Nabídka Síť/Porty

Nabídka Aktivní síťová karta

Položka nabídky

Popis

Aktivní síťová karta

Automaticky

[seznam dostupných síťových karet]

Poznámky:

 • Výchozí nastavení je Automaticky.
 • Tato nabídka se objeví jen když je nainstalovaná volitelná síťová karta.

Nabídky Standardní síť nebo Síť [x]

Poznámka: V této nabídce se objevují jen aktivní porty; všechny neaktivní porty jsou vypuštěny.

Položka nabídky

Popis

PCL SmartSwitch

Zapnuto

Vypnuto

Nastaví tiskárnu, aby se automaticky přepnula na emulaci PCL, bude-li si to žádat tisková úloha, a to bez ohledu na výchozí jazyk tiskárny.

Poznámky:

 • Výchozí nastavení je Zapnuto.
 • Pokud je nastavena hodnota Vypnuto, tiskárna příchozí data nezkoumá. Je-li PS SmartSwitch nastaveno na Zapnuto, tiskárna používá emulaci PostScriptu. Používá výchozí jazyk tiskárny určený v nabídce Nastavení, je-li PS SmartSwitch nastavený na Vypnuto.
PS SmartSwitch

Zapnuto

Vypnuto

Nastaví tiskárnu, aby se automaticky přepnula na emulaci PS, bude-li si to žádat tisková úloha, a to bez ohledu na výchozí jazyk tiskárny.

Poznámky:

 • Výchozí nastavení je Zapnuto.
 • Pokud je nastavena hodnota Vypnuto, tiskárna příchozí data nezkoumá. Je-li PCL SmartSwitch nastaveno na Zapnuto, tiskárna používá emulaci PCL. Používá výchozí jazyk tiskárny určený v nabídce Nastavení, jestliže je PCL SmartSwitch nastaven na Vypnuto.
Režim NPA

Automaticky

Vypnuto

Nastaví tiskárnu, aby prováděla zvláštní zpracování vyžadované pro obousměrnou komunikaci podle obecné zásady definované protokolem NPA.

Poznámky:

 • Výchozí nastavení je Automaticky.
 • Změna tohoto nastavení z ovládacího panelu tiskárny a následný odchod z nabídky způsobí, že se tiskárna restartuje. Volba nabídky je aktualizována.
Buffer pro síť

Automaticky

3 kB až [maximální povolená velikost]

Slouží k nastavení velikosti vstupní vyrovnávací paměti sítě

Poznámky:

 • Výchozí nastavení je Automaticky.
 • Hodnotu lze zvyšovat po 1 kB.
 • Maximální velikost závisí na množství paměti v tiskárně, velikosti ostatních vyrovnávacích pamětí a na tom, zda je možnost Šetření zdroji nastavena na Zapnuto nebo Vypnuto.
 • Chcete-li zvětšit maximální velikost vyrovnávací paměti síťového rozhraní, vypněte nebo zmenšete vyrovnávací paměť paralelního, sériového a USB rozhraní.
 • Změna tohoto nastavení z ovládacího panelu tiskárny a následný odchod z nabídky způsobí, že se tiskárna restartuje. Volba nabídky je aktualizována.
Vyrovnávací paměť úloh

Vypnuto

Zapnuto

Automaticky

Dočasně ukládá tiskové úlohy na pevný disk tiskárny před tiskem. Tato nabídka se zobrazuje jen tehdy, když je nainstalován formátovaný disk.

Poznámky:

 • Výchozí nastavení je Vypnuto.
 • Hodnota Zapnuto ukládá tiskové úlohy do vyrovnávací paměti na pevném disku tiskárny.
 • Nastavení Automaticky znamená, že se tiskové úlohy do vyrovnávací paměti ukládají pouze tehdy, pokud je tiskárna zaneprázdněna zpracováváním dat z jiného vstupního portu.
 • Změna tohoto nastavení z ovládacího panelu tiskárny a následný odchod z nabídky způsobí, že se tiskárna restartuje. Volba nabídky je aktualizována.
MAC Binary PS

Automaticky

Zapnuto

Vypnuto

Nastaví tiskárnu pro zpracování tiskových úloh v binárním jazyku PostScript Macintosh.

