Omrežje/vrata

Pregled omrežja

Element menija

Opis

Aktivna omrežna kartica

Samodejno*

Standardno omrežje

Določite način povezave z omrežjem.

Stanje omrežja

Prikažite stanje povezave omrežja tiskalnika.

Prikaži stanje omrežja v tiskalniku

Vklop*

Izklop

Na zaslonu prikažite stanje omrežja.

Hitrost, Obojestransko

Prikažite hitrost trenutno aktivne omrežne kartice.

IPv4

Prikažite naslov IPv4.

Vsi naslovi IPv6

Prikažite vse naslove IPv6.

Ponastavi tiskalni strežnik

Ponastavite vse aktivne omrežne povezave s tiskalnikom.

Opomba: Ta nastavitev odstrani vse nastavitve konfiguracije omrežja.

Časovna omejitev opravila omrežja

Izklop

Vklop* (90 sekund)

Nastavite čas, preden tiskalnik prekliče omrežno tiskalno opravilo.

Stran s pasico

Izklop*

Vklop

Natisnite stran transparenta.


Brezžično

Opomba: Meni je na voljo samo pri tiskalnikih, ki so povezani z brezžičnim omrežjem, in tiskalnikih z brezžičnim omrežnim vmesnikom.

Element menija

Opis

Nastavitev z mobilnim programom

Brezžično povezavo konfigurirajte z Lexmarkovim pomočnikom za mobilne naprave.

Nastavitev na plošči tiskalnika

Izbira omrežja

Dodaj brezžično omrežje

Ime omrežja

Omrežni način

Infastruktura

Način varnosti brezžičnega omrežja

Onemogočeno*

WEP

WPA2/WPA – Osebno

WPA2 – Osebno

802.1x – RADIUS

Brezžično povezavo konfigurirajte na nadzorni plošči.

Opomba: 802.1x – RADIUS je mogoče konfigurirati samo v vdelanem spletnem strežniku.

Wi-Fi Protected Setup

Samodejno zaznavanje WPS-ja

Izklop

Vklop*

Način zagona s pritiskom na gumb

Način zagona s kodo PIN

Ustvarite brezžično omrežje in omogočite zaščito omrežja.

Opombe:

 • Možnost Samodejno zaznavanje WPS-ja je prikazana samo, če je način varnosti brezžičnega omrežja nastavljen na WEP.
 • V načinu zagona s pritiskom na gumb tiskalnik povežete z brezžičnim omrežjem tako, da v določenem časovnem obdobju pritisnete gumb na tiskalniku in na dostopni točki (brezžičnem usmerjevalniku).
 • Z možnostjo Način zagona s kodo PIN tiskalnik povežete z brezžičnim omrežjem, ko kodo PIN tiskalnika vnesete v nastavitve brezžične povezave dostopne točke.
Omrežni način

Vrsta BSS

Infrastruktura*

Določite omrežni način.

Omogoči Wi-Fi Direct

Vklop

Izklop*

Napravam, ki podpirajo Wi-Fi, omogočite neposredno povezavo s tiskalnikom.

Združljivost

802.11b/g/n (2,4 GHz)*

802.11a/b/g/n/ac (2,4/5 GHz)

802.11a/n/ac (5 GHz)

Določite standard brezžičnega omrežja.

Opomba: Možnosti 802.11a/b/g/n/ac (2,4/5 GHz) in 802.11a/n/ac (5 GHz) sta prikazani samo, če je nameščena brezžična možnost.

Način varnosti brezžičnega omrežja

Onemogočeno*

WEP

WPA2/WPA – Osebno

WPA2 – Osebno

802.1x – RADIUS

Nastavite način varnosti povezave tiskalnika z brezžičnimi napravami.

Opomba: 802.1x – RADIUS je mogoče konfigurirati samo v vdelanem spletnem strežniku.

Način preverjanje pristnosti WEP

Samodejno*

Odprto

V skupni rabi

Nastavite vrsto protokola brezžičnega šifriranja (WEP) za tiskalnik.

Opomba: Ta element menija je prikazan samo, če je način varnosti brezžičnega omrežja nastavljen na WEP.

Nastavite ključ WEP

Za varno brezžično povezavo določite geslo WEP.

WPA2/WPA Osebno

AES

Brezžično varnost omogočite z zaščitenim brezžičnim dostopom (WPA).

Opomba: Ta element menija je prikazan samo, če je način varnosti brezžičnega omrežja nastavljen na WPA2/WPA – Osebno.

Nastavite ključ v vnaprejšnji skupni rabi

Nastavite geslo za varno brezžično povezavo.

