Obvestila

Informacije o izdelku

Ime izdelka:

Tiskalniki Lexmark B2338dw, Lexmark B2442dw, Lexmark M1242, Lexmark MS321dn; Lexmark MS421dn, Lexmark MS421dw

Vrsta naprave:

4600

Model(i):

230, 238, 430, 438, 490

Obvestilo o izdaji

September 2018

Naslednji odstavek ne velja v državah, kjer je v nasprotju s krajevno zakonodajo: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. VAM TA DOKUMENT DAJE, KAKRŠEN JE, BREZ VSAKRŠNEGA JAMSTVA, BODISI IZRECNEGA BODISI NAZNAČENEGA, VKLJUČNO Z NAZNAČENIMI JAMSTVI O PRIMERNOSTI ZA PRODAJO ALI DOLOČEN NAMEN. Nekatere države ne dovoljujejo odreka izrecnih ali naznačenih jamstev pri nekaterih transakcijah, zato ta izjava za vas morda ne velja.

V tem dokumentu so mogoče tehnične ali tiskarske napake. Informacije v tem dokumentu se občasno spremenijo in bodo vključene v prihodnjih izdajah. Pridržujemo si pravico, da kadarkoli izboljšamo ali spremenimo opisane izdelke ali programe.

Navedbe izdelkov, programov ali storitev v tem dokumentu ne pomenijo, da jih namerava proizvajalec dati na voljo v vseh državah, kjer posluje. Prav tako ne pomenijo ali nakazujejo, da lahko uporabljate samo navedeni izdelek, program ali storitev. Namesto njih lahko uporabite vsak po delovanju enakovreden izdelek, program ali storitev, ki ne krši nobenih obstoječih pravic intelektualne lastnine. Ocenjevanje in preverjanje delovanja skupaj z drugimi izdelki, programi ali storitvami, razen tistih, ki jih izrecno določi proizvajalec, je odgovornost uporabnika.

Če potrebujete Lexmarkovo tehnično podporo, obiščite spletno mesto http://support.lexmark.com.

Informacije o potrebščinah in datotekah za prenos si oglejte na spletnem mestu www.lexmark.com.

© 2018 Lexmark International, Inc.

Vse pravice pridržane.

Blagovne znamke

Lexmark in logotip Lexmark sta blagovni znamki ali registrirani blagovni znamki družbe Lexmark International, Inc., registrirani v ZDA in/ali drugih državah.

Google Cloud Print in Google Chrome sta blagovni znamki družbe Google Inc. Android in Google Play sta blagovni znamki družbe Google LLC.

Macintosh, Mac, App Store in Safari so blagovne znamke družbe Apple Inc. AirPrint in logotip AirPrint sta blagovni znamki družbe Apple, Inc.

Microsoft, Windows in Internet Explorer so registrirane blagovne znamke ali blagovne znamke skupine podjetij Microsoft v Združenih državah in drugih državah.

Mopria®, logotip Mopria® in logotip Mopria® Alliance so registrirane blagovne znamke in storitvene znamke organizacije Mopria Alliance, Inc. v ZDA in drugih državah. Nepooblaščena uporaba je strogo prepovedana.

PCL® je registrirana blagovna znamka družbe Hewlett-Packard Company. PCL je izbran nabor ukazov za tiskalnik (jezik) in funkcij družbe Hewlett-Packard Company v njenih tiskalnih izdelkih. Tiskalnik je zasnovan tako, da je združljiv z jezikom PCL. To pomeni, da tiskalnik prepozna ukaze PCL, uporabljene v različnih programih, ter da izvede funkcije, ki ustrezajo tem ukazom.

PostScript je registrirana blagovna znamka družbe Adobe Systems Incorporated v ZDA in/ali drugih državah.

Vse druge blagovne znamke so last svojih lastnikov.

Obvestila o licenciranju

Vsa obvestila o licenciranju, povezana s tem izdelkom, si lahko ogledate na CD-ju:imenik \NOTICES na CD-ju z namestitveno programsko opremo.

Zvočne emisije

Te meritve so bile opravljene skladno s standardom ISO 7779 in ustrezajo standardu ISO 9296.

Opomba: Nekateri načini morda niso na voljo za vaš izdelek.

Povprečni tlak zvoka na razdalji enega metra, dBA

Tiskanje

Enostransko: 54 (MS321, B2338), 55 (MS421, M1242, B2442); obojestransko: 53 (MS321, B2338), 54 (MS421, M1242, B2442)

Optično branje

Ni na voljo

Kopiranje

Ni na voljo

Pripravljenost

14


Vrednosti se lahko spremenijo. Trenutne vrednosti najdete na spletnem mestu www.lexmark.com.

