Spausdinimas

Išdėstymas

Meniu elementas

Paaiškinimas

Pusės

Vienpusis*

Dvipusis

Nurodoma, ar bus spausdinama iš vienos popieriaus pusės ar iš abiejų.

Apvertimo stilius

Ilgasis kraštas*

Trumpasis kraštas

Nustatoma, kuriuo popieriaus kraštu įrišama, kai spausdinama iš abiejų pusių.

Tušti lapai

Spausdinti

Nespausdinti*

Spausdinami į spausdinimo užduotį įterpiami tušti lapai.

Sudėstyti

Išjungta (1,1,1,2,2,2)

Įjungta (1,2,1,2,1,2)*

Spausdinimo užduoties puslapiai sudėliojami iš eilės, ypač spausdinant keletą užduoties kopijų.

Skiriamieji lapai

Nėra*

Tarp kopijų

Tarp užduočių

Tarp puslapių

Spausdinant įterpiami tušti skiriamieji lapai.

Skiriamųjų lapų šaltinis

Dėklas [x] (1*)

Daugiafunkcis tiektuvas

Nurodomas skiriamųjų lapų popieriaus šaltinis.

Puslapiai vienoje pusėje

Išjungta*

2 puslapiai vienoje pusėje

3 puslapiai vienoje pusėje

4 puslapiai vienoje pusėje

6 puslapiai vienoje pusėje

9 puslapiai vienoje pusėje

12 puslapių vienoje pusėje

16 puslapių vienoje pusėje

Kelių puslapių atvaizdai spausdinami ant vienos popieriaus lapo pusės.

Puslapių vienoje pusėje rikiavimas

Horizontaliai*

Horizontaliai atvirkštine tvarka

Vertikaliai

Vertikaliai atvirkštine tvarka

Naudojant meniu Puslapiai vienoje pusėje nurodoma, kaip bus išdėstyti kelių puslapių atvaizdai.

Puslapių vienoje pusėje orientacija

Automatinė*

Gulsčiai

Stačiai

Naudojant meniu Puslapiai vienoje pusėje nurodoma, kokia bus kelių puslapių atvaizdų orientacija.

Puslapių vienoje pusėje rėmelis

Nėra*

Ištisinis

Naudojant meniu Puslapiai vienoje pusėje aplink kiekvieną puslapyje esantį atvaizdą atspausdinamas rėmelis.

Kopijos

1–9999 (1*)

Kiekvienai spausdinimo užduočiai nurodomas kopijų skaičius.

Spausdinimo plotas

Įprastas*

Talpinti į puslapį

Visas puslapis

Nurodomas spausdintinas plotas popieriaus lape.


Sąranka

Meniu elementas

Paaiškinimas

Spausdintuvo kalba

PCL emuliacija

PS emuliacija*

Nustatoma spausdintuvo kalba.

Pastaba:  Numatytosios spausdintuvo kalbos nustatymas netrukdo programinės įrangos programai siųsti spausdinimo užduotis, kuriose naudojama kita spausdintuvo kalba.

Laukia užduotis

Išjungta*

Įjungta

Išsaugomos spausdinimo užduotys, kurioms atlikti reikia eksploatacinių medžiagų, kad būtų galima spausdinti užduotis, kurioms nereikia nesamų eksploatacinių medžiagų.

Pastaba:  Šis meniu elementas rodomas tik tada, kai yra įrengtas standusis diskas arba išmoningasis atminties įrenginys (ISD).

Užduoties atidėjimo skirtasis laikas

0–255 (30*)

Nustatomas laikas sekundėmis, kurį spausdintuvas laukia naudotojo įsikišimo, po kurio užduotys, kurioms reikia neturimų išteklių, užlaikomos.

Pastaba:  Šis meniu elementas rodomas tik tada, kai yra įrengtas standusis diskas arba ISD.

Spausdintuvo naudojimas

Maksimali sparta

Maksimali išeiga*

Nustatoma, kaip spausdinimo metu veiks spalvinio vaizdo gavimo komplektas.

Pastabos:

 • Pasirinkus nustatymą Maksimali išeiga ir spausdinant tik nespalvotų puslapių grupes, spalvinio vaizdo gavimo komplektas veiks lėčiau arba nustos veikti.
 • Pasirinkus nustatymą Maksimali sparta, spalvinio vaizdo gavimo komplektas spausdinimo metu visuomet veiks, ar būtų spausdinami spalvoti, ar nespalvoti puslapiai.
Mažos spartos spausdintuvo naudojimas

Maksimali sparta

Maksimali išeiga*

Nustatoma, kaip mažos spartos spausdinimo metu veiks spalvinis vaizdo gavimo komplektas.

