Řešení problémů s tiskem

Netisknou se soubory PDF ve více jazycích

Soubory PDF mohou obsahovat nedostupná písma.

 1. Dokument, který chcete vytisknout, otevřete v aplikaci Adobe Acrobat.

 2. Klepněte na ikonu tiskárny > Rozšířené > Tisknout jako obrázek > OK > OK.

Ovládací panel tiskárny je prázdný nebo obsahuje pouze čtverce

Nezdařil se automatický test tiskárny. Vypněte tiskárnu, vyčkejte přibližně 10 sekund a pak ji znovu zapněte.

Pokud se neobjeví hlášení Probíhá automatický test a poté Připravena), vypněte tiskárnu a kontaktujte zákaznickou podporu.

Zobrazí se chybová zpráva o čtení jednotky USB

Ujistěte se, že jednotka flash je podporována.

Tiskové úlohy se netisknou

Zkuste jeden nebo více z následujících postupů:

Zkontrolujte, zda není problém s tiskárnou.

Zkontrolujte stav na ovládacím panelu tiskárny. V případě potřeby postupujte podle pokynů pro obnovení.


Ujistěte se, že je tiskárna připravena k tisku

Zkontrolujte, zda se před odesláním tiskové úlohy zobrazuje na displeji zpráva Připravena.


Zkontrolujte, zda nechybí spotřební materiál nebo zda nevyžaduje výměnu.

Vyjměte a znovu vložte spotřební materiál.


Zkontrolujte, zda není plný standardní výstupní zásobník.

Odeberte stoh papíru ze standardního výstupního zásobníku.


Zkontrolujte, zda není prázdný zásobník papíru.

Vložte do zásobníku papír.


Ujistěte, že je nainstalován správný software tiskárny.


Zkontrolujte, zda správně funguje interní tiskový server.

Software tiskárny je k dispozici na webu společnosti Lexmark na adrese http://support.lexmark.com.


Ujistěte se, že používáte doporučený kabel USB, sériový kabel nebo kabel sítě Ethernet.

Další informace najdete na webových stránkách společnosti Lexmark na adrese http://support.lexmark.com.


Ujistěte se, že jsou správně zapojeny kabely tiskárny

Zkontrolujte připojení kabelů k tiskárně a tiskový server a ujistěte se, že jsou v pořádku.

Další informace vyhledejte v dokumentaci k nastavení dodané s tiskárnou.

Důvěrné a jiné pozdržené úlohy se netisknou

Zde jsou možná řešení. Vyzkoušejte jeden či více následujících kroků:

Tiskne se částečná úloha, žádná úloha se netiskne nebo se tisknou prázdné stránky

Tisková úloha může obsahovat chybu formátování nebo neplatná data.

Pokud tisknete z internetu, je možné, že tiskárna čte více názvů úloh jako duplikáty a odstraňuje všechny úlohy, kromě poslední.


Ujistěte se, že má tiskárna dostatek paměti

Uvolněte paměť tiskárny kontrolou seznamu pozdržených úloh a odstraněním některých z nich.

Tisk úlohy trvá déle, než je obvyklé

Zkuste jeden nebo více z následujících postupů:

Zjednodušte tiskovou úlohu.

Omezte množství a velikost použitých písem, počet a složitost obrázků a počet stran, které tisková úloha má.


Změňte nastavení Ochrana stránky na Vypnuto

Na domovské obrazovce přejděte na položku:

The menu icon > Nastavení > Obecná nastavení > Obnovení tisku > Ochrana stránky > Vypnuto > the submit icon


Upravte nastavení šetrné vůči životnímu prostředí.

Pokud používáte nastavení Úsporný režim nebo Tichý režim, můžete zaznamenat snížení výkonu.

Úloha se tiskne z nesprávného zásobníku nebo na nesprávný papír

Zkontrolujte nastavení typu a formátu papíru.

Ověřte, zda nastavení typu papíru odpovídá papíru, který je v zásobníku založen:

 1. V nabídce Papír ovládacího panelu tiskárny zkontrolujte nastavení typu papíru a gramáže papíru.

 2. Před odesláním tiskové úlohy zadejte správné nastavení typu:

  • V systému Windows zadejte typ papíru v okně Vlastnosti tisku.

  • V systému Macintosh zadejte typ papíru v dialogovém okně Tisk.

Tisknou se špatné znaky

Propojování zásobníků nefunguje

Zde jsou možná řešení. Vyzkoušejte jeden či více následujících kroků:

Vložte stejný formát a typ papíru


Použijte stejná nastavení typu i formátu papíru

Velké úlohy se nekompletují

Existují možná řešení. Zkuste jeden nebo více následujících kroků:

Ujistěte se, že je Skládání zapnuté

Z nabídky Dokončení nebo Vlastnosti tisku nastavte Skládání na Zapnuto.

Poznámka: Nastavení Skládání na vypnuto v softwaru potlačí nastavení v nabídce Dokončování.

Snižte složitost tiskové úlohy.

Snižte složitost tiskové úlohy snížením počtu a velikosti písem, počtem složitých obrázků a počtem stránek úlohy.


Ujistěte se, že tiskárna má dostatek paměti

Přidejte paměť tiskárny nebo volitelný pevný disk.

Vyskytují se neočekávané konce stránek

Zvyšte časový limit tisku.

 1. Na domovské obrazovce přejděte na položku:

  the key icon > Nastavení > Obecné nastavení > Časové limity

 2. Dotýkejte se šipky vlevo nebo vpravo vedle položky Časový limit tisku, dokud se neobjeví požadovaná hodnota.

 3. Klepněte na Odeslat.