Poznámky

Informace o produktu

Název produktu:

Lexmark C950de

Typ zařízení:

5058

Modely:

030

Poznámky k vydání

Červenec 2017

Následující odstavec neplatí pro země, kde taková nařízení odporují místním zákonům: SPOLEČNOST LEXMARK INTERNATIONAL, INC. PŘEDKLÁDÁ TUTO PUBLIKACI VE STAVU „JAK JE“ BEZ JAKÝCHKOLI ZÁRUK, AŤ VÝSLOVNĚ UVEDENÝCH, NEBO MLČKY PŘEDPOKLÁDANÝCH, VČETNĚ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÉ ÚČELY. Některé státy nepřipouštějí při určitých transakcích možnost zříci se vyjádřených nebo nevyjádřených záruk. Z těchto důvodů se na vás nemusí uvedené prohlášení vztahovat.

Tato publikace může obsahovat technické nepřesnosti nebo tiskové chyby. Obsažené informace jsou pravidelně aktualizovány; změny budou zahrnuty do novějších vydání. Popsané výrobky nebo programy mohou být kdykoliv zlepšeny nebo změněny.

Odkazy na výrobky, programy nebo služby uvedené v této publikaci neznamenají, že by výrobce zamýšlel zpřístupnit je ve všech zemích, ve kterých působí. Odkaz na výrobek, program nebo službu není zamýšlen jako tvrzení nebo předpoklad, že by měl být použit pouze daný výrobek, program nebo služba. Místo nich lze použít libovolný funkční ekvivalentní výrobek, program či službu, pokud se tím neporuší žádný existující nárok na intelektuální vlastnictví. Za vyhodnocení a ověření provozu ve spojení s jinými výrobky, aplikacemi či službami, než které jsou výslovně vyznačeny výrobcem, odpovídá uživatel.

Technickou podporu naleznete na http://support.lexmark.com.

Informace o dodávkách spotřebního materiálu a souborech ke stažení naleznete na webové stránce www.lexmark.com.

2010 Lexmark International, Inc.

Všechna práva vyhrazena.

Ochranné známky

Lexmark, Lexmark v podobě diamantu, MarkNet a MarkVision jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc. registrované ve Spojených státech nebo v jiných zemích.

PrintCryption je ochranná známka společnosti Lexmark International, Inc.

Mac a logo Mac jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované ve Spojených státech a dalších zemích.

PCL® je registrovaná ochranná známka společnosti Hewlett-Packard Company. PCL je označení, které používá společnost Hewlett-Packard pro soubor tiskárenských příkazů (jazyk) a funkcí zahrnutých v tiskárenských produktech této společnosti. Tato tiskárna má být kompatibilní s jazykem PCL. To znamená, že tiskárna rozpoznává příkazy jazyka PCL používané v různých aplikačních programech a provádí emulaci funkcí odpovídajících příkazům.

Následující termíny jsou ochrannými známkami či registrovanými ochrannými známkami těchto společností:

Albertus

The Monotype Corporation plc

Antique Olive

Monsieur Marcel OLIVE

Apple-Chancery

Apple Computer, Inc.

Arial

The Monotype Corporation plc

CG Times

Na základě písma Times New Roman, v rámci licence poskytnuté společností The Monotype Corporation plc, je produktem společnosti Agfa Corporation

Chicago

Apple Computer, Inc.

Clarendon

Linotype-Hell AG nebo dceřiné společnosti

Eurostile

Nebiolo

Geneva

Apple Computer, Inc.

GillSans

The Monotype Corporation plc

Helvetica

Linotype-Hell AG nebo dceřiné společnosti

Hoefler

Jonathan Hoefler Type Foundry

ITC Avant Garde Gothic

International Typeface Corporation

ITC Bookman

International Typeface Corporation

ITC Mona Lisa

International Typeface Corporation

ITC Zapf Chancery

International Typeface Corporation

Joanna

The Monotype Corporation plc

Marigold

Arthur Baker

Monaco

Apple Computer, Inc.

New York

Apple Computer, Inc.

Oxford

Arthur Baker

Palatino

Linotype-Hell AG nebo dceřiné společnosti

Stempel Garamond

Linotype-Hell AG nebo dceřiné společnosti

Taffy

Agfa Corporation

Times New Roman

The Monotype Corporation plc

Univers

Linotype-Hell AG nebo dceřiné společnosti


Všechny ostatní ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.

AirPrint a logo AirPrint jsou ochranné známky společnosti Apple, Inc.

Poznámka k modulárním komponentám

Tento výrobek může obsahovat následující modulární komponenty:

Typ/model v předpisu Lexmark LEX-M01-003; označení FCC: IYLM01003; IC: 2376A-M01003

Typ/model v předpisu Lexmark LEX-M05-001; označení FCC:IYLLEXM05001; označení IC:2376A-M05001

Typ/model v předpisu Lexmark LEX-M05-002; označení FCC:IYLLEXM05002; označení IC:2376A-M05002

Licenční informace

Všechny licenční informace spojené s tímto produktem zobrazítez adresáře \LEGAL na disku CD s instalačním softwarem.

Úrovně hluku

Následující měření byla provedena v souladu s normou ISO 7779 a zveřejněna v souladu s normou ISO 9296.

Poznámka: Některé režimy se na tento produkt nemusí vztahovat.

1 metr – průměrný akustický tlak, dBA

Tisk

53

Připraveno

22


Hodnoty se mohou měnit. Aktuální hodnoty najdete na webu www.lexmark.com.

