Mreža/portovi

Pregled mreže

Stavka menija

Opis

Aktivni adapter

Automatski*

Standardna mreža

Bežično

Navedite vrstu mrežne veze.

Napomena:  Opcija Bežično dostupna je samo na štampačima koji su povezani na bežičnu mrežu.

Status mreže

Prikažite status veze mreže štampača.

Prikaži status mreže na štampaču

Isključeno

Uključeno*

Prikažite status mreže na ekranu.

Brzina, dvostrano

Prikažite brzinu trenutno aktivne mrežne kartice.

IPv4

Prikažite IPv4 adresu.

Sve IPv6 adrese

Prikažite sve IPv6 adrese.

Resetuj server za štampanje

Resetujte sve aktivne mrežne veze sa štampačem.

Napomena:  Ova postavka uklanja sve postavke mrežne konfiguracije.

Istek vremena mrežnog zadatka

Isključeno

Uključeno* (90 sekundi)

Podesite period pre nego što štampač otkaže mrežni zadatak štampe.

Stranica banera

Isključeno*

Uključeno

Odštampajte stranicu banera.

Omogući mrežne veze

Isključeno

Uključeno*

Dozvolite štampaču da se poveže na mrežu.

Omogući LLDP

Isključeno*

Uključeno

Omogućite Link Layer Discovery Protocol (LLDP) na štampaču.


Bežično

Napomena:  Ovaj meni je dostupan samo na štampačima povezanim na Wi-Fi mrežu ili na štampačima koji imaju bežični mrežni adapter.

Stavka menija

Opis

Podešavanje pomoću aplikacije za mobilne uređaje

Konfigurišite Wi-Fi vezu pomoću aplikacije Lexmark Mobile Assistant.

Podesi pomoću table štampača

Odaberite mrežu

Dodaj Wi-Fi mrežu

Ime mreže

Režim mreže

Infrastrukturni

Režim bežične bezbednosti

Onemogućeno*

WPA2/WPA-Personal

WPA2-Personal

WPA2/WPA3 - Personal

WPA3 - Personal

802.1x-RADIUS

Konfigurišite Wi-Fi vezu pomoću kontrolne table.

Napomena:  Ova stavka menija se pojavljuje kao Podešavanje bežične veze na Embedded Web Serveru.

Wi-Fi Protected Setup

Pokreni metod sa pritiskanjem dugmeta

Pokreni PIN metod

Povežite se na Wi-Fi mrežu i omogućite mrežnu bezbednost.

Napomene:

 • Pokreni metod sa pritiskanjem dugmeta povezuje štampač na Wi-Fi mrežu pritiskom na dugme na štampaču i na pristupnoj tački (bežičnom ruteru) u određenom vremenskom okviru.
 • Pokreni PIN metod povezuje štampač na Wi-Fi mrežu kad se PIN kôd na štampaču unese u postavke bežične veze na pristupnoj tački.
Kompatibilnost

802.11b/g/n (2,4 GHz)*

802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz)

802.11a/n/ac (5 GHz)

Navedite standard za Wi-Fi mrežu.

Napomena:  802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz) i 802.11a/n/ac (5 GHz) pojavljuju se samo kada je instalirana Wi-Fi opcija.

Režim bežične bezbednosti

Onemogućeno*

WPA2/WPA-Personal

WPA2-Personal

WPA2/WPA3 - Personal

WPA3 - Personal

802.1x-RADIUS

Podesite režim bezbednosti za povezivanje štampača sa Wi-Fi uređajima.

WPA2/WPA Personal

AES*

Omogućite Wi-Fi bezbednost uz Wi-Fi Protected Access (WPA).

Napomena:  Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je Režim bežične bezbednosti podešen na WPA2/WPA-Personal.

Postavi PSK

Podesite lozinku za bezbedno Wi-Fi povezivanje.

WPA2-Personal

AES*

Omogućite Wi-Fi bezbednost uz WPA2.

