231 Zaseknutý papír

 1. Otevřete dvířka A stlačením uvolňovací západky nahoru a sklopením dvířek.

  ikona výstrahy horký povrch VÝSTRAHA – HORKÝ POVRCH: Vnitřek tiskárny může být horký. Abyste omezili riziko zranění způsobeného horkou součástí, nedotýkejte se povrchu, dokud nevychladne.
  Open door A by lifting the release latch, and then lowering the door.
 2. Zvedněte zelenou páčku.

  Lift the green lever.
 3. Pevně uchopte uvíznutý papír na obou stranách a opatrně jej vytáhněte.

  Poznámka: Ujistěte se, že jsou vyjmuty všechny útržky papíru.
 4. Zatlačte zelenou páčku zpět na místo.

 5. Zavřete dvířka A.

 6. V případě potřeby se dotkněte možnosti Pokračovat na ovládacím panelu tiskárny.