Nabídka Nastavení

Nabídka obecných nastavení

Položka

Funkce

Jazyk výpisů

Angličtina

Francais

Deutsch

Italiano

Espanol

Dansk

Norsk

Nederlands

Svenska

Portugalština

Suomi

Ruština

Polski

Řečtina

Magyar

Turkce

Česky

Zjednodušená čínština

Tradiční čínština

Korejština

Japonština

Nastavení jazyka zobrazovaného textu na displeji.

Poznámka: Ne všechny jazyky jsou dostupné u všech modelů. Některé jazyky mohou vyžadovat instalaci speciálního hardwaru.

Režim Eco-Mode

Vypnuto

Energie

Energie/papír

Papír

Minimalizuje spotřebu energie, papíru nebo speciálních médií.

Poznámky:

 • Výchozí tovární nastavení je Vypnuto. To zajistí obnovení výchozích továrních nastavení tiskárny.
 • Nastavení režimu Eco Mode na možnost Energie nebo Papír může mít vliv na výkon, nikoli však na kvalitu tisku.
Tichý režim

Vypnuto

Zapnuto

Minimalizace hluku tiskárny.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.

Spustit první nastavení

Ano

Ne

Spustí průvodce instalací.

Klávesnice

Typ klávesnice

Angličtina

Francais

Francais Canadien

Deutsch

Italiano

Espanol

Řečtina

Dansk

Norsk

Nederlands

Svenska

Suomi

Portugalština

Ruština

Polski

Swiss German

Swiss French

Korejština

Magyar

Turečtina

Čeština

Zjednodušená čínština

Tradiční čínština

Japonština

Vlastní klávesa [x]

Určuje jazyk a informace o vlastních klávesách pro klávesnici na displeji.

Formáty papíru

USA

Metrický

Určuje měrné jednotky pro formáty papíru.

Poznámky:

 • USA tovární nastavení je USA.
 • Počáteční nastavení je určeno výběrem země nebo regionu v průvodci první instalací.
Zobrazené informace

Levá strana

Pravá strana

Vlastní text [x]

Určuje položky zobrazované v horních rozích domovské obrazovky.

Pro položky Levá strana a Pravá strana můžete vybírat z následujících možností:

Žádný

IP adresa

Název hostitele

Jméno kontaktu

Umístění

Datum/Cas

Název služby mDNS/DDNS

Název Nulové konfigurace

Vlastní text [x]

Název modelu

Poznámky:

 • Výchozím nastavením pro levou stranu je adresa IP.
 • Výchozím nastavením pro pravou stranu je Datum/čas.
Zobrazené informace (pokračování)

[x] Toner

[x] Fotoválec

Nádobka na odpadní toner

Zapékač

Přenosový modul

Umožňuje přizpůsobit zobrazené informace o součástech a spotřebním materiálu.

Můžete vybírat z těchto možností:

Kdy zobrazit

Nezobrazovat

Displej

Zobrazovaná zpráva

Výchozí nastavení

Alternativní

Výchozí nastavení

[zadaný text]

Alternativní

[zadaný text]

Poznámky:

 • Výchozí nastavení položky Kdy zobrazit je Nezobrazovat.
 • Výchozím nastavením položky Zobrazovaná zpráva je Výchozí.
Zobrazené informace (pokračování)

Uvíznutí papíru

Založte papír

Servisní chyby

Umožňuje přizpůsobit zobrazené informace o určitých nabídkách.

Můžete vybírat z těchto možností:

Čas zobrazení

Nezobrazovat

Alternativní

Zobrazovaná zpráva

Výchozí nastavení

Alternativní

Výchozí nastavení

[zadaný text]

Alternativní

[zadaný text]

Poznámky:

 • Výchozím nastavením pro Zobrazení je Nezobrazovat.
 • Výchozím nastavením položky Zobrazovaná zpráva je Výchozí.
Přizpůsobení domovské stránky

Změnit jazyk

Hledat pozdržené úlohy

Pozdržené úlohy

Jednotka USB

Profily

Záložky

Úlohy podle uživatelů

Umožňuje měnit ikony zobrazené na domovské obrazovce.

Pro každou ikonu vyberte některou z následujících možností:

Displej

Nezobrazovat

Poznámky:

 • Zobrazit je výchozí nastavení pro položky Pozdržené úlohy, Jednotka USB, Profily, Záložky a Úlohy podle uživatelů.
 • Nezobrazovat je výchozí nastavení pro položky Změna jazyka, Záložky a Vyhledat pozdržené úlohy.
Formát data

MM-DD-RRRR

DD-MM-RRRR

RRRR-MM-DD

Nastavte formát data.

Poznámka: Výchozí nastavení v USA je [MM-DD-RRRR]. Mezinárodní výchozí nastavení je DD-MM-RRRR.

Formát času

12hodinový dop./odp.

24hodinový čas

Nastavte formát času.

Poznámka: 12hodinový dop./odp. tovární nastavení je USA.

Jas obrazovky

20–100

Umožňuje upravit jas displeje

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je 100.

Osvětlení výstupu

Normální/Pohotovostní režim

Tlumené

Jasné

Vypnuto

Slouží k nastavení množství světla pro standardní zásobník.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Jasné.

Vlastní obrázek na pozadí

Import obrázku na pozadí.