Direktiva o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO)

trash-bin-image

Logotip OEEO označuje določene programe in postopke recikliranja elektronskih izdelkov v državah Evropske unije. Spodbujamo recikliranje naših izdelkov.

Če imate dodatna vprašanja o možnostih recikliranja, obiščite Lexmarkovo spletno mesto na naslovu www.lexmark.com in poiščite telefonsko številko lokalne prodajne pisarne.

Odlaganje izdelka

Tiskalnika in potrošnega materiala zanj ne odlagajte med gospodinjske odpadke. Obrnite se na krajevno komunalno podjetje ter se pozanimajte o možnostih odlaganja in recikliranja.

Obvestilo o občutljivosti na statično elektriko

Ta oznaka označuje dele, občutljive na statično elektriko. Preden se dotaknete delov v bližini teh oznak, se najprej dotaknite kovinske površine, ki se ne nahaja v bližini oznake.

Da bi preprečili škodo zaradi elektrostatične razelektritve med vzdrževalnimi opravili, kot je odpravljanje zastojev papirja ali menjava potrošnega materiala, se dotaknite katerega koli izpostavljenega kovinskega okvirja tiskalnika, preden sežete v notranja območja tiskalnika ali se jih dotaknete, tudi če ni simbola.

ENERGY STAR

Vsi izdelki Lexmark z oznako ENERGY STAR na izdelku ali prikazano na začetnem zaslonu ustrezajo zahtevam ENERGY STAR ameriške agencije za varovanje okolja (EPA) v konfiguraciji, ki ste jo dobili iz Lexmarka.

Informacije o temperaturi

Delovna temperatura okolja

10 do 32°C (50 do 90 °F)

Temperatura med prevozom

–20 do 40 °C (–4 do 104 °F)

Temperatura in relativna vlažnost za shranjevanje

0 do 40 °C (32 do 104 °F)

8 do 80 % relativne vlažnosti


Obvestilo o laserskem tiskalniku

Tiskalnik je potrjen v ZDA in izpolnjuje zahteve Ministrstva za zdravje in socialne zadeve ZDA, naslov 21 Zakonika zveznih predpisov, poglavje I, podpoglavje J, za laserske naprave razreda I (1), drugje pa je potrjen kot laserska naprava razreda I, ki izpolnjuje zahteve standarda IEC 60825-1: 2014.

Laserske naprave razreda I se ne obravnavajo kot nevarne. V tiskalniku je vgrajen laser AlGaInP razreda IIIb (3b), to pomeni nazivno 15-millivatno delovanje v območju valovne dolžine 650–670 nanometrov, priložen pa je v sklopu tiskalne glave, ki je ni mogoče popraviti. Laserski sistem in tiskalnik sta izdelana tako, da uporabnik med normalnim delovanjem, vzdrževanjem ali v predpisanih pogojih uporabe nikoli ni izpostavljen laserskem sevanju, višjemu od razreda I.

Poraba energije

Poraba energije

Poraba energije izdelka je podrobno opisana v naslednji tabeli.

Opomba: Nekateri načini morda niso na voljo za vaš izdelek.

Način delovanja

Opis

Poraba energije (W)

Tiskanje

Tiskalnik tiska elektronske dokumente tiska na papir.

Enostransko: 520 (MS321, B2338), 570 (MS421, M1242, B2442); obojestransko: 315 (MS321, B2338), 345 (MS421, M1242, B2442)

Kopiranje

Tiskalnik kopira izvirne dokumente na papirju.

Ni na voljo

Optično branje

Tiskalnik optično bere izvirne dokumente na papirju.

Ni na voljo

Pripravljenost

Izdelek čaka na tiskalni posel.

7 (MS321, B2338), 7,5 (MS421, M1242, B2442)

Sleep Mode (Način mirovanja)

Tiskalnik je v varčevalnem načinu na visoki ravni.

1,8 (MS321, B2338), 1,6 (MS421, M1242, B2442)

Hibernate (Hibenacija)

Tiskalnik je v varčevalnem načinu na nizki ravni.

0,1

Izklopljen

Izdelek je priključen na električno vtičnico, vendar je izklopljen.

0,1


Vrednosti v zgornji tabeli predstavljajo izmerjeno povprečno porabo energije v določenem časovnem obdobju. Poraba je lahko občasno tudi večja od povprečja.

Vrednosti se lahko spremenijo. Trenutne vrednosti najdete na spletnem mestu www.lexmark.com.

Način mirovanja

Ta izdelek lahko deluje tudi v energijsko varčnem načinu, ki je znan kot Način mirovanja. Način mirovanja z energijo varčuje tako, da med daljšimi obdobji nedejavnosti zmanjša porabo energije. Način mirovanja se samodejno vklopi, ko izdelka ne uporabljate določeno obdobje, ki mu pravimo Časovna omejitev za način mirovanja.

