Zamena delova i potrošnog materijala

Zamena kertridža sa tonerom

 1. Otvorite vrata B.

  Ručka vrata je pritisnuta, povučena, a zatim podignuta.
 2. Uklonite iskorišćeni kertridž sa tonerom.

  Zeleno dugme ispod kertridža je pritisnuto radi uklanjanja iskorišćenog kertridža sa tonerom.
 3. Otpakujte novi kertridž sa tonerom.

 4. Umetnite novi kertridž sa tonerom.

  Umetnut je novi kertridž sa tonerom.
 5. Zatvorite vrata B.

Zamena jedinice za izradu crno-belih slika.

 1. Otvorite vrata B.

  Ručka vrata je pritisnuta, povučena, a zatim podignuta.
 2. Uklonite bocu za otpadni toner.

  Boca za otpadni toner se povlači pomoću useka za dva prsta.
  Napomena:  Da biste izbegli prosipanje tonera, bocu stavite u uspravan položaj.
  Pravilan položaj boce za otpadni toner nakon vađenja iz štampača.
 3. Uklonite kertridže sa tonerom.

  Zeleno dugme ispod svakog kertridža je pritisnuto radi uklanjanja kertridža.
 4. Isključite kabl kompleta za izradu slika.

  Kabl kompleta za izradu slika nije povezan na štampač.
 5. Uklonite komplet za izradu slika.

  Iskorišćeni komplet za izradu slika je povučen, a zatim podignut radi uklanjanja.
  Napomena:  Da biste izbegli grebanje kompleta za izradu slika ili oštećivanje bubnja fotoprovodnika, postavite komplet za izradu slika u podignuti položaj.
  Pravilan položaj kompleta za izradu slika nakon uklanjanja sa štampača.
 6. Uklonite jedinicu za izradu crno-belih slika.

  Plava šarka je povučena ulevo kako bi se otključala i uklonila iskorišćena jedinica za izradu crno-belih slika.
  Upozorenje – potencijalno oštećenje:  Jedinicu fotoprovodnika nemojte da izlažete direktnom svetlu duže od 10 minuta. Produženo izlaganje svetlu može da uzrokuje probleme sa kvalitetom štampe.
  Upozorenje – potencijalno oštećenje:  Nemojte da dodirujete sjajni bubanj fotoprovodnika ispod kompleta za izradu slika. To bi moglo da utiče na kvalitet budućih zadataka štampanja.
 7. Otpakujte novu jedinicu za izradu crno-belih slika.

 8. Umetnite novu jedinicu za izradu crno-belih slika u komplet za izradu slika.

  Umetnuta je nova jedinica za izradu crno-belih slika, a plava šarka je povučena udesno radi zaključavanja.
 9. Umetnite komplet za izradu slika.

  Komplet za izradu slika je poravnat, a zatim umetnut u štampač.
 10. Priključite kabl kompleta za izradu slika.

  Kabl je povezan na štampač.
 11. Umetnite bocu otpadnog tonera.

 12. Umetnite kertridže sa tonerom.

 13. Zatvorite vrata B.

Zamena komplet za izradu slika u boji

 1. Otvorite vrata B.

  Ručka vrata je pritisnuta, povučena, a zatim podignuta.
 2. Uklonite bocu za otpadni toner.

  Boca za otpadni toner se povlači pomoću useka za dva prsta.
  Napomena:  Da biste izbegli prosipanje tonera, bocu stavite u uspravan položaj.
  Pravilan položaj boce za otpadni toner nakon vađenja iz štampača.
 3. Uklonite kertridže sa tonerom.

  Zeleno dugme ispod svakog kertridža je pritisnuto radi uklanjanja kertridža.
 4. Isključite kabl kompleta za izradu slika.

  Kabl kompleta za izradu slika nije povezan na štampač.
 5. Uklonite iskorišćeni komplet za izradu slika.

  Iskorišćeni komplet za izradu slika je povučen, a zatim podignut radi uklanjanja.
 6. Uklonite crnu jedinicu za izradu slika.

  Plava šarka je povučena ulevo kako bi se otključala i uklonila jedinica za izradu crno-belih slika.
  Upozorenje – potencijalno oštećenje:  Jedinicu fotoprovodnika nemojte da izlažete direktnom svetlu duže od 10 minuta. Produženo izlaganje svetlu može da uzrokuje probleme sa kvalitetom štampe.
  Upozorenje – potencijalno oštećenje:  Nemojte da dodirujete sjajni bubanj fotoprovodnika ispod jedinice za izradu slika. To bi moglo da utiče na kvalitet budućih zadataka štampanja.
  Ikona za sprečavanje dodirivanja na bubnju fotoprovodnika.
 7. Otpakujte novi komplet za izradu slika.

  Napomena:  Komplet za izradu slika sadrži komplet za izradu slika i jedinice razvijača cijan, magenta i žute boje.
 8. Umetnite crnu jedinicu za izradu slika u novi komplet za izradu slika.

  Umetnuta je jedinica za izradu crno-belih slika.
 9. Umetnite novi komplet za izradu slika.

  Novi komplet za izradu slika je poravnat, a zatim umetnut u štampač.
 10. Priključite kabl kompleta za izradu slika.

  Kabl je povezan na štampač.
 11. Umetnite bocu otpadnog tonera.

 12. Umetnite kertridže sa tonerom.

 13. Zatvorite vrata B.

Zamena boce otpadnog tonera

 1. Otvorite vrata B.

  Ručka vrata je pritisnuta, povučena, a zatim podignuta.
 2. Uklonite iskorišćenu bocu za otpadni toner.

