Сканиране

  Сканиране на повече страници или изображения

  Сканиране в приложение

  Изпращане по електронна поща на сканирано изображение или документ

  Сканиране на снимки

  Редактиране на сканирани изображения

  Сканиране на документи за редактиране на текст

  Сканиране във вашия компютър или по мрежа


Сканиране на повече страници или изображения

Можете да сканирате повече изображения наведнъж, за да спестите време:

С използване на стъклото на скенера

С използване на АПУ

 1. Поставете първата страница на документа с лице към стъклото, в горния ляв ъгъл. За помощ вижте Зареждане на оригинален документ с лицето надолу на стъклото на скенера.
 2. Кликнете два пъти върху иконката на Lexmark Productivity Suite (Работния пакет на Lexmark).
 3. Кликнете върху Scan (Сканиране).

На екрана на вашия компютър се появява страницата Scanning & Copying (Сканиране и копиране).

 1. От падащото меню Send scanned image to (Изпрати сканираното изображение в): изберете желаното от вас направление за сканиране.
 2. В полето Scan (Сканиране) кликнете върху See More Scan Settings (Виж повече настройки за сканиране).
 3. Кликнете върху Display Advanced Scan Settings (Показване на допълнителни настройки за сканиране).

Появява се прозорецът Advanced Scan Settings (Допълнителни настройки за сканиране).

 1. Изберете Scan multiple items before output (Сканиране на повече неща преди извеждане).
 2. Кликнете върху OK.
 3. Кликнете върху Scan Now (Сканирай сега).
 4. Ако бъдете подканени, поставете следващата страница на стъклото на скенера.
 1. Уверете се, че и компютърът ви, и All-In-One (Всичко в едно) са включени и че All-In-One (Всичко в едно) е свързано към компютъра.
 2. Заредете вашия оригинал. За помощ вижте Зареждане на оригинален документ с лицето нагоре в АПУ.
 3. Натискайте Mode (Режим), докато се избере Scan (Сканиране).
 4. Натискайте +, докато вашето направление за сканиране се появи на дисплея.
 5. Натиснете Black (Черно-бяло) или Color (Цветно).

Вашият документ или изображение се сканира в избраното от вас направление.


Сканиране в приложение

Използване на софтуера

Използване на контролния панел

 1. Уверете се, че и компютърът ви, и All-In-One (Всичко в едно) са включени и че All-In-One (Всичко в едно) е свързано към компютъра.
 2. Заредете вашия оригинал. За помощ вижте Зареждане на оригинален документ с лицето нагоре в АПУ или Зареждане на документ с лицето надолу на стъклото на скенера.
 3. Кликнете два пъти върху иконката на Lexmark Productivity Suite (Работния пакет на Lexmark).
 4. Кликнете върху Scan (Сканиране).

На екрана на вашия компютър се появява страницата Scanning & Copying (Сканиране и копиране).

 1. За да видите сканираното изображение кликнете върху Preview Now (Визуализирай сега).

Забележка: Ако размерът на сканиране (показва се в долния десен ъгъл на прозореца за визуализация) е даден в червено, не разполагате с достатъчно системни ресурси, за да направите сканирането в разделителната способност или размер, които сте избрали. Намалете разделителната способност или размера на вашата област на сканиране.

 1. Нагласете пунктираните линии така, че да оградят частта от изображението, която желаете да отпечатате.
 2. От падащото меню Send scanned image to (Изпрати сканираното изображение в) изберете вашето направление на сканиране.
 3. За да направите още настройки по заданието си за сканиране, кликнете върху See More Scan Settings (Виж още настройки за сканиране).
 4. Когато приключите работата по изображението, кликнете върху Scan Now (Сканирай сега).

Забележка: Някои програми не поддържат сканиране на повече страници.

 1. Уверете се, че и компютърът ви, и All-In-One (Всичко в едно) са включени и че All-In-One (Всичко в едно) е свързано към компютъра.
 2. Заредете вашия оригинал. За помощ вижте Зареждане на оригинален документ с лицето нагоре в АПУ или Зареждане на документ с лицето надолу на стъклото на скенера.
 3. Натискайте Mode (Режим) последователно, докато се избере Scan (Сканиране).
 4. Натискайте + , за да превъртате през списъка с възможни програми, към които можете да сканирате.
 5. Натиснете Select (Избор), когато се появи програмата, към която желаете да сканирате.
 6. От полето Start (Старт) на контролния панел натиснете Black (Черно-бяло), за да започнете черно-бяло сканиране или Color (Цветно) за цветно сканиране.

Когато вашият документ бъде сканиран, той ще се отвори в програмата, която избрахте.


Изпращане по електронна поща на сканирано изображение или документ

Можете да изпращате снимки по електронна поща:

Използване на софтуера

Използване на контролния панел

 1. Заредете вашия оригинален документ. За помощ вижте Зареждане на оригинален документ с лицето нагоре в АПУ или Зареждане на документ с лицето надолу на стъклото на скенера.
 2. Кликнете два пъти върху иконката Lexmark Productivity Suite (Работен пакет на Lexmark).
 3. Кликнете върху Attach to E-mail (Прикачи към електронна поща).
 4. Кликнете върху Scan and e-mail a document or photo (Сканирай и изпрати документ или снимка по електронна поща).

На екрана на вашия компютър се появява страницата Scanning & Copying (Сканиране и копиране).

