Podešavanje i korišćenje aplikacija na početnom ekranu

Korišćenje početnog ekrana

Napomena:  Početni ekran može da se razlikuje u zavisnosti od postavki prilagođavanja početnog ekrana, administrativnog podešavanja i aktivnih ugrađenih rešenja.
Ikone na početnom ekranu sa numerisanim oznakama.
 

Ikona

Funkcija

1

Dugme Zaustavi ili Otkaži

Zaustavili trenutni zadatak štampača.

2

Status/potrošni materijal

 • Prikazali upozorenje ili poruku o grešci svaki put kada štampač zahteva intervenciju da bi nastavio sa obradom.

 • Prikazivanje dodatnih informacija o upozorenju štampača ili poruci i kako da ih rešite.

Napomena:  Ovoj postavci možete da pristupite i tako što ćete da dodirnete gornji deo početnog ekrana.

3

Red za čekanje za zadatke

Prikazivanje svih trenutnih zadataka štampanja.

Napomena:  Ovoj postavci možete da pristupite i tako što ćete da dodirnete gornji deo početnog ekrana.

4

Promeni jezik

Promenili jezik na ekranu.

5

Postavke

Pristupili menijima štampača.

6

USB jedinica

Štampali fotografije i dokumente sa fleš uređaja.

7

Zadržani zadaci

Prikazali zadatke štampe koji su zadržani u memoriji štampača.

8

Adresar

Upravljali listom kontakata kojoj druge aplikacije na štampaču mogu da pristupe.

9

Tastatura na ekranu

Unosili brojeve i simbole u polje za unos.


Prilagođavanje početnog ekrana

 1. Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu štampača.

  Napomene:

  • IP adresu štampača potražite na početnom ekranu na štampaču. IP adresa sastoji se od četiri skupa brojeva koji su razdvojeni tačkom, na primer 123.123.123.123.
  • Ako koristite proxy server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.
 2. Kliknite na Postavke > Uređaj > Prilagođavanje početnog ekrana .

 3. Obavite neke od sledećih stvari:

  • Da biste dodali ikonu na početni ekran, kliknite na ikona za dodavanje , izaberite naziv aplikacije, a zatim kliknite na Dodaj .

  • Da biste uklonili ikonu sa početnog ekrana, izaberite naziv aplikacije, a zatim kliknite na Ukloni .

  • Da biste prilagodili naziv aplikacije, izaberite naziv aplikacije, kliknite na Uredi , a zatim dodelite naziv.

  • Da biste vratili naziv aplikacije, izaberite naziv aplikacije, kliknite na Uredi , a zatim izaberite Vrati oznaku aplikacije .

  • Za dodavanje razmaka između aplikacija, kliknite na ikona za dodavanje , izaberite PRAZAN PROSTOR , a zatim kliknite na Dodaj .

  • Za raspoređivanje aplikacija, prevucite nazive aplikacija željenim redosledom.

  • Za vraćanje podrazumevanog početnog ekrana, kliknite na Vrati početni ekran .

 4. Primenite promene.

Podržane aplikacije

Aplikacija

Modeli štampača

Prilagođavanje ekrana

C4342, C4352, CS730, CS735

Služba za korisničku podršku

C4342, C4352

Kvote uređaja

C4342, C4352


Korišćenje Prilagođavanja ekrana

Pre korišćenja aplikacije obavezno uradite sledeće:

Upravljanje slikama za čuvar ekrana i projekciju slajdova
 1. U odeljku Slike za čuvar ekrana i projekciju slajdova dodajte, uredite ili izbrišite sliku.

  Napomene:

  • Možete da dodate najviše 10 slika.
  • Kada je to omogućeno, ikone statusa prikazuju se na čuvaru ekrana samo kada postoje greške, upozorenja ili obaveštenja zasnovana na informatičkom oblaku.
 2. Primenite promene.

Promena slike za pozadinu
 1. Na početnom ekranu dodirnite Promeni pozadinu .