Pastabos:

 • Pasirinkus nustatymą Maksimali išeiga ir spausdinant tik nespalvotų puslapių grupes, spalvinio vaizdo gavimo komplektas veiks lėčiau arba nustos veikti.
 • Pasirinkus nustatymą Maksimali sparta, spalvinio vaizdo gavimo komplektas spausdinimo metu visuomet veiks, ar būtų spausdinami spalvoti, ar nespalvoti puslapiai.
 • Šis nustatymas pakeičia spausdintuvo elgseną tik tada, kai spausdinimo variklis veikia 25 puslapių per minutę apdorojimo greičiu. Jis neturi jokio poveikio, kai spausdinimo variklis veikia didesniu apdorojimo greičiu.
Siuntų paskirties vieta

Laisvosios prieigos atmintis (RAM)*

Diskas

Nurodoma, kur išsaugoti visus nuolatinius išteklius, kurie buvo atsiųsti į spausdintuvą.

Pastaba:  Šis meniu elementas rodomas tik tada, kai yra įrengtas standusis diskas arba ISD.

Išteklių išsaugojimas

Išjungta*

Įjungta

Nustatoma, ką spausdintuvas daro su atsisiųstais ištekliais, kai gauna užduotį, kuriai atlikti reikia daugiau laisvos atminties.

Pastabos:

 • Pasirinkus nustatymą Išjungta, spausdintuvas atsisiųstus išteklius išsaugo, tik kol reikia atminties. Su neaktyvia spausdintuvo kalba susiję ištekliai ištrinami.
 • Pasirinkus nustatymą Įjungta, spausdintuvas išsaugo visus nuolatinius atsisiųstus išteklius kiekviena perjungiama kalba. Jei reikia, spausdintuvas ne ištrina nuolatinius išteklius, o rodo pranešimus, kad atmintis užpildyta.
„Spausdinti viską“ tvarka

Abėcėlinė*

Pirma naujausios

Pirma seniausios

Nurodoma tvarka, kada pasirenkate spausdinti visas laikomas ir konfidencialias užduotis.

Pastaba:  Šis meniu elementas rodomas tik tada, kai yra įrengtas standusis diskas arba ISD.


Kokybė

Meniu elementas

Paaiškinimas

Spausdinimo režimas

Nespalvotai

Spalvotai*

Nustatoma, kaip spausdintuvas generuos spalvotą turinį.

Spausdinimo skiriamoji geba

4800 CQ*

1200 tšk./col.

Nustatoma atspausdintų išvedinių skiriamoji geba.

Pastaba:  Meniu elementas 4800 CQ užtikrina aukštos kokybės išvedinius maksimalia sparta.

Dažų tamsumas

Nuo 1 iki 5 (4*)

Nustatomas teksto atvaizdų šviesumas arba tamsumas.

Pustoninis spausdinimas

Normalu*

Detalus

Paryškinami atspausdinti išvediniai, kad būtų lygesnės linijos ir ryškesni kraštai.

Spalvų taupymas

Išjungta*

Įjungta

Sumažinamas grafikai ir vaizdams atspausdinti naudojamas dažų kiekis.

Pastaba:  Kai šis nustatymas būna nustatytas į Įjungta, jis pakeičia nustatymo Dažų tamsumas vertę.

RGB (RŽM) spalvų skaistis

Nuo –6 iki 6 (0*)

Koreguojamas kiekvieno RGB (RŽM) ir pilkos spalvos objekto skaistis puslapyje.

Pastaba:  Šis nustatymas neturi įtakos failams, kuriuose naudojamos CMYK (ŽPGJ) spalvų specifikacijos.

RGB (RŽM) spalvų kontrastas

Nuo –6 iki 6 (0*)

Koreguojamas kiekvieno RGB (RŽM) ir pilkos spalvos objekto kontrastas puslapyje.

Pastaba:  Šis nustatymas neturi įtakos failams, kuriuose naudojamos CMYK (ŽPGJ) spalvų specifikacijos.

RGB (RŽM) spalvų grynis

Nuo 0 iki 5 (0*)

Koreguodami kiekvieno puslapyje esančio objekto spalvų vertes išsaugokite juodos ir baltos spalvų vertes.

