Naprava

Nastavitve

Element menija

Opis

Jezik prikaza

[Seznam jezikov]

Nastavite jezik besedila, ki bo prikazano na zaslonu.

Država/regija

[Seznam držav]

Navedite državo ali regijo, za delovanje v kateri je konfiguriran tiskalnik.

Zaženi začetno nastavitev

Da

Ne*

Zaženite čarovnika za nastavitev.

Prikazane informacije

Besedilo za prikaz 1

Besedilo za prikaz 2

Določite, katere informacije naj bodo prikazane na začetnem zaslonu.

Datum in čas

Konfiguriraj

Trenutna datum in čas

Ročno nastavi datum in čas

Oblika zapisa datuma [MM-DD-LLLL*]

Oblika zapisa ure [12-urni prikaz časa*]

Časovni pas [GMT*]

Protokol za sinhronizacijo omrežnega časa

Omogoči NTP

Strežnik NTP

Konfigurirajte datum in čas tiskalnika.

Velikosti papirja

Ameriško*

Metrično

Določite mersko enoto za velikosti papirja.

Opomba: Začetna nastavitev velikosti papirja je določena glede na državo ali območje, izbrano v čarovniku za začetno nastavitev.

Časovna omejitev zaslona

10–300 (60*)

Nastavite, po koliko sekundah nedejavnosti naj se na zaslonu prikaže začetni zaslon oz. naj se tiskalnik samodejno odjavi iz uporabniškega računa.


Oddaljena nadzorna plošča

Element menija

Opis

Povezava zunanjega VNC-ja

Ne dovoli*

Dovoli

Zunanji odjemalec VNC povežite z oddaljeno nadzorno ploščo.

Vrsta preverjanja pristnosti

Brez*

Standardno preverjanje pristnosti

Vrsto preverjanja pristnosti nastavite, ko dostopate do strežnika odjemalca VNC.

Geslo VNC

Določite geslo za povezavo s strežnikom odjemalca VNC.

Opomba: Ta element menija je na voljo samo, če je Vrsta preverjanja pristnosti nastavljena na Standardno preverjanje pristnosti.


Obvestila

Element menija

Opis

Potrošni material

Pokaži oceno potrošnega materiala

Pokaži oceno*

Ne pokaži ocene

Prikažite podatke o oceni preostalega potrošnega materiala.

Potrošni material

Prikaži ocene

Strani*

Odstotek

Določite enote, ki naj jih tiskalnik uporabi, da oceni porabo potrošnega materiala in sproži obvestila po meri, ko je potrebno uporabnikovo posredovanje.

Opomba: Ta nastavitev je na voljo samo v vdelanem spletnem strežniku.

Potrošni material

Alarm za kartušo

Izklop

Enkrat*

Neprekinjeno

Nastavite, kolikokrat naj se sproži alarm, ko je kartuša z barvilom skoraj prazna.

Potrošni material

Obvestila o potrošnem materialu po meri

Nastavite, kako naj vas tiskalnik obvesti, ko morate posredovati.

Opomba: Ta nastavitev je na voljo samo v vdelanem spletnem strežniku.

Preprečevanje napak

Pomoč pri zastoju

Izklop

Vklop*

Nastavite tiskalnik, da samodejno preveri, ali je prišlo do zastoja papirja.

Preprečevanje napak

Samodejno nadaljevanje

Onemogočeno

5–255 (5*)

Ko tiskalniku omogočite, da počisti nekatere pogoje posredovanja, omogočite samodejno nadaljevanje obdelave ali tiskanja opravila.

Preprečevanje napak

Samodejni ponovni zagon

Samodejni ponovni zagon

Vedno znova zaženi*

Nikoli ne zaženi znova

Znova zaženi v času nedejavnosti

Nastavite tiskalnik, da se znova zažene ob pojavu napake.

Preprečevanje napak

Samodejni ponovni zagon

Največje število samodejnih ponovnih zagonov

1–20 (2*)

Nastavite število samodejnih ponovnih zagonov, ki jih tiskalnik lahko izvede.

Preprečevanje napak

Samodejni ponovni zagon

Okno za samodejni ponovni zagon

1–525600 (720*)

Nastavite, po koliko sekundah naj se tiskalnik samodejno znova zažene.

