Įrenginys

Parinktys

Meniu elementas

Paaiškinimas

Ekrano kalba

[Kalbų sąrašas]

Nustatoma ekrane rodomo teksto kalba.

Šalis / regionas

[Šalių arba regionų sąrašas]

Nurodoma šalis arba regionas, kuriuose spausdintuvas sukonfigūruotas veikti.

Paleisti pradinę sąranką

Išjungta*

Įjungta

Paleidžiamas sąrankos vediklis.

Klaviatūra

Klaviatūros tipas

[Kalbų sąrašas]

Pasirenkama kalba kaip klaviatūros tipas.

Pastaba:  Ne visos Klaviatūros tipas reikšmės gali būti rodomos arba tam, kad būtų rodomos, gali prireikti specialios aparatinės įrangos.

Rodytina informacija

1 rodomas tekstas (IP adresas*)

2 rodomas tekstas (Data / laikas*)

1 tinkintas tekstas

2 tinkintas tekstas

Nurodoma informacija, kuri bus rodoma pradžios ekrane.

Data ir laikas

Konfigūruoti

Dabartinė data ir laikas

Rankiniu būdu nustatyti datą ir laiką

Datos formatas

Laiko formatas (12 valandų priešpiet / popiet*)

Laiko juosta

UTC (GMT) poslinkis

Vasaros laiko pradžia

Vasaros laiko pabaiga

Vasaros laiko poslinkis

Tinklo laiko protokolas (angl. Network Time Protocol, NTP)

Įjungti NTP (Įjungta*)

NTP serveris

Įgalinti tapatumo nustatymą (Nėra*)

Rakto vardas

Slaptažodis

Sukonfigūruojama spausdintuvo data, laikas ir tinklo laiko protokolas.

Pastabos:

  • MM-DD-MMMM – JAV gamyklinis numatytasis nustatymas. DD-MM-MMMM – tarptautinis gamyklinis numatytasis nustatymas.
  • Meniu elementai UTC (GMT) poslinkis, Vasaros laiko pradžia, Vasaros laiko pabaiga ir Vasaros laiko poslinkis rodomi tik tuo atveju, jei parinktis Laiko juosta nustatyta į (UTC+naudotojo) pasirinktinė.
  • Meniu elementai Rakto vardas ir Slaptažodis rodomi tik tuo atveju, jei parinktis Įgalinti tapatumo nustatymą nustatyta į MD5 raktas.
Popieriaus formatai

JAV

Metrinė matų sistema

Nurodomas popieriaus formatų matavimo vienetas.

Pastaba:  Pradinis popieriaus formato nustatymas priklauso nuo pradinės sąrankos vediklyje pasirinktos šalies arba regiono.

Ekrano skaistis

20–100 % (100*)

Koreguojamas ekrano skaistis.

Prieiga prie atmintuko

Išjungta

Įgalinta*

Įgalinama prieiga prie atmintuko.

Ekrano skirtasis laikas

5–300 (60*)

Nustatomas neveikos laikas sekundėmis, iki parodomas pradžios ekranas arba iki spausdintuvas automatiškai atjungia naudotojo paskyrą.


Ekonominis režimas

Meniu elementas

Paaiškinimas

Spausdinimas

Pusės (Vienpusis*)

Puslapiai vienoje pusėje (Išjungta*)

Dažų tamsumas (4*)

Dažų taupymas (Išjungta*)

Konfigūruojami spausdintuvo spausdinimo nustatymai.


Nuotolinis operatoriaus skydelis

Meniu elementas

Paaiškinimas

Išorinis VNC prijungimas

Neleisti*

Leisti

Išorinis virtualiojo tinklo kompiuterijos (angl. Virtual Network Computing, VNC) klientas prijungiamas prie nuotolinio valdymo skydelio.

Autentifikavimo tipas

Nėra*

Standartinis autentifikavimas

Nustatomas autentifikavimo tipas prisijungiant prie VNC kliento serverio.

VNC slaptažodis

Nurodomas slaptažodis, skirtas prisijungti prie VNC kliento serverio.

Pastaba:  Šis meniu elementas rodomas, tik jei Autentifikavimo tipas yra nustatytas į Standartinis autentifikavimas.