Napomena:  Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je Režim bežične bezbednosti podešen na WPA2-Personal.

Režim šifrovanja 802.1x

WPA+

WPA2*

WPA2 + PMF*

Omogućite Wi-Fi bezbednost pomoću standarda 802.1x.

Napomena:  Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je Režim bežične bezbednosti podešen na 802.1x - RADIUS.

IPv4

Omogući DHCP

Uključeno*

Isključeno

Podesi statičku IP adresu

IP adresa

Mrežna maska

Mrežni prolaz

Omogućite i konfigurišite IPv4 postavke na štampaču.

IPv6

Omogući IPv6

Uključeno*

Isključeno

Omogući DHCPv6

Uključeno

Isključeno*

Automatsko konfigurisanje adrese bez statusa

Uključeno*

Isključeno

Adresa DNS servera

Ručno dodeljena IPv6 adresa

Ručno dodeljen IPv6 ruter

Prefiks adrese

Sve IPv6 adrese

Sve IPv6 adrese rutera

Omogućite i konfigurišite IPv6 postavke na štampaču.

Mrežna adresa

UAA

LAA

Pogledajte mrežne adrese.

PCL SmartSwitch

Uključeno*

Isključeno

Podesite štampač tako da automatski pređe na PCL emulaciju kada zadatak štampe to zahteva, bez obzira na podrazumevani jezik štampača.

Napomena:  Ako je PCL SmartSwitch isključeno, štampač ne ispituje dolazne podatke i koristi podrazumevani jezik štampača koji je podešen u meniju Podešavanje.

PS SmartSwitch

Uključeno*

Isključeno

Podesite štampač tako da automatski pređe na PS emulaciju kada zadatak štampe to zahteva, bez obzira na podrazumevani jezik štampača.

Napomena:  Ako je PS SmartSwitch isključeno, štampač ne ispituje dolazne podatke i koristi podrazumevani jezik štampača koji je podešen u meniju Podešavanje.

Smeštanje zadataka u bafer

Uključeno

Isključeno*

Privremeno čuvajte zadatke štampanja na čvrstom disku ili inteligentnoj jedinici za skladištenje (ISD) pre štampanja.

Napomena:  Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran čvrsti disk ili ISD.

Mac Binary PS

Automatski*

Uključeno

Isključeno

Podesite štampač za obradu Macintosh Binary PostScript zadataka štampe.

Napomene:

 • Ako podesite na Uključeno, obrađuju se izvorni binarni PostScript zadaci štampe.
 • Ako podesite na Isključeno, zadaci štampe se filtriraju pomoću standardnog protokola.

Wi-Fi Direct

Stavka menija

Opis

Omogući Wi-Fi Direct

Uključeno

Isključeno*

Podesite štampač tako da se automatski povezuje na Wi-Fi uređaje.

Wi-Fi Direct naziv

Navedite naziv Wi-Fi Direct mreže.

Wi-Fi Direct lozinka

Podesite lozinku za potvrdu identiteta i validaciju korisnika putem Wi-Fi veze.

Prikaži lozinku na stranici podešavanja

Isključeno

Uključeno*

Prikažite Wi-Fi Direct lozinku na stranici podešavanja mreže.

Željeni broj kanala

1–11

Automatski*

Podesite preporučeni kanal Wi-Fi mreže.

IP adresa vlasnika grupe

Navedite IP adresu vlasnika grupe.

Automatski prihvataj zahteve za pritiskanje dugmeta

Isključeno*

Uključeno

Automatski prihvatajte zahteve za povezivanje na mrežu.

Napomena:  Automatsko prihvatanje klijenata nije bezbedno.


Upravljanje mobilnim uslugama

Stavka menija

Opis

Omogući IPP štampanje

Uključeno*

Isključeno

Omogućite štampanje sa mobilnih uređaja pomoću Internet Printing Protocol (IPP).