Poznámky:

 • Výchozí nastavení je Automaticky.
 • Nastavení Vypnuto filtruje tiskové úlohy používající standardní protokol.
 • Nastavení Zapnuto zpracovává tiskové úlohy v základním binárním jazyku PostScript.
Standardní nastavení sítě

Zprávy

Síťová karta

TCP/IP

IPv6

Bezdrátové

AppleTalk

Zobrazuje a nastavuje síťové nastavení tiskárny.

Poznámka: Nabídka bezdrátového připojení se zobrazuje, jen když je tiskárna připojená k bezdrátové síti.

Nastavení sítě [x]

Zprávy

Síťová karta

TCP/IP

IPv6

Bezdrátové

AppleTalk


Nabídka Síťové zprávy

Tato nabídka je dostupná z nabídky Síť/porty:

Síť/porty > Standardní síť nebo Síť [x] > Nastavení standardní sítě nebo Nastavení sítě [x] > Zprávy nebo Síťové zprávy

Položka nabídky

Popis

Vytisknout stránku nastavení

Vytištění sestavy obsahující informace o síťových nastaveních tiskárny, jako je např. adresa TCP/IP


Nabídka Síťová karta

Tato nabídka je dostupná z nabídky Síť/porty:

Síť/porty > Standardní síť nebo Síť [x] > Standardní nastavení sítě nebo Nastavení sítě [x] > Síťová karta

Položka nabídky

Popis

Zobrazit stav karty

Připojeno

Odpojeno

Umožňuje zobrazit stav připojení síťové karty.

Zobrazit rychlost karty

Umožňuje zobrazit rychlost aktivní síťové karty.

Zobrazit síťovou adresu

UAA

LAA

Umožňuje zobrazit síťové adresy.

Časový limit dokončení úlohy

0–225

Nastavuje dobu trvání síťové tiskové úlohy v sekundách před jejím zrušením.

Poznámky:

 • Výchozí nastavení je 90 sekund.
 • 0 vypne časový limit.
 • Je-li vybrána hodnota 1 až 9, pak se nastavení uloží jako 10.
Hlavičková stránka

Vypnuto

Zapnuto

Umožňuje tisk hlavičkové stránky.

Poznámka: Výchozí nastavení je Vypnuto.


Nabídka TCP/IP

Poznámka: Tato nabídka je dostupná jen u síťových tiskáren nebo tiskáren připojených k tiskovým serverům.

Položka nabídky

Popis

Nastavit název hostitele

Umožňuje nastavit aktuální název hostitele protokolu TCP/IP.

Poznámka: Změnu lze provést pouze z prostředí serveru Embedded Web Server.

IP adresa

Umožňuje zobrazit nebo změnit aktuální adresu protokolu TCP/IP.

Poznámka: Ruční nastavení adresy IP nastavuje možnosti Povolit DHCP a Povolit Auto IP na hodnotu Vypnuto. Na hodnotu Vypnuto nastavuje také možnosti Zapnout BOOTP a Zapnout RARP v systémech, které podporují technologie BOOTP a RARP.

Síťová maska

Umožňuje zobrazit nebo změnit aktuální masku protokolu TCP/IP.

Brána

Umožňuje zobrazit nebo změnit aktuální bránu protokolu TCP/IP.

Povolit DHCP

Zapnuto

Vypnuto

Určuje adresu DHCP a přiřazení parametrů.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Zapnuto.

Povolit RARP

Zapnuto

Vypnuto

Určuje nastavení přiřazení adresy RARP.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.

Povolit BOOTP

Zapnuto

Vypnuto

Určuje nastavení přiřazení adresy BOOTP.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Zapnuto.

Povolit AutoIP

Ano

Ne

Určuje nastavení systému Zero Configuration Networking.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Ano.

Povolit FTP/TFTP

Ano

Ne

Aktivuje vestavěny server FTP umožňující vám přenášet soubory do tiskárny pomocí protokolu FTP (File Transfer Protocol).

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Ano.

Povolit server HTTP

Ano

Ne

Aktivuje vestavěný webový server (Embedded Web Server). Je-li aktivován, lze tiskárnu monitorovat a spravovat na dálku pomocí webového prohlížeče.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Ano.

Adresa serveru WINS

Umožňuje zobrazit nebo změnit aktuální adresu serveru WINS.