WPA2 – Osebno

AES

Varnost brezžičnega omrežja omogočite z načinom WPA2.

Opomba: Ta element menija je prikazan samo, če je način varnosti brezžičnega omrežja nastavljen na WPA2 – Osebno.

Način šifriranja 802.1x

WPA+

WPA2*

Varnost brezžičnega omrežja omogočite s standardom 802.1x.

Opombe:

 • Ta element menija je prikazan samo, če je način varnosti brezžičnega omrežja nastavljen na 802.1x – RADIUS.
 • 802.1x – RADIUS je mogoče konfigurirati samo v vdelanem spletnem strežniku.
IPv4

Omogoči DHCP

Vklop*

Izklop

Nastavitev statičnega naslova IP

Naslov IP

Omrežna maska

Prehod

Omogočite in konfigurirajte nastavitve protokola IPv4 v tiskalniku.

IPv6

Omogoči IPv6

Vklop*

Izklop

Omogoči DHCPv6

Vklop

Izklop*

Samodejna konfiguracija naslova brez stanja

Vklop*

Izklop

Naslov strežnika DNS

Ročno dodeljen naslov IPv6

Ročno dodeljen usmerjevalnik IPv6

Predpona naslova

Vsi naslovi IPv6

Vsi naslovi usmerjevalnika IPv6

Omogočite in konfigurirajte nastavitve protokola IPv6 v tiskalniku.

Naslov omrežja

UAA

LAA

Oglejte si omrežne naslove.

PCL SmartSwitch

Izklop

Vklop*

Nastavite tiskalnik, da samodejno preklopi na emulacijo PCL, ko to zahteva tiskalno opravilo, ne glede na privzeti jezik tiskalnika.

Opomba: Če je PCL SmartSwitch izklopljen, tiskalnik ne pregleda dohodnih podatkov in uporablja privzeti jezik tiskalnika, ki je določen v meniju Nastavitev.

PS SmartSwitch

Izklop

Vklop*

Nastavite tiskalnik, da samodejno preklopi na emulacijo PS, ko to zahteva tiskalno opravilo, ne glede na privzeti jezik tiskalnika.

Opomba: Če je PS SmartSwitch izklopljen, tiskalnik ne pregleda dohodnih podatkov in uporablja privzeti jezik tiskalnika, ki je določen v meniju Nastavitev.

Shranjevanje opravila v medpomnilnik

Vklop

Izklop*

Začasno shranite tiskalna opravila na trdem disku tiskalnika pred tiskanjem.

Opomba: Ta element menija je viden samo, ko je nameščen trdi disk.

Dvojiški PS za Mac

Samodejno*

Vklop

Izklop

Nastavite tiskalnik za obdelavo tiskalnih opravil v dvojiškem jeziku PostScript v napravah Macintosh.

Opombe:

 • Možnost Vklop sproži obdelavo neobdelanih tiskalnih opravil v dvojiškem jeziku PostScript.
 • Možnost Izklop filtrira tiskalna opravila z uporabo standardnega protokola.

Ethernet

Element menija

Opis

Hitrost omrežja

Pokažite hitrost aktivne omrežne kartice.

IPv4

Omogoči DHCP

Vklop*

Izklop

Omogočite Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP).

Opomba: DHCP je standardni protokol, ki strežniku omogoča dinamično porazdelitev podatkov o naslovih IP in konfiguraciji na odjemalce.

IPv4

Nastavitev statičnega naslova IP

Naslov IP

Omrežna maska

Prehod

Nastavite statični naslov IP tiskalnika.

Omogoči IPv6

Vklop*

Izklop

Konfigurirajte IPv6 v tiskalniku.

Omogoči DHCPv6

Vklop

Izklop*

Zaženite DHCPv6 v omrežju IPv6.

Samodejna konfiguracija naslova brez stanja

Vklop*

Izklop

Nastavite omrežno kartico, da sprejema samodejne vnose konfiguracije naslova IPv6 usmerjevalnika.

Naslov strežnika DNS

Določite naslov strežnika DNS, naslov IP in usmerjevalnik za omrežje IPv6.

Ročno dodeljen naslov IPv6
Ročno dodeljen usmerjevalnik IPv6
Predpona naslova

0–128 (64*)

Vsi naslovi IPv6

Prikažite vse naslove IP in naslove usmerjevalnika, ki se uporabljajo v omrežju IPv6.

Vsi naslovi usmerjevalnika IPv6
Naslov omrežja

UAA

LAA

Prikažite naslove MAC (Media Access Control) tiskalnika: LAA (Locally Administered Address) in UAA (Universally Administered Address).