Omogući IPP preko USB-a

Uključeno*

Isključeno

Dozvolite zadatke štampanja ili skeniranja pomoću USB veze.

Omogući Mopria za prepoznavanje štampanja

Uključeno*

Isključeno

Dozvolite uređajima sa podrškom za Mopria da otkrivaju štampač.


Ethernet

Stavka menija

Opis

Brzina mreže

Prikažite brzinu aktivnog mrežnog adaptera.

IPv4

Omogući DHCP (Uključeno*)

Podesi statičku IP adresu

Konfigurišite IPv4 postavke.

IPv6

Omogući IPv6 (Uključeno*)

Omogući DHCPv6 (Isključeno*)

Automatsko konfigurisanje adrese koja ne uzima u obzir stanje (Uključeno*)

Adresa DNS servera

Ručno dodeljena IPv6 adresa

Ručno dodeljen IPv6 ruter

Prefiks adrese (64*)

Sve IPv6 adrese

Sve IPv6 adrese rutera

Konfigurišite IPv6 postavke.

Mrežna adresa

UAA

LAA

Navedite adresu mreže.

PCL SmartSwitch

Isključeno

Uključeno*

Podesite štampač tako da automatski pređe na PCL emulaciju kada zadatak štampe to zahteva, bez obzira na podrazumevani jezik štampača.

Napomena:  Ako je ova postavka onemogućena, štampač ne ispituje dolazne podatke i koristi podrazumevani jezik štampača koji je podešen u meniju Podešavanje.

PS SmartSwitch

Isključeno

Uključeno*

Podesite štampač tako da automatski pređe na PostScript emulaciju kada zadatak štampe to zahteva, bez obzira na podrazumevani jezik štampača.

Napomena:  Ako je ova postavka onemogućena, štampač ne ispituje dolazne podatke i koristi podrazumevani jezik štampača koji je podešen u meniju Podešavanje.

Smeštanje zadataka u bafer

Isključeno*

Uključeno

Privremeno čuvajte zadatke štampanja na čvrstom disku ili inteligentnoj jedinici za skladištenje (ISD) pre štampanja.

Napomena:  Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran čvrsti disk ili ISD.

Mac Binary PS

Automatski*

Uključeno

Isključeno

Podesite štampač za obradu Macintosh Binary PostScript zadataka štampe.

Napomene:

 • Automatski obrađuje zadatke štampe sa računara koji koriste operativni sistem Windows ili Macintosh.
 • Isključeno filtrira PostScript zadatke štampanja pomoću standardnog protokola.
Energetski efikasni Ethernet

Uključeno

Isključeno

Automatski*

Smanjite potrošnju struje kada štampač ne prima podatke sa Ethernet mreže.


TCP/IP

Napomena:  Ovaj meni prisutan je samo na mrežnim štampačima ili štampačima povezanim na servere za štampanje.

Stavka menija

Opis

Podesi ime hosta

Podesili ime trenutnog TCP/IP hosta.

Ime domena

Podesite ime domena.

Omogući da DHCP/BOOTP ažurira NTP server

Uključeno*

Isključeno

Omogućite da DHCP i BOOTP klijenti ažuriraju NTP postavke štampača.

Ime nulte konfiguracije

Navedite ime usluge za mrežu nulte konfiguracije.

Omogući automatsku IP adresu

Isključeno

Uključeno*

IP adresa se automatski dodeljuje.

Adresa DNS servera

Navedite trenutnu adresu Domain Name System (DNS) servera.

Rezervni DNS server

Navedite adrese rezervnih DNS servera.

Adresa rezervnog DNS servera 2
Adresa rezervnog DNS servera 3
Redosled pretrage domena

Navedite listu imena domena da biste pronašli štampač i resurse koji se nalaze u različitim domenima na mreži.

Omogući DDNS

Isključeno*

Uključeno

Ažurirajte postavke za dinamički DNS.

DDNS TTL

Navedite trenutne DDNS postavke.

