Podešavanje upozorenja e-poštom

Konfigurišite štampač tako da e-poštom šalje upozorenja kada je potrošni materijal pri kraju ili kada je potrebno zameniti ili dodati papir, odnosno kada se papir zaglavi.

  1. Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu štampača.

    Napomene:

  2. Kliknite na Postavke > Uređaj > Obaveštenja > Podešavanje upozorenja e-poštom , a zatim konfigurišite postavke.

    Napomena:  Više informacija o SMTP postavkama zatražite od dobavljača -e-pošte.
  3. Primenite promene.

  4. Kliknite na Podešavanje lista i upozorenja za e-poštu , a zatim konfigurišite postavke.

  5. Primenite promene.