Pranešimai

Meniu elementas

Paaiškinimas

Eksploataciniai reikmenys

Rodyti likusį eksploatacinių reikmenų kiekį

Rodyti likusį kiekį*

Nerodyti likusio kiekio

Rodoma apytikrė spausdintuvo eksploatacinių reikmenų būsena.

El. pašto įspėjimų sąranka

Elektroninio pašto sąranka

Pirminis SMTP tinklų sietuvas

Pirminio SMTP tinklų sietuvo prievadas (25*)

Antrinis SMTP tinklų sietuvas

Antrinio SMTP tinklų sietuvo prievadas (25*)

SMTP skirtasis laikas (30 sekundžių*)

Atgalinis adresas

Visada naudoti SMTP numatytąjį atgalinį adresą (Išjungta*)

Naudoti SSL/TLS (Neveiksnus)*

Būtinas patikimas liudijimas (Įjungta*)

SMTP serverio tapatumo nustatymas

(Nereikia tapatumo nustatymo*)

Įrenginio inicijuojamas elektroninis laiškas (Nėra*)

Naudotojo inicijuojamas elektroninis laiškas (Nėra*)

Naudoti veikiamojo katalogo įrenginio prisijungimo duomenis (Išjungta*)

Įrenginio naudotojo vardas

Įrenginio slaptažodis

„Kerberos 5“ sritis

NTLM sritis

Išjungti „SMTP serveris neįdiegtas“ klaidą(Išjungta*)

Konfigūruojami spausdintuvo el. pašto nustatymai.

Klaidų prevencija

Strigčių pagelbiklis

Išjungta

Įjungta*

Nustatoma, kad spausdintuvas automatiškai ieškotų užstrigusio popieriaus.

Klaidų prevencija

Automatiškai tęsti

Išjungta

Įjungta* (5 sekundės)

Spausdintuvas gali toliau automatiškai apdoroti arba spausdinti užduotį, išvalius tam tikras priežiūros sąlygas.

Klaidų prevencija

Automatinis kartotinis paleidimas

Automatinis kartotinis paleidimas (Visada kartotinai paleisti*)

Nustatoma, kad įvykus klaidai spausdintuvas būtų paleidžiamas iš naujo.

Klaidų prevencija

Automatinis kartotinis paleidimas

Maksimalus automatinių kartotinių paleidimų skaičius (20*)

Nustatomas automatinių kartotinių spausdintuvo paleidimų, kuriuos jis gali atlikti, skaičius.

Klaidų prevencija

Automatinis kartotinis paleidimas

Automatinio kartotinio paleidimo langas (720*)

Nustatomas sekundžių skaičius, po kurio spausdintuvas atliks automatinį kartotinį paleidimą.

Klaidų prevencija

Automatinis kartotinis paleidimas

Automatinių kartotinių paleidimų skaitiklio vertės

Rodoma nekeičiamoji kartotinių paleidimų skaitiklio informacija.

Klaidų prevencija

Automatinis kartotinis paleidimas

Iš naujo nustatyti automatinių kartotinių paleidimų skaitiklį

Automatinių kartotinių paleidimų skaitiklis nustatomas iš naujo.

Klaidų prevencija

Rodyti klaidą dėl per trumpo popieriaus

Įjungta

Automatinis išvalymas*

Nustatoma, kad spausdintuve būtų rodomas pranešimas, kai įvyksta klaida dėl per trumpo popieriaus.

Pastaba:  „Per trumpas popierius“ reiškia įdėto popieriaus formatą.

Klaidų prevencija

Puslapio apsauga

Išjungta*

Įjungta

Nustatoma, kad prieš spausdindamas spausdintuvas visą lapą apdorotų atmintyje.

Turinio atkūrimas po strigčių šalinimo

Atkūrimas po strigčių šalinimo

Išjungta

Įjungta

Automatiškai*

Nustatoma, kad spausdintuvas visada iš naujo atspausdintų užstrigusius puslapius.