Adresa serveru DNS

Umožňuje zobrazit nebo změnit aktuální adresu serveru DNS.

Záloha adresy serveru DNS

Umožňuje zobrazit nebo změnit aktuální zálohu adres serveru DNS.

Záloha 2. adresy DNS serveru
Záloha 3. adresy DNS serveru

Nabídka IPv6

Poznámka: Tato nabídka je dostupná jen u síťových modelů nebo tiskáren připojených k tiskovým serverům.

Tato nabídka je dostupná z nabídky Síť/porty:

Síť/porty > Standardní síť nebo Síť [x] > Standardní nastavení sítě nebo Nastavení sítě [x] > IPv6

Položka nabídky

Popis

Povolit IPv6

Zapnuto

Vypnuto

Aktivuje protokol IPv6 v tiskárně.

Poznámka: Výchozí nastavení je Zapnuto.

Automatická konfigurace

Zapnuto

Vypnuto

Určuje, zda síť akceptuje automatické konfigurační vstupy adres IPv6 prováděné směrovačem.

Poznámka: Výchozí nastavení je Zapnuto.

Nastavit název hostitele

Umožňuje nastavit název hostitele.

Zobrazit adresu

Zobrazí adresu IP IPv6 tiskárny.

Poznámka: Tuto adresu lze změnit pouze z prostředí vestavěného webového serveru.

Zobrazit adresu směrovače

Zobrazí adresu směrovače.

Poznámka: Tuto adresu lze změnit pouze z prostředí vestavěného webového serveru.

Povolit DHCPv6

Zapnuto

Vypnuto

Aktivuje protokol DHCPv6 v tiskárně.

Poznámka: Výchozí nastavení je Zapnuto.


nabídka Bezdrátové připojení

Použijte následující položky nabídky pro prohlížení či nastavení vnitřního bezdrátového tiskového serveru.

Poznámka: Tato nabídka je k dispozici jen u modelů tiskáren připojených k bezdrátové síti.

Je dostupná z nabídky Síť/porty:

Síť/porty > Standardní síť nebo Síť [x] > Standardní nastavení sítě nebo Nastavení sítě [x] > Bezdrátová síť

Položka nabídky

Popis

Wi-Fi Protected Setup

Spuštění stisknutím tlačítka

Umožňuje připojit tiskárnu k bezdrátové síti stisknutím tlačítka na tiskárně a na přístupovém bodu (bezdrátovém směrovači) v daném časovém intervalu.

Wi-Fi Protected Setup

Metoda spuštění kódem PIN

Umožňuje připojit tiskárnu k bezdrátové síti zadáním PIN kódu na tiskárně a do nastavení bezdrátové sítě v přístupovém bodu.

Povolit/Zakázat Automatickou detekci WPS

Povolit

Zakázat

Automaticky rozpozná způsob připojení, který používá přístupový bod s funkcí WPS – PBC (Push Button Configuration) nebo PIN (Personal Identification Number).

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.

Síťový režim

Infrastruktura

Ad hoc

Určuje režim sítě

Poznámky:

 • Výchozí nastavení výrobce je Ad hoc. Tiskárna se v tomto případě bezdrátově připojí přímo k počítači.
 • Režim Infrastruktura umožňuje tiskárně přistupovat k síti s použitím přístupového bodu.
Kompatibilita

802.11b/g

802.11b/g/n

Určuje bezdrátovou normu pro bezdrátovou síť

Poznámka: Výchozím nastavením výrobce je 802.11b/g/n.

Zvolte síť

[seznam dostupných sítí]

Umožní vám zvolit jednu z dostupných sítí, kterou tiskárna následně použije

Prohlédnout kvalitu signálu

Umožňuje vám zobrazit kvalitu síťového připojení

Zobrazit režim zabezpečení

Umožňuje zobrazit metodu šifrování bezdrátového připojení.


Poznámka: Wi-Fi Protected Setup (WPS) je jednoduchý a bezpečný způsob konfigurace, který umožňuje vytvářet bezdrátové sítě a provádět zabezpečení sítě bez předchozích znalostí bezdrátové technologie Wi-Fi. Nyní již není nutné konfigurovat název sítě (SSID) a klíč WEP nebo heslo WPA pro síťová zařízení.