Opomba: LAA tiskalnika lahko spremenite ročno.

PCL SmartSwitch

Vklop*

Izklop

Nastavite tiskalnik, da samodejno preklopi na emulacijo PCL, ko to zahteva tiskalno opravilo, ne glede na privzeti jezik tiskalnika.

Opomba: Če je PCL SmartSwitch izklopljen, tiskalnik ne pregleda dohodnih podatkov in uporablja privzeti jezik tiskalnika, ki je določen v meniju Nastavitev.

PS SmartSwitch

Vklop*

Izklop

Nastavite tiskalnik, da samodejno preklopi na emulacijo PS, ko to zahteva tiskalno opravilo, ne glede na privzeti jezik tiskalnika.

Opomba: Če je PS SmartSwitch izklopljen, tiskalnik ne pregleda dohodnih podatkov in uporablja privzeti jezik tiskalnika, ki je določen v meniju Nastavitev.

Dvojiški PS za Mac

Samodejno*

Vklop

Izklop

Nastavite tiskalnik za obdelavo tiskalnih opravil v dvojiškem jeziku PostScript v napravah Macintosh.

Opombe:

 • Možnost Vklop sproži obdelavo neobdelanih tiskalnih opravil v dvojiškem jeziku PostScript.
 • Možnost Izklop filtrira tiskalna opravila z uporabo standardnega protokola.
Energijsko učinkovit ethernet

Vklop*

Izklop

Zmanjšajte porabo energije, ko tiskalnik ne prejema podatkov iz ethernetnega omrežja.


TCP/IP

Opomba: Ta meni najdete samo v omrežnih tiskalnikih ali tiskalnikih, ki so povezani s tiskalnimi strežniki.

Element menija

Opis

Nastavi ime gostitelja

Nastavite ime trenutnega gostitelja TCP/IP.

Ime domene

Nastavite ime domene.

Dovoli odjemalcem DHCP/BOOTP posodobitev strežnika NTP

Izklop

Vklop*

Dovolite odjemalcem DHCP in BOOTP, da za tiskalnik posodobijo nastavitve NTP.

Ime ničelne konfiguracije

Določite ime storitve za omrežje brez konfiguracije.

Omogoči samodejni IP

Izklop

Vklop*

Samodejno dodelite naslove IP.

Naslov strežnika DNS

Določite naslov trenutnega strežnika DNS (Domain Name System).

Pomožni naslov strežnika DNS

Določite pomožna naslova strežnika DNS.

Pomožni naslov strežnika DNS 2
Pomožni naslov strežnika DNS 3
Vrstni red iskanja domen

Določite seznam z imeni domen za iskanje tiskalnika in njegovih virov, ki so v različnih domenah v omrežju.

Omogoči DDNS

Izklop

Vklop*

Posodobite nastavitve dinamičnega DNS.

DDNS TTL

300–31536000 (3600*)

Določite trenutne nastavitve DDNS.

Privzeti TTL

5–254 (254*)

Čas osvežitve DDNS

300–31536000 (604800*)

Omogoči mDNS

Izklop

Vklop*

Posodobite nastavitve DNS za večvrstno oddajanje.

Naslov WINS

Določite naslov strežnika za storitev WINS (Windows Internet Name Service).

Omogoči BOOTP

Izklop*

Vklop

Dovolite, da protokol BOOTP dodeli naslov IP tiskalnika.

Seznam omejenih strežnikov

Določite naslov IP za povezave TCP.

Opombe:

 • Posamezne naslove IP ločite z vejico.
 • Vnesete lahko največ 50 naslovov IP.
Možnosti seznama omejenih strežnikov

Blokiraj vsa vrata*

Blokiraj samo tiskanje

Blokiraj samo tiskanje in HTTP

Za naslove IP s seznama določite načine dostopa do funkcij tiskalnika.

MTU

256–1500 (1500*)

Določite parameter MTU (največja enota prenosa) za povezave TCP.

Vrata Raw za tiskanje

1–65.535 (9100*)

Določite število vrat Raw za tiskalnike, povezane v omrežje.

Največja hitrost odhodnega prometa

Izklop*

Vklop

Omogočite največjo stopnjo prenosa za tiskalnik.

Omogoči SSLv2

Izklop*

Vklop

Omogočite protokol SSLv2.

Omogoči SSLv3

Izklop*

Vklop

Omogočite protokol SSLv3.

Omogoči TLSv1.0

Izklop

Vklop*

Omogočite protokol TLSv1.0.

Omogoči TLSv1.1

Izklop

Vklop*

Omogočite protokol TLSv1.1.