 2. Izaberite sliku koju želite da koristite.

 3. Primenite promene.

Pokretanje projekcije slajdova sa fleš uređaja
 1. Povežite fleš uređaj na USB port.

 2. Na početnom ekranu dodirnite Projekcija slajdova .

  Slike se prikazuju abecednim redosledom.

 3. Napomena:  Možete da isključite fleš uređaj nakon pokretanja projekcije slajdova, ali se slike ne čuvaju na štampaču. Ako se projekcija slajdova zaustavi, ponovo povežite fleš uređaj da biste prikazali slike.

Korišćenje korisničke podrške

Napomene:

 1. Na početnom ekranu dodirnite Korisnička podrška .

 2. Odštampajte informacije ili ih pošaljite e-poštom.

Podešavanje kvota uređaja

Napomene:

 1. Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu štampača.

  Napomene:

  • IP adresu štampača potražite na početnom ekranu na štampaču. IP adresa sastoji se od četiri skupa brojeva koji su razdvojeni tačkom, na primer 123.123.123.123.
  • Ako koristite proxy server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.
 2. Kliknite na Aplikacije > Kvote uređaja > Konfiguriši .

 3. U odeljku Korisnički nalozi možete da dodajete ili da uređujete korisnike, kao i da podešavate kvote.

 4. Primenite promene.

Upravljanje obeleživačima

Kreiranje obeleživača

Obeleživače koristite za štampanje dokumenata kojima često pristupate i koji se čuvaju na serverima ili na vebu.

 1. Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu štampača.

  Napomene:

  • IP adresu štampača potražite na početnom ekranu na štampaču. IP adresa sastoji se od četiri skupa brojeva koji su razdvojeni tačkom, na primer 123.123.123.123.
  • Ako koristite proxy server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.
 2. Kliknite na Obeleživači > Dodaj obeleživač , a zatim otkucajte naziv obeleživača.

 3. Izaberite tip protokola za Adresa, a zatim uradite nešto od sledećeg:

  • Za HTTP i HTTPS, unesite URL adresu koju želite da obeležite.

  • Za HTTPS, koristite ime hosta umesto IP adrese. Na primer, otkucajte myWebsite.com/sample.pdf umesto da otkucate 123.123.123.123/sample.pdf . Proverite da li se ime hosta takođe podudara sa zajedničkim imenom (CN) u sertifikatu servera. Više informacija o tome kako da pronađete CN vrednost u sertifikatu servera potražite u pomoći za veb pregledač.

  • Za FTP, unesite FTP adresu. Na primer, myServer/myDirectory . Unesite broj FTP porta. Port 21 je podrazumevani port za slanje komandi.

  • Za SMB, unesite adresu mrežne fascikle. Na primer, myServer/myShare/myFile.pdf . Unesite ime mrežnog domena.

  • Ako je potrebno, izaberite tip za Potvrda identiteta za FTP i SMB.

  Da biste ograničili pristup obeleživaču, unesite PIN.

  Napomena:  Aplikacija podržava sledeće tipove datoteka: PDF, JPEG i TIFF. Neki modeli štampača podržavaju druge tipove datoteka, kao što su DOCX i XLSX.
 4. Kliknite na Sačuvaj .

Kreiranje fascikli

 1. Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu štampača.

  Napomene:

  • IP adresu štampača potražite na početnom ekranu na štampaču. IP adresa sastoji se od četiri skupa brojeva koji su razdvojeni tačkom, na primer 123.123.123.123.
  • Ako koristite proksi server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.
 2. Kliknite na stavku Obeleživači > Dodaj fasciklu , a zatim ukucajte naziv fascikle.

  Napomena:  Da biste ograničili pristup fascikli, unesite PIN.
 3. Kliknite na Sačuvaj .

Napomena:  Možete da kreirate fascikle ili obeleživače u fascikli. Da biste kreirali obeleživač, pogledajte Kreiranje obeleživača .