Pomocí ovládacího panelu tiskárny

Položka

Činnost

1

Displej

Zobrazení možností tisku a také stavových a chybových zpráv.

2

Domů

Návrat zpět na domovskou obrazovku.

3

Klávesnice

Zadání číslic, písmen nebo symbolů.

4

Tlačítko Spánek

Zapnutí režimu spánku nebo režimu hibernace.

  • Krátkým stisknutím se zapne režim spánku.

  • Dlouhým stisknutím se zapne režim hibernace.

Poznámka: Dotykem obrazovky nebo stisknutím jakéhokoli tlačítka na přístroji se tiskárna aktivuje z režimu spánku nebo režimu hibernace.

5

Kontrolka

Zobrazí stav tiskárny.

  • Off (Vyp.) – tiskárna je vypnutá.

  • Zeleně bliká – tiskárna se zahřívá, zpracovává data nebo tiskne.

  • Svítí zeleně – tiskárna je zapnutá, ale je v nečinnosti.

  • Svítí červeně – je nutný zásah obsluhy.

  • Žlutá – Tiskárna přešla do režimu spánku nebo hibernace.

6

Zastavit/zrušit

Zastaví veškerou činnost tiskárny.

Poznámka: Jakmile se na displeji zobrazí Zastaveno, je nabídnut seznam možností.

7

port USB

Vložte jednotku flash do portu USB tiskárny.

Poznámka: Jednotky flash podporuje jen přední port USB.