Preprečevanje napak

Samodejni ponovni zagon

Števec samodejnih ponovnih zagonov

Prikažite podatke o števcu ponovnih zagonov, ki so na voljo samo za branje.

Preprečevanje napak

Prikaži napako zaradi kratkega papirja

Samodejno brisanje*

Vklop

Nastavite tiskalnik, da prikaže sporočilo ob pojavu napake zaradi kratkega papirja.

Opomba: Kratki papir se nanaša na velikost naloženega papirja.

Preprečevanje napak

Zaščita strani

Izklop*

Vklop

Nastavite tiskalnik, da celotno stran shrani v pomnilnik, preden jo natisne.

Obnovitev vsebine ob zastoju

Obnovitev ob zastoju

Izklop

Vklop

Samodejno*

Nastavite tiskalnik, da znova natisne zagozdene strani.


Upravljanje energije

Element menija

Opis

Profil načina mirovanja

Natisni, ko je zaslon izklopljen

Dovoli tiskanje, ko je zaslon izklopljen*

Vklopljen zaslon med tiskanjem

Dovolite tiskanje pri izklopljenem zaslonu.

Časovne omejitve

Način mirovanja

1–120 minut (15*)

Nastavite čas nedejavnosti, preden tiskalnik začne delovati v načinu mirovanja.

Časovne omejitve

časovna omejitev za način hibernacije

Onemogočeno

1 ura

2 uri

3 ure

6 ur

1 dan

2 dneva

3 dni*

1 teden

2 tedna

1 mesec

Nastavite, koliko časa naj tiskalnik počaka, preden v način hibernacije.

Časovne omejitve

Časovna omejitev za način hibernacije ob povezavi

Hibernacija

Brez hibernacije*

Nastavite, da tiskalnik preide v način hibernacije, ko obstaja aktivna ethernetna povezava.

Ekološki način

Izklop*

Energija

Energija/papir

Papir

Zmanjšajte porabo energije, papirja ali posebnih tiskalnih medijev.

Opomba: Nastavitev možnosti Ekološki način na možnost Energija ali Papir lahko vpliva na zmogljivost tiskalnika, ne pa na kakovost tiskanja.


Podatki, poslani podjetju Lexmark

Element menija

Opis

Podatki, poslani podjetju Lexmark

Shrani

Poraba potrošnega materiala in papirja (anonimno)

Delovanje naprave (anonimno)

Nič od navedenega*

Pošljite podatke o uporabi in delovanju tiskalnika Lexmarku.

Opomba: Čas pošiljanja podatkov se prikaže samo, če izberete katero od nastavitev v možnosti Podatki, poslani podjetju Lexmark, razen možnosti Nič od navedenega.

Čas pošiljanja podatkov

Začetni čas

Končni čas


Obnovitev tovarniško privzetih vrednosti

Element menija

Opis

Obnovi nastavitve

Obnovi vse nastavitve

Obnovi nastavitve tiskalnika

Obnovi nastavitve omrežja

Obnovite privzete tovarniške nastavitve tiskalnika.


Vzdrževanje

Meni za konfiguracijo

Element menija

Opis

Konfiguracija USB

USB PnP

1*

2

Za boljšo združljivost z osebnim računalnikom v tiskalniku spremenite način pogona USB.

Konfiguracija USB

Hitrost USB

Polno

Samodejno*

Nastavite vrata USB tako, da bodo delovala pri polni hitrosti, in onemogočite hitre zmožnosti.

Konfiguracija pladnja

Povezovanje pladnja

Samodejno*

Izklop

Nastavite tiskalnik tako, da poveže pladnje z enakimi nastavitvami vrste in velikosti papirja.

Konfiguracija pladnja

Pokaži sporočilo o vstavku pladnja

Izklop

Samo za neznane velikosti*

Vedno

Prikažite sporočilo Vstavek pladnja.

Konfiguracija pladnja

Nalaganje velikosti A5

Krajši rob

Daljši rob*

Določite usmerjenost strani pri nalaganju papirja velikosti A5.

Konfiguracija pladnja

Pozivi za papir

Samodejno*

Večnamenski podajalnik

Ročna izbira papirja

Nastavite vir papirja, ki ga bo uporabnik napolnil, ko se bo prikazal poziv za nalaganje papirja.

