Nabídka Bezpečnost

Nabídka Různá nastavení zabezpečení

Položka

Použití

Omezení přihlášení

Počet neúspěšných přihlášení

Časový rámec pro neúspěšné pokusy

Doba uzamčení

Časový limit pro přihlášení z panelu

Časový limit pro vzdálené přihlášení

Omezuje počet a časový rámec neúspěšných pokusů o přihlášení z ovládacího panelu tiskárny, než dojde k uzamčení všech uživatelů.

Poznámky:

 • Počet neúspěšných přihlášení určuje počet neúspěšných pokusů o přihlášení, než dojde k uzamčení všech uživatelů. Rozsah nastavení je 1–10 pokusů. Výchozí nastavení jsou 3 pokusy.
 • Časový rámec pro neúspěšné pokusy určuje časové období, během kterého lze uskutečňovat neúspěšné pokusy o přihlášení, než dojde k uzamčení všech uživatelů. Rozsah nastavení je 1–60 minut. Výchozí nastavení je 5 minut.
 • Doba uzamčení určuje, jak dlouho bude trvat uzamčení uživatelů po překročení limitu neúspěšných přihlášení. Rozsah nastavení je 1–60 minut. Výchozí nastavení je 5 minut. 1 znamená, že tiskárna nepoužívá dobu blokování.
 • Časový limit pro přihlášení pomocí panelu určuje, jak dlouho zůstane tiskárna nečinná na domovské obrazovce před automatickým odhlášením uživatele. Rozsah nastavení je 1–900 sekund. Výchozí nastavení je 30 sekund.
 • Hodnota Časový limit pro vzdálené přihlášení určuje, jak dlouho zůstává vzdálené rozhraní v nečinnosti, než dojde k automatickému odhlášení uživatele. Rozsah nastavení je 1–120 minut. Výchozí nastavení je 10 minut.
Bezpečnostní resetovací propojka

Řízení přístupu = Žádné zabezpečení

Bez účinku

Obnovit výchozí tovární zabezpečení

Nastavení zabezpečení

Poznámky:

 • Řízení přístupu = Hodnota Bez zabezpečení zachová všechny informace o zabezpečení definované uživatelem. Výchozí nastavení je Bez zabezpečení.
 • Hodnota Bez efektu znamená, že resetování nemá na konfiguraci zabezpečení tiskárny žádný vliv.
 • Hodnota Obnovit výchozí nastavení zabezpečení odstraní všechny informace o zabezpečení definované uživatelem a obnoví výchozí hodnoty všech nastavení v nabídce Různá nastavení zabezpečení.
Ověření LDAP certifikátu

Požadovat

Zkusit

Povolit

Nikdy

Povolit uživateli požadovat certifikát serveru.

Poznámky:

 • Hodnota Požadovat značí, že bude požadován certifikát serveru. Pokud byl poskytnut chybný certifikát nebo nebyl poskytnut žádný, relace bude okamžitě ukončena. Výchozí nastavení je Požadovat.
 • Hodnota Zkusit značí, že bude požadován certifikát serveru. Není-li poskytnut žádný certifikát, relace bude normálně pokračovat. Pokud byl poskytnut chybný certifikát, relace bude okamžitě ukončena.
 • Hodnota Povolit značí, že bude požadován certifikát serveru. Není-li poskytnut žádný certifikát, relace bude normálně pokračovat. Pokud byl poskytnut chybný certifikát, bude ignorován a relace bude normálně pokračovat.
 • Hodnota Nikdy značí, že nebude požadován certifikát serveru.
Minimální délka kódu PIN

1–16

Omezuje délku PIN (Personal Identification Number) kódu.

Poznámka: Výchozí nastavení je 4.


nabídka Důvěrný tisk

Položka nabídky

Popis

Max. počet neplatných kódů PIN

Vypnuto

2–10

Omezuje počet možných zadání neplatného kódu PIN

Poznámky:

 • Tato nabídka se zobrazí pouze v případě, že je nainstalován naformátovaný pevný disk tiskárny, který je bez závad.
 • Po dosažení tohoto limitu se odstraní tiskové úlohy s tímto uživatelským jménem a kódem PIN.
Doba platnosti důvěrné úlohy

Vypnuto

1 hodina

4 hodiny

24 hodin

1 týden

Omezuje dobu, po kterou důvěrná tisková úloha zůstává v tiskárně před odstraněním.