Energijos sąnaudų valdymas

Meniu elementas

Paaiškinimas

Miego režimo profilis

Spausdinti esant miego režimui

Po spausdinimo likti parengties režime

Po spausdinimo įeiti į miego režimą*

Nustatoma, kad po spausdinimo spausdintuvas liktų parengties režime arba įeitų į miego režimą.

Miego režimo profilis

Paliesti norint pažadinti iš giliaus miego režimo

Išjungta

Įjungta*

Spausdintuvas pažadinamas iš giliaus miego režimo paliečiant spausdintuvo ekraną.

Skirtieji laikai

Miego režimas

1–114 min. (15*)

Nustatoma spausdintuvo nenaudojimo trukmė, po kurios jis pradeda veikti miego režimu.

Skirtieji laikai

Užmigdymo skirtasis laikas

Išjungta

1 valanda

2 valandos

3 valandos

6 valandos

1 diena

2 dienos

3 dienos*

1 savaitė

2 savaitės

1 mėnuo

Nustatomas laikas, kuriam praėjus spausdintuvas išsijungia.

Skirtieji laikai

Užmigdymo skirtasis laikas prisijungiant

Užmigdymas

Neužmigdyti*

Nustatomas Užmigdymo skirtasis laikas, kuriam praėjus spausdintuvas išjungiamas esant aktyviam eterneto ryšiui.

Nustatyti energijos režimų tvarkaraštį

Tvarkaraščiai

Pridėti naują tvarkaraštį

Suplanuojama, kada spausdintuvas veiks miego arba užmigdymo režimu.


Anoniminių duomenų rinkimas

Meniu elementas

Paaiškinimas

Anoniminių duomenų rinkimas

Įrenginio naudojimo ir našumo informacija

Nėra*

Įmonei „Lexmark“ siunčiama spausdintuvo naudojimo ir našumo informacija.

Pastaba:  Meniu elementas Anoniminių duomenų siuntimo laikas rodomas tik kai nustatyta parinkties Anoniminių duomenų rinkimas reikšmė Įrenginio naudojimo ir našumo informacija.

Anoniminių duomenų siuntimo laikas

Pradžios laikas

Pabaigos laikas


Prieinamumas

Meniu elementas

Paaiškinimas

Laiko tarpas tarp pakartotinių klavišo paspaudimų

0–5 sek. (0*)

Nustatomas laiko tarpas, per kurį spausdintuvas ignoruoja prijungtoje klaviatūroje pakartotinai paspaudžiamą klavišą.

Pradinės delsos trukmė iki pakartotinai paspaudžiant klavišą

0,25–5 sek. (1*)

Nustatoma pradinė delsos trukmė, kol bus galima iš naujo paspausti pakartotinai spaudžiamą klavišą.

Pastaba:  Rodoma tik tada, kai prie spausdintuvo yra prijungta klaviatūra.

Pakartotinių klavišo paspaudimų dažnis

0,5–30 (30*)

Nustatomas pakartotinių klavišo paspaudimų per sekundę skaičius.

Pastaba:  Rodoma tik tada, kai prie spausdintuvo yra prijungta klaviatūra.

Prailginti ekrano skirtąjį laiką

Išjungta*

Įjungta

Naudotojui leidžiama likti toje pačioje vietoje ir yra iš naujo nustatomas Ekrano skirtasis laikaslaikmatis, o ne grįžtama į pradžios ekraną.


Atkurti gamyklinius numatytuosius nustatymus

Meniu elementas

Paaiškinimas

Atkurti nustatymus

Atkurti visus nustatymus

Atkurti spausdintuvo nustatymus

Atkurti tinklo nustatymus

Atkurti programų nustatymus

Atkuriami gamykliniai numatytieji spausdintuvo nustatymai.


Techninė priežiūra

Meniu „Konfigūracija“

Meniu elementas

Paaiškinimas

USB konfigūracija

USB PnP

1*

2

Keičiamas spausdintuvo USB tvarkyklės režimas, kad pagerėtų jo suderinamumas su asmeniniu kompiuteriu.

USB konfigūracija

USB sparta

Visa

Automatiškai*

Nustatoma, kad USB jungtis veiktų visa sparta ir būtų išjungtos didelės spartos galimybės.

