Tiskanje

Postavitev

Element menija

Opis

Strani

Enostransko*

Obojestransko

Določite, ali naj tiskalnik tiska eno- ali obojestransko.

Slog obračanja

Daljši rob*

Krajši rob

Določite, katera stran papirja (daljši ali krajši rob) naj bo vezana ob obojestranskem tiskanju.

Opomba: Odvisno od izbrane možnosti, tiskalnik samodejno zamakne vse natisnjene podatke na strani za pravilno vezavo opravila.

Prazne strani

Tiskanje

Ne tiskaj*

Natisnite prazne strani, ki so vključene v tiskalno opravilo.

Zbiranje

Izklop [1, 1, 1, 2, 2, 2]

Vklop [1, 2, 1, 2, 1, 2]*

Zlasti pri tiskanju več kopij opravila zložite strani tiskalnega opravila po vrstnem redu.

Ločevalni listi

Brez*

Med kopijami

Med opravili

Med stranmi

Med tiskanjem vstavite prazne ločevalne liste.

Vir ločevalnih listov

Pladenj [x] (1*)

Večnamenski podajalnik

Določite vir papirja za ločevalne liste.

Strani na stran

Izklop*

2 strani na stran

3 strani na stran

4 strani na stran

6 strani na stran

9 strani na stran

12 strani na stran

16 strani na stran

Tiskajte več slik strani na eno stran papirja.

Razporeditev strani na stran

Vodoravno*

Obratno vodoravno

Navpično

Obratno navpično

Določite položaj več slik strani pri uporabi možnosti Strani na stran.

Opomba: Položaj je odvisen od števila slik strani in njihove usmeritve na strani.

Usmerjenost strani na stran

Samodejno*

Ležeče

Pokončno

Določite usmeritev večstranskega dokumenta pri uporabi možnosti Strani na stran.

Obroba strani na stran

Brez*

Vidna

Natisnite obrobo okoli vsake slike strani pri uporabi možnosti Strani na stran.

Kopije

1–9999 (1*)

Določite število kopij za vsako tiskalno opravilo.

Območje tiskanja

Običajno*

Cela stran

Nastavite območje tiskanja na listu papirja.


Nastavitev

Element menija

Opis

Jezik tiskalnika

Emulacija PCL*

Emulacija PS

Nastavite jezik tiskalnika.

Opomba: Nastavitev privzetega jezika tiskalnika ne prepreči, da bi programska oprema poslala tiskalna opravila, pri katerih je uporabljen drug jezik tiskalnika.

Varčevanje z viri

Izklop*

Vklop

Določite, kako tiskalnik ravna z začasnimi prenosi, ko prejme opravilo, za katerega je potrebnega več pomnilnika, kot ga je na voljo.

Opombe:

  • Če izberete Izklop, bo tiskalnik ohranil prenose samo, dokler je potreben pomnilnik. Prenosi se izbrišejo, da se obdelajo tiskalna opravila.
  • Če izberete Vklop in tiskalniku zmanjka pomnilnika, se na zaslonu prikaže sporočilo Pomnilnik je poln [38], prenosi pa se ne izbrišejo.
Vrstni red pri možnosti Natisni vse

Po abecedi*

Najprej najstarejši

Najprej najnovejši

Določite vrstni red tiskanja zadržanih in zaupnih opravil, ko je izbrana možnost Natisni vse.


Kakovost

Element menija

Opis

Ločljivost tiskanja

600 dpi*

Kakovost slike 1200

Kakovost slike 2400

1200 dpi

300 dpi

Nastavite ločljivost besedila in slik na natisu.

Opomba: Ločljivost določite v pikah na palec ali kakovosti slike.

Povečanje števila slikovnih pik

Izklop*

Pisave

Vodoravno

Navpično

Obe smeri

Omogočite več slikovnih pik za tiskanje v gručah, da bodo natisi jasnejši. Tako boste izboljšali besedilo in slike.

Temnost tonerja

1–10 (8*)

Določite svetlost ali temnost slik z besedilom.

Polton

Običajno*

Podrobnosti

Izboljšajte natis, tako da bo imel gladke črte z ostrejšimi robovi.

Svetlost

–6–6 (0*)

Prilagajanje svetlosti natisnjenih dokumentov.

Kontrast

0–5 (0*)

Prilagajanje kontrasta natisnjenih dokumentov.

Popravljanje sive

Izklop

Samodejno*

Prilagodite izboljšavo kontrasta na slikah.


Obračunavanje opravil

Opomba: Ta meni je viden samo, ko je nameščen trdi disk tiskalnika.

