סריקה

  סריקת עמודים או תמונות מרובים

  סריקה ליישום

  שליחת סריקה של תמונה או מסמך בדואר אלקטרוני

  סריקת תצלומים

  עריכת תמונות שנסרקו

  סריקת מסמכים לעריכת טקסט

  סריקה למחשב שלך דרך רשת


סריקת עמודים או תמונות מרובים

ניתן לסרוק מספר תמונות בבת אחת כדי לחסוך זמן:

שימוש במשטח הזכוכית של הסורק

שימוש ב-ADF

 1. הנח את העמוד הראשון של המסמך בפינה השמאלית העליונה של משטח הזכוכית של הסורק, כאשר פניו פונים כלפי מטה. לקבלת עזרה, ראה טעינת מסמך מקור עם הפנים כלפי מטה על משטח הזכוכית של הסורק.
 2. לחץ פעמיים על הסמל ערכה לשכלול העבודה של Lexmark.
 3. לחץ על סריקה.

הדף סריקה והעתקה מופיע על מסך המחשב.

 1. מתוך התיבה הנפתחת שלח תמונה סרוקה אל:, בחר את יעד הסריקה.
 2. במקטע סריקה, לחץ על הצג הגדרות סריקה נוספות.
 3. לחץ על הצגת הגדרות סריקה מתקדמות.

תיבת הדו-שיח הגדרות סריקה מתקדמות מופיעה.

 1. בחר סריקת פריטים מרובים לפני פלט.
 2. ללחוץ על אישור.
 3. לחץ על סרוק כעת.
 4. כשתתבקש, הנח את העמוד הבא על משטח הזכוכית של הסורק.
 1. ודא שהמחשב וה- All-In-One מופעלים וכי ה- All-In-One מחובר למחשב.
 2. טען את מסמך המקור. לקבלת עזרה, ראה טעינת מסמך מקור עם הפנים כלפי מעלה ב- ADF.
 3. לחץ על מצב (Mode) עד לבחירה ב- Scan (סריקה).
 4. לחץ על + עד להופעת יעד הסריקה בתצוגה.
 5. לחץ על שחור (Black) או על צבע (Color).

המסמך או התמונה נסרקים ליעד שבחרת.


סריקה ליישום

שימוש בתוכנה

שימוש בלוח הבקרה

 1. ודא שהמחשב וה- All-In-One מופעלים וכי ה- All-In-One מחובר למחשב.
 2. טען את מסמך המקור. לקבלת עזרה, ראה טעינת מסמך מקור עם הפנים כלפי מעלה ב- ADF או טעינת מסמך מקור עם הפנים כלפי מטה על משטח הזכוכית של הסורק.
 3. לחץ פעמיים על הסמל ערכה לשכלול העבודה של Lexmark.
 4. לחץ על סריקה.

הדף סריקה והעתקה מופיע על מסך המחשב.

 1. לחץ על תצוגה מקדימה כעת כדי להציג את התמונה הסרוקה.

הערה:  אם גודל הסריקה (ניתן לראותו בפינה הימנית התחתונה של חלון התצוגה המקדימה) מופיע באדום, אין משאבי מערכת מספיקים שזמינים לביצוע הסריקה ברזולוציה או בגדול שבחרת. הקטן את הרזולוציה או את הגדול של אזור הסריקה.

 1. התאם את הקווים המקווקווים סביב לחלק התמונה שברצונך להדפיס.
 2. מתוך התפריט הנפתח שלח תמונה סרוקה אל:, בחר את היעד לסריקה.
 3. כדי להמשיך ולהתאים אישית את עבודת הסריקה, לחץ על הצג הגדרות סריקה נוספות.
 4. כשתסיים את ההתאמה האישית של התמונה, לחץ על סרוק כעת.

הערה:  תוכנות מסוימות אינן תומכות בסריקת מספר עמודים בו-זמנית.