Dėklų konfigūracija

Formato atpažinimas

Dėklo [x] atpažinimas (Įjungta*)

Nustatoma, kad dėklas automatiškai atpažintų į jį įdėto popieriaus formatą.

Dėklų konfigūracija

Dėklų susiejimas

Automatinis*

Išjungta

Spausdintuve nustatoma, kad būtų susieti dėklai, kurių popieriaus rūšies ir formato nustatymai yra tokie patys.

Dėklų konfigūracija

Rodyti pranešimą apie dėklo įdėjimą

Išjungta

Tik nežinomiems formatams*

Visada*

Rodomas pranešimas, leidžiantis naudotojui pakeisti popieriaus formato ir rūšies nustatymus įdėjus dėklą.

Dėklų konfigūracija

A5 formato įdėjimas

Trumpasis kraštas*

Ilgasis kraštas*

Nustatoma numatytoji A5 formato popieriaus įdėjimo į visus popieriaus šaltinius orientacija.

Dėklų konfigūracija

Raginimai įdėti popieriaus

Automatiškai*

Daugiafunkcis tiektuvas

Rankiniu būdu įdedamas popierius

Nustatomas popieriaus šaltinis, kurį naudotojas pripildo, kai parodomas raginimas įdėti popieriaus.

Pastaba:  Tam, kad meniu elementas Daugiafunkcis tiektuvas būtų rodomas meniu Popierius, parinktį Konfigūruoti rankiniu būdu įdedamą popierių nustatykite į Kasetinis.

Dėklų konfigūracija

Raginimai įdėti vokų

Automatiškai*

Daugiafunkcis tiektuvas

Rankiniu būdu įdedami vokai

Nustatomas popieriaus šaltinis, kurį naudotojas pripildo, kai parodomas raginimas įdėti vokų.

Pastaba:  Tam, kad meniu elementas Daugiafunkcis tiektuvas būtų rodomas meniu Popierius, parinktį Konfigūruoti rankiniu būdu įdedamą popierių nustatykite į Kasetinis.

Dėklų konfigūracija

Veiksmai reaguojant į raginimus

Klausti naudotojo*

Tęsti

Naudoti esamą (-us)

Nustatoma, kad spausdintuve būtų atlikti su raginimais dėl popieriaus ar vokų pakeitimo susiję veiksmai.

Dėklų konfigūracija

Įvairūs universalūs formatai

Išjungta*

Įjungta

Nustatoma, kad dėklas palaikytų kelis universalius popieriaus formatus.

Ataskaitos

Meniu nustatymų puslapis

Įvykių žurnalas

Įvykių žurnalo suvestinė

Spausdinamos ataskaitos apie spausdintuvo meniu nustatymus ir būseną bei įvykių žurnalai.

Eksploatacinių reikmenų naudojimas ir skaitikliai

Išvalyti eksploatacinių reikmenų naudojimo istoriją

Eksploatacinių reikmenų naudojimo istorija iš naujo nustatoma į gamyklinių numatytųjų nustatymų lygį.

Eksploatacinių reikmenų naudojimas ir skaitikliai

Iš naujo nustatyti juodos spalvos dažų kasetės skaitiklį

Iš naujo nustatyti žydros spalvos dažų kasetės skaitiklį

Iš naujo nustatyti purpurinės spalvos dažų kasetės skaitiklį

Iš naujo nustatyti geltonos spalvos dažų kasetės skaitiklį

Įdėjus naują kasetę skaitiklis nustatomas iš naujo.

Eksploatacinių reikmenų naudojimas ir skaitikliai

Iš naujo nustatyti juodos spalvos vaizdavimo įrenginio skaitiklį

Įrengus naują nespalvinį vaizdo gavimo įtaisą, skaitiklis nustatomas iš naujo.

Eksploatacinių reikmenų naudojimas ir skaitikliai

Nustatyti iš naujo spalvinio vaizdo gavimo komplekto skaitiklį

Įrengus naują spalvinį vaizdo gavimo komplektą skaitiklis nustatomas iš naujo.

Eksploatacinių reikmenų naudojimas ir skaitikliai

Iš naujo nustatyti techninės priežiūros skaitiklį

Įdėjus naują kaitintuvą skaitiklis nustatomas iš naujo.