Zvuková odezva

Odezva tlačítek

Zapnuto

Vypnuto

Hlasitost

1–10

Určuje hlasitost zvuku pro tlačítka.

Poznámky:

 • Výchozí nastavení pro položku Odezva tlačítek je Zapnuto.
 • Výchozí nastavení pro položku Hlasitost je 3.
Odezva dotykového displeje

Zapnuto

Vypnuto

Zapíná zpětnou vazbu dotykové obrazovky na dotyk.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Zapnuto.

Frekvence obnovy webové stránky

30–300

Udává interval v sekundách mezi aktualizacemi serveru Embedded Web Server.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je 120.

Jméno kontaktu

Slouží k zadání jména kontaktu.

Poznámka: Jméno kontaktu se uloží na server Embedded Web Server.

Umístění

Slouží k zadání umístění.

Poznámka: Umístění se uloží na server Embedded Web Server.

Alarmy

Řízení alarmů

Alarm kazety

Alarm sešívačky

Alarm děrovače

Nastaví upozornění, když tiskárna vyžaduje zásah uživatele.

Pro každý typ upozornění vyberte z následujících možností:

Vypnuto

Jedno

Nepřetržitě

Poznámky:

 • Výchozí tovární nastavení Řízení alarmu je Jednou. To zajistí, že zazní tři rychlá pípnutí.
 • Výchozí tovární nastavení Alarmu kazety, Alarmu pro sešívání a Alarmu děrovačky je Vypnuto.
 • Při nastavení Nepřetržitě zazní tři pípnutí každých 10 sekund.
Limity

Pohotovostní režim

1–240

Nastaví dobu, po které tiskárna přejde do úsporného režimu.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je 15 minut.

Limity

Režim spánku

Vypnuto

1–240

Nastaví dobu v minutách, po kterou tiskárna po vytištění úlohy vyčká, než přejde do úsporného stavu.

Poznámky:

 • Výchozí tovární nastavení je 5.
 • Zpráva Vypnuto se nezobrazí, pokud není možnost Šetření energií vypnuta.
 • Při nastavení nižší hodnoty bude dosažena vyšší úspora energie, může se však prodloužit doba pro spuštění.
 • Pokud tiskárnu používáte neustále, vyberte vysokou hodnotu. Ve většině případů tak zůstane tiskárna připravena k tisku s minimální dobou spuštění.
Limity

Doba hibernace

Vypnuto

20 minut

1–3 hodiny

6 hodin

1–3 dny

1–2 týdny

1 měsíc

Nastaví dobu, po kterou tiskárna čeká předtím, než přejde do režimu hibernace.

Poznámka: Výchozím nastavením výrobce jsou 3 dny.

Doba hibernace pro připojení

Hibernace

Neuvádět do rež. hibernace

Nastaví tiskárnu do režimu hibernace i v případě, že je navázáno aktivní připojení k síti Ethernet.

Poznámka: Výchozí nastavení je Bez hibernace.

Limity

Časový limit obrazovky

15–300

Nastaví dobu v sekundách, po které se ovládací panel přepne do režimu Připraveno.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je 30.

Limity

Časový limit tisku

Vypnuto

1–255

Umožňuje nastavit dobu v sekundách, po kterou tiskárna čeká na obdržení zprávy o konci úlohy před tím, než zruší zbytek úlohy.

Poznámky:

 • Výchozí tovární nastavení je 90.
 • Jakmile tato doba vyprší, všechny částečně vytištěné stránky, které jsou stále v tiskárně, budou vytištěny a poté tiskárna zkontroluje, zda na zpracování čekají další nové tiskové úlohy.
 • Časový limit tisku je k dispozici pouze při použití emulace jazyka PCL. Nemá žádný vliv na tiskové úlohy využívající emulaci jazyka PostScript.
Limity

Limit pro čekání

Vypnuto

15–65535

Nastaví dobu v sekundách, po kterou tiskárna čeká na další data před tím, než zruší tiskovou úlohu.

Poznámky:

 • Výchozí tovární nastavení je 40.
 • Limit pro čekání je k dispozici pouze tehdy, pokud tiskárna používá emulaci PostScript. Toto nastavení nemá žádný vliv na tiskové úlohy s emulací jazyka PCL.
Limity

Limit čekání na pozdrženou úlohu

5–255

Určuje čas v sekundách, po který tiskárna čeká na zásah uživatele předtím, než pozastaví úlohy vyžadující nedostupné zdroje, a pokračuje v tisku jiných úloh čekajících v tiskové frontě.

Poznámky:

 • Výchozí tovární nastavení je 30.
 • Tato položka nabídky se zobrazí pouze v případě, že je nainstalován pevný disk.
Obnovení tisku

Automatické pokračování

Vypnuto

5–255

Umožňuje tiskárně automaticky pokračovat v tisku po určitých situacích, kdy byla odpojena, pokud tyto situace nebyly vyřešeny v zadané době

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Neaktivní.

Obnovení tisku

Napravit uvíznutí

Zapnuto

Vypnuto

Automatický režim

Určuje, zda tiskárna znovu vytiskne uvíznuté stránky.

