Korišćenje kontrolne table

Delovi kontrolne table sa numerisanim oznakama.
 

Deo kontrolne table

Funkcija

1

Dugme za napajanje

  • Uključili ili isključili štampač.

    Napomena:  Da biste isključili štampač, pritisnite i zadržite dugme za napajanje tokom pet sekundi.

  • Podesite štampač na režim mirovanja.

  • Aktivirali štampač iz režima mirovanja ili hibernacije.

2

Ekran

  • Prikazivanje poruka štampača i status potrošnog materijala.

  • Podesili štampač i upravljali njim.

3

Indikator

Proverili status štampača.