Řešení problémů s kvalitou tisku

Pokud tyto rady nepomohou vyřešit váš problém, kontaktujte zákaznickou podporu. Je možné, že některou část tiskárny je nutné upravit nebo vyměnit.

Tiskárna tiskne prázdné stránky

graphic of a blank page

Zkuste jeden nebo více z následujících postupů:

Zkontrolujte, zda na tonerové nebo tiskové kazetě nezůstal žádný balicí materiál.

Vyjměte kazetu a ověřte, zda je balicí materiál řádně odstraněn. Nainstalujte kazetu.


Zkontrolujte, zda v tonerové nebo tiskové kazetě nedochází toner.

Pokud se zobrazí zpráva 88.xx [barva] kazeta - dochází toner, zkontrolujte, zda je toner rovnoměrně rozmístěn ve všech čtyřech kazetách:

 1. Vyjměte kazetu.

  Varování – nebezpečí poškození: Dávejte pozor a nedotýkejte se bubnu fotoválce. Učiníte-li tak, můžete ovlivnit kvalitu tisku budoucích tiskových úloh.
 2. Důkladně kazetu několikrát protřepejte do stran a zepředu dozadu, aby se v ní toner rovnoměrně rozmístil.

 3. Znovu vložte tiskovou kazetu.

  Poznámka: Pokud se kvalita tisku nezlepší, vyměňte kazetu barvy, která se netiskne.

Pokud problém přetrvává, může tiskárna vyžadovat servis. Další informace získáte od podpory zákazníků.

Znaky mají zubaté nebo nestejné okraje

graphic of page with with distorted text

Pokud používáte stažená písma, ověřte, zda jsou písma podporovaná tiskárnou, hostitelským počítačem a softwarovým programem.

Oříznuté obrázky

Zkuste jeden nebo více následujících kroků:

Zkontrolujte vodítka

Přesuňte vodítka šířky a délky v zásobníku do správné polohy pro formát vloženého papíru.


Zkontrolujte nastavení formátu papíru

Ověřte, zda nastavení formátu papíru odpovídá papíru, který je založený v zásobníku:

 1. Na ovládacím panelu tiskárny zkontrolujte nastavení formátu papíru v nabídce Papír.

 2. Před odesláním úlohy k tisku určete správné nastavení formátu:

  • Uživatelé Windows určí formát ve vlastnostech tisku.

  • Uživatelé počítačů Macintosh určí formát v dialogovém okně Nastavení strany.

Na barevných stránkách se objevují tenké vodorovné čáry

Můžete si všimnout tenkých vodorovných čar na fotografiích nebo stránkách s vysokou koncentrací barvy. Toto se může stát, když je tiskárna v tichém režimu. Abyste to napravili, nastavte tichý režim na Off (Image/Photo) (Vypnuto (Obrázek/Fotografie).

Na výtisku se zobrazují „duchové“

print sample

Zkontrolujte nastavení typu a gramáže papíru

Ujistěte se, že nastavení typu papíru a gramáže odpovídají papíru vloženému v zásobníku:

 1. Na ovládacím panelu tiskárny zkontrolujte nastavení typu a gramáže papíru v nabídce Papír.

 2. Před odesláním tiskové úlohy zadejte správné nastavení typu:

  • Uživatelé Windows určí druh ve vlastnostech tisku (Print Properties).

  • Uživatelé počítačů Macintosh určí typ v dialogovém okně tisku.


Zkontrolujte, zda není vadná jednotka fotoválce.

Vyměňte vadnou jednotku fotoválce.


Zkontrolujte, zda v tonerové kazetě nedochází toner.

Pokud se zobrazí zpráva 88.xx Dochází kazeta [barva], zkontrolujte, zda je toner v tonerové kazetě rovnoměrně rozmístěn.

 1. Vyjměte tonerovou kazetu.

  Varování – nebezpečí poškození: Dávejte pozor a nedotýkejte se bubnu fotoválce. Učiníte-li tak, můžete ovlivnit kvalitu tisku budoucích tiskových úloh.
 2. Důkladně kazetu několikrát protřepejte do stran a zepředu dozadu, aby se v ní toner rovnoměrně rozmístil.

 3. Vložte tonerovou kazetu zpět.

 4. Poznámka: Pokud se kvalita tisku nezlepšila, vyměňte tonerovou kazetu.

Pokud problém přetrvává, tiskárna pravděpodobně potřebuje servis. Další informace získáte od podpory zákazníků.

