Papir

Konfiguracija pladnja

Element menija

Opis

Privzeti vir

Pladenj [x] (1*)

Večnamenski podajalnik

Ročna izbira papirja

Ročna izbira ovojnice

Nastavite vir papirja za vsa tiskalna opravila.

Opomba: Večnamenski podajalnik je prikazan samo, ko je možnost Konfiguriraj MP nastavljena na Kaseta.

Velikost/vrsta papirja

Pladenj [x]

Večnamenski podajalnik

Ročna izbira papirja

Ročna izbira ovojnice

Določite velikost ali vrsto papirja, naloženega v posamezni vir papirja.

Nadomestna velikost

Izklop

Statement/A5

Letter/A4

Vse navedeno*

Nastavite tiskalnik, da uporabi nadomestno velikost papirja, če zahtevana velikost ni naložena v noben vir papirja.

Opombe:

  • Možnost Izklop uporabnika pozove, naj naloži zahtevano velikost papirja.
  • Možnost Statement/A5 natisne dokument velikosti A5 na velikost Statement, ko nalagate papir velikosti Statement, in dokumente velikosti Statement na papir velikosti A5, ko nalagate papir velikosti A5.
  • Možnost Letter/A4 natisne dokument velikosti A4 na velikost Letter, ko nalagate papir velikosti Letter, in dokumente velikosti Letter na papir velikosti A4, ko nalagate papir velikosti Letter.
  • Možnost Vse navedeno nadomešča možnost Letter/A4.
Konfiguriraj MP

Kaseta*

Ročno

Prva

Nastavite, kdaj naj tiskalnik pobira papir, ki je naložen v večnamenskem podajalniku.

Opombe:

  • Ko je nastavljena možnost Kaseta, tiskalnik večnamenski podajalnik obravnava kot pladenj.
  • Ko je nastavljena možnost Ročno, tiskalnik večnamenski podajalnik obravnava kot ročni podajalnik.
  • Ko je nastavljena možnost Prva, tiskalnik pobira papir iz večnamenskega podajalnika, dokler se ta ne izprazni, ne glede na zahtevani vir ali velikost papirja.

Konfiguracija medija

Univerzalna nastavitev

Element menija

Opis

Merske enote

Palci

Milimetri

Določite mersko enoto za univerzalni papir.

Opomba: Nastavitev Palci je ameriška privzeta tovarniška nastavitev. Milimetri so mednarodna privzeta tovarniška nastavitev.

Širina pokončno postavljene strani

3–14,17 palca (8,50*)

76–359,91 mm (216*)

Nastavite širino pokončno postavljene strani za univerzalni papir.

Višina pokončno postavljene strani

3–14,17 palca (14*)

76–359,91 mm (356*)

Nastavite višino pokončno postavljene strani za univerzalni papir.

Smer podajanja

Krajši rob*

Daljši rob

Nastavite tiskalnik, da pobira papir pri krajšem robu ali pri daljšem robu.

Opomba: Možnost Daljši rob je na voljo samo, če je najdaljši rob krajši od največje možne širine.


Vrste medijev

Element menija

Opis

Navaden papir

Večslojni karton

Prosojnica

Recikliran

Nalepke

Kopirni

Ovojnica

Groba ovojnica

Pisemski z glavo

Vnaprej potiskani

Barven papir

Lahek

Težek

Grob/bombažni

Vrsta po meri [x]

Nastavite teksturo in vrsto naloženega papirja.

Izbirate lahko med naslednjimi možnostmi:

Tekstura papirja

Gladek

Običajno*

Grob

Teža papirja

Lahek

Običajno*

Težek