Eksploatacinių reikmenų naudojimas ir skaitikliai

Skirtingo padengimo diapazonai

Kiekvienam spausdinimo diapazonui koreguojama spalvinio padengimo apimtis.

Spausdintuvo emuliacijos

PPDS emuliacija

Išjungta*

Įjungta

Nustatoma, kad spausdintuvas atpažintų ir naudotų PPDS duomenų srautą.

Spausdintuvo emuliacijos

PS emuliacija*

Išjungta

Įjungta*

Nustatoma, kad spausdintuvas atpažintų ir naudotų PS duomenų srautą.

Spausdintuvo emuliacijos

Įgalinti „Formsmerge“

Išjungta*

Įjungta

Suaktyvinama „Formsmerge“, kad standžiajame diske arba išmoningajame atminties įrenginyje (ISD) būtų išsaugomos formos.

Pastaba:  Standusis diskas arba ISD turi būti įrengti.

Spausdintuvo emuliacijos

Įgalinti „Prescribe“

Išjungta*

Įjungta

Įgalinama „Prescribe“ emuliacija.

Spausdintuvo emuliacijos

Emuliatoriaus saugumas

Puslapio skirtasis laikas (60 minučių*)

Po užduoties emuliatorių nustatyti iš naujo (Išjungta*)

Išjungti prieigą prie spausdintuvo pranešimų (Įjungta*)

Sukonfigūruojami spausdintuvo saugos nustatymai emuliacijos režimu.

Spausdinimo konfigūracija

Režimas „Tik nespalvotai“

Išjungta*

Įjungta

Nustatoma, kad spausdintuvas spalvotą turinį visada spausdintų pilkumo tonais.

Spausdinimo konfigūracija

Spalvų persidengimas

Išjungta

1

2*

3

4

5

Spaudiniai paryškinami, kad būtų subalansuotas neteisingas spausdintuvo spalvų registras.

Spausdinimo konfigūracija

Šrifto ryškinimas

0-150 (24*)

Nustatoma teksto taškų dydžio reikšmė, žemiau kurios spausdinant šrifto duomenis naudojami aukšto dažnio ekranai.

Pavyzdžiui, jei vertė – 24, visi šriftai, kurių dydis 24 ar mažesnis, naudojami aukšto dažnio ekranuose.

Įrenginio veiksenos

tylusis režimas

Išjungta*

Įjungta

Keičiamas spausdintuvo skleidžiamo triukšmo lygis.

Pastaba:  Įgalinus šį nustatymą sulėtėja bendras spausdintuvo darbas.

Įrenginio veiksenos

Skydelio meniu

Išjungta

Įjungta*

Prieiga prie spausdintuvo meniu įgalinama iš valdymo skydelio.

Įrenginio veiksenos

Ribotoji veiksena

Išjungta*

Įjungta

Nustatoma, kad spausdintuvas veiktų specialiu režimu, kuriame bandoma ir toliau siūlyti kuo daugiau funkcijų nepaisant žinomų problemų.

Pavyzdžiui, kai spausdintuvas yra Įjungtas, bet neveikia dvipusio spausdinimo įrenginio variklis, spausdintuvas atlieka vienpusį dokumentų spausdinimą, net jei užduotis – dvipusis spausdinimas.

Įrenginio veiksenos

Išvalyti pasirinktinę būseną

Ištrinamos naudotojo nustatytos eilutės tinkintuose pranešimuose Numatytieji arba Alternatyvieji.

Įrenginio veiksenos

Išvalyti visus nuotoliniu būdu įdiegtus pranešimus

Ištrinami nuotoliniu būdu įdiegti pranešimai.

Įrenginio veiksenos

Automatiškai rodyti klaidų ekranus

Išjungta

Įjungta*

Ekrane rodomi esami klaidų pranešimai, kai spausdintuvo pradžios ekranas tam tikrą laiką būna neaktyvus.

Dažų jutiklio sąranka

Kalibravimo dažnio parinktis

Išjungta

Mažiausio spalvotumo nustatymai

Mažesnio spalvotumo nustatymai

Normalu*

Geresnis spalvų atitikimas

Geriausias spalvų atitikimas

Nustatykite spalvų kalibravimo ir derinimo dažnumą.