Podrazumevani TTL
Vreme osvežavanja DDNS
Omogući mDNS

Isključeno

Uključeno*

Ažurirajte postavke za višesmerni DNS.

Adresa WINS servera

Navedite adresu servera za Windows Internet Name Service (WINS).

Omogući BOOTP

Isključeno*

Uključeno

Omogućite da BOOTP dodeli IP adresu štampača.

Lista zabranjenih servera

Odredite IP adrese kojima je dozvoljeno da komuniciraju sa štampačem preko TCP/IP veze.

Napomene:

 • Koristite zarez za razdvajanje IP adresa.
 • Možete da dodate do 50 IP adresa.
 • Ova stavka menija je dostupna samo na nekim modelima štampača.
Opcije za listu zabranjenih servera

Blokiraj sve portove*

Blokiraj samo štampanje

Blokiraj samo štampanje i HTTP

Odredite opciju pristupa za IP adrese koje nisu na listi.

Napomena:  Ova stavka menija je dostupna samo na nekim modelima štampača.

MTU

256–1500 Ethernet (1500*)

Navedite parametar najveće jedinice prenosa (MTU) za TCP veze.

Izvorni port za štampač

1–65535 (9100*)

Navedite broj izvornog porta za štampače povezane na mrežu.

Maksimalna brzina za odlazni saobraćaj

Isključeno*

Uključeno

Podesite maksimalnu brzinu prenosa na štampaču.

Napomena:  Kada je omogućena, opcija za ovu postavku je 100–1000000 KB u sekundi.

TLS podrška

Omogući TLSv1.0 (Isklj.)

Omogući TLSv1.1 (Isklj.*)

Omogući TLSv1.2 (Uklj.*)

Omogućite protokol Transport Layer Security.

Lista SSL šifrovanja

Navedite algoritme za šifrovanje koji će se koristiti za SSL ili TLS veze.

TLSv1.3 SSL lista šifrovanja

Navedite specifičnu nisku šifrovanja koja će se koristiti za TLS v1.3.


SNMP

Napomena:  Ovaj meni prisutan je samo na mrežnim štampačima ili štampačima povezanim na servere za štampanje.

Stavka menija

Opis

SNMP verzije 1 i 2c

Omogućeno

Isključeno

Uključeno*

Dozvoli SNMP podešavanje

Isključeno

Uključeno*

Omogući PPM MIB

Isključeno

Uključeno*

SNMP grupa

Konfigurišite Simple Network Management Protocol (SNMP) verzije 1 i 2c da biste instalirali upravljačke programe za štampu i aplikacije.

SNMP verzija 3

Omogućeno

Isključeno

Uključeno*

Ime konteksta

Podesi akreditive za upisivanje/čitanje

Korisničko ime

Lozinka za potvrdu identiteta

Lozinka za privatnost

Podesi akreditive samo za čitanje

Korisničko ime

Lozinka za potvrdu identiteta

Lozinka za privatnost

Heš za potvrdu identiteta

MD5

SHA1*

Minimalni nivo potvrde identiteta

Bez potvrde identiteta, bez privatnosti

Potvrda identiteta, bez privatnosti

Potvrda identiteta, privatnost*

Algoritam privatnosti

DES

AES-128*

Konfigurišite SNMP verziju 3 da biste instalirali i ažurirali bezbednost štampača.


IPSec

Napomena:  Ovaj meni prisutan je samo na mrežnim štampačima ili štampačima povezanim na servere za štampanje.

Stavka menija

Opis

Omogući IPSec

Isključeno*

Uključeno

Omogućite Internet Protocol Security (IPSec).

Osnovna konfiguracija

Podrazumevano*

Kompatibilnost

Bezbedno

Podesite osnovnu IPSec konfiguraciju.

Napomena:  Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je Omogući IPSec podešeno na Uključeno.

DH (Diffie-Hellman) grupni predlog

modp2048 (14)*

modp3072 (15)

modp4096 (16)

modp6144 (17)

Podesite osnovnu IPSec konfiguraciju.