Poznámky:

 • Výchozí tovární nastavení je Automaticky. Tiskárna uvíznuté stránky nevytiskne znovu, pokud je paměť požadovaná pro uložení těchto stránek potřebná pro další tiskové úlohy.
 • Možnost Zapnuto nastaví tiskárnu tak, že uvíznuté stránky vždy znovu vytiskne.
 • Možnost Vypnuto nastaví tiskárnu tak, že uvíznuté stránky nikdy znovu nevytiskne.
Obnovení tisku

Ochrana stránky

Vypnuto

Zapnuto

Umožní tiskárně úspěšně vytisknout stránku, která by jinak nemohla být vytištěna.

Poznámky:

 • Výchozí tovární nastavení je Vypnuto. To zajišťuje vytištění části stránky, pokud není k dispozici dostatek paměti pro vytištění celé stránky.
 • Možnost Zapnuto nastaví tiskárnu tak, že vytiskne celou stránku.
Stisknutí tlačítka Spánek

Žádná akce

Spánek

Hibernace

Určuje, jak tiskárna reaguje v nečinném stavu na krátké stisknutí tlačítka Spánek.

Poznámka: Výchozí nastavení je Spánek.

Stisknutí a podržení tlačítka Spánek

Hibernace

Určuje, jak tiskárna reaguje v pohotovostním stavu na dlouhé stisknutí tlačítka Spánek.

Výchozí tovární nastavení

Neobnovovat

Obnovit nyní

Použije výchozí tovární nastavení tiskárny kromě nastavení nabídky Síť/Porty.

Poznámky:

 • Možnost Neobnovovat je výchozím továrním nastavením.
 • Všechny stažené soubory uložené v paměti RAM jsou odstraněny. Stažené soubory uložené v paměti flash nebo na pevném disku zůstanou zachovány.

Nastavení tisku

Nabídka Dokončování

Položka nabídky

Popis

Strany (oboustranný tisk)

Jednostranný

Dvoustranný

Určuje, zda je oboustranný tisk nastaven jako výchozí nastavení pro všechny tiskové úlohy.

Poznámky:

 • Výchozí tovární nastavení je jednostranný tisk.
 • Oboustranný tisk lze nastavit prostřednictvím softwarového programu. V systému Windows klepněte na položku Soubor > Tisk a potom klepněte na tlačítko Vlastnosti, Předvolby, Možnosti nebo Nastavení. V případě, že jste uživatel systému Macintosh, klepněte na položku Soubor > Tisk a potom upravte nastavení v dialogovém okně Tisk a místních nabídkách.
Oboustranné přeložení

Dlouhý okraj

Krátký okraj

Určuje způsob, jakým se oboustranně vytisknuté stránky svážou a jak je orientován tisk na zadní straně listu (strany se sudými čísly) vzhledem k tisku na přední straně (strany s lichými čísly)

Poznámky:

 • Výchozí tovární nastavení je Delší strana. U možnosti Dlouhý okraj budou stránky svázány podél dlouhého okraje stránky (levý okraj u orientace na výšku, horní okraj u orientace na šířku).
 • U možnosti Krátký okraj budou stránky svázány podél krátkého okraje stránky (horní okraj u orientace na výšku, levý okraj u orientace na šířku).
Počet kopií

1–999

Určuje výchozí počet kopií pro každou tiskovou úlohu.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je 1.

Prázdné strany

Netisknout

Tisk

Určuje, zda se mají do tiskové úlohy vkládat prázdné stránky.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Netisknout.

Skládání kopií

Vyp. (1,1,1,2,2,2)

Zap. (1,2,1,2,1,2)

Tato volba určuje, že při tisku více kopií má tiskárna klást jednotlivé stránky na sebe.

Poznámky:

 • Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.
 • Při nastavení Zapnuto budou tiskové úlohy skládány postupně.
Oddělovací listy

Vypnuto

Mezi kopie

Mezi úlohy

Mezi listy

Určuje, zda se budou mezi výtisky vloženy prázdné oddělovací listy.

Poznámky:

 • Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.
 • Při použití hodnoty Mezi kopie se vloží mezi jednotlivé kopie tiskové úlohy prázdný list, pokud je zapnutá funkce Skládání. Je-li funkce Skládání vypnuta, mezi každou sadu vytištěných stránek se vloží prázdná stránka, například po všech prvních stránkách, po všech druhých stránkách atd.
 • Při použití hodnoty Mezi úlohy se vkládají prázdné listy mezi jednotlivé tiskové úlohy.
 • Při použití hodnoty Mezi listy se vloží prázdný list za každou stránku tiskové úlohy. Toto nastavení je užitečné při tisku na průhledné folie nebo chcete-li do dokumentu vkládat prázdné listy.
Zdroj oddělovacích listů

Zásobník [x]

Ruční podavač

Určuje zdroj papíru pro oddělovací listy.

Poznámky:

 • Výchozím nastavením výrobce je Zásobník 1 (standardní zásobník).
 • V nabídce Papír musí být nastavena Konfigurace univerzálního podavače na volbu Kazeta, aby se v nastaveních nabídky zobrazil Univerzální podavač.
Šetřič papíru

Vypnuto

2-up

3-up

4-up

6-up

9-up

12-up

16-up

Určuje tisk obrazů více stránek na jednu stranu listu papíru.