Pastaba:  Šis nustatymas neturi įtakos failams, kuriuose naudojamos CMYK (ŽPGJ) spalvų specifikacijos.


Išplėstinis vaizdo gavimas

Meniu elementas

Paaiškinimas

Spalvų balansas

Žydra (0*)

Purpurinė (0*)

Geltona (0*)

Juoda (0*)

Koreguojamas kiekvienai spalvai naudojamų dažų kiekis.

Spalvų balansas

Atkurti numatytuosius nustatymus

Atkuriamos visų spalvų nustatymų numatytosios vertės.

Spalvų korekcija

Išjungta

Automatiškai*

Rankinis

Keičiami dokumentams spausdinti naudojami spalvų nustatymai.

Pastabos:

 • Parinktimi Išjungta nustatoma, kad spausdintuvas spalvų korekciją gautų iš programinės įrangos.
 • Parinktimi Automatinė nustatoma, kad spausdintuvas kiekvienam objektui spausdinamame puslapyje pritaikytų skirtingus spalvų profilius.
 • Parinktimi Neautomatinė kiekvienam objektui spausdinamame puslapyje galima pritaikyti RGB (RŽM) arba CMYK (ŽPGJ) spalvų konvertavimus.
Spalvų modeliai

Spausdinti spalvų modelius

Atspausdinami pavyzdiniai kiekvienos spausdintuve naudojamos RGB (RŽM) ir CMYK (ŽPGJ) spalvų konvertavimo lentelės puslapiai.

Spalvų priderinimas

Spausdintuvas sukalibruojamas, kad spausdinamuose išvediniuose būtų priderinti spalvų variantai.

Papildomų spalvų pakeitimas

Nustatyti tinkintas CMYK (ŽPGJ) spalvas

Nurodytoms dvidešimčiai papildomų spalvų (spot colors) priskiriamos tam tikros CMYK (ŽPGJ) spalvų modelio vertės.


Užduočių apskaita

Meniu elementas

Paaiškinimas

Užduočių apskaita

Išjungta*

Įjungta

Nustatoma, kad spausdintuvas sukurtų gaunamų spausdinimo užduočių žurnalą.

Pastaba:  Šis meniu elementas rodomas tik tada, kai yra įdėtas atmintukas, standusis diskas arba išmoningasis atminties įrenginys (ISD).

Apskaitos žurnalo failo sukūrimo dažnis

Kasdien

Kas savaitę

Kas mėnesį*

Nurodoma, kaip dažnai spausdintuvas sukurs žurnalo failą.

Žurnalo reagavimas pasibaigus nustatyto dažnio laikui

Nėra*

Išsiųsti dabartinį žurnalą į el. paštą

Išsiųsti dabartinį žurnalą į el. paštą ir pašalinti

Išsiųsti dabartinį žurnalą

Išsiųsti dabartinį žurnalą ir pašalinti

Nurodoma, kaip spausdintuvas reaguoja, kai pasibaigia nustatyto dažnio laikas.

Pastaba:  Meniu elemento Apskaitos žurnalo failo sukūrimo dažnis vertė lemia, kada prasideda šis reagavimas.

Žurnalo reagavimas jam esant beveik užpildytam

Nėra*

Išsiųsti dabartinį žurnalą į el. paštą

Išsiųsti dabartinį žurnalą į el. paštą ir pašalinti

Išsiųsti seniausią žurnalą į el. paštą ir pašalinti

Išsiųsti dabartinį žurnalą

Išsiųsti dabartinį žurnalą ir pašalinti

Išsiųsti seniausią žurnalą ir pašalinti

Pašalinti dabartinį žurnalą

Pašalinti seniausią žurnalą

Pašalinti visus, išskyrus dabartinį

Pašalinti visus žurnalus

Nurodoma, kaip spausdintuvas reaguos standžiajam diskui arba ISD esant beveik užpildytiems.

Žurnalo reagavimas jam esant užpildytam

Nėra*

Išsiųsti dabartinį žurnalą į el. paštą ir pašalinti

Išsiųsti seniausią žurnalą į el. paštą ir pašalinti

Išsiųsti dabartinį žurnalą ir pašalinti

Išsiųsti seniausią žurnalą ir pašalinti

Pašalinti dabartinį žurnalą

Pašalinti seniausią žurnalą

Pašalinti visus, išskyrus dabartinį

Pašalinti visus žurnalus

Nurodoma, kaip spausdintuvas reaguos standžiojo disko arba ISD panaudojimui pasiekus didžiausią ribą (100 MB).

