מדפסות C4342‏, C4352‏, CS730‏, CS735

מידע בטיחותי

מוסכמות

הצהרות בנוגע למוצר

קבל מידע על המדפסת

איתור מידע אודות המדפסת

איתור המספר הסידורי של המדפסת

תצורות המדפסת

באמצעות לוח הבקרה

הבנת המצב של נורית המחוון

בחירת נייר

הגדרה, התקנה וקביעת תצורה

בחירת מיקום עבור המדפסת

חיבור כבלים

הגדרה ושימוש באמצעות יישומי מסך הבית

ניהול אנשי קשר

הגדרת תכונות הנגישות והשימוש בהן

טעינת נייר ומדיית הדפסה מיוחדת

התקנה ועדכון של תוכנות, מנהלי התקן וקושחות

התקנת אפשרויות חומרה

עבודה ברשת

הגדרת הדפסה טורית (Windows בלבד)

אבטחת המדפסת

איתור חריץ האבטחה

מחיקת זיכרון המדפסת

מחיקה של כונן אחסון מדפסת

שחזור הגדרות ברירת המחדל של היצרן

הצהרה על נדיפות

הדפסה

הדפסה ממחשב

הדפסה מהתקן נייד

הדפסה מכונן הבזק

כונני הבזק וסוגי קבצים נתמכים

הגדרת משימות חסויות

הדפסת משימות חסויות ועבודות בהמתנה אחרות

הדפסת רשימת דוגמאות גופנים

הדפסת רשימת ספריות

הוספת גיליונות הפרדה בין העתקים

ביטול משימת הדפסה

התאמת כהות הטונר

שימוש בתפריטי המדפסת

Menu Map (מפת תפריטים)

Device (התקן)

הדפסה

Paper (נייר)

USB Drive (כונן USB)

Network/Ports (רשת/יציאות)

Cloud Services (שירותי ענן)

Security (אבטחה)

Reports (דוחות)

פתרון בעיות

הדפסת Menu Settings Page (דף הגדרות התפריט)

תחזוקת המדפסת

בדיקת מצב החלקים והחומרים המתכלים של המדפסת

הגדרת הודעות חומרים מתכלים

הגדרת התראות בדואר אלקטרוני

הצגת דוחות

הזמנת חלקים וחומרים מתכלים למדפסת

החלפת חלקים או חומרים מתכלים

ניקוי חלקי המדפסת

חיסכון באנרגיה ובנייר

העברת המדפסת למקום אחר

משלוח המדפסת

פתרון בעיה

בעיות איכות הדפסה

קודי שגיאה של מדפסת

בעיות הדפסה

המדפסת אינה מגיבה

אין אפשרות לקרוא כונן הבזק

אפשור פעולה של יציאת ה-USB

ניקוי חסימות

בעיות חיבור לרשת

בעיות באפשרויות חומרה

בעיות חומרים מתכלים

בעיות הזנת נייר

בעיות באיכות צבע

יצירת קשר עם תמיכת הלקוחות

מיחזור והשלכה

מיחזור מוצרי Lexmark

מיחזור אריזות Lexmark

הודעות

מידע אודות המוצר

הודעת מהדורה

סימנים מסחריים

הודעות לגבי רישיון

רמות פליטת רעש

השלכת מוצרים

החזרת מכלי הדיו של Lexmark לשימוש חוזר או מיחזור

הודעה על רגישות לחשמל סטטי

ENERGY STAR

מידע טמפרטורה

הודעה בנוגע ללייזר

צריכת חשמל

הודעה בדבר הפרעות רדיו