Umetanje papira i specijalnih medija

Podešavanje veličine i tipa specijalnog medija

Fioke automatski otkrivaju veličinu običnog papira. Za specijalne medije kao što su nalepnice, tvrdi papir ili koverte, uradite sledeće:

 1. Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Papir > Konfiguracija fioka > Veličina/tip papira > izaberite izvor papira.

 2. Podesite veličinu i tip specijalnog medija.

Konfigurisanje univerzalnih postavki papira

 1. Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Papir > Konfiguracije medija > Univerzalno podešavanje .

 2. Konfigurišite postavke.

Omogućavanje postavke Više univerzalnih veličina

 1. Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Uređaj > Održavanje > Meni Konfiguracija > Konfiguracija fioka .

 2. Omogućite postavku Više univerzalnih veličina.

Punjenje fioka

ikona opreza za opasnost od prevrtanja   OPREZ – OPASNOST OD PREVRTANJA:  Da biste smanjili rizik od nestabilnosti opreme, svaku fioku napunite odvojeno. Neka sve fioke budu zatvorene dok vam ne zatrebaju.
 1. Uklonite fioku.

  Napomena:  Da biste izbegli zaglavljivanje, nemojte da uklanjate fioke dok štampač radi.
  Fioka je izvučena, a zatim podignuta.
 2. Podesite vođice u skladu sa veličinom papira koji ubacujete.

  Napomena:  Koristite indikatore u dnu fioke da biste pozicionirali vođice.
  Vođice za papir su pomerene, a zatim pritisnute.
 3. Savijte, razlistajte i poravnajte ivice papira pre ubacivanja.

  Tabak papira je razmrdan, razlistan i poravnat.
 4. Gomilu papira ubacite tako da strana za štampu bude okrenuta nagore.

  • Za jednostrano štampanje, stavite memorandum licem nagore sa zaglavljem prema prednjoj strani fioke.

  • Za dvostrano štampanje, stavite memorandum licem nadole sa zaglavljem prema zadnjoj strani fioke.

  • Nemojte da gurate papir u fioku.

  • Za obični papir, vodite računa da visina tabaka papira ne prekoračuje indikator maksimalne napunjenosti papirom. Prepunjavanje može da dovede do zaglavljivanja papira.

   Tabak papira je ispod indikatora maksimalne napunjenosti.
  • Za koverte i druge specijalne medije, pobrinite se da visina tabaka bude ispod isprekidane linije. Prepunjavanje može da dovede do zaglavljivanja papira.

   Tabak koverti je ispod indikatora maksimalne napunjenosti.
 5. Umetnite fioku.

  Ako je potrebno, podesite veličinu i tip papira tako da odgovaraju papiru koji se nalazi u fioci.

Punjenje višenamenskog ulagača

 1. Otvorite višenamenski ulagač.

  Dugme na donjoj levoj strani štampača je pritisnuto radi otvaranja višenamenskog ulagača, a držač papira je proširen.
 2. Podesite vođicu u skladu sa veličinom papira koji ubacujete.

  Jezičak vođice je pomeren udesno.
 3. Savijte, razlistajte i poravnajte ivice papira pre ubacivanja.

  Tabak papira je razmrdan, razlistan i poravnat.
 4. Stavite papir.

  • Stavite papir i tvrdi papir tako da je strana za štampanje okrenuta nadole, a da gornja ivica prva ulazi u štampač.

   Tvrdi papir je ubačen u višenamenski ulagač.
  • Stavite kovertu tako da strana sa preklopom bude okrenuta nagore i uz desnu stranu vođice papira. Stavite Evropske koverte tako da strana sa preklopom prva ulazi u štampač.

   Koverta je ubačena u višenamenski ulagač.
   Upozorenje – potencijalno oštećenje:  Nemojte da koristite koverte sa markicama, spajalicama, prozorima, premazima ili samolepljvim trakama.
  Napomena:  Da bi se izbegli problemi sa povlačenjem papira, proverite da li je vodeća ivica papira ili specijalnih medija pravilno poravnata sa graničnikom separatora.
  Tabak papira je poravnat sa graničnikom separatora.
 5. Iz menija Papir na kontrolnoj tabli podesite veličinu i tip papira tako da odgovara papiru stavljenom u višenamenski ulagač.

Povezivanje fioka

 1. Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Papir > Konfiguracija fioka > Izbor izvora papira.

 2. Podesite istu veličinu i tip papira za fioke koje povezujete.

 3. Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Uređaj > Održavanje > Meni konfiguracije > Konfiguracija fioke > Povezivanje fioka .

 4. Dodirnite Automatski .

Da biste prekinuli vezu među fiokama, uverite se da nijedna fioka nema iste postavke za veličinu i tip papira.

Upozorenje – potencijalno oštećenje:  Temperatura jedinice za nanošenje tonera razlikuje se u skladu sa navedenim tipom papira. Da biste izbegli probleme sa štampanjem, uskladite postavke tipa papira u štampaču sa papirom stavljenim u fioku.