 1. Кликнете върху Preview Now (Визуализирай сега).
 2. От менюто What is being scanned? (Какво се сканира?) изберете Color Document (Цветен документ), Color Photo (Цветна снимка), Black & White Document (Черно-бял документ) или Black & White Photo (Черно-бяла снимка).
 3. Кликнете върху Next (Нататък).
 4. Следвайте указанията на екрана, за да подготвите изображението или документа за изпращане по електронна поща.
 5. Кликнете върху Attach Now (Прикачи сега).
 6. Напишете бележка придружаваща прикаченото изображение или документ и след това го изпратете.
 1. Уверете се, че и компютърът ви, и All-In-One (Всичко в едно) са включени и че All-In-One (Всичко в едно) е свързано към компютъра.
 2. Заредете вашия оригинал. За помощ вижте Зареждане на оригинален документ с лицето нагоре в АПУ или Зареждане на документ с лицето надолу на стъклото на скенера.
 3. Натискайте Mode (Режим) последователно, докато се избере Scan (Сканиране).
 4. Натискайте + последователно, докато се появи E-mail (Електронна поща).
 5. От полето Start (Старт) на контролния панел натиснете Black (Черно-бяло), за да започнете черно-бяло сканиране или Color (Цветно) за цветно сканиране.
 6. Следвайте указанията на екрана на вашия компютър, за да изпратите вашата електронна поща.


Сканиране на снимки

 1. Уверете се, че и компютърът ви, и All-In-One (Всичко в едно) са включени и че All-In-One (Всичко в едно) е свързано към компютъра.
 2. Заредете вашия оригинален документ. За помощ вижте Зареждане на оригинален документ с лицето нагоре в АПУ или Зареждане на документ с лицето надолу на стъклото на скенера.
 3. Кликнете два пъти върху иконката на Lexmark Productivity Suite (Работния пакет на Lexmark).
 4. Кликнете върху Scan (Сканиране).

На екрана на вашия компютър се появява страницата Scanning & Copying (Сканиране и копиране).

 1. За да прегледате сканираното изображение кликнете върху Preview Now (Визуализирай сега).

Забележка: Ако размерът на сканиране (показва се в долния десен ъгъл на прозореца за визуализация) е даден в червено, не разполагате с достатъчно системни ресурси, за да направите сканирането в разделителната способност или размер, които сте избрали. За да решите този проблем, или намалете разделителната способност, или размера на вашата област за сканиране.

 1. Нагласете пунктираните линии така, че да оградят частта от изображението, която желаете да сканирате.
 2. От падащото меню Send scanned image to (Изпрати сканираното изображение в) изберете вашето направление на сканиране.
 3. Кликнете върху See More Scan Settings (Виж повече настройки за сканиране) , за да направите още промени по вашето задание за сканиране.
 4. Когато приключите работата по изображението, кликнете върху Scan Now (Сканирай сега).

Когато вашият документ бъде окончателно обработен, той ще се отвори в програмата, която избрахте.


Редактиране на сканирани изображения

С повечето графични програми можете да промените вашето изображение.

 1. Кликнете два пъти върху иконката на Lexmark Productivity Suite (Работния пакет на Lexmark).
 2. Кликнете върху Scan (Сканиране).

На екрана на вашия компютър се появява страницата Scanning & Copying (Сканиране и копиране).

 1. От падащото меню Send scanned image to (Изпрати сканираното изображение в) изберете вашето направление на сканиране.
 2. Кликнете върху Scan Now (Сканирай сега).

Когато изображението бъде окончателно обработено, то ще се отвори в програмата, която избрахте.

 1. Редактирайте изображението с инструментите налични във вашата програма.

Може да имате възможност да:

За помощ вижте документацията дошла с вашата графична програма.


Сканиране на документи за редактиране на текст

Използвайте софтуера за Optical Character Recognition (OCR) (Оптично разпознаване на символи), за да преобразувате сканирани изображения в текст, който може да се редактира в програма за текстообработка.

 1. Заредете вашия оригинален документ. За помощ вижте Зареждане на оригинален документ с лицето нагоре в АПУ или Зареждане на документ с лицето надолу на стъклото на скенера.
 2. Кликнете два пъти върху иконката на Lexmark Productivity Suite (Работния пакет на Lexmark).
 3. Кликнете върху Scan & Edit Text (OCR) (Сканирай и редактирай текст).

Отваря се Lexmark All-In-One Center (Център All-In-One (Всичко в едно)).

 1. Кликнете върху Preview Now (Визуализирай сега), за да видите копие от вашия документ.
 2. Изберете програмата, която желаете да ползвате, за да редактирате вашия текст.
 3. Кликнете върху Send Now (Изпрати сега).

Когато вашият документ бъде окончателно обработен, той ще се отвори в програмата, която избрахте.

 1. Редактирайте вашия документ.
 2. Запаметете вашия документ.

Сканиране във вашия компютър или по мрежа

 1. Уверете се, че компютърът и устройството All-In-One (Всичко в едно) са включени.
 2. Уверете се, че компютърът ви е свързан към мрежата.
 3. Заредете вашия оригинал. За помощ вижте Зареждане на оригинален документ с лицето нагоре в АПУ или Зареждане на документ с лицето надолу на стъклото на скенера.
 4. Натискайте Mode (Режим) последователно, докато се избере Scan (Сканиране).
 5. Натискайте +, за да превъртате през списъка с възможни компютри, към които можете да сканирате.
 6. Когато името на вашия компютър се появи на дисплея, натиснете Select (Избор).
 7. Въведете вашия четирицифрен PIN.

Забележка: Вашият PIN се намира на страницата Scanning & Copying (Сканиране и копиране) в All-In-One Center (Центъра All-In-One (Всичко в едно)). За помощ вижте Използване на Lexmark All-In-One Center (Център All-In-One (Всичко в едно)).
За да промените името на компютъра или вашия PIN, кликнете върху Change your network settings (Промяна на вашите мрежови настройки).

 1. Натиснете Select (Избор).
 2. Натиснете Select (Избор).