Nabídka AppleTalk

Chcete-li přejít do nabídky, postupujte jedním z následujících způsobů:

Položka

Funkce

Aktivovat

Ano

Ne

Zapnutí nebo vypnutí podpory AppleTalk

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Ne.

Zobrazit název

Zobrazí přiřazený název protokolu AppleTalk.

Poznámka: Název sítě AppleTalk lze změnit pouze z prostředí serveru Embedded Web Server.

Zobrazit adresu

Zobrazí přiřazenou adresu protokolu AppleTalk.

Poznámka: Adresu sítě AppleTalk lze změnit pouze z prostředí serveru Embedded Web Server.

Nastavit zónu

[seznam zón dostupných v síti]

Zobrazí seznam zón protokolu AppleTalk dostupných v síti.

Poznámka: Výchozí zónou sítě je tovární nastavení.


Nabídka Standardní USB

Položka nabídky

Popis

PCL SmartSwitch

Zapnuto

Vypnuto

Nastavení tiskárny tak, aby se automaticky přepnula na emulaci PCL, pokud to vyžaduje tisková úloha přijatá přes port USB, bez ohledu na výchozí jazyk tiskárny.

Poznámky:

 • Výchozí nastavení je Zapnuto.
 • Je-li nastaveno Vypnuto, tiskárna nezkoumá příchozí data. Je-li PS SmartSwitch nastaveno na Zapnuto, tiskárna používá emulaci PostScriptu. Používá výchozí jazyk tiskárny určený v nabídce Nastavení, je-li PS SmartSwitch nastavený na Vypnuto.
PS SmartSwitch

Zapnuto

Vypnuto

Nastavení tiskárny tak, aby se automaticky přepnula na emulaci PS, pokud to vyžaduje tisková úloha přijatá přes port USB, bez ohledu na výchozí jazyk tiskárny.

Poznámky:

 • Výchozí nastavení je Zapnuto.
 • Je-li nastaveno Vypnuto, tiskárna nezkoumá příchozí data. Je-li PCL SmartSwitch nastaveno na Zapnuto, tiskárna používá emulaci PCL. Používá výchozí jazyk tiskárny určený v nabídce Nastavení, je-li PCL SmartSwitch nastavený na Vypnuto.
Režim NPA

Automaticky

Zapnuto

Vypnuto

Nastaví tiskárnu, aby prováděla zvláštní zpracování vyžadované pro obousměrnou komunikaci podle obecné zásady definované protokolem NPA.

Poznámky:

 • Výchozí nastavení je Automaticky. Pokud je použita hodnota Automaticky, tiskárna zkontroluje data, určí formát a potom je zpracuje příslušným způsobem.
 • Změna tohoto nastavení z ovládacího panelu tiskárny a následný odchod z nabídky způsobí, že se tiskárna restartuje. Volba nabídky je aktualizována.
Vyrovnávací paměť pro USB

Automaticky

3 kB až [maximální povolená velikost]

Vypnuto

Slouží k nastavení velikosti vstupní vyrovnávací paměti USB.

Poznámky:

 • Výchozí nastavení je Automaticky.
 • Vypne ukládání úloh do vyrovnávací paměti. Všechny úlohy, které již byly uloženy na pevném disku tiskárny, jsou vytištěny před pokračováním normálního zpracování.
 • Velikost vyrovnávací paměti pro USB je možné změnit v krocích po 1 kB.
 • Maximální velikost závisí na množství paměti v tiskárně, velikosti ostatních vyrovnávacích pamětí a na tom, zda je možnost Šetření zdroji nastavena na Zapnuto nebo Vypnuto.
 • Chcete-li zvětšit maximální velikost vyrovnávací paměti USB rozhraní, vypněte nebo zmenšete vyrovnávací paměť paralelního, sériového a síťového rozhraní.
 • Změna tohoto nastavení z ovládacího panelu tiskárny a následný odchod z nabídky způsobí, že se tiskárna restartuje. Volba nabídky je aktualizována.
Vyrovnávací paměť úloh

Vypnuto

Zapnuto

Automaticky

Dočasně ukládá tiskové úlohy na pevný disk tiskárny před tiskem.