Poznámky:

 • Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.
 • Vybrané číslo je počet obrazů stránek, které se budou tisknout na jednu stranu.
Pořadí ve spořiči papíru

Horizontální

Opačné horizontální

Opačné vertikální

Vertikálně

Určuje umístění obrazů stránek, pokud se používá Spořič papíru.

Poznámky:

 • Výchozí tovární nastavení je Horizontální.
 • Umístění závisí na počtu stránek a na jejich orientaci (na výšku nebo na šířku).
Orientace papíru ve spořiči papíru

Automaticky

Na šířku

Na výšku

Určení orientace vícestránkového dokumentu

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Automaticky. Tiskárna volí mezi orientací na výšku a na šířku.

Hranice spořiče papíru

Žádná

Plné

Tiskne rámeček kolem každého obrazu stránky, pokud se používá Spořič papíru.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Žádný.

Sešít výtisk

Vypnuto

Automaticky

Zpět

Dvojité

Duální dvojité

Přední strana

Určuje, zda mají být výtisky sešity.

Poznámky:

 • Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.
 • Tato nabídka se zobrazí pouze v případě, že je tiskárna vybavena sešívačkou.
Děrování

Vypnuto

Zapnuto

Určuje, zda jsou výtisky děrovány.

Poznámka: Tato nabídka se zobrazí pouze v případě, že je tiskárna vybavena děrovačem.

Režim děrování

2 otvory

3 otvory

4 otvory

Určuje typ děrování tištěného výstupu.

Poznámky:

 • Výchozí tovární nastavení je „2 otvory“, nezávisle na hardwaru.
 • Možnosti „3 otvory“ a „4 otvory“ se zobrazí pouze v případě, že je nainstalován příslušný děrovací hardware.
Posunout listy

Žádná

Mezi kopie

Mezi úlohy

Posouvá stránky o určitý počet.

Poznámky:

 • Výchozí tovární nastavení je Žádný.
 • Při použití hodnoty Mezi kopie se vloží mezi jednotlivé kopie tiskové úlohy prázdný list, pokud je zapnutá funkce Skládání. Je-li funkce Skládání vypnuta, mezi každou sadu vytištěných stránek se vloží prázdná stránka, například po všech prvních stránkách, po všech druhých stránkách atd.
 • Při nastavení hodnoty Mezi úlohy se posune celá tisková úloha stejně bez ohledu na počet vytištěných kopií.
 • Tato nabídka se zobrazí pouze v případě, že je instalována dokončovací sešívačka.

Nabídka Kvalita

Položka

Funkce

Režim tisku

Barevně

Pouze černá

Určuje, zda budou obrázky vytištěny barevně.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Barva.

Korekce barev

Automatický režim

Vypnuto

Ručně

Umožňuje upravit barevný výstup na tištěné stránce.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Automaticky.

Rozlišení tisku

1200 dpi

2400 Image Q

Určuje rozlišení výstupu v dpi (dots per inch) nebo kvalitě obrazu.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je 2400 Image Q.

Tmavost toneru

1–5

Zesvětluje nebo ztmavuje výstup.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je 3.

Zvýraznit tenké čáry

Zapnuto

Vypnuto

Zapnutí režimu tisku, který je vhodnější pro soubory jako jsou stavební výkresy, mapy, schémata elektrických obvodů a vývojové diagramy.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.

Šetřič barev

Zapnuto

Vypnuto

Sníží množství toneru používaného pro grafiku a obrázky.

Poznámky:

 • Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.
 • Možnost Zapnuto přepíše nastavení Sytost toneru.
Jas RGB

-6 až 6

Upravuje jas výstupu.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je 0.

Kontrast RGB

0–5

Určuje kontrast výstupu.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je 0.

Sytost RGB

0–5

Upraví sytost v barevných výstupech.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je 0.

Vyvážení barev

Azurová

-5 až 5

Purpurová

-5 až 5

Žlutá

-5 až 5

Černobílá

-5 až 5

Obnovit výchozí nastavení

Zapíná vyvážení barev ve výstupu.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je 0.

Ukázka barev

sRGB – displej

sRGB – živě

Displej – plná čerň

Živě

Vypnuto – RGB

CMYK – USA

CMYK – Evropa

CMYK – živě

CMYK – vypnuto

Vytiskne ukázky barev pro každou z tabulek pro konverzi barev RGB a CMYK použitou v tiskárně.

Ručně vytvořená barva

Obrázek RGB

Text RGB

Grafika RGB

Umožňuje přizpůsobit konverze barev RGB.

Můžete vybírat z těchto možností:

Živě

sRGB – displej

Displej – plná čerň

sRGB – živě

Vypnuto

Poznámky:

 • Výchozí tovární nastavení pro položku Obrázek RGB je sRGB – displej.
 • Výchozí tovární nastavení pro položky Text RGB a Grafika RGB je sRGB – živě.
Ruční barva (pokračování)

Obrázek CMYK

Text CMYK

Grafika CMYK

Umožňuje přizpůsobit konverze barev CMYK.

Můžete vybírat z těchto možností:

CMYK – USA

CMYK – Evropa

CMYK – živě

Vypnuto

Poznámka: Nastavení hodnot US CMYK V ostatních státech je výchozí nastavení Euro CMYK.

Náhrada přímých barev

Umožňuje přiřadit hodnoty CMYK příslušným přímým barvám.

Poznámka: Tato nabídka je dostupná pouze ve vestavěném webovém serveru.