Dažų jutiklio sąranka

Visas kalibravimas

Paleidžiamas visas spalvų kalibravimas.

Dažų jutiklio sąranka

Spausdinti TPS informacijos puslapį

Atspausdinamas diagnostikos puslapis, kuriame yra informacijos apie dažų jutiklio kalibravimą.

Programų konfigūracija

LES programos

Išjungta

Įjungta*

Įgalinamos „Lexmark“ įtaisytųjų sprendimų (LES) programos.


Nenaudojamų duomenų išvalymas

Meniu elementas

Paaiškinimas

Nenaudojamų duomenų išvalymas

Paskutinį kartą atmintis apvalyta

Paskutinį kartą standusis diskas apvalytas

Paskutinį kartą ištrintas ISD

Rodoma nekeičiamoji informacija apie tai, kada paskutinį kartą buvo išvalyta spausdintuvo atmintis arba atminties įrenginys.

Pastaba:  Meniu elementas Paskutinį kartą standusis diskas apvalytas ir Paskutinį kartą ištrintas ISD rodomas tik tada, kai yra įrengtas atminties įrenginys.

Nenaudojamų duomenų išvalymas

Apvalyti visą išliekamojoje atmintyje esančią informaciją

Išvalyti visus spausdintuvo ir tinklo nustatymus

Išvalyti visas programas ir programų nustatymus

Išvalyti visas sparčiąsias nuorodas ir sparčiųjų nuorodų nustatymus

Apvalyti visą standžiajame diske esančią informaciją

Išvalyti siuntas (išvalomos visos makrokomandos, šriftai, PFO ir t. t.)

Išvalyti buferines užduotis

Išvalyti turimas užduotis

Išvalyti išmoningąjį atminties įrenginį

Išvaloma visa išliekamosios atminties informacija ir informacija atminties įrenginyje.

Pastaba:  Meniu elementas Apvalyti visą standžiajame diske esančią informaciją ir Išvalyti išmoningąjį atminties įrenginį rodomas tik tada, kai yra įrengtas atminties įrenginys.


Pradžios ekrano tinkinimas

Pastaba:  * Šis meniu rodomas tik įtaisytajame interneto serveryje (EWS).

Meniu

Paaiškinimas

Būsena / eksploataciniai reikmenys

Užduočių eilė

Nustatymai

Adresų knyga

USB atmintukas

Turimos užduotys

Nurodoma, kurios piktogramos bus rodomos pradžios ekrane.


Atnaujinkite programinę aparatinę įrangą

Meniu elementas

Paaiškinimas

Naudojama versija

Rodyti spausdintuve įdiegtos programinės įrangos versiją.

Tikrinti ar nėra atnaujinimų dabar

Tikrinti ar nėra programinės aparatinės įrangos atnaujinimų.

Tikrinti ar nėra atnaujinimų automatiškai

Įjungta

Išjungta*

Nustatykite, kad spausdintuvas automatiškai tikrintų ar nėra atnaujinimų.


Apie šį spausdintuvą

Meniu elementas

Paaiškinimas

Įrenginio etiketė

Nurodomas spausdintuvo tapatumas. Maksimalus ilgis – 32 ženklai.

Spausdintuvo buvimo vieta

Nurodoma spausdintuvo buvimo vieta. Maksimalus ilgis – 63 ženklai.

Kontaktinis asmuo

Nurodomas spausdintuvo kontaktinio asmens informacija. Maksimalus ilgis – 63 ženklai.

Programinės aparatinės įrangos versija

Rodoma spausdintuve įdiegta programinės įrangos versija.

Variklis

Rodomas spausdintuvo variklio numeris.

Serijos numeris

Rodomas spausdintuvo serijos numeris.

Eksportuoti konfigūracijos failą į USB

Konfigūracijos failas eksportuojamas į atmintuką.

Eksportuoti suglaudintus žurnalus į USB

Suglaudinti žurnalų failai eksportuojami į atmintuką.

Siųsti žurnalus

Įmonei „Lexmark“ siunčiama spausdintuvo žurnalų informacija.