Seznam šifer SSL

Določite algoritme šifre, ki naj se uporabijo za povezave SSL ali TLS.


SNMP

Opomba: Ta meni najdete samo v omrežnih tiskalnikih ali tiskalnikih, ki so povezani s tiskalnimi strežniki.

Element menija

Opis

SNMP različic 1 in 2c

Omogočeno

Izklop

Vklop*

Dovoli nabor SNMP

Izklop

Vklop*

Omogoči PPM MIB

Izklop

Vklop*

Skupnost SNMP

Konfigurirajte protokol SNMP (protokol za preprosto omrežno upravljanje) različic 1 in 2c za namestitev gonilnikov in programov.

SNMP različice 3

Omogočeno

Izklop

Vklop*

Nastavi poverilnice za branje/pisanje

Uporabniško ime

Geslo

Nastavi poverilnice samo za branje

Uporabniško ime

Geslo

Preverjanje pristnosti, razpršitev

MD5

SHA1*

Najnižja raven preverjanja pristnosti

Brez preverjanja pristnosti, brez zasebnosti

Preverjanje pristnosti, brez zasebnosti

Preverjanje pristnosti, zasebnost*

Algoritem zasebnosti

DES

AES-128*

Konfigurirajte protokol SNMP različice 3 za varno namestitev in posodobitev tiskalnika.


IPSec

Opomba: Ta meni najdete samo v omrežnih tiskalnikih ali tiskalnikih, ki so povezani s tiskalnimi strežniki.

Element menija

Opis

Omogoči IPSec

Izklop*

Vklop

Omogočite protokol IPSec (Internet Protocol Security).

Osnovna konfiguracija

Privzeto*

Združljivost

Varno

Nastavite osnovno konfiguracijo protokola IPSec.

Opomba: Ta element menija je viden samo, ko je možnost Omogoči IPSec nastavljena na Vklop.

Potrdilo naprave IPSec

Določite potrdilo IPSec.

Opomba: Ta element menija je viden samo, ko je Osnovna konfiguracija nastavljena na možnost Združljivost.

Povezave, preverjene s ključem v vnaprejšnji skupni rabi

Gostitelj [x]

Naslov

Ključ

Konfigurirajte preverjene povezave tiskalnika.

Opomba: Ti elementi menija so vidni samo, ko je možnost Omogoči IPSec nastavljena na Vklop.

Potrjevanje preverjenih povezav

Gostitelj [x] naslov[/podomrežje]

Naslov[/podomrežje]


802.1X

Opomba: Ta meni najdete samo v omrežnih tiskalnikih ali tiskalnikih, ki so povezani s tiskalnimi strežniki.

Element menija

Opis

Aktivno

Izklop*

Vklop

Tiskalnik naj se poveže v omrežja, za katere je potrebno preverjanje pristnosti, preden je dovoljen dostop.

Opomba: Za konfiguracijo nastavitev tega elementa menija dostopite do vdelanega spletnega strežnika.


Konfiguracija LPD

Opomba: Ta meni najdete samo v omrežnih tiskalnikih ali tiskalnikih, ki so povezani s tiskalnimi strežniki.

Element menija

Opis

Časovna omejitev LPD

0–65.535 sekund (90*)

Nastavite časovno omejitev, da preprečite, da bi strežnik Line Printer Daemon (LPD) predolgo čakal na neodzivna ali neveljavna tiskalna opravila.

Stran transparenta LPD

Izklop*

Vklop

Natisnite stran s pasico za vsa tiskalna opravila LPD.

Opomba: Stran s pasico je prva stran v tiskalnem opravilu, ki se uporablja za ločevanje tiskalnih opravil in za prepoznavanje pošiljatelja zahteve za tiskalno opravilo.

Stran z repom LPD

Izklop*

Vklop

Natisnite stran z repom za vsa tiskalna opravila LPD.

Opomba: Stran z repom je zadnja stran v tiskalnem opravilu.

Pretvorba pomika v novo vrstico LPD

Izklop*

Vklop

Omogočite pretvorbo pomika v novo vrstico.

Opomba: Pomik v novo vrstico je mehanizem, ki tiskalniku posreduje ukaz, naj položaj kazalca premakne v prvi položaj v isti vrstici.


Nastavitve HTTP/FTP

Opomba: Ta meni najdete samo v omrežnih tiskalnikih ali tiskalnikih, ki so povezani s tiskalnimi strežniki.

Element menija

Opis

Omogoči strežnik HTTP

Izklop

Vklop*

Dostopajte do vdelanega spletnega strežnika za nadzor in upravljanje s tiskalnikom.