URL žurnalo siuntimui

Nurodoma, kur spausdintuvas išsiunčia užduočių apskaitos žurnalus.

El. pašto adresas žurnalams siųsti

Nurodomas el. pašto adresas, kuriuo spausdintuvas siunčia užduočių apskaitos žurnalus.

Žurnalo failo priešdėlis

Nurodomas žurnalo failų pavadinimo priešdėlis.

Pastaba:  Kaip numatytasis žurnalo failo priešdėlis naudojamas dabartinis TCP/IP meniu nustatytas kompiuterio vardas.


PDF

Meniu elementas

Paaiškinimas

Nustatyti tinkantį mastelį

Išjungta*

Įjungta

Nustatomas mastelis, kad puslapio turinys tilptų pasirinktame popieriaus formate.

Komentarai

Spausdinti

Nespausdinti*

Nurodoma, ar spausdinti komentarus PDF faile.

Spausdinti PDF klaidą

Išjungta

Įjungta*

Įgalinamas PDF klaidos spausdinimas.


„PostScript“

Meniu elementas

Paaiškinimas

Atspausdinti PS klaidą

Išjungta*

Įjungta

Atspausdinamas puslapis, kuriame apibūdinama „PostScript“ klaida.

Pastaba:  Įvykus klaidai užduoties apdorojimas sustoja, spausdintuvas atspausdina klaidos pranešimą, o likusi spausdinimo užduotis yra išvaloma.

Minimalus eilutės plotis

1–30 (2*)

Nustatomas minimalus stulpelio plotis.

Pastaba:  Užduotims, spausdinamoms 1200 tšk./col., vertė naudojama tiesiogiai.

Užrakinti PS paleidimo režimą

Išjungta

Įjungta*

Išjungiamas „SysStart“ failas.

Pastaba:  Jei aktyvinsite „SysStart“ failą, spausdintuvas ar vietinis tinklas bus pažeidžiami išorinių pavojų.

Vaizdo glodinimas

Išjungta*

Įjungta

Padidinamas mažos skiriamosios gebos vaizdų kontrastas ir ryškumas.

Pastaba:  Šis nustatymas neturi įtakos vaizdams, kurių skiriamoji geba yra 300 tšk./col. ar didesnė.

Šrifto prioritetas

Rezidentinis*

Atmintukas / diskas

Nustatoma šrifto paieškos tvarka.

Pastabos:

 • Pasirinkus Rezidentinis nustatoma, kad spausdintuvas, prieš ieškodamas prašomo šrifto standžiajame diske arba išmoningajame atminties įrenginyje (ISD), pirmiausia jo ieškos savo atmintyje.
 • Pasirinkus Atmintukas / diskas nustatoma, kad spausdintuvas, prieš ieškodamas prašomo šrifto savo atmintyje, pirmiausia jo ieško standžiajame diske arba ISD.
 • Šis meniu elementas rodomas tik tada, kai yra įrengtas standusis diskas arba ISD.
Laukimo skirtasis laikas

Išjungta

Įjungta* (40 sekundžių)

Įgalinama, kad spausdintuvas lauktų daugiau duomenų iki atšaukiant spausdinimo užduotį.


PCL

Meniu elementas

Paaiškinimas

Šrifto šaltinis

Rezidentinis*

Diskas

Siunta

Atmintukas

Šriftų plokštė

Visi

Pasirenkamas šaltinis, kuriame yra numatytasis šrifto parinkimas.

Pastabos:

 • Elementai Diskas ir Atmintukas rodomi tik tada, kai yra įrengtas nesugadintas, neapsaugotas standusis diskas arba išmoningasis atminties įrenginys (ISD) su šriftais.
 • Elementas Siunta rodomas tik tada, kai spausdintuvo atmintyje yra atsisiųstų šriftų.
 • Elementas Šriftų plokštė rodomas tik tada, kai yra įrengtas ISD.
Šrifto pavadinimas

[Prieinamų šriftų sąrašas] (Courier*)

Iš nurodyto šriftų šaltinio pasirenkamas šriftas.

Simbolių rinkinys

[Prieinamų simbolių rinkinių sąrašas] (10U PC-8*)

Kiekvienam šrifto pavadinimui nurodomas simbolių rinkinys.

Pastaba:  Simbolių rinkinys – raidinių ir skaitinių simbolių, skyrybos ženklų ir specialių simbolių rinkinys. Simbolių rinkinius tinka naudoti skirtingoms kalboms arba konkrečioms programoms, pavyzdžiui, matematinius simbolius moksliniam tekstui.