Nahrazení RGB

Upravuje barvy výstupu, aby se shodovaly s barvami originálního dokumentu.

Poznámka: Tato nabídka je dostupná pouze ve vestavěném webovém serveru.


nabídka Evidence úloh

Poznámka: Tato položka nabídky se zobrazí pouze v případě, že je nainstalován naformátovaný pevný disk tiskárny, který neobsahuje vady. Pevný disk tiskárny nesmí být chráněn proti čtení či zápisu nebo proti zápisu.

Položka nabídky

Popis

Protokol evidence úloh

Vypnuto

Zapnuto

Určuje, zda tiskárna vytváří protkol přijatých tiskových úloh.

Poznámka: Výchozí nastavení je Vypnuto.

Nástroje evidence úloh

Umožňuje tisknout a odstraňovat soubory protokolu nebo je exportovat na jednotku flash.

Četnost evidence úloh

Každý měsíc

Každý týden

Určuje, jak často se soubor protokolu vytváří.

Poznámka: Výchozí nastavení je Každý měsíc.

Akce protokolu na konci četnosti

Žádný

Odeslat e-mailem aktuální protokol

Odeslat e-mailem aktuální protokol a odstranit ho

Vystavit aktuální protokol

Vystavit a odstranit aktuální protokol

Určuje, jak tiskárna reaguje při vypršení prahu četnosti.

Poznámka: Výchozí nastavení je Žádná.

Disk je téměř plný.

1–99

Vypnuto

Specifikuje maximální velikost souboru protokolu předtím, než tiskárna spustí Akci při téměř plném disku.

Poznámka: Výchozí nastavení je 5MB.

Akce při téměř pném disku

Žádný

Odeslat e-mailem aktuální protokol

Odeslat e-mailem aktuální protokol a odstranit ho

Odeslat e-mailem nejstarší protokol a odstranit ho

Vystavit aktuální protokol

Vystavit a odstranit aktuální protokol

Vystavit a odstranit nejstarší protokol

Odstranit aktuální protokol

Odstranit nejstarší protokol

Odstranit všechny protokoly

Odstranit všechny protokoly kromě aktuálního

Určuje, jak tiskárna reaguje, když je téměř plný pevný disk.

Poznámky:

 • Výchozí nastavení je Žádná.
 • Hodnota definovaná v položce Disk je téměř plný určuje, kdy bude akce spuštěna.
Akce při pném disku

Žádný

Odeslat e-mailem aktuální protokol a odstranit ho

Odeslat e-mailem nejstarší protokol a odstranit ho

Vystavit a odstranit aktuální protokol

Vystavit a odstranit nejstarší protokol

Odstranit aktuální protokol

Odstranit nejstarší protokol

Odstranit všechny protokoly

Odstranit všechny protokoly kromě aktuálního

Určuje, jak tiskárna reaguje, když využití disku dosáhne maximální mezní hodnoty (100 MB).

Poznámka: Výchozí nastavení je Žádná.

Adresa URL pro vystavení protokolů

Určuje, kam tiskárna vystaví protokoly evidence úloh.

E-mailová adresa pro zasílání protokolů

Určuje e-mailovou adresu, na kterou bude zařízení zasílat protokoly evidence úloh.

Předpona souboru protokolu

Poznámka: Jako výchozí předpona souboru protokolu se používá aktuální název hostitele definovaný v nabídce TCP/IP.


Nabídka Nastavení

Položka nabídky

Popis

Jazyk tiskárny

Emulace PS

Emulace PCL

Nastaví výchozí jazyk tiskárny.

Poznámky:

 • Výchozí tovární jazyk tiskárny je emulace PS. Emulace PS používá ke zpracování tiskových úloh překladač PS.
 • Emulace PCL používá na zpracování tiskových úloh překladač PCL.
 • Nastavení výchozího jazyka tiskárny nezabrání softwarovému programu odesílat tiskové úlohy, které používají jiný jazyk tiskárny.
Čekání úloh

Vypnuto

Zapnuto

Určuje, že tiskové úlohy budou odebrány z tiskové fronty, pokud vyžadují nedostupné možnosti nebo vlastní nastavení. Budou uloženy do samostatné tiskové fronty, aby se jiné úlohy mohly normálně tisknout. Po získání chybějících informací nebo možností se uložené úlohy vytisknou.

Poznámky:

 • Výchozí nastavení je Vypnuto.
 • Tato položka nabídky se zobrazí pouze v případě, že je nainstalován pevný disk tiskárny, který není pouze pro čtení. Cílem tohoto požadavku je zajistit, aby nedošlo k odstranění uložených úloh v případě výpadku napájení tiskárny.
Oblast tisku

Normální

Celá stránka

Nastavení logické a fyzické oblasti tisku.

Poznámky:

 • Výchozí nastavení je Normální. Jakmile se pokoušíte vytisknout data v oblasti, která není podle nastavení Normální určena k tisku, tiskárna daný obraz na hranici ořízne.
 • Nastavení Celá stránka umožňuje přesunout obrázek do netisknutelné oblasti definované nastavením Normální, tiskárna však ořízne obrázky u okraje definovaného nastavením Normální. Nastavení Celá stránka se vztahuje pouze na stránky tištěné s využitím překladače jazyka PCL 5e. Toto nastavení nemá vliv na stránky tištěné s využitím překladače jazyka PCL XL nebo PostScript.
Použ. tiskárny

Max. výtěžnost

Max. rychlost

Nastaví tiskárnu na rychlejší tisk, nebo na vyšší výtěžnost toneru.

