Konfidencialių užduočių konfigūravimas

  1. Pradžios ekrane palieskite Nustatymai > Saugumas > Konfidencialaus spausdinimo sąranka .

  2. Sukonfigūruokite nustatymus.

Nustatymas

Paaiškinimas

Maksimalus neteisingo PIN kodo įvedimų skaičius

Nustatoma neteisingo PIN kodo įvedimų skaičiaus riba.

Pastaba:  Pasiekus maksimalų skaičių su to naudotojo vardu susijusios spausdinimo užduotys yra pašalinamos.

Konfidencialių užduočių galiojimo laikas

Nustatomas atskiras kiekvienos užlaikomos užduoties galiojimo laikas, kol ji automatiškai pašalinama iš spausdintuvo atminties, standžiojo disko arba išmoningojo atminties įrenginio.

Pastaba:  Užlaikoma užduotis gali būti Konfidenciali, Kartotina, Atidėta arba Tikrintina.

Kartotinų užduočių galiojimo laikas

Nustatomas spausdinimo užduočių, kurias norima pakartoti, galiojimo laikas.

Tikrintinų užduočių galiojimo laikas

Nustatomas užduoties kopijos spausdinimo galiojimo laikas, kad būtų galima patikrinti jos kokybę prieš spausdinant likusias kopijas.

Atidėtų užduočių galiojimo laikas

Nustatomas galiojimo laikas užduotims, kurias norima išsaugoti spausdintuve, kad būtų galima atspausdinti vėliau.

Reikalauti, kad visos užduotys būtų užlaikomos

Nustatoma, kad spausdintuvas užlaikytų visas spausdinimo užduotis.

Išlaikyti besidubliuojančius dokumentus

Nustatoma, kad spausdintuvas visus dokumentus išlaikytų tuo pačiu failo pavadinimu.