  Boca za otpadni toner se povlači pomoću useka za dva prsta.
  Napomena:  Da biste izbegli prosipanje tonera, bocu stavite u uspravan položaj.
  Pravilan položaj boce za otpadni toner nakon vađenja iz štampača.
 3. Otpakujte novu bocu otpadnog tonera.

 4. Umetnite novu bocu otpadnog tonera.

 5. Zatvorite vrata B.

 6. Pravilno odložite iskorišćenu bocu za otpadni toner.

Zamena jedinice za nanošenje tonera

 1. Isključite štampač, a zatim izvucite kabl za napajanje iz zidne utičnice.

 2. Otvorite vrata A, a zatim otvorite vrata A1.

  ikona opreza za vruću površinu   OPREZ – VRUĆA POVRŠINA:  Unutrašnjost štampača može da bude vruća. Da biste smanjili rizik od povrede usled dodirivanja vruće komponente, pustite da se površina ohladi pre nego što je dodirnete.
  Vrata A su povučena nadole, a zatim su vrata A1 povučena nagore.
 3. Uklonite iskorišćenu jedinicu za nanošenje tonera.

  Sivi točkići su okrenuti suprotno od smera kazaljke na satu radi otključavanja i uklanjanja jedinice za nanošenje tonera.
 4. Otpakujte novu jedinicu za nanošenje tonera.

 5. Umetnite novu jedinicu za nanošenje tonera.

  Nova jedinica za nanošenje tonera je umetnuta i sivi točkići su okrenuti u smeru kazaljke na satu.
 6. Zatvorite vrata A1, a zatim zatvorite vrata A.

 7. Priključite kabl za napajanje u zidnu utičnicu, a zatim uključite štampač.

  ikona standardnog upozorenja   OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:  Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, povežite kabl za napajanje na lako dostupnu strujnu utičnicu ispravne oznake i uzemljenja, u blizini proizvoda.
 8. Resetujte brojač za održavanje jedinice za nanošenje tonera.

  Više informacija potražite u odeljku Resetovanje brojača za održavanje .

Zamena valjka za prihvat

Zamena valjka za prihvat u fioci za 550 listova
 1. Isključite štampač, a zatim izvucite kabl za napajanje iz zidne utičnice.

 2. Uklonite fioku.

  Fioka je potpuno uklonjena.
 3. Uklonite iskorišćeni valjak za prihvat.

  Pritisnuta je zelena šarka da bi se izvukao i uklonio valjak za prihvat.
 4. Otpakujte novi valjak za prihvat.

  Upozorenje – potencijalno oštećenje:  Da biste izbegli oštećenja i loše performanse štampača, pazite da vam ruke budu čiste prilikom rukovanja delovima.
 5. Umetnite novi valjak za prihvat.

  Umetnut je novi valjak za prihvat.
 6. Umetnite fioku.

 7. Priključite kabl za napajanje u zidnu utičnicu, a zatim uključite štampač.

  ikona standardnog upozorenja   OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:  Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, povežite kabl za napajanje na lako dostupnu strujnu utičnicu ispravne oznake i uzemljenja, u blizini proizvoda.
Zamena valjka za prihvat u višenamenskom ulagaču
 1. Isključite štampač, a zatim izvucite kabl za napajanje iz zidne utičnice.

 2. Otvorite višenamenski ulagač.

  Dugme u donjem levom delu štampača je pritisnuto radi otvaranja višenamenskog ulagača.
 3. Uklonite iskorišćeni valjak za prihvat.

  Šarka je povučena nagore radi otključavanja i uklanjanja valjka za prihvat.
 4. Otpakujte novi valjak za prihvat.

  Upozorenje – potencijalno oštećenje:  Da biste izbegli oštećenja i loše performanse štampača, pazite da vam ruke budu čiste prilikom rukovanja delovima.
 5. Umetnite novi valjak za prihvat.

  Umetnut je novi valjak za prihvat višenamenskog ulagača.
 6. Zatvorite višenamenski ulagač.

 7. Priključite kabl za napajanje u zidnu utičnicu, a zatim uključite štampač.

  ikona standardnog upozorenja   OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:  Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, povežite kabl za napajanje na lako dostupnu strujnu utičnicu ispravne oznake i uzemljenja, u blizini proizvoda.

Zamena nosača separatora

 1. Izvucite fioku.

  Fioka je izvučena.
 2. Izvadite iskorišćeni nosač separatora.

  Crna šarka je povučena nagore kako bi se otključao i uklonio nosač separatora.
 3. Otpakujte novi držač separatora.

 4. Umetnite novi nosač separatora.

  Umetnut je novi nosač separatora.
 5. Umetnite fioku.

Resetovanje brojača za održavanje

 1. Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Uređaj > Održavanje > Meni konfiguracije > Upotreba potrošnog materijala i brojači .

 2. Dodirnite Resetuj brojač održavanja .

Resetovanje brojača upotrebe potrošnog materijala

 1. Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Uređaj > Održavanje > Meni konfiguracije > Upotreba potrošnog materijala i brojači .

 2. Izaberite brojač koji želite da resetujete.

Upozorenje – potencijalno oštećenje:  Potrošni materijal i delovi bez uslova ugovora programa za vraćanje mogu da se resetuju i repariraju. Međutim, garancija proizvođača ne pokriva nikakva oštećenja izazvana upotrebom potrošnog materijala ili delova koji nisu originalni. Resetovanje brojača na potrošnom materijalu ili delu bez pravilnog repariranja može da dovede do oštećenja štampača. Nakon što resetujete brojač potrošnog materijala ili dela, štampač može da prikaže grešku koja ukazuje na prisustvo resetovane stavke.