Poznámka: Výchozí nastavení je Max. výtěžnost.

Režim Pouze černá

Vypnuto

Zapnuto

Nastaví tiskárnu na tisk textu a grafiky pouze s použitím černé tonerové kazety.

Poznámka: Výchozí nastavení je Vypnuto.

Stahovat do

RAM

Flash

Disk

Nastaví, kam se mají uložit stažené soubory.

Poznámky:

 • Výchozí nastavení je RAM. Ukládání stažených souborů v paměti RAM je dočasné.
 • Při stahování souborů do paměti flash nebo na pevný disk tiskárny budou soubory umístěny do trvalého úložiště. Stažené soubory zůstanou v paměti flash nebo na pevném disku tiskárny i po vypnutí tiskárny.
 • Tato položka nabídky se zobrazí, pouze pokud je nainstalována volitelná paměť flash nebo disk.
Šetření zdroji

Vypnuto

Zapnuto

Určuje, jak tiskárna nakládá s dočasnými staženými soubory, například písmy a makry uloženými v paměti RAM, přijme-li tiskárna tiskovou úlohu, která vyžaduje více paměti, než je k dispozici.

Poznámky:

 • Výchozí nastavení je Vypnuto. Vypnuto nastaví tiskárnu tak, aby zachovala stažené soubory pouze do té chvíle, než je paměť třeba. Stažené soubory jsou smazány, aby bylo možné zpracovat tiskové úlohy.
 • Nastavení Zapnuto udrží v paměti stažené soubory během změn jazyka i restartů tiskárny. Když v tiskárně dojde paměť, zobrazí se hlášení 38 Plná paměť, ale stažené soubory se neodstraní.
Pořadí při tisku Vytisknout vše

Abecedně

Od nejstarších

Od nejnovějších

Určuje pořadí, v němž jsou tištěny pozdržené a důvěrné úlohy, pokud je zvolena možnost Vytisknout vše.

Poznámky:

 • Výchozí tovární nastavení je Abecedně.
 • Tiskové úlohy se na ovládacím panelu tiskárny vždy objevují v abecedním pořadí.

Nabídka PostScript

Položka nabídky

Popis

Tisk PS chyb

Vypnuto

Zapnuto

Vytiskne stránku obsahující chybu PostScriptu.

Poznámka: Výchozím nastavením z výroby je Vypnuto.

Režim spuštění se zamknutým PS

Vypnuto

Zapnuto

Uživatelé mohou vypnout soubor SysStart.

Poznámka: Výchozí nastavení je Vypnuto.

Priorita písem

Rezidentní

Paměť flash/Disk

Určuje pořadí hledání písma.

Poznámky:

 • Výchozí nastavení je Rezidentní.
 • Aby byla tato položka nabídky dostupná, musí být v tiskárně nainstalována a správně fungovat zformátovaná paměťová karta flash nebo pevný disk.
 • Paměťová karta flash nebo pevný disk tiskárny nesmí být chráněn proti čtená a zápisu, proti zápisu a nesmí být chráněn ani heslem.
 • Vyrovnávací paměť úloh nesmí být nastavena na 100 %.
Vyhlazování obrázků

Vypnuto

Zapnuto

Vylepší kontrast a ostrost obrázků s nízkým rozlišením a vyhladí jejich barevné přechody.

Poznámky:

 • Výchozí nastavení je Vypnuto.
 • Vyhlazování obrázků nemá vliv na obrázky, které mají rozlišení 300 dpi nebo vyšší.

Nabídka Emulace PCL

Položka nabídky

Popis

Zdroj písem

Rezidentní

Disk

Stahování

Flash

Vše

Určuje sady písem použitých v položce nabídky Název písma.

Poznámky:

 • Výchozí nastavení je Rezidentní. Zobrazí výchozí sadu písem staženou do paměti RAM.
 • Nastavení Flash a Disk zobrazí všechna písma rezidentní v dané možnosti. Volitelná paměť flash musí být správně naformátována a nesmí být chráněna proti čtení/zápisu, nebo chráněna heslem.
 • Stahování zobrazuje všechna písma stažená do paměti RAM.
 • Při použití možnosti Vše se zobrazí všechna písma dostupná pro jakýkoli doplněk.
Název písma

RO Courier

Označuje konkrétní písmo a doplněk, ve kterém je uloženo.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je RO Courier. Formát RO Courier zobrazí název písma, ID písma a místo uložení v tiskárně. Zkratky zdrojů písem jsou R pro rezidentní, F pro paměť flash, K pro disk a D pro stažení.

Sada symbolů

10U PC-8

12U PC-850

Specifikujte sadu symbolů pro každé písmo s určitým názvem.

Poznámky:

 • 10U PC-8 je americkým výchozím továrním nastavením. 12U PC-850 je mezinárodním výchozím továrním nastavením.
 • Sada symbolů je sada písmen a číselných znaků, interpunkčních znamének a speciálních symbolů. Sady symbolů podporují různé jazyky nebo specifické programy, například matematické symboly pro vědecké texty. Jsou zobrazeny pouze podporované sady symbolů.
Nastavení emulace PCL

Bodová velikost

1.00–1008.00

Slouží ke změně bodové velikosti u škálovatelných typografických písem.

