Práce v síti

Poznámky:

Příprava instalace tiskárny do sítě Ethernet

Chcete-li nakonfigurovat tiskárnu pro síť Ethernet, obstarejte si před započetím konfigurace následující informace:

Poznámka: Pokud síť přiřazuje adresy IP počítačům a tiskárnám automaticky, pokračujte v instalaci tiskárny.

Budete potřebovat kabel Ethernet pro připojení tiskárny k síti a volný port, pomocí kterého tiskárnu fyzicky připojíte k síti. Pokud je to možné, použijte nový síťový kabel, abyste zabránili potenciálním problémům způsobeným poškozeným kabelem.

Příprava instalace tiskárny do bezdrátové sítě

Poznámky:

Před instalací tiskárny do bezdrátové sítě musíte znát následující informace:

Instalace tiskárny v bezdrátové síti (Windows)

Před instalací tiskárny do bezdrátové sítě zkontrolujte následující body:

 1. Připojte napájecí kabel k tiskárně a poté k řádně uzemněné zásuvce a zapněte tiskárnu.

  connecting the power cable to the printer
  turning the power on

  Poznámka: Ujistěte, že tiskárna i počítač jsou zapnuty a připraveny k činnosti.
  Varování – nebezpečí poškození: Nepřipojujte kabel USB, dokud se pokyn k provedení tohoto kroku nezobrazí na obrazovce počítače.
  Do not connect the USB cable
 2. Obstarejte si kopii instalačního balíčku softwaru.

  • Z disku CD Software and Documentation přiloženého k tiskárně.

  • Z našich webových stránek:

   Přejděte na http://support.lexmark.com a potom na:

   PODPORA A SOUBORY KE STAŽENÍ > vyberte tiskárnu > vyberte váš operační systém.

 3. Poklepejte na instalační balíček softwaru.

  Počkejte, až se zobrazí dialogové okno instalace.

  Pokud používáte disk CD Software and Documentation a nezobrazí se instalační dialogové okno, postupujte následovně:

  V systému Windows 8

  Do pole Hledat napište příkaz run a přejděte na:

  Seznam aplikací > Spustit > napište D:\setup.exe > OK

  V systému Windows 7 nebo nižším
  1. Klepněte na tlačítko the start button, nebo klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Spustit.

  2. Do dialogového okna Začít hledat nebo Spustit napište D:\setup.exe.

  3. Stiskněte klávesu Enter nebo klepněte na tlačítko OK.

  Poznámka: D je písmeno vaší jednotky CD nebo DVD.
 4. Klepněte na možnost Instalovat a postupujte podle pokynů na obrazovce počítače.

 5. Až budete vyzváni, abyste vybrali typ připojení, vyberte možnost Bezdrátové připojení.

 6. V dialogovém okně Konfigurace bezdrátového připojení vyberte možnost Průvodce nastavením (Doporučeno).

  Poznámka: Rozšířené nastavení zvolte pouze v případě, že chcete instalaci upravit.
 7. Dočasně zapojte kabel USB mezi počítačem v bezdrátové síti a tiskárnou.

  the USB cable is attached to the computer and to the printer
  Poznámka: Po konfiguraci tiskárny zobrazí software pokyn k odpojení dočasně připojeného kabelu USB tak, abyste mohli tisknout prostřednictvím bezdrátového připojení.
 8. Postupujte podle pokynů na obrazovce počítače.

 9. Poznámka: Další informace o tom, jak lze povolit dalším počítačům v síti používat bezdrátovou tiskárnu, naleznete v Síťové příručce.

Instalace tiskárny v bezdrátové síti (Macintosh)

Poznámka: Před instalací tiskárny do bezdrátové sítě se ujistěte, že je odpojený síťový kabel (sítě Ethernet).
Připravte se na konfiguraci tiskárny.
 1. Připojte napájecí kabel k tiskárně a poté k řádně uzemněné zásuvce a zapněte tiskárnu.