Poznámky:

 • Pokud se změní doba platnosti úloh, zatímco jsou v paměti RAM nebo na pevném disku tiskárny uloženy důvěrné tiskové úlohy, doba platnosti těchto tiskových úloh se na novou výchozí hodnotu nezmění.
 • Vypnutím tiskárny se odstraní všechny důvěrné úlohy uložené v paměti RAM tiskárny.
Doba platnosti opakované úlohy

Vypnuto

1 hodina

4 hodiny

24 hodin

1 týden

Nastavuje časový limit pro uložení tiskových úloh v tiskárně.

Doba platnosti ověřené úlohy

Vypnuto

1 hodina

4 hodiny

24 hodin

1 týden

Nastavuje časový limit pro uložení tiskových úloh vyžadujících ověření v tiskárně.

Doba platnosti vyhrazené úlohy

Vypnuto

1 hodina

4 hodiny

24 hodin

1 týden

Nastavuje časový limit, po který tiskárna ukládá tiskové úlohy určené k pozdějšímu vytištění.


Nabídka Vymazat dočasné datové soubory

Příkaz Vymazat dočasné datové soubory vymaže z pevného disku tiskárny pouze data tiskových úloh, která nejsou aktuálně používána souborovým systémem. Na pevném disku skeneru budou zachována všechna trvalá data, jako jsou stažená písma, makra a pozdržené úlohy.

Poznámka: Tato možnost se zobrazí pouze v případě, že je nainstalován naformátovaný funkční pevný disk tiskárny.

Položka

Funkce

Režim mazání

Vypnuto

Automatický režim

Ručně

Zadejte režim pro vymazání dočasných datových souborů.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Automaticky.

Automatická metoda

Jeden průchod

Vícenásobné spuštění

Zadejte způsob automatického mazání disku.

Poznámky:

 • Výchozí tovární nastavení je Jedno spuštění.
 • Mazání vysoce důvěrných informací by se mělo provádět pouze pomocí metody Vícenásobné spuštění.
Ruční metoda

Jeden průchod

Vícenásobné spuštění

Zadejte způsob ručního mazání disku.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Jedno spuštění.

Plánovaná metoda

Jeden průchod

Vícenásobné spuštění

Zadejte způsob plánovaného mazání disku.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Jedno spuštění.


Nabídka Deník bezpečnostního auditu

Položka nabídky

Popis

Exportovat deník

Umožňuje oprávněnému uživateli exportovat deník auditu.

Poznámky:

 • Chcete-li exportovat deník auditu z ovládacího panelu tiskárny, musí být k tiskárně připojená jednotka flash.
 • Deník auditu lze stáhnout do počítače z vestavěného webového serveru.
Odstranit deník

Ano

Ne

Určuje, zda se odstraňují deníky auditu

Poznámka: Výchozí nastavení je Ano.

Konfigurovat deník

Zapnout audit

Ne

Ano

Zapnout vzdálený syslog

Ne

Ano

Vzdálené zařízení pro syslog

0–23

Závažnost událostí k protokolování

0–7

Určuje, zda a jak budou vytvářeny deníky auditu.

Poznámky:

 • Možnost Zapnout audit určuje, zda jsou události zaznamenávány v deníku bezpečnostního auditu a ve vzdáleném syslogu. Výchozí tovární nastavení je Ne.
 • Možnost Zapnout vzdálený syslog určuje, zda se deníky odesílají na vzdálený server. Výchozí tovární nastavení je Ne.
 • Možnost Vzdálené zařízení pro syslog určuje hodnotu používanou pro odesílání deníků na vzdálený syslog server. Výchozí tovární nastavení je 4.
 • V případě aktivace deníku bezpečnostního auditu je zaznamenána hodnota závažnosti každé události. Výchozí tovární nastavení je 4.

Nabídka Nastavit datum a čas

Položka nabídky

Popis

Aktuální datum a čas

Zobrazuje aktuální nastavení data a času pro tiskárnu

Ručně nastavit datum a čas

[vložit datum/čas]

Poznámky:

 • Datum a čas je nastaveno na formát RRRR-MM-DD HH:MM.
 • Ruční nastavení data a času mění hodnotu Povolit NTP na Vypnuto.
Časové pásmo

[seznam časových pásem]

Poznámka: Výchozí nastavení je GMT.

Automaticky sledovat letní čas

Zapnuto

Vypnuto

Poznámka: Výchozí nastavení je Zapnuto. Používá příslušný letní čas spojený nastavením časového pásma.

Povolit server NTP

Zapnuto

Vypnuto

Aktivuje časový protokol sítě (NTP), který synchronizuje hodiny zařízení připojených k síti

Poznámky:

 • Výchozí nastavení je Zapnuto.
 • Nastavení se změní na Vypnuto, pokud ručně nastavíte datum a čas.