Tlačiarne B3340, B3442, M1342, MS331, MS431, MS439

Bezpečnostné informácie

Zaužívané označenie

Vyhlásenia o produkte

Oboznámenie sa s tlačiarňou

Vyhľadávanie informácií o tlačiarni

Vyhľadanie sériového čísla tlačiarne

Konfigurácia tlačiarne

Používanie ovládacieho panela

Vysvetlenie stavu svetla indikátora

Výber papiera

Príprava na používanie, inštalácia a konfigurácia

Výber miesta pre tlačiareň

Pripájanie káblov

Inštalácia voliteľných zásobníkov

Vkladanie papiera a špeciálnych médií

Inštalácia a aktualizácia softvéru, ovládačov a firmvéru

Pripojenie k sieti

Tlač strany nastavení ponúk

Zabezpečenie tlačiarne

Umiestnenie bezpečnostnej zásuvky

Vymazanie pamäte tlačiarne

Obnovenie predvolených výrobných nastavení

Prehlásenie o nestálosti

Tlač

Tlač z počítača

Tlač z mobilného zariadenia

Konfigurácia dôverných úloh

Tlač dôverných a iných zadržaných úloh

Tlač zoznamu ukážok písiem

Umiestnenie oddeľovacích hárkov medzi kópie

Zrušenie tlačovej úlohy

Úprava tmavosti tonera

Používanie ponúk tlačiarne

Mapa ponúk

Zariadenie

Tlač

Papier

Sieť/porty

Zabezpečenie

Správy

Riešenie problémov

Údržba tlačiarne

Kontrola stavu súčastí a spotrebného materiálu

Konfigurácia oznámení o spotrebnom materiáli

Nastavenie upozornení e-mailom

Zobrazenie správ

Objednávanie súčastí a spotrebného materiálu

Výmena súčastí a spotrebného materiálu

Čistenie súčastí tlačiarne

Úspora energie a papiera

Premiestnenie tlačiarne na iné miesto

Doprava tlačiarne

Riešenie problémov

Problémy s kvalitou tlače

Problémy s tlačou

Tlačiareň nereaguje

Problémy so sieťovým pripojením

Problémy so spotrebným materiálom

Odstránenie zaseknutého papiera

Problémy s podávaním papiera

Kontaktovanie podpory pre zákazníkov

Recyklácia a likvidácia

Recyklácia produktov Lexmark

Recyklácia obalov Lexmark

Oznámenia

Informácie o produkte

Poznámky k vydaniu

Ochranné známky

Informácie o licencovaní

Hladiny emisií hluku

Smernica o odpade z elektrických a elektronických zariadení (WEEE)

Likvidácia produktu

Smernica EÚ o batériách

Vrátenie kaziet Lexmark na opätovné použitie alebo recykláciu

Upozornenie o statickej citlivosti

ENERGY STAR

Informácie o teplotách

Vyhlásenie o laserovom zariadení

Spotreba energie

Regulačné upozornenia týkajúce sa bezdrôtových produktov.

Poznámka o štandardných komponentoch

Vystavenie rádiofrekvenčnému žiareniu

Zhoda so smernicami Európskeho spoločenstva (ES)

Zhoda so smernicami Európskeho spoločenstva (ES)