Poznámky:

 • Výchozím nastavením z výroby je Vypnuto.
 • Hodnota Zapnuto ukládá úlohy do vyrovnávací paměti na pevném disku tiskárny.
 • Nastavení Automaticky znamená, že se tiskové úlohy do vyrovnávací paměti ukládají pouze tehdy, pokud je tiskárna zaneprázdněna zpracováváním dat z jiného vstupního portu.
 • Změna tohoto nastavení z ovládacího panelu tiskárny a následný odchod z nabídky způsobí, že se tiskárna restartuje. Volba nabídky je aktualizována.
MAC Binary PS

Automaticky

Zapnuto

Vypnuto

Nastaví tiskárnu pro zpracování tiskových úloh v binárním jazyku PostScript Macintosh.

Poznámky:

 • Výchozím nastavením z výroby je Automaticky.
 • Nastavení Zapnuto zpracovává tiskové úlohy v základním binárním jazyku PostScript.
 • Nastavení Vypnuto filtruje tiskové úlohy používající standardní protokol.
Adresa ENA

yyy.yyy.yyy.yyy

Slouží k nastavení informací o síťové adrese pro externí tiskový server.

Poznámka: Tato položka nabídky je dostupná, jen když je tiskárna připojená k externímu tiskovému serveru prostřednictvím portu USB.

Síťová maska ENA

yyy.yyy.yyy.yyy

Slouží k nastavení informací o síťové masce pro externí tiskový server.

Poznámka: Tato položka nabídky je dostupná, jen když je tiskárna připojená k externímu tiskovému serveru prostřednictvím portu USB.

Brána ENA

yyy.yyy.yyy.yyy

Slouží k nastavení informací o bráně pro externí tiskový server.

Poznámka: Tato položka nabídky je dostupná, jen když je tiskárna připojená k externímu tiskovému serveru prostřednictvím portu USB.


Nabídka Paralelní rozhraní [x]

Položka nabídky

Popis

PCL SmartSwitch

Zapnuto

Vypnuto

Nastavení tiskárny tak, aby se automaticky přepnula na emulaci PCL, pokud to vyžaduje tisková úloha přijatá přes sériový port, bez ohledu na výchozí jazyk tiskárny

Poznámky:

 • Výchozí nastavení je Zapnuto.
 • Je-li nastaveno Vypnuto, tiskárna nezkoumá příchozí data. Je-li PS SmartSwitch nastaveno na Zapnuto, tiskárna používá emulaci PostScriptu. Používá výchozí jazyk tiskárny určený v nabídce Nastavení, je-li PS SmartSwitch nastavený na Vypnuto.
PS SmartSwitch

Zapnuto

Vypnuto

Nastavení tiskárny tak, aby se automaticky přepnula na emulaci PS, pokud to vyžaduje tisková úloha přijatá přes sériový port, bez ohledu na výchozí jazyk tiskárny

Poznámky:

 • Výchozí nastavení je Zapnuto.
 • Je-li nastaveno Vypnuto, tiskárna nezkoumá příchozí data. Je-li PCL SmartSwitch nastaveno na Zapnuto, tiskárna používá emulaci PCL. Používá výchozí jazyk tiskárny určený v nabídce Nastavení, jestliže je PCL SmartSwitch nastaven na Vypnuto.
Režim NPA

Automaticky

Zapnuto

Vypnuto

Nastaví tiskárnu, aby prováděla zvláštní zpracování vyžadované pro obousměrnou komunikaci podle obecné zásady definované protokolem NPA.

Poznámky:

 • Výchozí nastavení je Automaticky.
 • Změna tohoto nastavení z ovládacího panelu tiskárny a následný odchod z nabídky způsobí, že se tiskárna restartuje. Volba nabídky je aktualizována.
Vyrovnávací paměť paralelního rozhraní

Automaticky

3 kB až [maximální povolená velikost]

Vypnuto

Nastavení velikosti vstupní vyrovnávací paměti paralelního rozhraní

Poznámky:

 • Výchozí nastavení je Automaticky.
 • Vypne ukládání úloh do vyrovnávací paměti. Všechny tiskové úlohy, které již byly uloženy na pevném disku tiskárny, jsou vytištěny před pokračováním normálního zpracování.
 • Velikost vyrovnávací paměti pro paralelní rozhraní je možné změnit v krocích 1 kB.
 • Maximální velikost závisí na množství paměti v tiskárně, velikosti ostatních vyrovnávacích pamětí a na tom, zda je možnost Šetření zdroji nastavena na Zapnuto nebo Vypnuto.
 • Chcete-li zvětšit maximální velikost vyrovnávací paměti paralelního rozhraní, vypněte nebo zmenšete vyrovnávací paměť USB, sériového a síťového rozhraní.
 • Změna tohoto nastavení z ovládacího panelu tiskárny a následný odchod z nabídky způsobí, že se tiskárna restartuje. Volba nabídky je aktualizována.
Vyrovnávací paměť úloh

Vypnuto

Zapnuto

Automaticky

Dočasně ukládá tiskové úlohy na pevný disk tiskárny před tiskem.

Poznámky:

 • Výchozí nastavení je Vypnuto.
 • Hodnota Zapnuto ukládá tiskové úlohy do vyrovnávací paměti na pevném disku tiskárny.
 • Nastavení Automaticky znamená, že se tiskové úlohy do vyrovnávací paměti ukládají pouze tehdy, pokud je tiskárna zaneprázdněna zpracováváním dat z jiného vstupního portu.
 • Změna tohoto nastavení z ovládacího panelu tiskárny a následný odchod z nabídky způsobí, že se tiskárna restartuje. Volba nabídky je aktualizována.
Rozšířený režim

Zapnuto

Vypnuto

Umožňuje obousměrnou komunikaci přes paralelní port.

Poznámky:

 • Výchozí nastavení je Zapnuto.
 • Hodnota Vypnuto vypíná komunikaci přes paralelní port.
Protokol

Fastbytes

Standardní

Specifikuje protokol paralelního portu.

Poznámky:

 • Výchozí tovární nastavení je Fastbytes. Nabízí kompatibilitu s nejoblíbenějšími paralelními porty a je doporučeným nastavením.
 • Standardní nastavení se pokouší vyřešit problém komunikace paralelního portu.
Akceptovat inic

Vypnuto

Zapnuto

Určuje, zda tiskárna akceptuje požadavky na inicializaci hardwaru tiskárny z počítače.

Poznámky:

 • Výchozím nastavením z výroby je Vypnuto.
 • Počítač požaduje inicializaci aktivací signálu Init z paralelního portu. Mnoho osobních počítačů aktivuje signál Init při každém zapnutí počítače.
Paralelní režim 2

Zapnuto

Vypnuto

Určuje, zda jsou data paralelního portu vzorkována na začátku nebo na konci vzorkovacího impulsu.

Poznámka: Výchozí nastavení je Zapnuto.

MAC Binary PS

Automaticky

Zapnuto

Vypnuto

Nastaví tiskárnu pro zpracování tiskových úloh v binárním jazyku PostScript Macintosh.

Poznámky:

 • Výchozí nastavení je Automaticky.
 • Nastavení Vypnuto filtruje tiskové úlohy používající standardní protokol.
 • Nastavení Zapnuto zpracovává tiskové úlohy v základním binárním jazyku PostScript.
Adresa ENA

yyy.yyy.yyy.yyy

Slouží k nastavení informací o síťové adrese pro externí tiskový server.

Poznámka: Tato položka nabídky je dostupná, jen když je tiskárna připojená k externímu tiskovému serveru prostřednictvím portu USB.

Síťová maska ENA

yyy.yyy.yyy.yyy

Slouží k nastavení informací o síťové masce pro externí tiskový server.

Poznámka: Tato položka nabídky je dostupná, jen když je tiskárna připojená k externímu tiskovému serveru prostřednictvím portu USB.

Brána ENA

yyy.yyy.yyy.yyy

Slouží k nastavení informací o bráně pro externí tiskový server.

Poznámka: Tato položka nabídky je dostupná, jen když je tiskárna připojená k externímu tiskovému serveru prostřednictvím portu USB.