 1. ודא שהמחשב וה- All-In-One מופעלים וכי ה- All-In-One מחובר למחשב.
 2. טען את מסמך המקור. לקבלת עזרה, ראה טעינת מסמך מקור עם הפנים כלפי מעלה ב- ADF או טעינת מסמך מקור עם הפנים כלפי מטה על משטח הזכוכית של הסורק.
 3. לחץ ברציפות על מצב עד לבחירה ב- Scan (סריקה).
 4. לחץ על + כדי לגלול ברשימה של תוכניות אפשריות שאליהן באפשרותך לסרוק.
 5. לחץ על בחירה (Select) כשהתוכנית שאליה ברצונך לסרוק מופיעה.
 6. מהאזור התחלה (Start) בלוח הבקרה, לחץ על שחור (Black) כדי להתחיל סריקה בשחור ולבן או על צבע (Color) כדי להתחיל סריקה בצבע.

לאחר שהמסמך נסרק הוא נפתח בתוכנית שבחרת.


שליחת סריקה של תמונה או מסמך בדואר אלקטרוני

ניתן לשלוח תצלומים בדואר אלקטרוני:

שימוש בתוכנה

שימוש בלוח הבקרה

 1. טען את מסמך המקור. לקבלת עזרה, ראה טעינת מסמך מקור עם הפנים כלפי מעלה ב- ADF או טעינת מסמך מקור עם הפנים כלפי מטה על משטח הזכוכית של הסורק.
 2. לחץ פעמיים על הסמל ערכה לשכלול העבודה של Lexmark.
 3. לחץ על צרף לדואר אלקטרוני.
 4. לחץ על סרוק מסמך או תמונה ושלח בדואר אלקטרוני.

הדף סריקה והעתקה מופיע על מסך המחשב.

 1. לחץ על תצוגה מקדימה כעת.
 2. בתפריט מה נסרק? בחר מסמך צבעוני, תצלום צבעוני, מסמך בשחור ולבן או תצלום בשחור ולבן.
 3. לחץ על הבא.
 4. בצע את ההוראות שעל המסך כדי להכין את התמונה או המסמך עבור דואר אלקטרוני.
 5. לחץ על צרף כעת.
 6. כתוב הודעה שתלווה את התמונה או המסמך המצורפים ולאחר מכן שלח אותו.
 1. ודא שהמחשב וה- All-In-One מופעלים וכי ה- All-In-One מחובר למחשב.
 2. טען את מסמך המקור. לקבלת עזרה, ראה טעינת מסמך מקור עם הפנים כלפי מעלה ב- ADF או טעינת מסמך מקור עם הפנים כלפי מטה על משטח הזכוכית של הסורק.
 3. לחץ ברציפות על מצב עד לבחירה ב- Scan (סריקה).
 4. לחץ ברצופות על + עד להופעת E-mail (דואר אלקטרוני).
 5. מהאזור התחלה (Start) בלוח הבקרה, לחץ על שחור (Black) כדי להתחיל סריקה בשחור ולבן או על צבע (Color) כדי להתחיל סריקה בצבע.
 6. בצע את ההוראות שעל מסך המחשב כדי לשלוח את הדואר האלקטרוני.


סריקת תצלומים

 1. ודא שהמחשב וה- All-In-One מופעלים וכי ה- All-In-One מחובר למחשב.
 2. טען את מסמך המקור. לקבלת עזרה, ראה טעינת מסמך מקור עם הפנים כלפי מעלה ב- ADF או טעינת מסמך מקור עם הפנים כלפי מטה על משטח הזכוכית של הסורק.
 3. לחץ פעמיים על הסמל ערכה לשכלול העבודה של Lexmark.
 4. לחץ על סריקה.

הדף סריקה והעתקה מופיע על מסך המחשב.

 1. לחץ על תצוגה מקדימה כעת כדי להציג את התמונה הסרוקה.