Napomena:  Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je Osnovna konfiguracija podešeno na Kompatibilnost.

Predloženi metod šifrovanja

3DES

AES*

Podesite metodu šifrovanja.

Napomena:  Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je Osnovna konfiguracija podešeno na Kompatibilnost.

Predloženi metod potvrde identiteta

SHA1

SHA256*

SHA512

Podesite metodu potvrde identiteta.

Napomena:  Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je Osnovna konfiguracija podešeno na Kompatibilnost.

IKE SA radni vek (sati)

1

2

4

8

24*

Navedite IKE SA period isteka.

Napomena:  Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je Osnovna konfiguracija podešeno na Bezbedno.

IPSec SA radni vek (sati)

1

2

4

8*

24

Navedite IPSec SA period isteka.

Napomena:  Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je Osnovna konfiguracija podešeno na Bezbedno.

Sertifikat IPSec uređaja

Navedite IPSec sertifikat.

Napomena:  Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je Omogući IPSec podešeno na Uključeno.

Veze sa potvrdom identiteta pomoću unapred deljenog ključa

Host [x]

Konfigurišite veze štampača sa potvrdom identiteta.

Napomena:  Ove stavke menija se pojavljuju samo kada je Omogući IPSec podešeno na Uključeno.

Veze sa potvrdom identiteta pomoću sertifikata

Host [x] Adresa[/subnet]


802.1x

Napomena:  Ovaj meni prisutan je samo na mrežnim štampačima ili štampačima povezanim na servere za štampanje.

Stavka menija

Opis

Aktivno

Isključeno*

Uključeno

Omogućite štampaču da se povezuje na mreže koje zahtevaju potvrdu identiteta pre omogućavanja pristupa.

802.1x potvrda identiteta

Ime za prijavu na uređaj

Lozinka za prijavu na uređaj

Potvrda serverskog sertifikata (Uklj.*)

Omogući evidenciju događaja (Isklj.*)

802.1x sertifikat uređaja

Konfigurišite postavke za potvrdu identiteta 802.1x veze.

Mehanizmi potvrde identiteta

EAP – MD5 (Uklj.*)

EAP – MSCHAPv2 (Uklj.*)

LEAP (Uklj.*)

PEAP (Uklj.*)

EAP – TLS (Uklj.*)

EAP – TTLS (Uklj.*)

TTLS metod potvrde identiteta (MSCHAPv2*)

Konfigurišite dozvoljene mehanizme potvrde identiteta za 802.1x vezu.


LPD konfiguracija

Napomena:  Ovaj meni prisutan je samo na mrežnim štampačima ili štampačima povezanim na servere za štampanje.

Stavka menija

Opis

LPD istek vremena

0–65.535 sekundi (90*)

Podesite vrednost isteka vremena za sprečavanje Line Printer Daemon (LPD) servera da neodređeno vreme čeka za prekinute ili nevažeće zadatke štampe.

Početna LPD stranica

Isključeno*

Uključeno

Odštampajte početnu stranicu za sve LPD zadatke štampe.

Napomena:  Početna stranica je prva stranica zadatka štampe koja služi kao separator za zadatke štampe i za identifikovanje vlasnika zahteva za zadatak štampe.

Završna LPD stranica

Isključeno*

Uključeno

Odštampajte završnu stranicu za sve LPD zadatke štampe.

Napomena:  Završna stranica je poslednja stranica zadatka štampe.

Konverzija LPD znaka za početak reda

Isključeno*

Uključeno

Omogućite konverziju znaka za početak reda.

Napomena:  Znak za početak reda je mehanizam koji štampaču daje naredbu da premesti pokazivač na početak trenutnog reda.


HTTP/FTP postavke

Stavka menija

Opis

Proksi

IP adresa HTPP proksija

Podrazumevani IP port za HTTP

IP adresa FTP proksija

Podrazumevani IP port za FTP

Potvrda identiteta

Korisničko ime

Lozinka

Lokalni domeni

Konfigurišite postavke HTTP i FTP servera.