    
  Connect the power cable to the printer and then to a properly grounded electrical outlet.
  Turn on the printer.

 2. Vyhledejte MAC adresu tiskárny.

  1. Na ovládacím panelu tiskárny přejděte na:

   the home button > Sestavy > the select button > Stránka s nastavením sítě > the select button

   nebo

   the menu icon > Sestavy > Stránka s nastavením sítě

  2. V části Standardní síťová karta vyhledejte položku UAA (MAC).

   Poznámka: Tyto informace budete potřebovat později.
Zadejte informace o tiskárně.
 1. Použijte možnosti AirPort:

  V systému Mac OS X verze 10.5 nebo novější

  V nabídce Apple přejděte na některou z následujících položek:

  • Systémové předvolby > Síť > Wi-Fi

  • Předvolby systému > Síť > AirPort

  V systému Mac OS X verze 10.4

  Na ploše Finder přejděte na položku:

  Aplikace > Připojení k Internetu > AirPort

 2. Z místní nabídky Název sítě vyberte možnost tiskový server [yyyyyy], kde písmena y představují posledních šest číslic MAC adresy, která se nachází na listu MAC adresy.

 3. Spusťte webový prohlížeč

 4. V nabídce Záložky zvolte možnost Zobrazit nebo Zobrazit všechny záložky.

 5. Pod záhlavím SBíRKY vyberte možnost Bonjour nebo Rendezvous a poklepejte na název tiskárny.

  Poznámka: Aplikace je v systému Mac OS X verze 10.2 označována jako Rendezvous, ale nyní se jmenuje Bonjour by Apple Inc.
 6. Z prostředí serveru Embedded Web Server přejděte na místo, kde jsou uloženy informace o nastaveních bezdrátové sítě.

Nakonfigurujte tiskárnu pro bezdrátový přístup.
 1. Do určeného pole zadejte název sítě (SSID).

 2. Pokud používáte přístupový bod (bezdrátový směrovač), vyberte síťový režim Infrastruktura.

 3. Zvolte typ zabezpečení, který chcete použít k ochraně bezdrátové sítě.

 4. Zadejte bezpečnostní informace, které tiskárna potřebuje pro připojení k bezdrátové síti.

 5. Klepněte na tlačítko Odeslat.

 6. V počítači spusťte aplikaci AirPort:

  V systému Mac OS X verze 10.5 nebo novější

  V nabídce Apple přejděte na některou z následujících položek:

  • Systémové předvolby > Síť > Wi-Fi

  • Předvolby systému > Síť > AirPort

  V systému Mac OS X verze 10.4

  Na ploše Finder přejděte na položku:

  Aplikace > Připojení k Internetu > AirPort

 7. V místní nabídce Síť zvolte název bezdrátové sítě.

Nakonfigurujte počítač pro bezdrátový přístup k tiskárně.

Každý uživatel počítače Macintosh, který chce tisknout na síťovou tiskárnu, musí nainstalovat vlastní soubor s ovladačem tiskárny a vytvořit tiskovou frontu v nástroji Printer Setup Utility (Nástroj pro nastavení tiskárny) nebo aplikaci Print Center (Tiskové centrum).

 1. Nainstalujte do počítače soubor ovladače tiskárny:

  1. Obstarejte si kopii instalačního balíčku softwaru.

   • Z disku CD Software and Documentation přiloženého k tiskárně.

   • Z našich webových stránek:

    Přejděte na http://support.lexmark.com a potom na:

    PODPORA A SOUBORY KE STAŽENÍ > vyberte tiskárnu > vyberte váš operační systém.

  2. Poklepejte na instalační balíček tiskárny.

  3. Postupujte podle pokynů na obrazovce počítače.

  4. Vyberte cíl a pak klepněte na tlačítko Continue (Pokračovat).

  5. Na obrazovce Easy Install (Snadná instalace) klepněte na tlačítko Install (Instalovat).

  6. Zadejte uživatelské heslo a klepněte na tlačítko OK.

   Do počítače se nainstalují veškeré nezbytné aplikace.