Poznámky:

 • Výchozí nastavení je 12.
 • Bodová velikost označuje výšku znaků v písmu. Jeden bod se rovná přibližně 0,35 mm.
 • Bodové velikosti lze měnit po 0,25 bodu.
Nastavení emulace PCL

Rozteč

0.08–100

Určuje rozteč písma pro škálovatelná písma s konstantní roztečí.

Poznámky:

 • Výchozí nastavení je 10.
 • Velikost rozteče se odvíjí od počtu znaků s pevnou mezerou na jeden palec (cpi).
 • Rozteč může být navyšována po 0,01 cpi.
 • Pro neškálovatelné fonty s konstantní roztečí se rozteč zobrazí, ale nelze ji změnit.
Nastavení emulace PCL

Orientace

Na výšku

Na šířku

Určuje orientaci textu a grafiky na stránce.

Poznámky:

 • Výchozí nastavení je Na výšku.
 • Při orientaci na výšku se text a grafika tiskne rovnoběžně s kratším okrajem stránky.
 • Při orientaci na šířku se text a grafika tiskne rovnoběžně s delším okrajem stránky.
Nastavení emulace PCL

Počet řádků na stránku

1–255

Určuje počet řádků, které se vytisknou na každé stránce.

Poznámky:

 • Výchozí tovární nastavení v USA je 60. Mezinárodní výchozí nastavení je 64.
 • Tiskárna nastavuje velikost prostoru mezi řádky na základě nastavení počtu řádků na stránku, formátu papíru a orientace. Před změnou nastavení počtu řádků na stránku zvolte správný formát papíru a správnou orientaci.
Nastavení emulace PCL

Šířka formátu A4

198 mm

203 mm

Nastaví tiskárnu na tisk na papír formátu A4.

Poznámky:

 • Výchozí tovární nastavení je 198 mm.
 • Nastavení 203 mm nastaví šířku stránky tak, aby to umožňovalo tisk osmdesáti znaků s roztečí 10.
Nastavení emulace PCL

Vkládat CR za LF

Vypnuto

Zapnuto

Nastavení automatického vložení znaku konce řádku (CR) po posunu na další řádek (LF).

Poznámka: Výchozí nastavení je Vypnuto.

Nastavení emulace PCL

Vkládat LF za CR

Vypnuto

Zapnuto

Nastavení automatického vložení posunu na další řádek (LF) po vložení znaku konce řádku (CR).

Poznámka: Výchozí nastavení je Vypnuto.

Přečíslování zásobníků

Přiřadit univ. podavač

Vypnuto

Žádný

0–199

Přiřadit zásobník [x]

Vypnuto

Žádný

0–199

Přiřadit ruč. pod. pap.

Vypnuto

Žádný

0–199

Přiřadit ruč. podavač obálek

Vypnuto

Žádný

0–199

Konfigurace tiskárny pro spolupráci se softwarem tiskárny nebo programů, které používají jiné označení zdrojů pro zásobníky a podavače.

Poznámky:

 • Výchozí nastavení je Vypnuto.
 • Nastavení Žádný ignoruje příkaz Vybrat podávání papíru. Tato volba se zobrazí pouze když je vybrána překladačem PCL 5e.
 • Položka 0–199 umožňuje přiřazení vlastního nastavení.
Přečíslování zásobníků

Zobrazit výchozí nastavení

MPF Výchozí = 8

T1 Výchozí = 1

T2 Výchozí = 4

T3 Výchozí = 5

T4 Výchozí = 20

T5 Výchozí = 21

Výchozí obálka = 6

Ruční pod. výchozí = 2

Ručně ob. vých. = 3

Zobrazení výchozí hodnoty od výrobce přiřazené ke každému zásobníku nebo podavači.

Přečíslování zásobníků

Obnovit výchozí

Ano

Ne

Vrácení přiřazení všech zásobníků a podavačů na výchozí nastavení od výrobce.


Nabídka XPS

Položka nabídky

Popis

Str. s chybami tisku

Vypnuto

Zapnuto

Tiskne stránku s informacemi o chybách, včetně chyb s označením XML

Poznámka: Výchozí nastavení výrobce je vypnuto.


Nabídka PDF

Položka nabídky

Popis

Na celou stránku

Ne

Ano

Přizpůsobení obsahu stránky formátu vybraného papíru

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Ne.

Anotace

Netisknout

Tisk

Tisk anotací v PDF

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Netisknout.


Nabídka HTML

Položka nabídky

Popis

Název písma

Albertus MT

Antique Olive

Apple Chancery

Arial MT

Avant Garde

Bodoni

Bookman

Chicago

Clarendon

Cooper Black

Copperplate

Coronet

Courier

Eurostile

Garamond

Geneva

Gill Sans

Goudy

Helvetica

Hoefler Text

Intl CG Times

Intl Courier

Intl Univers

Joanna MT

Letter Gothic

Lubalin Graph

Marigold

MonaLisa Recut

Monaco

New CenturySbk

New York

Optima

Oxford

Palatino

StempelGaramond

Taffy

Times

TimesNewRoman

Univers

Zapf Chancery

NewSansMTCS

NewSansMTCT

New SansMTJA

NewSansMTKO

Nastaví výchozí písmo pro dokumenty HTML.

