Pokyny ohledně použitého papíru

Charakteristiky papíru

Následující charakteristiky papíru mají vliv na kvalitu a spolehlivost tisku. Při prohlížení nového stohu papíru berte tyto charakteristiky v úvahu.

Gramáž

Zásobníky tiskárny dokáží automaticky podávat papír o gramáži 60 až 300 g/m2 s dlouhými vlákny. Papír lehčí než 60 g/m2 nemusí být dostatečně tuhý. Může se špatně podávat a způsobovat zablokování papíru. Nejlepšího výkonu dosáhnete s papírem o gramáži 75 g/m2 (20 liber bond) s dlouhými vlákny. Pro papír o formátu menším než 182 × 257 mm (7.2 × 10.1 palců) doporučujeme papír o gramáži alespoň 90 g/m2 (24 liber).

Poznámky:

Prohýbání

Prohýbání je tendence papíru ohýbat se na okrajích. Přílišné vlnění může způsobit problémy s podáváním papíru. Zvlnění může nastat poté, co papír projde tiskárnou, kde je vystaven vysokým teplotám. Uložení rozbaleného papíru v teplém, vlhkém, studeném nebo suchém prostředí (a to dokonce v zásobnících) může vést ke zvýšenému vlnění, které může způsobovat problémy při zakládání.

Hladkost

Hladkost papíru má přímý vliv na kvalitu tisku. Pokud je papír příliš drsný, toner se do něj nemůže správně zapéci. Pokud je papír příliš hladký, může dojít k problémům se zaváděním nebo kvalitou tisku. Vždy používejte papír mezi 100 a 300 body Sheffield, nicméně hladkost mezi 150 a 200 body Sheffield dodává tisku nejvyšší kvalitu.

Obsah vlhkosti

Množství vlhkosti v papíru ovlivňuje jak kvalitu tisku, tak schopnost tiskárny správně papír podávat. Před použitím ponechejte papír v originální obalu. Tím se omezí vystavení papíru změnám vlhkosti, které mohou zhoršovat jeho vlastnosti.

Před tiskem připravte papír tím, že jej na 24 až 48 hodin uložíte do původního obalu ve stejném prostředí, kde je umístěna tiskárna. Prodlužte tuto dobu o několik dní v případě, kdy je prostředí skladování nebo dopravy velmi odlišné od prostředí tiskárny. Silný papír může také vyžadovat delší dobu kondicionování.

Směr vláken

Vláknem se rozumí směr papírových vláken v listu papíru. Vlákna mohou být podélná: uložená po délce papíru, nebo příčná:uložená na šířku papíru.

U gramáže papíru 60–135 g/m2 (16–36 liber) se doporučují vlákna podélně. Pro papíry těžší než 135 g/m2 se doporučuje krátké vlákno.

Obsah vláken

Většina vysoce kvalitních xerografických papírů je vyrobena ze 100 % chemicky ošetřeného rozmělněného dřeva. To dává papíru vysoký stupeň stability s menším množstvím problémů při podávání papíru a s lepší kvalitou tisku. Papír obsahující vlákna jako je bavlna negativně ovlivňuje manipulaci s papírem.

Nepřijatelný papír

Pro použití v tiskárně se nedoporučují následující typy papírů:

Volba papíru

Použití vhodného papíru zabraňuje jeho zasekávání a pomáhá zajistit bezproblémový tisk.

Jak se vyhnout zasekávání papíru a nízké kvalitě tisku:

Výběr předtištěných formulářů a hlavičkových papírů

Pokud vybíráte předtištěné formuláře a hlavičkový papír, řiďte se těmito pokyny:

Použijte papíry tištěné inkousty odolnými proti teplu, navrženými pro použití v xerografických kopírkách. Inkoust musí vydržet teplotu až 190 °C (374 °F), aniž by se tavil nebo uvolňoval nebezpečné škodliviny. Použijte inkousty, které nejsou ovlivněny pryskyřicí v toneru. Tyto požadavky obecně splňují oxidační nebo olejové inkousty. Latexové inkousty tyto požadavky splňovat nemusí. Pokud máte pochybnosti, kontaktujte dodavatele papíru.