  7. Po dokončení instalace klepněte na tlačítko Zavřít.

 2. Přidejte tiskárnu:

  1. Pro tisk pomocí IP:

   V systému Mac OS X verze 10.5 nebo novější
   1. V nabídce Apple přejděte na některou z následujících položek:

    • Systémové předvolby > Tisk a skenování

    • Systémové předvolby > Tisk a fax

   2. Klepněte na tlačítko +.

   3. V případě potřeby klepněte na tlačítko Přidat tiskárnu nebo skener nebo Přidat další tiskárnu nebo skener.

   4. Klepněte na kartu IP.

   5. Zadejte IP adresu tiskárny do pole adresy a klepněte na tlačítko Přidat.

   V systému Mac OS X verze 10.4
   1. Na ploše Finder přejděte na položku:

    Aplikace > Nástroje

   2. Poklepejte na položku Printer Setup Utility (Nástroj Printer Setup Utility) nebo Print Center (Středisko tisku).

   3. V seznamu tiskáren zvolte příkaz Přidat a klepněte na položku IP Printer (IP tiskárny).

   4. Zadejte IP adresu tiskárny do pole adresy a klepněte na tlačítko Přidat.

  2. Pro tisk pomocí AppleTalk:

   Poznámky:

   • Zkontrolujte, zda je v tiskárně zapnutý protokol AppleTalk.
   • Funkce je podporována pouze v systému Mac OS X verze 10.5 nebo nižší.
   V systému Mac OS X verze 10.5
   1. V nabídce Apple přejděte na:

    Systémové předvolby  > Tisk a fax

   2. Klepněte na tlačítko + a přejděte na:

    AppleTalk > vyberte tiskárnu v seznamu > Přidat

   V systému Mac OS X verze 10.4
   1. Na ploše Finder přejděte na položku:

    Aplikace > Nástroje

   2. Poklepejte na položku Printer Setup Utility (Nástroj Printer Setup Utility) nebo Print Center (Středisko tisku).

   3. V seznamu tiskáren klepněte na tlačítko Add (Přidat).

   4. Klepněte na kartu Výchozí prohlížeč > Další tiskárny.

   5. V první místní nabídce vyberte položku AppleTalk.

   6. V druhé místní nabídce vyberte položku Local AppleTalk Zone (Místní zóna AppleTalk).

   7. Vyberte tiskárnu v seznamu a klepněte na tlačítko Přidat.

Změna nastavení portů po instalaci nového síťového portu ISP

Poznámky:

Uživatelé se systémem Windows
 1. Otevřete složku Tiskárny.

 2. Z místní nabídky tiskárny s novým portem ISP otevřete okno Vlastnosti tiskárny.

 3. Konfigurujte port ze seznamu.

 4. Aktualizujte adresu IP.

 5. Použijte změny.

Uživatelé se systémem Macintosh
 1. Pomocí ikony Předvolby systému v nabídce Menu přejděte do seznamu tiskáren a poté vyberte možnost + > IP.

 2. Zadejte do pole adresy adresu IP tiskárny.

 3. Použijte změny.

Nastavení sériového tisku (pouze systém Windows)

Po instalaci sériového portu nebo komunikačního portu (COM) nakonfigurujte tiskárnu a počítač.

Poznámka: Sériový tisk snižuje rychlost tisku.
 1. Nastavte parametry v tiskárně.

  1. Na ovládacím panelu přejděte do nabídky s nastaveními portu.

  2. Vyhledejte nabídku pro nastavení sériového portu a pak v případě potřeby upravte nastavení.

  3. Uložte nastavení.

 2. V počítači otevřete složku tiskárny a poté vyberte vaší tiskárnu.

 3. Otevřete okno Vlastnosti tiskárny a poté ze seznamu vyberte možnost Místní port.

 4. Nastavte parametry portu COM ve Správci zařízení.

  Použijte dialogové okno Start a otevřete příkazový řádek a poté zadejte příkaz devmgmt.msc.