Informace o bezpečnosti

Připojte napájecí kabel přímo do řádně uzemněné elektrické zásuvky s odpovídajícími parametry, která se nachází v blízkosti výrobku a je snadno přístupná.

ikona standardní výstrahy VÝSTRAHA – RIZIKO ZRANĚNÍ: Nepoužívejte s tímto výrobkem prodlužovací kabely, kabely s více zásuvkami, zásuvkové rozbočovače či jiné typy přepěťové ochrany a zařízení UPS. Jmenovité výkonové parametry těchto typů příslušenství mohou být při použití laserové tiskárny snadno překročeny, což může vést ke špatnému výkonu tiskárny, škodám na majetku či vzniku požáru.

Výrobek neumisťujte a nepoužívejte v blízkosti vody a na vlhkých místech.

Produkt využívá proces tisku, při němž dochází k zahřívání tiskových médií, což může vést k tomu, že se z nich uvolňují určité látky. Aby byla vyloučena možnost uvolňování škodlivin, je nutné, abyste se seznámili s částí provozních pokynů, která obsahuje pokyny k výběru tiskových médií.

ikona standardní výstrahy VÝSTRAHA – RIZIKO ZRANĚNÍ:  Lithiová baterie ve výrobku není určena k výměně. Při nesprávné výměně lithiové baterie hrozí nebezpečí exploze. Lithiovou baterii nedobíjejte, nerozkládejte ani nespalujte. Použité lithiové baterie zlikvidujte v souladu s pokyny výrobce a místními předpisy.
ikona výstrahy horký povrch VÝSTRAHA – HORKÝ POVRCH: Vnitřek tiskárny může být horký. Aby se snížilo riziko poranění od horké součásti, nechte povrch před dotykem vychladnout.
ikona standardní výstrahy VÝSTRAHA – RIZIKO ZRANĚNÍ: Hmotnost tiskárny je vyšší než 18 kg a k jejímu bezpečnému zvednutí jsou zapotřebí dvě osoby.
ikona standardní výstrahy VÝSTRAHA – RIZIKO ZRANĚNÍ: Před manipulací s tiskárnou věnujte pozornost těmto pokynům, abyste předešli zraněním a poškození tiskárny:

Používejte pouze napájecí kabel dodaný s tímto produktem, nebo náhradu schválenou výrobcem.

ikona standardní výstrahy VÝSTRAHA – RIZIKO ZRANĚNÍ: Pokud připojujete tento výrobek k veřejné telefonní síti, používejte pouze telefonní kabel (RJ-11) dodaný s výrobkem nebo kabel o velikosti 26 AWG ze seznamu UL nebo robustnější , abyste snížili riziko vzniku požáru.
ikona výstrahy nebezpečí úrazu el. proudem VÝSTRAHA – NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM Pokud potřebujete získat přístup k systémové desce nebo chcete doplnit volitelný hardware a paměťová zařízení poté, co jste tiskárnu nainstalovali, nejprve tiskárnu vypněte a odpojte napájecí kabel ze zásuvky. Máte-li k tiskárně připojena další zařízení, pak je rovněž vypněte a odpojte jakékoli kabely vedoucí k tiskárně.
ikona výstrahy nebezpečí úrazu el. proudem VÝSTRAHA – NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM Zkontrolujte, zda jsou v označených portech připojeny veškeré vnější kabely (např. ethernetové a telefonní).

Tento produkt byl vyroben, otestován a schválen tak, aby při použití specifických součástí výrobce vyhovoval přísným globálním bezpečnostním normám. Bezpečnostní funkce některých částí nemusí být vždy zjevné. Výrobce neodpovídá za použití jiných náhradních dílů.

ikona standardní výstrahy VÝSTRAHA – RIZIKO ZRANĚNÍ:  Napájecí kabel nepřeřezávejte, nekruťte, neohýbejte, nemačkejte a nepokládejte na něj těžké předměty. Zabraňte jeho odírání a napínání. Zamezte jeho přiskřípnutí mezi dvěma objekty, například mezi nábytkem a stěnou. Ve výše uvedených případech hrozí nebezpečí požáru či úrazu elektrickým proudem. Pravidelně kontrolujte napájecí kabel s ohledem na výše uvedené problémy. Před kontrolou kabelu ho vytáhněte z elektrické zásuvky.

Služby nebo opravy, které nejsou popsány v uživatelské dokumentaci, svěřte autorizovanému servisnímu středisku.

ikona výstrahy nebezpečí úrazu el. proudem VÝSTRAHA – NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM Abyste se vyhnuli riziku zasažení elektrickým proudem při čištění vnějšího povrchu tiskárny, odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky a odpojte od tiskárny všechny kabely, než budete pokračovat.
ikona výstrahy nebezpečí úrazu el. proudem VÝSTRAHA – NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM Během bouřky nepoužívejte fax. Tento produkt během bouřky nenastavujte a nepropojujte jej s jinými zařízeními, jako je fax, napájecí kabel anebo telefon.
ikona výstrahy nebezpečí převrácení VÝSTRAHA – NEBEZPEČÍ PŘEVRÁCENÍ Konfigurace připevněné k podlaze vyžadují dodatečný nábytek pro zajištění stability. Pokud používáte vstupní zásobník s vysokou kapacitou, duplexor nebo více než jeden vstupní volitelný doplněk, musíte použít stojan tiskárny nebo základnu tiskárny. Pokud jste si zakoupili multifunkční tiskárnu (MFP), která umí skenovat, kopírovat a faxovat, možná budete potřebovat další nábytek. Další informace naleznete na adrese www.lexmark.com/multifunctionprinters.
ikona standardní výstrahy VÝSTRAHA – RIZIKO ZRANĚNÍ: Chcete-li snížit riziko nestability zařízení, vkládejte jednotlivé zásobníky na papír samostatně. Všechny ostatní zásobníky udržujte zavřené až do chvíle, kdy je budete potřebovat.

TYTO POKYNY SI ULOŽTE.