Element menija

Opis

Obračunavanje opravil

Izklop*

Vklop

Nastavite tiskalnik, da ustvari dnevnik tiskalnih opravil, ki jih prejme.

Pogostost dnevnika obračunavanja

Dnevno

Tedensko

Mesečno*

Določite, kako pogosto naj tiskalnik ustvarja datoteko dnevnika.

Dejanje dnevnika ob koncu pogostosti

Brez*

Trenutni dnevnik pošlji po e-pošti

Trenutni dnevnik pošlji po e-pošti in izbriši

Objavi trenutni dnevnik

Objavi in izbriši trenutni dnevnik

Določite, kako naj se tiskalnik odzove, ko preteče prag pogostosti.

Opomba: Vrednost, navedena v možnosti Pogostost dnevnika obračunavanja, določa, kdaj se sproži to dejanje.

Raven skoraj polnega dnevnika

Izklop*

Vklop

Določite največjo velikost datoteke dnevnika, preden tiskalnik izvede Dejanje dnevnika pri skoraj polni vrednosti.

Dejanje dnevnika pri skoraj polni vrednosti

Brez*

Trenutni dnevnik pošlji po e-pošti

Trenutni dnevnik pošlji po e-pošti in izbriši

Najstarejši dnevnik pošlji po e-pošti in izbriši

Objavi trenutni dnevnik

Objavi in izbriši trenutni dnevnik

Objavi in izbriši najstarejši dnevnik

Izbriši trenutni dnevnik

Izbriši najstarejši dnevnik

Izbriši vse razen trenutnega

Izbriši vse dnevnike

Določite, kako naj se tiskalnik odzove, ko je trdi disk skoraj poln.

Opomba: Vrednost, navedena v možnosti Skoraj poln dnevnik določa, kdaj se sproži to dejanje.

Dejanje dnevnika pri polni vrednosti

Brez*

Trenutni dnevnik pošlji po e-pošti in izbriši

Najstarejši dnevnik pošlji po e-pošti in izbriši

Objavi in izbriši trenutni dnevnik

Objavi in izbriši najstarejši dnevnik

Izbriši trenutni dnevnik

Izbriši najstarejši dnevnik

Izbriši vse razen trenutnega

Izbriši vse dnevnike

Določite, kako naj se tiskalnik odzove, ko uporaba diska doseže najvišjo mejno vrednost (100 MB).

Spletni naslov za objavo dnevnika

Določite, kje naj tiskalnik objavi dnevnike obračunavanja opravil.

E-poštni naslov za pošiljanje dnevnikov

Določite e-poštni naslov, na katerega naj tiskalnik pošlje dnevnike obračunavanja opravil.

Predpona datoteke dnevnika

Določite predpono za ime datoteke dnevnika.

Opomba: Ime trenutnega gostitelja, ki je določeno v meniju TCP/IP, se uporablja kot privzeta predpona datoteke dnevnika.


XPS

Element menija

Opis

Natisni strani z napakami

Izklop*

Vklop

Natisnite stran za preizkus, na kateri so podatki o napakah, vključno z napakami oznak XML.

Najmanjša širina črte

1–30 (2*)

Nastavite najmanjšo širino poteze za opravila, natisnjena s 1200 dpi.


PDF

Element menija

Opis

Velikost prilagodi temu

Da

Ne*

Vsebino strani prilagodite izbrani velikosti papirja.

Komentarji

Tiskanje

Ne tiskaj*

Določite, ali želite tiskati komentarje v PDF-u.


PostScript

Element menija

Opis

Natisni napako PS

Vklop

Izklop*

Natisnite stran za preizkus, na kateri je napaka PostScripta.

Najmanjša širina črte

1–30 (2*)

Nastavite najmanjšo širino poteze za opravila, natisnjena s 1200 dpi.

Zakleni način zagona PS

Vklop

Izklop*

Onemogočite datoteko SysStart.

Časovna omejitev čakanja

Onemogočeno

15–65.535 (40*)

Nastavite tiskalnik, da počaka na dodatne podatke, preden prekliče tiskalno opravilo.


PCL

Element menija

Opis

Vir pisave

V pomnilniku*

Vse

Izberite vir, ki vsebuje izbiro privzete pisave.

Ime pisave

[Seznam razpoložljivih pisav]

Izberite pisavo iz določenega vira pisav.

Nabor simbolov

[Seznam razpoložljivih naborov simbolov]

Določite nabor simbolov za posamezno ime pisave.

Opomba: Nabor simbolov je nabor abecednih in številskih znakov, ločil in posebnih simbolov. Nabori simbolov podpirajo različne jezike ali določene programe, na primer matematične simbole za znanstvena besedila.