Nabídka Sériové rozhraní [x]

Položka nabídky

Popis

PCL SmartSwitch

Zapnuto

Vypnuto

Nastavení tiskárny tak, aby se automaticky přepnula na emulaci PCL, pokud to vyžaduje tisková úloha přijatá přes sériový port, bez ohledu na výchozí jazyk tiskárny

Poznámky:

 • Výchozí nastavení je Zapnuto.
 • Je-li nastaveno Vypnuto, tiskárna nezkoumá příchozí data. Je-li PS SmartSwitch nastaveno na Zapnuto, tiskárna používá emulaci PostScriptu. Používá výchozí jazyk tiskárny určený v nabídce Nastavení, je-li PS SmartSwitch nastavený na Vypnuto.
PS SmartSwitch

Zapnuto

Vypnuto

Nastavení tiskárny tak, aby se automaticky přepnula na emulaci PS, pokud to vyžaduje tisková úloha přijatá přes sériový port, bez ohledu na výchozí jazyk tiskárny

Poznámky:

 • Výchozí nastavení je Zapnuto.
 • Je-li nastaveno Vypnuto, tiskárna nezkoumá příchozí data. Je-li PCL SmartSwitch nastaveno na Zapnuto, tiskárna používá emulaci PCL. Používá výchozí jazyk tiskárny určený v nabídce Nastavení, jestliže je PCL SmartSwitch nastaven na Vypnuto.
Režim NPA

Automaticky

Zapnuto

Vypnuto

Nastaví tiskárnu, aby prováděla zvláštní zpracování vyžadované pro obousměrnou komunikaci podle obecné zásady definované protokolem NPA.

Poznámky:

 • Výchozí nastavení je Automaticky. Pokud je použita hodnota Automaticky, tiskárna zkontroluje data, určí formát a potom je zpracuje příslušným způsobem.
 • Pokud je nastavena možnost Zapnuto, provádí tiskárna zpracování NPA. Nejsou-li data ve formátu NPA, jsou odmítnuta jako špatná data.
 • Je-li nastaveno Vypnuto, tiskárna nezpracuje data pomocí NPA.
 • Změna tohoto nastavení z ovládacího panelu tiskárny a následný odchod z nabídky způsobí, že se tiskárna restartuje. Volba nabídky je aktualizována.
Vyrovnávací paměť sér. rozhraní

Automaticky

3 kB až [maximální povolená velikost]

Vypnuto

Nastavení velikosti vstupní vyrovnávací paměti pro sériový port

Poznámky:

 • Výchozí nastavení je Automaticky.
 • Vypne ukládání úloh do vyrovnávací paměti. Všechny úlohy, které již byly uloženy na disku, jsou vytištěny před pokračováním normálního zpracování.
 • Velikost vyrovnávací paměti pro sériové rozhraní je možné změnit v krocích po 1 kB.
 • Maximální velikost závisí na množství paměti v tiskárně, velikosti ostatních vyrovnávacích pamětí a na tom, zda je možnost Šetření zdroji nastavena na Zapnuto nebo Vypnuto.
 • Chcete-li zvětšit maximální velikost vyrovnávací paměti sériového rozhraní, vypněte nebo zmenšete vyrovnávací paměť paralelního, USB a síťového rozhraní.
 • Změna tohoto nastavení z ovládacího panelu tiskárny a následný odchod z nabídky způsobí, že se tiskárna restartuje. Volba nabídky je aktualizována.
Vyrovnávací paměť úloh

Vypnuto

Zapnuto

Automaticky

Dočasně ukládá tiskové úlohy na pevný disk tiskárny před tiskem.

Poznámky:

 • Výchozí nastavení je Vypnuto. Tiskárna neukládá tiskové úlohy do vyrovnávací paměti na pevném disku tiskárny.
 • Hodnota Zapnuto ukládá tiskové úlohy do vyrovnávací paměti na pevném disku tiskárny.
 • Nastavení Automaticky znamená, že se tiskové úlohy do vyrovnávací paměti ukládají pouze tehdy, pokud je tiskárna zaneprázdněna zpracováváním dat z jiného vstupního portu.
 • Změna tohoto nastavení z ovládacího panelu tiskárny a následný odchod z nabídky způsobí, že se tiskárna restartuje. Volba nabídky je aktualizována.
Protokol

DTR

DTR/DSR

XON/XOFF

XON/XOFF/DTR

XONXOFF/DTRDSR

Slouží k výběru hardwarových a softwarových nastavení připojování pro sériový port.

