Izjave o izdelku

standardna opozorilna ikona PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB: Za preprečevanje požara ali električnega šoka napajalni kabel priklopite v pravilno ozemljeno električno vtičnico z ustreznim nazivnim tokom, ki je blizu opreme in zlahka dosegljiva.
standardna opozorilna ikona PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB: Za preprečevanje požara ali električnega šoka uporabite samo napajalni kabel, ki ste ga dobili s tem izdelkom, ali nadomestni napajalni kabel, ki ga je odobril proizvajalec.
standardna opozorilna ikona PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB: Izdelka ne uporabljajte s podaljški, razdelilniki, razdelilnimi podaljški ali napravami za neprekinjeno napajanje. Napajalno zmogljivost tovrstne opreme lahko laserski tiskalnik zlahka preobremeni, kar lahko povzroči požar, gmotno škodo ali neustrezno delovanje tiskalnika.
standardna opozorilna ikona PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB: Le Lexmarkova vgrajena prenapetostna zaščita, ki je ustrezno povezana s tiskalnikom in napajalnim kablom, priloženim tiskalniku, se lahko uporablja s tem izdelkom. Uporaba naprav za prenapetostno zaščito, ki niso Lexmarkove, lahko povzroči požar, gmotno škodo ali slabšo zmogljivost tiskalnika.
opozorilna ikona o nevarnosti električnega udara PREVIDNO – NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA: Za preprečevanje električnega šoka tega izdelka ne postavite ali uporabljajte v bližini vode ali mokrih krajev.
opozorilna ikona o nevarnosti električnega udara PREVIDNO – NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA: Za preprečevanje električnega šoka ne nameščajte tega izdelka in ne priključujte električnih ali drugih kablov, kot so napajalni kabel, kabel za faks ali kabel za telefon, med nevihto.
standardna opozorilna ikona PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB:  Napajalnega kabla ne režite, upogibajte, privezujte ali stiskajte in nanj ne odlagajte težkih predmetov. Kabel ne sme biti izpostavljen drgnjenju ali velikim obremenitvam. Ne prikleščite kabla med druge predmete, na primer med pohištvo in steno. V primeru neupoštevanja teh napotkov obstaja nevarnost požara ali električnega šoka. Napajalni kabel redno pregledujte in bodite pozorni na morebitne poškodbe. Pred pregledovanjem kabel iztaknite iz električne vtičnice.
opozorilna ikona o nevarnosti električnega udara PREVIDNO – NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA: Za preprečevanje električnega šoka zagotovite, da so vse zunanje povezave (kot so ethernetne povezave in povezave telefonskega sistema) ustrezno nameščene v označena vrata vtičnikov.
opozorilna ikona o nevarnosti električnega udara PREVIDNO – NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA: Če nekaj časa po namestitvi tiskalnika dostopate do nadzorne plošče ali nameščate izbirno strojno opremo ali pomnilniške naprave, izklopite tiskalnik in izvlecite napajalni kabel iz električne vtičnice, preden nadaljujete, da preprečite nevarnost električnega šoka. Če so na tiskalnik priključene še katere koli druge naprave, jih izklopite ter izvlecite kable, ki so povezani s tiskalnikom.
opozorilna ikona o nevarnosti električnega udara PREVIDNO – NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA: Pri čiščenju zunanjosti tiskalnika iztaknite napajalni kabel iz vtičnice in odstranite vse kable iz tiskalnika, da se izognete morebitnim poškodbam zaradi električnega udara.
standardna opozorilna ikona PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB: Če je tiskalnik težji od 18 kg (40 lb), sta potrebna dva (ali več) izurjena člana osebja, da ga dvigneta varno.
standardna opozorilna ikona PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB: Pri premikanju tiskalnika upoštevajte te smernice, da se izognete telesnim poškodbam ali poškodbam tiskalnika:
opozorilna ikona o nevarnosti, da se izdelek prevrne PREVIDNO – NEVARNOST PREVRNITVE: Za namestitev ene ali več možnosti v tiskalnik ali večnamenski izdelek bodo morda potrebni kovinski podstavek, pohištvo ali drugi elementi za preprečevanje nestabilnosti, ki bi lahko privedla do poškodb. Za več informacij o podprtih konfiguracijah obiščite spletno stran www.lexmark.com/multifunctionprinters.
opozorilna ikona o nevarnosti, da se izdelek prevrne PREVIDNO – NEVARNOST PREVRNITVE: Da bi bilo tveganje zaradi nestabilnosti opreme manjše, vsak pladenj vstavite posebej. Vsi ostali pladnji naj bodo zaprti, dokler jih ne potrebujete.
opozorilna ikona o vroči površini PREVIDNO – VROČA POVRŠINA: Notranjost tiskalnika je lahko vroča. Počakajte, da se vroča površina ohladi, preden se je dotaknete, da preprečite nevarnost poškodbe.
opozorilna ikona o nevarnosti, da se uščipnete PREVIDNO – NEVARNOST, DA SE UŠČIPNETE: Da preprečite nevarnost poškodb zaradi stisnjenja, na delih s to nalepko bodite previdni. Do poškodb zaradi stisnjenja lahko pride okoli premičnih delov, kot so mehanizmi, vratca, pladnji in pokrovi.
standardna opozorilna ikona PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB: Ta izdelek uporablja laser. Z uporabo kontrolnikov, prilagoditev ali izvedbo postopkov, drugačnih od teh, ki so navedeni v Navodilih za uporabo, ste lahko izpostavljeni nevarnemu sevanju.
standardna opozorilna ikona PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB:  Litijev akumulator v tem izdelku ni namenjen za zamenjavo. Če litijsko baterijo nepravilno zamenjate, lahko pride do eksplozije. Akumulatorja ne polnite, razstavljajte ali sežigajte. Litijeve akumulatorje zavrzite skladno z navodili izdelovalca in krajevnimi predpisi.

Ta izdelek je bil oblikovan, preizkušen in odobren za uporabo z določenimi komponentami proizvajalca skladno s strogimi varnostnimi merili, ki veljajo po vsem svetu. Varnostne značilnosti nekaterih delov niso vedno očitne. Proizvajalec ne odgovarja za uporabo drugih nadomestnih delov.

Popravila in servisiranje, ki niso opisana v uporabniški dokumentaciji, naj opravlja samo serviser.

Ta izdelek izvaja postopek tiskanja, zaradi katerega se medij za tiskanje segreva, to pa lahko povzroči izpuste. Razumeti morate razdelek v navodilih za uporabo s smernicami za izbiranje medijev za tiskanje, da se prepreči možnost škodljivih izpustov.

Med normalnim delovanjem tega izdelek lahko nastajajo majhne količine ozona, zato je lahko opremljen s filtrom za omejevanje koncentracij ozona na ravneh, ki so znatno nižje od priporočenih vrednosti izpostavljenosti. Da se izognete visokim ravnem koncentracije ozona pri pogosti uporabi, ta izdelek namestite na dobro prezračevanem območju ter zamenjajte filtre za ozon in izpuste, če je tako navedeno v navodilih za vzdrževanje izdelka. Če filtri niso omenjeni v navodilih za vzdrževanje izdelka, za ta izdelek ni filtrov, ki bi jih bilo treba zamenjati.

SHRANITE TA NAVODILA.