Širina

0,08–100 (10*)

Določite širino pisave za prilagodljive enopresledne pisave.

Opomba: Širina se nanaša na število fiksnih znakov v enem vodoravnem palcu natipkanega besedila.

Usmerjenost

Pokončno*

Ležeče

Določite usmerjenost besedila in grafik na strani.

Število vrstic na stran

1–255

Določite število vrstic besedila za vsako stran, natisnjeno prek podatkovnega toka PCL®.

Opombe:

  • Ta element menija aktivira navpičen pomik, ki povzroči, da se izbrano število zahtevanih vrstic natisne med privzetimi robovi strani.
  • 60 je ameriška privzeta tovarniška nastavitev. 64 je mednarodna privzeta tovarniška nastavitev.
Najmanjša širina črte za PCL5

1–30 (2*)

Nastavite začetno najmanjšo širino poteze.

Opombe:

  • Opravila, natisnjena v ločljivosti 1200 dpi, uporabljajo vrednost neposredno.
  • Opravila, natisnjena v ločljivosti 4800 CQ, uporabljajo polovično vrednost.
Najmanjša širina črte za PCLXL

1–30 (2*)

Širina A4

198 mm*

203 mm

Nastavite širino logične strani za papir velikosti A4.

Opomba: Logična stran je prostor na fizični strani, kamor se natisnejo podatki.

Samodejno CR po LF

Vklop

Izklop*

Nastavite tiskalnik tako, da po ukazu za konec vrstice izvede pomik v novo vrstico.

Opomba: Pomik v novo vrstico je mehanizem, ki tiskalniku posreduje ukaz, naj položaj kazalca premakne v prvi položaj v isti vrstici.

Samodejno LF po CR

Vklop

Izklop*

Nastavite tiskalnik tako, da po ukazu za pomik v novo vrstico izvede konec vrstice.

Novo oštevilčenje pladnjev

Dodeli podajalnik MP

Izklop*

Brez

0–201

Dodeli pladenj [x]

Izklop*

Brez

0–201

Dodeli ročno izbiro papirja

Izklop*

Brez

0–201

Dodeli ročno izbiro ovojnic

Izklop*

Brez

0–201

Konfigurirajte tiskalnik, da bo deloval z gonilniki tiskalnika ali s programi, ki uporabljajo druge dodeljene vire za vir papirja.

Novo oštevilčenje pladnjev

Ogled tovarniško privzetih vrednosti

Prikažite privzeto tovarniško nastavitev, dodeljeno posameznemu viru papirja.

Novo oštevilčenje pladnjev

Obnovi privzete vrednosti

Povrnite vse dodelitve pladnjev na tovarniško privzete vrednosti.

Časovna omejitev tiskanja

Onemogočeno

1–255 (90*)

Nastavite tiskalnik, da konča tiskalno opravilo, potem ko je bil nedejaven določen čas, naveden v sekundah.


HTML

Element menija

Opis

Ime pisave

[seznam pisav] (Times*)

Nastavite pisavo za dokumente HTML.

Velikost pisave

1–255 (12*)

Nastavite velikost pisave za dokumente HTML.

Prilagodi velikost

1–400 % (100*)

Prilagodite velikost dokumentov HTML.

Usmerjenost

Pokončno*

Ležeče

Nastavite usmerjenost strani za dokumente HTML.

Velikost robov

8–255 mm (19*)

Nastavite rob strani za dokumente HTML.

Ozadja

Ne tiskaj

Natisni*

Natisnite informacije o ozadju ali grafiko za dokumente HTML.


Slika

Element menija

Opis

Samodejno prilagajanje

Izklop

Vklop*

Izberite najustreznejšo razpoložljivo velikost papirja in nastavitev usmerjenosti za sliko.

Opomba: Ko je nastavljena možnost Vklop, ta element menija preglasi nastavitev prilagajanja velikosti in usmerjenosti za sliko.

Obrni

Izklop*

Vklop

Preobrnite dvotonske črno-bele slike.

Opomba: Ta element menija ne velja za slikovni obliki GIF ali JPEG.

Prilagajanje velikosti

Najboljša prilagoditev*

Fiksni okvir zgoraj levo

Fiksni okvir na sredini

Prilagodi višino/širino

Prilagodi višino

Prilagodi širino

Prilagodite sliko, da se prilega natisljivemu območju.

Opomba: Ko je možnost Samodejno prilagajanje nastavljena na Vklop, je možnost Prilagajanje velikosti samodejno nastavljena na Najboljša prilagoditev.

Usmerjenost

Pokončno*

Ležeče

Obratno pokončno

Obratno ležeče

Določite usmerjenost besedila in grafik na strani.