Povezivanje kablova

ikona opreza za opasnost od udarca   OPREZ – OPASNOST OD UDARCA:  Da biste izbegli rizik od strujnog udara, nemojte da podešavate ovaj proizvod niti da uspostavljate električne i kablovske veze (npr. pomoću kabla za napajanje, za funkciju faksa ili telefon) tokom oluje sa grmljavinom.
ikona standardnog upozorenja   OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:  Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, povežite kabl za napajanje na lako dostupnu strujnu utičnicu ispravne oznake i uzemljenja, u blizini proizvoda.
ikona standardnog upozorenja   OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:  Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, koristite isključivo kabl za napajanje koji se isporučuje sa ovim proizvodom ili zamenski koji je odobrio proizvođač.
Upozorenje – potencijalno oštećenje:  Nemojte da dodirujete USB kabl, bežični mrežni adapter niti štampač u prikazanim oblastima tokom štampanja. Može da dođe do gubitka podataka ili neispravnog rada.
Priključci i utičnica na zadnjoj strani štampača sa numerisanim oznakama.
 

Port štampača

Funkcija

1

USB port za štampač

Povezali štampač na mrežu.

2

USB priključak

Povezali tastaturu ili bilo koju kompatibilnu opciju.

3

Ethernet priključak

Povezali štampač na računar.

4

Utičnicu za kabl za napajanje

Povezali štampač sa ispravno uzemljenom zidnom utičnicom.