Pareiškimai dėl gaminio

įprasto perspėjimo piktograma   DĖMESIO—GALIMA SUSIŽALOTI:  Norėdami išvengti gaisro ar elektros smūgio pavojaus, prijunkite maitinimo laidą prie tinkamos nominaliosios srovės ir tinkamai įžeminto elektros lizdo, kuris yra šalia gaminio ir lengvai pasiekiamas.
įprasto perspėjimo piktograma   DĖMESIO—GALIMA SUSIŽALOTI:  Norėdami išvengti gaisro ar elektros smūgio pavojaus, naudokite tik kartu su šiuo gaminiu pateiktą maitinimo laidą arba gamintojo leistą pakaitinį laidą.
įprasto perspėjimo piktograma   DĖMESIO—GALIMA SUSIŽALOTI:  Nenaudokite šio gaminio su ilginamaisiais laidais, daugiakištukiniais lizdais, daugiakištukiniais ilgintuvais arba nenutrūkstamo maitinimo šaltinio (UPS) prietaisais. Lazerinis spausdintuvas gali lengvai perkrauti šių rūšių priedų maitinimo galią, todėl gali kilti gaisro, turto sugadinimo ar prasto spausdintuvo veikimo pavojus.
įprasto perspėjimo piktograma   DĖMESIO—GALIMA SUSIŽALOTI:  Su šiuo gaminiu galima naudoti tik „Lexmark“ apsaugos nuo linijinių viršįtampių įtaisą, kuris yra tinkamai prijungtas tarp spausdintuvo ir maitinimo laido, pateikto kartu su spausdintuvu. Naudojant ne „Lexmark“ apsaugos nuo viršįtampių įtaisus, gali atsirasti pavojus, kad kils gaisras, bus sugadintas turtas arba prastai veiks spausdintuvas.
perspėjimo dėl elektros smūgio piktograma   DĖMESIO—ELEKTROS SMŪGIO PAVOJUS:  Norėdami išvengti elektros smūgio pavojaus, nestatykite arba nenaudokite šio gaminio netoli vandens arba drėgnose vietose.
perspėjimo dėl elektros smūgio piktograma   DĖMESIO—ELEKTROS SMŪGIO PAVOJUS:  Norėdami išvengti elektros smūgio pavojaus, nenustatinėkite šio gaminio arba nejunkite jokių elektros ar kabelių jungčių, pavyzdžiui, maitinimo laido, fakso funkcijos ar telefono, perkūnijos metu.
įprasto perspėjimo piktograma   DĖMESIO—GALIMA SUSIŽALOTI:   Nenukirskite, nesusukite, nesuriškite, nesuspauskite elektros laido ir nedėkite ant jo sunkių daiktų. Saugokite maitinimo laidą nuo trinties ar įtempimo. Nesuspauskite maitinimo laido tarp objektų, pavyzdžiui, baldų ir sienų. Jei atsitinka bet kuris iš šių dalykų, gali kilti gaisro ar elektros smūgio pavojus. Nuolat tikrinkite maitinimo laidą, ar nėra tokių problemų požymių. Prieš tikrindami ištraukite maitinimo laidą iš elektros lizdo.
perspėjimo dėl elektros smūgio piktograma   DĖMESIO—ELEKTROS SMŪGIO PAVOJUS:  Norėdami išvengti elektros smūgio pavojaus, įsitikinkite, kad visos išorinės jungtys (pavyzdžiui, eterneto, telefonų sistemos jungtys) yra tinkamai įvestos į pažymėtus įjungimo į tinklą prievadus.
perspėjimo dėl elektros smūgio piktograma   DĖMESIO—ELEKTROS SMŪGIO PAVOJUS:  Jei norite išvengti elektros smūgio pavojaus, kai bandote prieiti prie valdiklių plokštės arba diegiate papildomą aparatinę įrangą ar atminties įtaisus jau būdami nustatę spausdintuvą, prieš vykdydami veiksmus išjunkite spausdintuvą ir ištraukite maitinimo laidą iš elektros lizdo. Jei prie spausdintuvo esate prijungę kokius nors kitus įrenginius, juos taip pat išjunkite ir atjunkite visus į spausdintuvą einančius kabelius.