Ostale postavke

Omogući HTTP server (Uklj.*)

Pristupite Embedded Web Server-u da biste nadgledali i upravljali štampačem.

Ostale postavke

Omogući HTPPS (Uklj.*)

Omogućite Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS) za šifrovanje razmene podataka sa serverom za štampanje.

Ostale postavke

Nametni HTTPS veze (Isklj.*)

Nametnite štampaču da koristi HTTPS veze.

Ostale postavke

Omogući FTP/TFTP (Uklj.*)

Šaljite datoteke pomoću FTP/TFTP protokola.

Ostale postavke

Sertifikat HTTPS uređaja (podrazumevani*)

Pogledajte sertifikat HTTP uređaja koji se koristi na štampaču.

Ostale postavke

Istek vremena za HTTP/FTP zahteva (30*)

Navedite vremenski interval do prekidanja veze sa serverom.

Ostale postavke

Ponovni pokušaji za HTTP/FTP zahteve (3*)

Podesite broj ponovnih pokušaja za povezivanje na HTTP/FTP server.


ThinPrint

Stavka menija

Opis

Omogući ThinPrint

Isključeno*

Uključeno

Štampajte pomoću funkcije ThinPrint.

Broj porta

4000–4999 (4000*)

Podesite broj porta za ThinPrint server.

Propusni opseg (bitova/s)

100–1.000.000 (0*)

Podesite brzinu za prenos podataka u ThinPrint okruženju.

Veličina paketa (kilobajta)

0–64.000 (0*)

Podesite veličinu paketa za prenos podataka.


USB

Stavka menija

Opis

PCL SmartSwitch

Isključeno

Uključeno*

Podesite štampač tako da pređe na PCL emulaciju kada zadatak štampe primljen putem USB veze to zahteva, bez obzira na podrazumevani jezik štampača.

Napomena:  Ako je ova postavka onemogućena, štampač ne ispituje dolazne podatke i koristi podrazumevani jezik štampača koji je podešen u meniju Podešavanje.

PS SmartSwitch

Isključeno

Uključeno*

Podesite štampač tako da pređe na PostScript emulaciju kada zadatak štampe primljen putem USB veze to zahteva, bez obzira na podrazumevani jezik štampača.

Napomena:  Ako je ova postavka onemogućena, štampač ne ispituje dolazne podatke i koristi podrazumevani jezik štampača koji je podešen u meniju Podešavanje.

Smeštanje zadataka u bafer

Isključeno*

Uključeno

Privremeno čuvajte zadatke štampanja na čvrstom disku ili inteligentnoj jedinici za skladištenje (ISD) pre štampanja.

Napomena:  Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran čvrsti disk ili ISD.

Mac Binary PS

Automatski*

Uključeno

Isključeno

Podesite štampač za obradu Macintosh Binary PostScript zadataka štampe.

Napomene:

 • Automatski obrađuje zadatke štampe sa računara koji koriste operativni sistem Windows ili Macintosh.
 • Isključeno filtrira PostScript zadatke štampanja pomoću standardnog protokola.
Omogući USB port

Isključeno

Uključeno*

Omogućite prednji USB port.


Ograničavanje spoljnog pristupa mreži

Stavka menija

Opis

Ograničavanje spoljnog pristupa mreži

Isključeno*

Uključeno

Ograničite pristup mrežnim lokacijama.

Adresa spoljne mreže

Navedite mrežne adrese sa ograničenim pristupom.

E-adresa za obaveštenja

Navedite e-adresu za slanje obaveštenja o evidentiranim događajima.

Učestanost slanja probnog signala

1–300 (10*)

Navedite interval za slanje mrežnog upita u sekundama.

Tema

Unesite temu i tekst poruke za e-poruku obaveštenja.

Poruka