Poznámka: V dokumentech HTML bez specifikovaného písma se použije písmo Times.


Položka nabídky

Popis

Velikost písma

1–255 bodů

Nastaví výchozí velikost písma pro dokumenty HTML.

Poznámky:

 • Výchozí tovární nastavení je 12 bodů.
 • Velikost písma lze zvětšovat v přírůstcích po 1 bodu.
Přizpůsobit

1–400%

Přizpůsobí výchozí písmo pro dokumenty HTML.

Poznámky:

 • Výchozí nastavení je 100%.
 • Přizpůsobení písma lze zvětšovat v 1% přírůstcích.
Orientace

Na výšku

Na šířku

Nastaví orientaci stránky pro dokumenty HTML.

Poznámka: Výchozí nastavení je Na výšku.

Velikost okraje

8–255 mm

Nastaví okraj stránky pro dokumenty HTML.

Poznámky:

 • Výchozí tovární nastavení je 19 mm.
 • Velikost okraje lze zvětšovat v přírůstcích po 1 mm.
Pozadí

Tisk

Netisknout

Určuje, zda se u dokumentů HTML má tisknout pozadí.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Tisk.


Nabídka Obrázek

Položka nabídky

Popis

Automatické přizpůsobení

Zapnuto

Vypnuto

Vybere optimální velikost papíru , měřítko a orientaci.

Poznámka: Výchozí nastavení je Zapnuto. Zapnutím tohoto nastavení potlačíte nastavení měřítka a orientace u některých obrázků.

Invertovat

Vypnuto

Zapnuto

Invertuje dvoubarevné monochromatické obrázky

Poznámky:

 • Výchozí nastavení je Vypnuto.
 • Toto nastavení se nevztahuje na obrázky GIF a JPEG.
Měřítko

Nejlepší

Ukotvit ve středu

Přizpůsobit výšku/šířku

Přizpůsobit výšku

Přizpůsobit šířku

Ukotvit vlevo nahoře

Přizpůsobí obrázek vybranému formátu papíru

Poznámky:

 • Nejlepší je výchozí tovární nastavení.
 • Když je zapnuto Automatické přizpůsobení, je měřítko automaticky nastaveno na přizpůsobení výšky/šířky.
Orientace

Na výšku

Na šířku

Opačně na výšku

Opačně na šířku

Nastavuje orientaci obrázku

Poznámka: Výchozí nastavení je Na výšku.


nabídka Jednotka flash

Položka

Funkce

Počet kopií

1–999

Určení výchozího počtu kopií u každé tiskové úlohy.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je 1.

Zdroj papíru

Zásobník [x]

Ruční výběr

Ručně obálky

Nastavení výchozího zdroje papíru pro všechny tiskové úlohy.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Zásobník 1.

Barevně

Barevně

Pouze černá

Určuje, zda bude dokument vytištěn barevně.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Barva.

Skládat kopie

Vyp. (1,1,12,2,2)

Zap. (1,2,1,2,1,2)

Vyrovnání stránek tiskové úlohy ve správném pořadí při tisku více kopií.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Zapnuto (1,2,1,2,1,2).

Strany (oboustranný tisk)

Jednostranné

Dvoustranný

Povoluje oboustranný tisk pro příchozí tiskové úlohy.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je jednostranný tisk.

Oboustranné přeložení

Dlouhý okraj

Krátký okraj

Definuje vazbu pro oboustranně potištěné listy s ohledem na orientaci papíru.

Poznámky:

 • Výchozí tovární nastavení je Delší strana. V tomto případě budou stránky svázány podél dlouhého okraje stránky (levý okraj u orientace na výšku, horní okraj u orientace na šířku).
 • U možnosti Krátký okraj budou stránky svázány podél krátkého okraje stránky (horní okraj u orientace na výšku, levý okraj u orientace na šířku).
Orientace papíru ve spořiči papíru

Automatický režim

Na šířku

Na výšku

Určuje orientaci vícestránkového dokumentu.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Automaticky.

Šetřič papíru

Vypnuto

2 na list

3 na list

4 na list

6 na list

9 na list

12 na list

16 na list

Tisk obrazů více stránek na jednu stranu papíru

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.

Hranice spořiče papíru

Žádný

Plné

Vytiskne okolo každého obrazu stránky rámeček.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Žádný.

Pořadí ve spořiči papíru

Horizontálně

Opačné horizontální

Opačné vertikální

Vertikálně

Určuje umístění více obrazů stránek.

Poznámky:

 • Výchozí tovární nastavení je Horizontální.
 • Umístění závisí na počtu stránek a na jejich orientaci (na výšku nebo na šířku).
Oddělovací listy

Vypnuto

Mezi kopiemi

Mezi úlohy

Mezi listy

Určuje, zda se mají vkládat prázdné oddělovací listy.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.

Zdroj oddělovacích listů

Zásobník [x]

Určení zdroje papíru pro oddělovací listy.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Zásobník 1.

Prázdné strany

Netisknout

Tisk

Určuje, zda se mají do tiskové úlohy vkládat prázdné stránky.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Netisknout.