Na výtisku se objevuje šedé pozadí

Zkontrolujte sytost pozadí nebo nastavení odstranění pozadí.

Zkuste jeden nebo více z následujících postupů:


Zkontrolujte, zda tisková kazeta není opotřebovaná nebo vadná.

Opotřebovanou nebo vadnou tiskovou kazetu vyměňte.

Nesprávné okraje

graphic of page with incorrect margins

Zde jsou možná řešení. Zkuste jeden nebo více následujících kroků:

Zkontrolujte vodítka papíru

Přesuňte vodítka v zásobníku do správné polohy pro formát vloženého papíru.


Zkontrolujte nastavení formátu papíru

Ověřte, zda nastavení formátu papíru odpovídá papíru, který je založený v zásobníku:

 1. Na ovládacím panelu tiskárny zkontrolujte nastavení formátu papíru v nabídce Papír.

 2. Před odesláním úlohy k tisku určete správné nastavení formátu:

  • Uživatelé Windows určí formát ve vlastnostech tisku.

  • Uživatelé počítačů Macintosh určí formát v dialogovém okně Nastavení strany.

Na výtisku se objevuje světle barevná čára, bílá čára anebo čára nesprávné barvy


Zkuste jeden nebo více z následujících postupů:

Zkontrolujte, zda není vadná některá tonerová kazeta.

Vyměňte vadnou tonerovou kazetu.


Zkontrolujte, zda není vadná jednotka fotoválce.

Vyměňte vadnou jednotku fotoválce.


Zkontrolujte, zda není vadný přenosový modul.

Vyměňte vadný přenosový modul.


Vyčistěte optickou čočku tiskové hlavy.

 1. Otevřete přední dvířka a potom otevřete vnitřní kryt.

 2. Najděte stěrače tiskové hlavy.

 3. Opatrně vytahujte stěrač tiskové hlavy, dokud se nezastaví. Pak jej pomalu zasuňte zpět na místo.

 4. Vyčistěte zbývající tři čočky tiskové hlavy.

Zvlněný papír

Zkuste jeden nebo více z následujících postupů:

Zkontrolujte nastavení typu a gramáže papíru.

Ujistěte se, že nastavení typu papíru a gramáže odpovídají papíru vloženému v zásobníku nebo podavači:

 1. Na ovládacím panelu tiskárny zkontrolujte nastavení typu a gramáže papíru v nabídce Papír.

 2. Před odesláním tiskové úlohy zadejte správné nastavení typu papíru:

  • V systému Windows zadejte typ papíru v okně Vlastnosti tisku.

  • V systému Macintosh zadejte typ papíru v dialogovém okně Tisk.


Vložte papír z nového balení.

Papír zvlhnul kvůli vysoké vlhkosti prostředí. Před použitím mějte papír uložen v originálním obalu.

Chyby tisku

graphic of two pages with irregular text and art

Zkuste jeden nebo více z následujících postupů:

Vložte papír z nového balení.

Papír mohl zvlhnout kvůli vysoké vlhkosti prostředí. Před použitím mějte papír uložen v originálním obalu.


Zkontrolujte nastavení typu a gramáže papíru.

Ujistěte se, že nastavení typu papíru a gramáže odpovídají papíru vloženému v zásobníku nebo podavači:

 1. Na ovládacím panelu tiskárny zkontrolujte nastavení typu a gramáže papíru v nabídce Papír.

 2. Před odesláním tiskové úlohy zadejte správné nastavení typu papíru:

  • V systému Windows zadejte typ papíru v okně Vlastnosti tisku.

  • V systému Macintosh zadejte typ papíru v dialogovém okně Tisk.


Nepoužívejte papír s hrubým povrchem.


Zkontrolujte, zda tisková kazeta není vadná.

Opotřebovanou nebo vadnou tiskovou kazetu vyměňte.


Zkontrolujte, zda přenosový pás není vadný.

Vyměňte vadný přenosový pás. Další informace najdete na listu s pokyny, který byl dodán s náhradním dílem.


Zkontrolujte, zda zapékač není vadný.

Vyměňte vadný zapékač. Další informace najdete na listu s pokyny, který byl dodán s náhradním dílem.

Tisk je příliš tmavý

Zkuste jeden nebo více z následujících postupů:

Zkontrolujte nastavení sytosti, jasu a kontrastu

Nastavení Sytost toneru je nastaveno na příliš tmavé hodnoty, nastavení Jas je nastaveno na příliš tmavé hodnoty nebo je hodnota nastavení Kontrast příliš vysoká.


