Принтери B2338, B2442, M1242, MS321, MS421

Информация за безопасност

Правила

Извлечения за продукта

Откриване на информация за принтера

Откриване на информация за принтера

Избор на място за принтера

Конфигурации на принтера

Свързване на кабели

Използване на контролния панел

Запознаване със състоянията на бутона за захранване и индикаторната светлина

Зареждане на хартия и специален носител

Настройка на размера и типа на специални печатни носители

Конфигуриране на универсални настройки за хартия

Зареждане на тави

Зареждане на многоцелевото подаващо устройство

Свързване на тави

Поставка за хартия

Поддържани размери хартия

Поддържани типове хартия

Поддържано тегло на хартията

Отпечатване

Отпечатване от компютър

Отпечатване от мобилно устройство

Отпечатване на списък с примери на шрифтове

Запознаване с менютата на принтера

Карта на менюто

Устройство

Печат

Хартия

Мрежа/портове

Отчети

Откриване и отстраняване на неизправности

Печат на страница с настройки на менюто

Защита на принтера

Намиране на слота за защита

Изтриване на паметта на принтера

Възстановяване на фабричните настройки по подразбиране

Изявление за енергозависимост

Поддръжка на принтера

Мрежова функционалност

Почистване на принтера

Поръчване на части и консумативи

Замяна на части и консумативи

Преместване на принтера

Пестене на енергия и хартия

Рециклиране

Отстраняване на заседнала хартия

Предотвратяване на засядането

Идентифициране на места на засядане

Засядане на хартия във врата A

Заседнала хартия в задната вратичка

Заседнала хартия в стандартната изходна тава

Засядане на хартия в устройството за двустранен печат

Заседнала хартия в тавите

Заседнала хартия в многоцелевото подаващо устройство

Откриване и отстраняване на неизправности

Проблеми с мрежовата връзка

Проблеми с консумативите

Проблеми с подаването на хартия

Проблеми с печата

Свързване с поддръжка на клиенти

Надстройване и миграция

Хардуер

Софтуер

Фърмуер

Известия

Информация за продукта

Известие за нова версия

Търговски марки

Известия за лицензиране

Нива на емисии на шум

Директива относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (WEEE)

Изхвърляне на продукта

Известие за чувствителност към статично електричество

ENERGY STAR (ЕНЕРГИЙНА ЗВЕЗДА)

Информация за температурата

Известие за лазера

Потребление на енергия

Нормативни разпоредби за безжични продукти

Известие за модулен компонент

Излагане на радиочестотно лъчение

Съответствие с директиви на Европейската общност (ЕО)

Съответствие с директиви на Европейската общност (ЕО)