Směrnice WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment) – recyklace materiálu

Logo WEEE označuje speciální recyklační programy a postupy pro elektronická zařízení v zemích EU. Při výrobě produktů bereme ohledy na jejich recyklaci. Máte-li v souvislosti s možnostmi recyklace další otázky, navštivte webové stránky společnosti Lexmark na adrese www.lexmark.com obsahující informace o telefonních číslech místních poboček.

India E-Waste notice

This product complies with the India E-Waste (Management and Handling) Rules, 2011, which prohibit use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls, or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1% by weight and 0.01% by weight for cadmium, except for the exemption set in Schedule II of the Rules.

Upozornění týkající se součástí citlivých na působení statické elektřiny

Tento symbol označuje součásti, které mohou být snadno poškozeny statickou elektřinou. Součástí v blízkosti těchto symbolů se nedotýkejte, aniž byste se předtím nejprve dotknuli kovové kostry tiskárny.

ENERGY STAR

Každý produkt Lexmark opatřený logem ENERGY STAR (na vlastním produktu nebo v rámci úvodní obrazovky) byl certifikován jako produkt, který je v souladu s požadavky ENERGY STAR organizace EPA v době, kdy byl společností Lexmark odeslán.

Informace o teplotě

Okolní teplota

10,0 až 33,0 °C (50 až 91,4 °F)

Přepravní a skladovací teplota

-40° až  40 °C (-40 až 104 °F) a 0° až  35 °C (32 až 95 °F)


Spotřeba energie

Spotřeba energie produktu

V následující tabulce jsou uvedeny spotřeby energie tohoto produktu.

Poznámka: Některé režimy se na tento produkt nemusí vztahovat.

Režim

Popis

Spotřeba energie (W)

Tisk

Produkt generuje výstup v podobě trvalého záznamu z elektronických vstupů.

680

Kopírování

Produkt generuje výstup v podobě trvalého záznamu z trvalých originálních dokumentů.

Skenování

Produkt skenuje dokumenty ve formě trvalých záznamů.

Připraveno

Produkt čeká na tiskovou úlohu.

95

Režim spánku

Výrobek je ve vysokoúrovňovém úsporném režimu.

15

Hibernace

Výrobek je v nízkoúrovňovém úsporném režimu.

1,0

Vypnuto

Výrobek je zapojen do el. zásuvky, ale je vypnutý.

0,35


Výše uvedené spotřeby energie reprezentují průměry měření. Okamžitá spotřeba energie může být podstatně vyšší než průměr.

Hodnoty se mohou měnit. Aktuální hodnoty najdete na webu www.lexmark.com.

Režim spánku

Tento výrobek je navržen s režimem šetřícím energii s názvem Režim spánku. Režim spánku šetří energii snížením spotřeby energie během delších období nečinnosti. Režim spánku se automaticky aktivuje po uplynutí určitého intervalu nečinnosti zařízení, který se nazývá Časový limit režimu spánku.

Výchozí tovární nastavení časového limitu režimu spánku pro tento výrobek (min.):

5


Pomocí konfiguračních nabídek lze časový limit režimu spánku upravit v rozmezí od 1 do 120 minut. Zkrácení časového limitu režimu spánku snižuje spotřebu energie, ale může prodloužit reakční dobu produktu. Prodloužení časového limitu režimu spánku udržuje rychlou reakční dobu, ale zvyšuje spotřebu energie.

Režim hibernace

Tento výrobek je zkonstruován s režimem ultranízké spotřeby energie nazvaným Režim hibernace. V režimu hibernace jsou bezpečně vypnuty všechny ostatní systémy a zařízení.

Do režimu hibernace může tiskárna přejít libovolným z následujících způsobů:

Výchozí tovární nastavení doby hibernace pro tento výrobek ve všech zemích a oblastech

3 dny


Dobu, po kterou tiskárna čeká po vytištění úlohy, než přejde do režimu hibernace, je možné nastavit v rozmezí od jedné hodiny do jednoho měsíce.

Režim vypnutí

Pokud má tento produkt režim vypnutí, při kterém stále spotřebovává jisté malé množství energie, můžete zcela ukončit spotřebu energie produktem odpojením napájecího kabelu z el. zásuvky.

Celková spotřeba energie

Někdy je vhodné spočítat celkovou spotřebu energie produktu. Vzhledem k tomu, že jsou údaje o spotřebě energie uvedeny ve wattech, je třeba příkon vynásobit časem, po který je produkt v příslušném režimu. Tím spočítáte spotřebu energie. Celková spotřeba energie produktu je pak součtem spotřeb energie pro jednotlivé režimy.

Zákonné požadavky týkající se bezdrátových výrobků

V této části jsou uvedeny následující informace o zákonných požadavcích týkajících se bezdrátových výrobků, které obsahují vysílače, například, mimo jiné, bezdrátových síťových karet a čteček bezdotykových karet.

Vystavení záření rádiových vln

Vyzařovaný výstupní výkon tohoto zařízení je podstatně nižší než limity vystavení frekvenci rádiových vln FCC a dalších regulačních úřadů. Mezi anténou a jakýmikoli osobami musí být u tohoto zařízení zachována minimální vzdálenost 20 cm, aby byly splněny požadavky směrnice FCC a dalších regulačních úřadů na vystavení osob záření rádiových frekvencí.

Patent acknowledgment

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Elliptic Curve Cryptography (ECC) Cipher Suites for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Elliptic Curve Cipher Suites with SHA-256/382 and AES Galois Counter Mode (GCM) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Suite B Profile for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Addition of the Camellia Cipher Suites to Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of certain patents in this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for AES-CCM ECC Cipher Suites for TLS implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for IKE and IKEv2 Authentication Using the Eliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Suite B Cryptographic Suites for IPSec implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Algorithms for Internet Key Exchange version 1 (IKEv1) implemented in the product or service.