Intervalas

0,08–100,00 (10,00*)

Nurodomas intervalas fiksuoto dydžio arba lygiapločiams šriftams.

Pastaba:  Intervalas reiškia fiksuoto dydžio ženklų skaičių horizontaliame šrifto colyje.

Orientacija

Stačiai*

Gulsčiai

Pakeisti stačiai

Pakeisti gulsčiai

Nurodoma puslapio teksto ir grafikos orientacija.

Eilučių viename puslapyje skaičius

1–255

Nurodomas kiekvieno puslapio, išspausdinto per PCL® duomenų srautą, teksto eilučių skaičius.

Pastabos:

 • Šis meniu elementas suaktyvina vertikalaus judėjimo reguliatorių, dėl kurio pasirinktas prašomų eilučių skaičius spausdinamas tarp numatytųjų puslapio paraščių.
 • 60 – JAV gamyklinis numatytasis nustatymas. 64 – tarptautinis gamyklinis numatytasis nustatymas.
PCL5 minimalus eilutės plotis

1–30 (2*)

Nustatomas pradinis minimalus stulpelio plotis.

PCLXL minimalus eilutės plotis

1–30 (2*)

A4 formato plotis

198 mm*

203 mm

Nustatomas loginio puslapio plotis A4 formato popieriuje.

Pastaba:  Loginis puslapis – tai vieta fiziniame puslapyje, kuriame spausdinami duomenys.

Automatinis grįžimas į eilutės pradžią (CR) po eilutės patraukimo (LF)

Įjungta

Išjungta*

Nustatoma, kad spausdintuvas atliktų grįžimą į eilutės pradžią po eilutės patraukimo valdymo komandos.

Pastaba:  Grįžimas į eilutės pradžią – mechanizmas, kuris leidžia spausdintuvui perkelti žymeklio padėtį į pirmąją tos pačios eilutės poziciją.

Automatinis eilutės patraukimas (LF) po grįžimo į eilutės pradžią (CR)

Įjungta

Išjungta*

Nustatoma, kad spausdintuvas atliktų eilutės patraukimą po grįžimo į eilutės pradžią valdymo komandos.

Dėklų pernumeravimas

Priskirti dėklą [x]

Priskirti rankiniu būdu įdedamą popierių

Priskirti rankiniu būdu įdedamus vokus

Sukonfigūruojama, kad spausdintuvas veiktų su kita spausdinimo tvarkykle arba tinkinta programa, kurioje naudojamas kitoks šaltinio paskyrimų rinkinys, norint paprašyti tam tikro popieriaus šaltinio.

Dėklų pernumeravimas

Peržiūrėti gamyklinius numatytuosius nustatymus

Rodoma kiekvienam popieriaus šaltiniui priskirta gamyklinė numatytoji vertė.

Dėklų pernumeravimas

Atkurti numatytuosius nustatymus

Dėklų pernumeravimo vertės atkuriamos į gamyklines numatytąsias.

Spausdinimo skirtasis laikas

Išjungta

Įjungta* (90 sekundžių)

Spausdintuvas nustatomas, kad užbaigtų spausdinimo užduotį po to, kai buvo nenaudojamas nurodytą laiko tarpą.


Vaizdas

Meniu elementas

Paaiškinimas

Automatiškai pritaikyti

Įjungta

Išjungta*

Vaizdui parenkamas geriausias galimas popieriaus formato ir padėties nustatymas.

Pastaba:  Kai šis meniu elementas yra nustatytas į Įjungta, nepaisoma vaizdo mastelio ir padėties nustatymų.

Invertuoti

Išjungta*

Įjungta

Invertuojami bitiniai nespalvoti vaizdai.

Pastaba:  Šis meniu elementas netaikomas GIF arba JPEG formato vaizdams.

Mastelis

Pririšti viršuje kairėje

Labiausiai tinka*

Pririšti per vidurį

Pritaikyti aukštį / plotį

Pritaikyti aukštį

Pritaikyti plotį

Vaizdas koreguojamas, kad tilptų į spausdintiną plotą.

Pastaba:  Kai parinktis Automatiškai pritaikyti yra nustatyta į Įjungta, Mastelis automatiškai nustatomas į Labiausiai tinka.

Padėtis

Stačiai*

Gulsčiai

Pakeisti į stačią padėtį

Pakeisti į gulsčią padėtį

Nurodoma puslapio teksto ir grafikos padėtis.