Tlačiarne B2338, B2442, M1242, MS321, MS421

Informácie o bezpečnosti

Zaužívané označenie

Vyhlásenia o produkte

Oboznámenie sa s tlačiarňou

Vyhľadávanie informácií o tlačiarni

Výber miesta pre tlačiareň

Konfigurácie tlačiarne

Pripájanie káblov

Používanie ovládacieho panela

Pochopenie významu stavu tlačidla napájania a svetla indikátora

Vkladanie papiera a špeciálnych médií

Nastavenie veľkosti a typu špeciálnych médií

Konfigurácia univerzálnych nastavení papiera

Vkladanie do zásobníkov

Vkladanie do viacúčelového podávača

Prepojenie zásobníkov

Podpera papiera

Podporované veľkosti papiera

Podporované typy papiera

Podporované hmotnosti papiera

Tlač

Tlač z počítača

Tlač z mobilného zariadenia

Tlač zoznamu vzorky písiem

Vysvetlenie ponúk tlačiarne

Mapa ponúk

Zariadenie

Tlačiť

Papier

Sieť/porty

Správy

Riešenie problémov

Tlač strany nastavení ponúk

Zabezpečenie tlačiarne

Umiestnenie bezpečnostnej zásuvky

Vymazanie pamäte tlačiarne

Obnovenie predvolených výrobných nastavení

Vyhlásenie o nestálosti

Údržba tlačiarne

Pripojenie k sieti

Čistenie tlačiarne

Objednávanie súčastí a spotrebného materiálu

Výmena súčastí a spotrebného materiálu

Premiestnenie tlačiarne

Úspora energie a papiera

Recyklácia

Odstraňovanie zaseknutého papiera

Predchádzanie zaseknutiu papiera

Identifikácia miest zaseknutia

Zaseknutie papiera v dvierkach A

Zaseknutie papiera v zadných dvierkach

Zaseknutie papiera v štandardnej priehradke

Zaseknutý papier v jednotke obojstrannej tlače

Zaseknutie papiera v zásobníkoch

Zaseknutie papiera vo viacúčelovom podávači

Riešenie problémov

Problémy so sieťovým pripojením

Problémy so spotrebným materiálom

Problémy s podávaním papiera

Problémy s tlačou

Kontaktovanie podpory pre zákazníkov

Inovácia a migrácia

Hardvér

Softvér

Firmvér

Upozornenia

Informácie o produkte

Poznámky k vydaniu

Ochranné známky

Informácie o licencovaní

Hladiny emisií hluku

Smernica o odpade z elektrických a elektronických zariadení (WEEE)

Likvidácia produktu

Upozornenie o statickej citlivosti

ENERGY STAR

Informácie o teplotách

Vyhlásenie o laserovom zariadení

Spotreba energie

Regulačné upozornenia týkajúce sa bezdrôtových produktov.

Poznámka o štandardných komponentoch

Vystavenie rádiofrekvenčnému žiareniu

Zhoda so smernicami Európskeho spoločenstva (ES)

Zhoda so smernicami Európskeho spoločenstva (ES)