הערה: אם גודל הסריקה (ניתן לראותו בפינה הימנית התחתונה של חלון התצוגה המקדימה) מופיע באדום, אין משאבי מערכת מספיקים שזמינים לביצוע הסריקה ברזולוציה או בגדול שבחרת. לתיקון הבעיה, הקטן את הרזולוציה או את הגדול של אזור הסריקה.

 1. התאם את הקווים המקווקווים סביב לחלק התמונה שברצונך לסרוק.
 2. מתוך התפריט הנפתח שלח תמונה סרוקה אל:, בחר את היעד לסריקה.
 3. לחץ על הצג הגדרות סריקה נוספות להתאמה נוספת של עבודת הסריקה.
 4. כשתסיים את ההתאמה האישית של התמונה, לחץ על סרוק כעת.

לאחר שעיבוד המסמך מסתיים, הוא נפתח בתוכנית שבחרת.


עריכת תמונות שנסרקו

ניתן להתאים אישית את התמונה הסרוקה באמצעות רוב התוכניות הגרפיות.

 1. לחץ פעמיים על הסמל ערכה לשכלול העבודה של Lexmark.
 2. לחץ על סריקה.

הדף סריקה והעתקה מופיע על מסך המחשב.

 1. מתוך התפריט הנפתח שלח תמונה סרוקה אל:, בחר את היעד לסריקה.
 2. לחץ על סרוק כעת.

לאחר שעיבוד התמונה מסתיים, היא נפתחת בתוכנית שבחרת.

 1. ערוך את התמונה באמצעות הכלים שזמינים בתוכנית.

ייתכן שיהיה באפשרותך:

לקבלת עזרה, עיין בתיעוד שצורף לתוכנה הגרפית.


סריקת מסמכים לעריכת טקסט

השתמש בתכונת התוכנה לזיהוי תווים אופטי (OCR) כדי להמיר תמונות סרוקות לטקסט הניתן לעריכה באמצעות יישום לעיבוד תמלילים.

 1. טען את מסמך המקור. לקבלת עזרה, ראה טעינת מסמך מקור עם הפנים כלפי מעלה ב- ADF או טעינת מסמך מקור עם הפנים כלפי מטה על משטח הזכוכית של הסורק.
 2. לחץ פעמיים על הסמל ערכה לשכלול העבודה של Lexmark.
 3. לחץ על סריקת ועריכת טקסט (OCR).

נפתח מרכז ה- Lexmark All-In-One.

 1. לחץ על תצוגה מקדימה כעת כדי להציג עותק של המסמך.
 2. בחר את התוכנית שבה ברצונך להשתמש לעריכת הטקסט.
 3. לחץ על שלח כעת.

לאחר שעיבוד המסמך מסתיים, הוא נפתח בתוכנית שבחרת.

 1. ערוך את המסמך.
 2. שמור את המסמך.

סריקה למחשב שלך דרך רשת

 1. ודא שהמחשב וה- All-In-One מופעלים.
 2. ודא שהמחשב שלך מחובר לרשת.
 3. טען את מסמך המקור. לקבלת עזרה, ראה טעינת מסמך מקור עם הפנים כלפי מעלה ב- ADF או טעינת מסמך מקור עם הפנים כלפי מטה על משטח הזכוכית של הסורק.
 4. לחץ ברציפות על מצב עד לבחירה ב- Scan (סריקה).
 5. לחץ על + כדי לגלול ברשימה של מחשבים אפשריים שאליהם באפשרותך לסרוק.
 6. כאשר המחשב שלך מופיע בתצוגה, לחץ על בחירה.
 7. הזן PIN (מספר זיהוי אישי) בן ארבע ספרות.

הערה: מספר ה- PIN שלך מצוי בדף סריקה והעתקה של מרכז ה- All-In-One. לקבלת עזרה, ראה שימוש במרכז ה- Lexmark All-In-One.
כדי לשנות את שם המחשב או ה- PIN, לחץ על שינוי הגדרות הרשת.

 1. לחץ על בחירה.
 2. לחץ על בחירה.