Printerid C4342, C4352, CS730, CS735

Ohutusteave

Kokkuleppetähistused

Toodet puudutavad teatised

Printeri tundmaõppimine

Printeri kohta teabe leidmine

Printeri seerianumbri leidmine

Printeri konfiguratsioonid

Juhtpaneeli kasutades

Indikaatortule olekute selgitus

Paberi valimine

Paigaldamine, seadistamine ja konfigureerimine

Printeri paigalduskoha valimine

Kaablite ühendamine

Seadistamine ja avakuva rakenduste kasutamine

Kontaktide haldamine

Juurdepääsu funktsioonide seadistamine ja kasutamine

Paberi ja eriprindimaterjalide laadimine

Tarkvara, draiverite ja püsivara paigaldamine ja värskendamine

Lisariistvara paigaldamine

Võrguühenduste loomine

Järjestikpordist printimise seadistamine (ainult Windows)

Printeri turvamine

Turvapesa asukoht

Printeri mälu kustutamine

Printeri salvestusseadme kustutamine

Vaikeseadete taastamine

Hävivuse teatis

Printimine

Arvutist printimine

Mobiilseadmest printimine

Välkmäluseadmelt printimine

Toetatavad välkmäluseadmed ja failitüübid

Konfidentsiaalsete tööde konfigureerimine

Konfidentsiaalsete tööde ja muude ootetööde printimine

Fondinäidiste loendi printimine

Kataloogiloendi printimine

Koopiate eraldamine eralduslehtedega

Prinditööst loobumine

Tooneri tumeduse muutmine

Printeri menüüde kasutamine

Menüükaart

Seade

Printimine

Paber

USB-mäluseade

Võrk/pordid

Pilveteenused

Turve

Aruanded

Veaotsing

Menüüseadete lehe printimine

Printeri hooldamine

Osade ja tarvikute oleku kontrollimine

Tarvikute märguannete seadistamine

E-posti märguannete seadistamine

Aruannete vaatamine

Osade ja tarvikute tellimine

Osade ja tarvikute asendamine

Printeri osade puhastamine

Energia ja paberi säästmine

Printeri teisaldamine

Printeri tarnimine

Probleemi veaotsing

Prindikvaliteediga seotud probleemid

Printeri veakoodid

Printimisprobleemid

Printer ei reageeri

Ei loe välkmäluseadet

USB-pordi lubamine

Ummistuste likvideerimine

Võrguühendusega seotud probleemid

Lisariistvara probleemid

Tarvikutega seotud probleemid

Paberisööduga seotud probleemid

Värvikvaliteediga seotud probleemid

Klienditeeninduse kontaktandmed

Kustutamine ja hävitamine

Lexmarki toodete ringlusseviimine

Lexmarki pakendite ringlusseviimine

Teatised

Tooteteave

Redaktsiooniteatis

Kaubamärgid

Litsentsimise teated

Müratasemed

Elektroonikaromude (WEEE) direktiiv

Liitium-ioon laetav aku

Toote kasutusest kõrvaldamine

Lexmarki kassettide tagastamine korduskasutamiseks või ringlussevõtmiseks

Staatilise tundlikkuse teatis

ENERGY STARi

Temperatuuriteave

Laseri teatis

Elektritarbimine

Vastavus Euroopa Liidu (EL) direktiividele

Raadiosidehäirete teatis