Vložte papír z nového balení.

Papír mohl zvlhnout kvůli vysoké vlhkosti prostředí. Před použitím mějte papír uložen v originálním obalu.


Nepoužívejte papír s hrubým povrchem.


Zkontrolujte nastavení Typ papíru

Ověřte, zda nastavení typu papíru odpovídá papíru založenému v zásobníku nebo v podavači:

Tisk je příliš světlý

Zkuste jeden nebo více z následujících postupů:

Zkontrolujte nastavení sytosti, jasu a kontrastu

Nastavení Sytost toneru je nastaveno na příliš světlé hodnoty, nastavení Jas je nastaveno na příliš světlé hodnoty nebo je hodnota nastavení Kontrast příliš nízká.


Vložte papír z nového balení.

Papír mohl zvlhnout kvůli vysoké vlhkosti prostředí. Před použitím mějte papír uložen v originálním obalu.


Nepoužívejte papír s hrubým povrchem.


Zkontrolujte nastavení Typ papíru

Ujistěte se, že nastavený typ papíru odpovídá papíru, který je vložen do zásobníku nebo podavače:

Na stránce se zobrazují opakované vady

Zkuste jeden nebo více z následujících postupů:

Zkontrolujte, zda není vadná jednotka fotoválce.

Jednotka fotoválce může být vadná, pokud se opakovaně objeví skvrna a pouze jednou barvou několikrát na stránce.


Zkontrolujte, zda zapékač není vadný.

Zapékač může být vadný, pokud se opakovaně objeví skvrny ve všech barvách.

Šikmý tisk

Zkuste jeden nebo více z následujících postupů:

Zkontrolujte vodicí lišty.

Přesuňte vodicí lišty pro šířku a délku v zásobníku do správné polohy odpovídající formátu vloženého papíru.


Zkontrolujte papír.

Zkontrolujte, zda používáte papír, který odpovídá technickým parametrům tiskárny.


Zkontrolujte, zda je tiskárna čistá a není znečištěná papírovým prachem.

Čištění vnějšku tiskárny
 1. Zkontrolujte, zda je tiskárna vypnuta a odpojena od elektrické zásuvky.

  Varování – nebezpečí poškození: Pokud chcete při čištění vnějšku tiskárny předejít nebezpečí úrazu elektrickým proudem, odpojte napájecí kabel od elektrické zásuvky a odpojte z tiskárny všechny kabely.
 2. Vyjměte papír ze standardního výstupního odkladače.

 3. Navlhčete vodou čistý hadřík, ze kterého se neuvolňují vlákna.

  Varování – nebezpečí poškození: Nepoužívejte domácí čisticí prostředky a saponáty, protože by mohly poškodit povrchovou úpravu tiskárny.
 4. Otřete jen povrch tiskárny, ale nezapomeňte na standardní výstupní zásobník.

  Varování – nebezpečí poškození: Kdybyste použili k očištění vnitřku tiskárny vlhký hadřík, mohlo by dojít k poškození tiskárny.
 5. Před zahájením nové tiskové úlohy si ověřte, že podpěra papíru a standardní výstupní ovladač jsou suché.


Zkontrolujte, zda jsou podávací válce papíru čisté a nejsou zaprášené.

 1. Vypněte tiskárnu pomocí vypínače a odpojte napájecí kabel ze síťové zásuvky.

 2. Vyjměte podávací válce papíru.

  Poznámka: Pokyny k vyjmutí a opětované instalaci podávacích válců papíru naleznete v instalačním listu dodaném spolu s podávacími válci papíru uvnitř krabice s přihrádkou zásobníku 1.
 3. Navlhčete vodou čistý hadřík, ze kterého se neuvolňují vlákna.

 4. Vyčistěte podávací válce papíru.

  Varování – nebezpečí poškození: Nedotýkejte se gumových součástí. Mohlo by dojít k poškození válců.
 5. Znovu nainstalujte podávací válce papíru.

  Poznámka: Ujistěte se, že jste vyměnili opotřebované nebo vadné podávací válce papíru.

Stránky s velkými barevnými plochami

graphic of a mostly black page

Zkontrolujte, zda fotoválec není vadný a zda je správně nainstalovaný.

Vyjměte a znovu nainstalujte fotoválec. Pokud problém přetrvává, bude zřejmě nutné fotoválec vyměnit.

