Štampač C9235

Bezbednosne informacije

Konvencije

Izjave o proizvodu

Saznajte više o štampaču

Pronalaženje informacija o štampaču

Izbor lokacije za štampač

Konfiguracije štampača

Povezivanje kablova

Korišćenje kontrolne table

Razumevanje statusa dugmeta za napajanje i indikatora

Korišćenje početnog ekrana

Štampanje stranice sa postavkama menija

Podešavanje i korišćenje aplikacija na početnom ekranu

Prilagođavanje početnog ekrana

Korišćenje korisničke podrške

Korišćenje generatora QR koda

Podešavanje kvota uređaja

Korišćenje Prilagođavanja ekrana

Konfigurisanje ekoloških postavki

Upravljanje obeleživačima

Upravljanje kontaktima

Podešavanje i upotreba funkcija za pristupačnost

Omogućavanje režima uvećanja

Aktiviranje glasovnog navođenja

Podešavanje brzine govora za glasovno navođenje

Podešavanje podrazumevane jačine zvuka internog zvučnika

Podešavanje podrazumevane jačine zvuka slušalica

Omogućavanje izgovaranja lozinki i PIN kodova

Kretanje po ekranu pomoću pokreta

Korišćenje tastature na ekranu

Umetanje papira i specijalnih medija

Podešavanje veličine i tipa specijalnog medija

Konfigurisanje univerzalnih postavki papira

Punjenje fioka

Punjenje fioke za 2500 listova

Punjenje fioke za 3000 listova

Punjenje višenamenskog ulagača

Povezivanje fioka

Držač papira

Štampanje

Štampanje sa računara

Štampanje sa mobilnog uređaja

Štampanje sa fleš uređaja

Podržani fleš uređaji i tipovi datoteka

Konfigurisanje poverljivih zadataka

Štampanje poverljivih i drugih zadržanih zadataka

Štampanje liste uzoraka fontova

Štampanje liste direktorijuma

Otkazivanje zadatka štampe

Razumevanje menija štampača

Mapa menija

Uređaj

Štampanje

Papir

USB jedinica

Mreža/portovi

Bezbednost

Izveštaji

Pomoć

Rešavanje problema

Obezbeđivanje štampača

Lociranje bezbednosnog otvora

Brisanje memorije štampača

Brisanje memorije čvrstog diska štampača

Šifrovanje čvrstog diska štampača

Vraćanje podrazumevanih fabričkih postavki

Izjava o nepostojanosti

Održavanje štampača

Umrežavanje

Podešavanje serijskog štampanja (samo za Windows)

Čišćenje delova štampača

Naručivanje delova i potrošnog materijala

Zamena delova i potrošnog materijala

Premeštanje štampača

Ušteda energije i papira

Recikliranje

Uklanjanje zaglavljivanja

Izbegavanje zaglavljivanja

Utvrđivanje mesta zaglavljivanja papir

Zaglavljen papir u višenamenskom ulagaču

Zaglavljen papir iza vrata C

Zaglavljen papir iza vrata D

Zaglavljen papir u fioci od 3000 listova

Zaglavljen papir u finišeru za brošure

Zaglavljen papir u finišeru za heftanje

Zaglavljena heftalica u finišeru za heftanje

Zaglavljena heftalica u finišeru za heftanje i bušenje rupa

Zaglavljena heftalica u finišeru za brošure

Rešavanje problema

Problemi sa mrežnom vezom

Problemi sa hardverskim opcijama

Problemi sa potrošnim materijalom

Problemi sa uvlačenjem papira

Problemi sa štampanjem

Problemi sa kvalitetom boja

Kontaktiranje sa korisničkom podrškom

Nadogradnja i migracija

Hardver

Softver

Firmver

Obaveštenja

Informacije o proizvodu

Obaveštenje o verziji

Zaštićeni žigovi

Obaveštenja o licenciranju

Nivoi emisije buke

Direktiva o električnom i elektronskom otpadu (WEEE)

Odlaganje proizvoda

Vraćanje kertridža kompanije Lexmark radi ponovne upotrebe ili reciklaže

Obaveštenje o osetljivosti na statički elektricitet

ENERGY STAR

Informacije o temperaturi

Obaveštenje o laseru

Nalepnica sa obaveštenjem o laseru

Potrošnja energije

Usaglašenost sa direktivama Evropske zajednice (EZ)

Obaveštenje o radio smetnjama