Opomba: Če želite prikazati večnamenski podajalnik, v meniju Papir možnost Konfiguriraj MP nastavite na možnost Kaseta.

Konfiguracija pladnja

Pozivi za ovojnice

Samodejno*

Večnamenski podajalnik

Ročna izbira ovojnice

Nastavite vir papirja, ki ga bo uporabnik napolnil, ko se bo prikazal poziv za nalaganje ovojnic.

Opomba: Če želite prikazati večnamenski podajalnik, v meniju Papir možnost Konfiguriraj MP nastavite na možnost Kaseta.

Konfiguracija pladnja

Dejanje za pozive

Pozovi uporabnika*

Nadaljuj

Uporabi trenutno

Nastavite tiskalnik, da razrešuje pozive za zamenjavo papirja ali ovojnic.

Poročila

Stran z menijskimi nastavitvami

Dnevnik dogodkov

Povzetek dnevnika dogodkov

Statistika preverjanja ustreznosti stanja

Natisnite poročila o nastavitvah menija tiskalnika, dogodkih tiskalnika in dnevnikih dogodkov.

Poraba in števci potrošnega materiala

Izbriši zgodovino porabe potrošnega materiala

Ponastavi števec za črno kartušo

Ponastavi števec za črno slikovno enoto

Ponastavi števec vzdrževanja

Po menjavi kartuše z barvilom in slikovne enote ponastavite zgodovino porabe potrošnega materiala ali števce strani za potrošni material.

Emulacije tiskalnika

Emulacija PPDS

Izklop*

Vklop

Nastavite tiskalnik tako, da prepozna in uporablja podatkovni tok PPDS.

Konfiguracija tiskanja

Ostrenje pisav

0–150 (24*)

Nastavite vrednost velikosti besedila v točkah, do katere naj se pri tiskanju podatkov o pisavi uporabljene pogosto prekrivne plasti.

Na primer če je vrednost 24, vse pisave velikosti 24 točk ali manj uporabljajo pogosto prekrivne plasti.

Konfiguracija tiskanja

Gostota tiskanja

Onemogočeno*

1–5 (3*)

Prilagodite gostoto barvila pri tiskanju dokumentov.

Načini delovanja naprave

Tihi način

Izklop*

Vklop

Nastavite, koliko hrupa naj tiskalnik proizvede med tiskanjem.

Opomba: Če omogočite to nastavitev, tiskalnik deluje počasneje.

Načini delovanja naprave

Meniji plošče

Omogoči*

Onemogoči

Omogočite dostop do menijev nadzorne plošče.

Načini delovanja naprave

Varni način

Izklop*

Vklop

Nastavite tiskalnik, da deluje v posebnem načinu, v katerem poskuša kljub težavam zagotavljati čim več funkcij.

Na primer če je možnost nastavljena na Vklop in motorček za obojestransko tiskanje ne deluje, tiskalnik dokumente natisne enostransko, četudi je opravilo obojestransko.

Načini delovanja naprave

Počisti stanje po meri

Izbrišite uporabniško določene nize za privzeta ali nadomestna sporočila po meri.

Načini delovanja naprave

Počisti vsa oddaljeno nameščena sporočila

Izbrišite oddaljeno nameščena sporočila.


Brisanje ob koncu uporabe

Element menija

Opis

Brisanje ob koncu uporabe

Zadnje trajno brisanje pomnilnika tiskalnika

Prikažite, kdaj je bil nazadnje trajno izbrisan pomnilnik tiskalnika.

Brisanje ob koncu uporabe

Trajno izbriši vse podatke v obstojnem pomnilniku

Izbrišite vse nastavitve in programe, ki so shranjeni v pomnilniku tiskalnika.

Brisanje ob koncu uporabe

Izbriši vse nastavitve tiskalnika in omrežja

Izbrišite vse nastavitve in programe, ki so shranjeni v tiskalniku ali omrežju.


Več o tiskalniku

Element menija

Opis

Oznaka sredstev

Prikažite serijsko številko tiskalnika.

Mesto tiskalnika

Navedite mesto tiskalnika. Največja dolžina je 63 znakov.

Obrnite se na

Prilagodite ime tiskalnika. Največja dolžina je 63 znakov.