Poznámky:

 • Výchozí nastavení je DTR.
 • Hardwarové nastavení připojování je DTR/DSR.
 • Softwarové nastavení připojování je XON/XOFF.
 • Kombinované hardwarové a softwarové nastavení připojování je XON/XOFF/DTR a XON/XOFF/DTR/DSR.
Robustní XON

Vypnuto

Zapnuto

Určuje, zda tiskárna hlásí svou dostupnost počítači.

Poznámky:

 • Výchozí nastavení je Vypnuto.
 • Tato položka nabídky platí pro sériový port v pouze případě, že je položka Sériový protokol nastavena na hodnotu XON/XOFF.
Přenosová rychlost v baudech

9600

19200

38400

57600

115200

138200

172800

230400

345600

1200

2400

4800

Specifikuje rychlost přijímání dat prostřednictvím sériového portu.

Poznámky:

 • Výchozí nastavení je 9600.
 • Přenosové rychlosti 138200, 172800, 230400 a 345600 baudů se zobrazují jen ve standardní nabídce sériového rozhraní. Tato nastavení se neobjevují v nabídkách sériových doplňků 1 až 3.
Datové bity

8

7

Určuje počet řádků, které jsou odesílány v každém přenosovém rámci.

Poznámka: Výchozí nastavení je 8.

Parita

Žádná

Ignorovat

Sudá

Lichá

Nastavení parity pro datové rámce sériového vstupu a výstupu

Poznámka: Výchozí nastavení je Žádná.

Akceptovat DSR

Vypnuto

Zapnuto

Určuje, zda tiskárna používá signál DSR.

Poznámky:

 • Výchozí nastavení je Vypnuto.
 • DSR je signál připojování, který používá většina sériových kabelů. Sériový port používá signál DSR k odlišení dat odesílaných počítačem od dat vzniklých na základě elektrického šumu v sériovém kabelu. Elektrický šum by mohl způsobit tisk zbloudilých znaků. Zvolte možnost Zapnuto, abyste zabránili tisku zbloudilých znaků.

Nabídka Nastavení SMTP

Položka nabídky

Popis

Primární brána SMTP

Určuje informace o portu a bráně serveru SMTP

Poznámka: Výchozí port brány SMTP je 25.

Port primární brány SMTP
Sekundární brána SMTP
Port sekundární brány SMTP
Časový limit SMTP

5–30

Určuje dobu v sekundách, která musí uplynout, než se server přestane pokoušet odeslat e-mail.

Poznámka: Výchozím nastavením výrobce je 30 sekund.

Adresa pro odpověď

Určuje adresu pro odpověď o délce až 128 znaků v e-mailu odeslaném tiskárnou.

Použít SSL

Vypnuto

Projednat

Požadováno

Nastavuje tiskárnu pro používání protokolu SSL zaručujícího zvýšenou bezpečnost při připojování k serveru SMTP.

Poznámky:

 • Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.
 • Je-li použito nastavení Projednat, o použití protokolu SSL rozhoduje server SMTP.
Ověření serveru SMTP

Žádné ověření není nutné.

Přihlášení / obyčejné

CRAM-MD5

Digest-MD5

NTLM

Kerberos 5

Určuje typ ověření uživatele nutného pro zjišťování e-mailových oprávnění.

Poznámka: Výchozí nastavení výrobce je „Žádné ověření není nutné“.

E-mail započatý zařízením

Žádný

Použít přihlašovací údaje SMTP zařízení

Určuje, jaké přihlašovací údaje se použijí při komunikaci se serverem SMTP. Některé servery SMTP vyžadují pro odeslání e-mailu přihlašovací údaje.

Poznámky:

 • Výchozí tovární nastavení pro e-mail započatý zařízením a e-mail započatý uživatelem je Žádný.
 • Uživatelské jméno a heslo zařízení se použijí k přihlášení k serveru SMTP, je-li zvolena možnost Použít přihlašovací údaje SMTP zařízení.
E-mail započatý uživatelem

Žádný

Použít přihlašovací údaje SMTP zařízení

Použít uživ. jméno a heslo relace

Použít e-mailovou adresu a heslo relace

Vyzvat uživatele

Uživ. jméno zařízení
Heslo zařízení
Oblast Kerberos 5
Doména NTLM