมเพื่อกำหนดลักษณะงานสแกนของท่าน กด Scan (สแกน) เพื่อเข้าสู่โหมดสแกน แล้วกดปุ่ม Options (ตัวเลือก) ซ้ำๆ จนกระทั่งพบเมนูย่อยที่ต้องการ

จากเมนูย่อยนี้:

ท่านสามารถ:

Scan To (สแกนไปยัง):

เลือก Scan-To destination (โปรแกรมที่จะส่งภาพที่สแกนไป)

ORIGINAL SIZE (ขนาดเท่าต้นฉบับ)

ระบุขนาดของเอกสารใน ADF:

 • Letter (ค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้)
 • A4
 • Legal
 • A5
 • 3x5
 • 4x6
 • 5x7
 • 8x10

KEY PRESS TONE (เสียงกดปุ่ม)

เปิดหรือปิดเสียงเมื่อท่านกดปุ่มบนแผงควบคุม ตัวเลือกคือ:

 • On (เปิด)
 • Off (ปิด)

MAINTENANCE (การดูแลรักษา)

 • ตรวจสอบระดับหมึก
 • เปลี่ยนกลักหมึกพิมพ์
 • ปรับตั้งกลักหมึกพิมพ์
 • ทำความสะอาดกลักหมึกพิมพ์
 • พิมพ์หน้าทดสอบ

CLEAR SETTINGS (ลบการตั้งค่า)

กำหนดเวลาที่จะให้เครื่อง All-In-One กลับสู่สถานะตามค่ามาตรฐานที่ตั้งไว้เดิม:

 • After 2 min (หลังจากผ่านไป 2 นาที) (ค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้)
 • Never (ไม่ใช้)

SET DEFAULTS (ค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้)

ตั้งค่ามาตรฐานของเครื่องเป็น:

 • Use Current (ใช้ค่าปัจจุบัน)
 • Use Factory (ใช้ค่าที่กำหนดจากโรงงาน)

LANGUAGE (ภาษา)

เลือกภาษาที่ใช้สำหรับข้อความที่แสดงทั้งหมด

หมายเหตุ: ตัวเลือกที่ใช้ในปัจจุบันจะแสดงด้วยเครื่องหมายดอกจัน (*) ในส่วนแสดงผล