perspėjimo dėl elektros smūgio piktograma   DĖMESIO—ELEKTROS SMŪGIO PAVOJUS:  Norėdami išvengti elektros smūgio pavojaus valant spausdintuvo išorę, prieš pradėdami valyti ištraukite maitinimo laidą iš elektros lizdo ir atjunkite visus spausdintuvo laidus.
įprasto perspėjimo piktograma   DĖMESIO—GALIMA SUSIŽALOTI:  Jei spausdintuvo svoris yra didesnis nei 20 kg (44 sv.), norint jį saugiai pakelti gali prireikti dviejų ar daugiau žmonių.
įprasto perspėjimo piktograma   DĖMESIO—GALIMA SUSIŽALOTI:  Norėdami perkelti spausdintuvą, laikykitės šių nurodymų, kad būtų išvengta sužalojimų ar spausdintuvo sugadinimo:
perspėjimo dėl pasvyrimo pavojaus piktograma   DĖMESIO—PASVYRIMO PAVOJUS:  Įprastame ar daugiafunkciame spausdintuve įdiegiant vieną ar daugiau techninių galimybių gali prireikti ratukų pagrindo, baldo ar kitos funkcijos, kad būtų išvengta galimo su(si)žalojimo dėl įrenginio nestabilumo. Norėdami gauti daugiau informacijos apie palaikomas konfigūracijas, žr. www.lexmark.com/multifunctionprinters .
perspėjimo dėl pasvyrimo pavojaus piktograma   DĖMESIO—PASVYRIMO PAVOJUS:  Siekdami sumažinti įrangos nestabilumo pavojų, į kiekvieną dėklą popierių dėkite atskirai. Visus kitus dėklus laikykite uždarytus, iki prireiks.
perspėjimo dėl karšto paviršiaus piktograma   DĖMESIO—KARŠTAS PAVIRŠIUS:  Spausdintuvo vidus gali būti karštas. Norėdami sumažinti pavojų susižaloti nuo karšto komponento, prieš liesdami leiskite paviršiui atvėsti.
perspėjimo dėl privėrimo pavojaus piktograma   DĖMESIO—PRIVĖRIMO PAVOJUS:  Norėdami išvengti sugnybimo traumos pavojaus, šiuo ženklu pažymėtose zonose elkitės atsargiai. Sugnybimo traumos gali įvykti esant šalia judančių dalių, pavyzdžiui, krumpliaračių, durelių, dėklų ir dangčių.
įprasto perspėjimo piktograma   DĖMESIO—GALIMA SUSIŽALOTI:  Šiame gaminyje naudojamas lazeris. Valdiklių naudojimas, reguliavimas ar procedūrų atlikimas kitaip, nei nurodyta Naudotojo vadove , gali sukelti pavojingą spinduliavimą.
įprasto perspėjimo piktograma   DĖMESIO—GALIMA SUSIŽALOTI:   Nėra numatyta, kad šiame gaminyje esanti ličio baterija būtų keičiama. Jei ličio baterija neteisingai pakeičiama, gali kilti sprogimo pavojus. Ličio baterijos nekraukite, neardykite ir nedeginkite. Panaudotas ličio baterijas išmeskite laikydamiesi gamintojo nurodymų ir vietos taisyklių.

Šios įrangos netinka naudoti vietose, kur gali būti vaikų.

Šis gaminys yra sukurtas, išbandytas ir pripažintas atitinkančiu griežtus pasaulinius saugumo standartus naudojant konkretaus gamintojo komponentus. Kai kurių dalių saugos savybės ne visada gali būti akivaizdžios. Gamintojas nėra atsakingas už kitų atsarginių dalių naudojimą.

Dėl įrenginio techninės priežiūros ar remonto, išskyrus aprašytuosius naudotojui skirtuose dokumentuose, kreipkitės į techninės priežiūros atstovą.

IŠSAUGOKITE ŠIUOS NURODYMUS.