Předtištěné papíry, například hlavičkové, musí vydržet teplotu až 190 °C (374 °F), aniž by se tavily nebo uvolňovaly nebezpečné škodliviny.

Použití recyklovaného papíru a jiných kancelářských papírů

Jako společnost, které záleží na životním prostředí, Lexmark podporuje použití recyklovaného papíru vyrobeného speciálně pro použití v laserových (elektro-fotografických) tiskárnách.

Zatímco nelze učinit paušální prohlášení, že se bude veškerý recyklovaný papír dobře podávat, společnost Lexmark soustavně testuje papíry, které reprezentují recyklované nařezané papíry do kopírek dostupné na globálním trhu. Toto vědecké testování se provádí přísně a ukázněně. Bere se v úvahu mnoho faktorů, jak samostatně, tak vcelku, včetně těchto:

Recyklované papíry jsou lepší než bývaly; avšak množství recyklovaného obsahu v papíru má vliv na stupeň kontroly nad cizí hmotou. A zatímco recyklované papíry představují jednu z dobrých cest k environmentálně odpovědnému tisku, nejsou dokonalé. Energie nutná k odstranění tiskových barev a zacházení s aditivy, jako jsou barviva a „lepidla“, často produkuje více uhlíkových emisí než výroba normálního papíru. Avšak používání recyklovaných papírů umožňuje celkově lepší hospodaření se zdroji.

Společnost Lexmark se obecně zajímá o odpovědné používání papíru na základě hodnocení životních cyklů svých produktů. Aby lépe pochopila vliv tiskáren na životní prostředí, společnost objednala řadu hodnocení životního cyklu a zjistila, že papír byl označen za hlavního přispěvatele (až 80 %) k emisím uhlíku vyvolaným během celé životnosti zařízení (od návrhu do konce životnosti). Je to způsobeno energeticky náročným výrobním procesem nutným pro zhotovení papíru.

Proto se společnost Lexmark snaží poučit zákazníky a partnery o minimalizaci vlivu papíru. Použití recyklovaného papíru je jednou z možností. Druhou možností je odstranění nadměrné a zbytečné spotřeby papíru. Společnost Lexmark je dobře vybavena k tomu, aby pomohla zákazníkům minimalizovat odpad z tisku a kopírování. Společnost kromě toho podporuje nákup papíru od dodavatelů, kteří projevují svůj závazek k udržitelným praktikám lesního hospodářství.

Společnost Lexmark neschvaluje určité dodavatele, ačkoli se udržuje seznam produktů od zpracovatelů pro speciální aplikace. Zmírnit vliv tisku na životní prostředí však pomohou tyto pokyny pro volbu papíru:

  1. Minimalizujte spotřebu papíru.

  2. Vybírejte na základě původu dřevního vlákna. Kupujte od dodavatelů, kteří získávají certifikace, např. od Rady pro dozor nad lesním hospodářstvím (Forestry Stewardship Council – FSC) nebo Programu pro schvalování certifikací lesního hospodářství (Program for the Endorsement of Forest Certification – PEFC). Tyto certifikace zaručují, že výrobce papíru používá rozmělněné dřevo od provozovatelů lesního hospodářství, kteří používají environmentálně a sociálně odpovědnou správu lesů a praktiky obnovy.

  3. Vybírejte si papír nejvhodnější pro potřeby tisku: normální certifikovaný papír o gramáži 75 nebo 80 g/m2, papír o nižší gramáži nebo recyklovaný papír.

Příklady nepřijatelného papíru

Výsledky naznačují, že následující typy papíru přinášejí při používání s laserovými tiskárnami riziko:

Další informace o společnosti Lexmark naleznete na webových stránkách www.lexmark.com. Obecné informace týkající se udržitelnosti získáte klepnutím na odkaz Environmental Sustainability (Environmentální udržitelnost).