Podešavanje i upotreba funkcija za pristupačnost

Aktiviranje glasovnog navođenja

Sa početnog ekrana
 1. U jednom potezu i koristeći jedan prst, polako prevucite levo, pa gore na ekranu dok ne čujete glasovnu poruku.

  Napomena:  Za modele štampača bez ugrađenih zvučnika, koristite slušalice kako biste čuli poruku.
 2. Koristeći dva prsta, dodirnite U redu .

  Napomena:  Ako pokret ne radi, primenite veći pritisak.
Sa tastature
 1. Pritisnite i zadržite taster 5 dok ne budete čuli glasovnu poruku.

  Napomena:  Za modele štampača bez ugrađenih zvučnika, koristite slušalice kako biste čuli poruku.
 2. Pritisnite Tab da biste pokazivač za fokusiranje postavili na dugme U redu, a zatim pritisnite taster Enter .

Napomene:

Deaktiviranje glasovnog navođenja

 1. U jednom potezu i koristeći jedan prst, polako prevucite levo, pa gore na ekranu dok ne čujete glasovnu poruku.

  Napomena:  Za modele štampača bez ugrađenih zvučnika, koristite slušalice kako biste čuli poruku.
 2. Koristeći dva prsta, učinite nešto od sledećeg:

  • Dodirnite Glasovno navođenje , pa dodirnite U redu .

  • Dodirnite Otkaži .

  Napomena:  Ako pokret ne radi, primenite veći pritisak.

Glasovno navođenje možete da deaktivirate i na sledeći način:

Kretanje po ekranu pomoću pokreta

Napomene:

Pokret

Funkcija

Jednim prstom prevucite ulevo, pa nagore

Fotografija koja prikazuje kako pokrenuti režim pristupačnosti.

Pokrenite ili izađite iz režima Pristupačnosti.

Napomena:  Ovaj pokret je takođe primenljiv kada je štampač u normalnom režimu.

Dvaput dodirnite jednim prstom

Fotografija koja prikazuje kako izabrati opciju ili stavku na ekranu.

Izaberite opciju ili stavku na ekranu.

Dvaput dodirnite ikonu početnog ekrana sa dva prsta

Fotografija koja prikazuje kako da deaktivirate režim pristupačnosti.

Deaktivirajte režim Pristupačnost.

Triput dodirnite jednim prstom

Fotografija koja prikazuje kako uvećati ili umanjiti tekst ili slike.

Uvećajte ili umanjite tekst i slike.

Napomena:  Omogućite režim uvećanja da biste mogli da koristite funkciju uvećanja.

Prevucite jednim prstom udesno ili nadole

Fotografija koja prikazuje kako da pređete na sledeću stavku na ekranu.

Pređite na sledeću stavku na ekranu.

Prevucite jednim prstom ulevo ili nagore

Fotografija koja prikazuje kako da pređete na prethodnu stavku na ekranu.

Pređite na prethodnu stavku na ekranu.

Jednim prstom prevucite nagore, pa nadole

Fotografija koja prikazuje kako da pređete na prvu stavku na ekranu.

Prelazi na prvu stavku na ekranu.

Pomeranje

Fotografija koja prikazuje kako da pristupite delovima uvećane slike na ekranu.

Pristupite delovima uvećane slike koji su izvan granica ekrana.

Napomene:

 • Koristite dva prsta za prevlačenje uvećane slike.
 • Omogućite režim Uvećanja da biste koristili pokret pomeranja.

Jednim prstom prevucite nagore, pa udesno

Fotografija koja prikazuje kako da povećate jačinu zvuka.

Povećajte jačinu zvuka.

Napomena:  Ovaj pokret je takođe primenljiv kada je štampač u normalnom režimu.

Jednim prstom prevucite nadole, pa udesno

Fotografija koja prikazuje kako da smanjite jačinu zvuka.

Smanjite jačinu zvuka.

Napomena:  Ovaj pokret je takođe primenljiv kada je štampač u normalnom režimu.

Jednim prstom prevucite nagore, pa ulevo

Fotografija koja prikazuje kako da se vratite na početni ekran.

Izađite iz aplikacije i vratite se na početni ekran.

Jednim prstom prevucite nadole, pa ulevo

Fotografija koja prikazuje kako da se vratite na prethodno podešavanje.

Vratite se na prethodnu postavku.


Upotreba tastature na ekranu

Kada se pojavi tastatura na ekranu, učinite nešto od sledećeg:

Omogućavanje režima uvećanja

 1. U jednom potezu i koristeći jedan prst, polako prevucite levo, pa gore na ekranu dok ne čujete glasovnu poruku.

  Napomena:  Za modele štampača bez ugrađenih zvučnika, koristite slušalice kako biste čuli poruku.
 2. Koristeći dva prsta, učinite sledeće:

  1. Dodirnite Režim uvećanja .

  2. Dodirnite U redu .

  Napomena:  Ako pokret ne radi, primenite veći pritisak.

Više informacija o kretanju po uvećanom ekranu potražite u Kretanje po ekranu pomoću pokreta .