Tovarniško privzeta nastavitev za časovno omejitev za način mirovanja za ta izdelek (v minutah):

15


Časovno omejitev za način mirovanja lahko v menijih za konfiguracijo nastavite na obdobje med 1 minuto in 120 minutami. Če časovno omejitev za način mirovanja nastavite na nizko vrednost, zmanjšate porabo energije, vendar lahko podaljšate odzivni čas izdelka. Če časovno omejitev za način mirovanja nastavite na visoko vrednost, ohranite kratek odzivni čas izdelka, ki pa porabi več energije.

način hibernacije

Ta izdelek lahko deluje tudi v načinu z izjemno nizko porabo energije, ki je znan kot Način hibernacije. Ko izdelek deluje v načinu hibernacije, se vsi drugi sistemi in naprave varno izklopijo.

Način hibernacije lahko vklopite na te načine:

Tovarniško privzeta časovna omejitev za način hibernacije za ta izdelek v vseh državah ali regijah

3 dni


Čas čakanja tiskalnika po končanem tiskanju in pred vklopom načina hibernacije lahko nastavite med eno uro in enim mesecem.

Izklop

Če ima ta izdelek način, v katerem porabi majhno količino energije tudi takrat, kadar je izklopljen, iztaknite napajalni kabel iz električne vtičnice, da povsem prekinete porabo.

Celotna poraba energije

Včasih je potrebno izračunati celotno porabo energije tiskalnika. To storite tako, da vrednosti porabe v vatih iz zgornje tabele pomnožite s celotnim časom, ko je bil tiskalnik v posameznem načinu, in seštejete porabo energije za posamezne načine.

Regulativna obvestila za brezžične izdelke

V tem razdelku so regulativne informacije, ki veljajo samo za brezžične modele.

Če niste prepričani, ali je vaš model brezžični, obiščite http://support.lexmark.com.

Obvestilo o modularnih komponentah

Brezžični modeli imajo eno od naslednjih modularnih komponente:

Lexmarkova številka vrste/modela LEX-M07-001; FCC ID:IYLLEXM07001; kanadski industrijski standardi:2376A-LEXM07001
Lexmarkova številka vrste/modela LEX-M08-001; FCC ID:IYLLEXM08001; IC:2376A-LEXM08001

Da bi ugotovili, katere modularne komponente so nameščene v vašem izdelku, si oglejte oznako na njem.

Izpostavljenost radiofrekvenčnemu sevanju

Sevana izhodna moč te naprave je znatno pod omejitvami za radiofrekvenčno sevanje FCC in drugih upravnih ustanov. Zahteve FCC in drugih upravnih ustanov o radiofrekvenčnem sevanju določajo, da morajo biti osebe, ki se zadržujejo v bližini antene, od nje oddaljene najmanj 20 cm.

Skladnost z direktivami Evropske skupnosti (ES)

Ta izdelek je skladen z zahtevami glede zaščite direktiv sveta ES 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/ES in 2011/65/EU glede približevanja in usklajevanja zakonodaje držav članic o elektromagnetni združljivosti, varnosti električne opreme, namenjene uporabi znotraj določenih napetostnih omejitev, okoljsko primerni zasnovi izdelkov, ki porabljajo energijo, in omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi.

Proizvajalec izdelka: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 ZDA. Pooblaščeni zastopnik: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budimpešta, MADŽARSKA. Izjavo o skladnosti z zahtevami direktiv vam na zahtevo lahko posreduje pooblaščeni zastopnik ali pa jo pridobite na naslovu www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html.

Ta izdelek ustreza omejitvam razreda B standardov EN 55022 in EN55032 ter varnostnim zahtevam standarda EN 60950-1 ali EN 62368-1.

Skladnost z direktivami Evropske skupnosti (ES)

Ta izdelek je skladen z zaščitnimi zahtevami direktiv sveta ES 2014/53/EU o približevanju in usklajevanju zakonodaje držav članic o radijski opremi.

Proizvajalec izdelka: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 ZDA. Pooblaščeni zastopnik: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budimpešta, MADŽARSKA. Izjavo o skladnosti z zahtevami direktiv vam na zahtevo lahko posreduje pooblaščeni zastopnik ali pa jo pridobite na naslovu www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html.

Skladnost je označena z oznako CE:

Logotip CE

Izjava EU o pasovih delovnih frekvenc in največji moči RF radijskega oddajnika

Ta radijski izdelek v EU oddaja v pasu 2,4 GHz (2412–2472 GHz). Največja izhodna moč EIRP oddajnika, vključno z dobitkom antene, je ≤ 20 dBm.