Na fóliích nebo papíru se zobrazují černé nebo bílé pruhované linie


Zkuste jeden nebo více z následujících postupů:

Zkontrolujte, zda je použit správný vzorek výplně.

Pokud je zvolen nesprávný vzorek výplně, vyberte odlišný vzorek výplně v programu.


Zkontrolujte typ papíru.


Zkontrolujte, zda v tiskové kazetě nedochází toner.

Pokud se zobrazí zpráva 88.xx [barva] kazeta - dochází toner, zkontrolujte, zda je toner v tiskové kazetě rovnoměrně rozmístěn:

 1. Vyjměte tiskovou kazetu.

  Varování – nebezpečí poškození: Dávejte pozor a nedotýkejte se bubnu fotoválce. Učiníte-li tak, můžete ovlivnit kvalitu tisku budoucích tiskových úloh.
 2. Důkladně kazetu několikrát protřepejte do stran a zepředu dozadu, aby se v ní toner rovnoměrně rozmístil.

 3. Znovu vložte tiskovou kazetu.

Pokud problém přetrvává, může tiskárna vyžadovat servis. Další informace získáte od podpory zákazníků.

Na výtisku se objevují vodorovné pruhované čáry

Zkuste jeden nebo více z následujících postupů:

Vyberte jiný zásobník nebo podavač.


Zkontrolujte, zda tisková kazeta není opotřebovaná, vadná nebo prázdná.

Opotřebovanou, vadnou či prázdnou tiskovou kazetu vyměňte.

Na stránce se vyskytují tonerové šmouhy nebo stíny na pozadí

Zkuste jeden nebo více z následujících postupů:

Zkontrolujte, zda je tonerová kazeta nainstalována správně a zda není vadná.

Vadnou tonerovou kazetu znovu nainstalujte anebo vyměňte.


Zkontrolujte, zda přenosový modul není opotřebovaný nebo vadný.

Vyměňte opotřebovaný nebo vadný přenosový modul.


Zkontrolujte, zda jednotka fotoválce není opotřebovaná nebo vadná.

Vyměňte opotřebovanou nebo vadnou jednotku fotoválce.


Zkontrolujte, zda zapékač není opotřebovaný nebo vadný.

Opotřebovaný nebo vadný zapékač vyměňte.


Zkontrolujte, zda byla v poslední době provedena kalibrace tiskárny.

Proveďte úpravu barev v nabídce Kvalita.


Zkontrolujte, zda aplikace nezadala bílé pozadí.

Zkontrolujte nastavení aplikace.


Zkontrolujte, zda v cestě papíru není toner.

Kontaktujte zákaznickou podporu.

Toner se stírá z papíru

graphic of page with toner streaks

Zkuste jeden nebo více z následujících postupů:

Zkontrolujte nastavení typu a gramáže papíru.

Ujistěte se, že nastavení typu papíru a gramáže odpovídají papíru vloženému v zásobníku nebo podavači:

 1. Na ovládacím panelu tiskárny zkontrolujte nastavení typu a gramáže papíru v nabídce Papír. Změňte gramáž papíru z normální na vysokou.

 2. Před odesláním tiskové úlohy zadejte správné nastavení typu papíru:

  • V systému Windows zadejte typ papíru v okně Vlastnosti tisku.

  • V systému Macintosh zadejte typ papíru v dialogovém okně Tisk.


Zkontrolujte nastavení povrchu papíru.

Ujistěte se, že nastavení povrchu papíru v nabídce Papír na ovládacím panelu tiskárny odpovídá papíru založenému v zásobníku nebo podavači. Pokud je to nutné, změňte texturu papíru z normální na hrubou.


Zkontrolujte, zda zapékač není opotřebovaný nebo vadný.

Opotřebovaný nebo vadný zapékač vyměňte. Další informace najdete na listu s pokyny, který byl dodán s náhradním dílem.

Kvalita tisku na průhlednou fólii je špatná

Vyzkoušejte jeden či více následujících kroků:

Zkontrolujte průhledné fólie

Používejte pouze průhledné fólie splňující specifikace tiskárny.


Ověřte nastavení typu papíru

Nastavte typ papíru na průhlednou fólii.

 1. Na ovládacím panelu tiskárny zkontrolujte nastavení typu papíru v nabídce Papír.

 2. Před odesláním tiskové úlohy zadejte správné nastavení typu:

  • Uživatelé Windows určí druh ve vlastnostech tisku (Print Properties).

  • Uživatelé počítačů Macintosh určí typ v dialogovém okně tisku.