Omogoči HTTPS

Izklop

Vklop*

Konfigurirajte nastavitve protokola HyperText Transfer Protocol Secure (HTTPS).

Omogoči FTP/TFTP

Izklop

Vklop*

Pošiljajte datoteke prek FTP-ja.

Privzeta IP vrata HTTP

1–65.535 (80*)

Konfigurirajte nastavitve strežnikov HTTP in FTP.

Potrdilo naprave HTTPS
Privzeta IP vrata FTP

1–65.535 (21*)

Časovna omejitev za zahteve HTTP/FTP

1–299 (30*)

Določite, koliko sekund mora preteči, preden se prekine povezava s strežnikom.

Ponovni poskusi za zahteve HTTP/FTP

1–299 (3*)

Določite število ponovnih poskusov povezave s strežnikom HTTP/FTP.


USB

Element menija

Opis

PCL SmartSwitch

Vklop*

Izklop

Nastavite tiskalnik, da preklopi na emulacijo PCL, ko to zahteva tiskalno opravilo, prejeto prek vrat USB, ne glede na privzeti jezik tiskalnika.

Opomba: Če je PCL SmartSwitch izklopljen, tiskalnik ne pregleda dohodnih podatkov in uporablja privzeti jezik tiskalnika, ki je določen v meniju Nastavitev.

PS SmartSwitch

Vklop*

Izklop

Nastavite tiskalnik, da preklopi na emulacijo PS, ko to zahteva tiskalno opravilo, prejeto prek vrat USB, ne glede na privzeti jezik tiskalnika.

Opomba: Če je PS SmartSwitch izklopljen, tiskalnik ne pregleda dohodnih podatkov in uporablja privzeti jezik tiskalnika, ki je določen v meniju Nastavitev.

Dvojiški PS za Mac

Samodejno*

Vklop

Izklop

Nastavite tiskalnik za obdelavo tiskalnih opravil v dvojiškem jeziku PostScript v napravah Macintosh.

Opombe:

 • Možnost Vklop sproži obdelavo neobdelanih tiskalnih opravil v dvojiškem jeziku PostScript.
 • Možnost Izklop filtrira tiskalna opravila z uporabo standardnega protokola.
Omogoči vrata USB

Omogoči*

Onemogoči

Omogočite standardna vrata USB.


ThinPrint

Element menija

Opis

Omogoči ThinPrint

Izklop

Vklop*

Tiskajte prek ThinPrinta.

Številka vrat

4000–4999 (4000*)

Nastavite številko vrat za strežnik ThinPrint.

Pasovna širina (biti/s)

0*

100–1000000

Nastavite hitrost prenosa podatkov v okolju ThinPrint.

Velikost paketa (kilobajti)

0–64000 (0*)

Nastavite velikost paketa za prenos podatkov.


Google Cloud Print

Element menija

Opis

Registracija

Registriraj

Tiskalnik registrirajte v strežniku storitve Google Cloud Print.

Možnosti

Omogoči Google Cloud Print

Izklop

Vklop*

Tiskajte neposredno iz Googlovega računa.

Možnosti

Omogoči lokalno odkrivanje

Izklop

Vklop*

Registriranemu in drugim uporabnikom v istem podomrežju dovolite, da opravila pošiljajo tiskalniku lokalno.

Možnosti

Omogoči preverjanje enakovrednih naprav prek SSL-ja

Izklop

Vklop*

Preverite pristnost potrdila enakovredne naprave za vzpostavitev povezave z Googlovim računom.

Možnosti

Vedno natisni kot sliko

Izklop*

Vklop

Tiskalnik nastavite tako, da bo datoteke PDF obdelal kot slike, da bo tiskanje hitrejše.


Wi-Fi Direct

Opomba: Ta meni je viden samo, če je neposredno brezžično omrežje aktivno omrežje.

Element menija

Opis

SSID

Določite SSID (identifikator nabora storitev) brezžičnega omrežja.

Nastavite ključ v vnaprejšnji skupni rabi

Nastavite ključ v vnaprejšnji skupni rabi (PSK) za preverjanje pristnosti in potrjevanje uporabnikov brezžične povezave.

Pokaži PSK na nastavitveni strani

Vklop*

Izklop

Prikažite PSK na strani z omrežnimi nastavitvami.

Naslov IP lastnika skupine

Določite naslov IP lastnika skupine.

Samodejno sprejmi zahteve s pritiskom gumba

Vklop

Izklop*

Samodejno sprejmite zahteve za povezavo v omrežje.

Opomba: Samodejni sprejem odjemalcev ni zaščiten.