Štampanje

Raspored

Stavka menija

Opis

Strane

1-strano*

2-strano

Navedite da li treba štampati samo sa jedne ili sa obe strane papira.

Druga strana

Duga ivica*

Kratka ivica

Odredite koja strana papira (dugačka ili kratka ivica) se povezuje kada se obavlja dvostrano štampanje.

Napomena: U zavisnosti od izabrane opcije, štampač automatski pomera otisak na svakoj stranici kako bi zadatak bio pravilno povezan.

Prazne stranice

Štampanje

Nemoj štampati*

Štampajte prazne stranice iz zadatka štampe.

Upari

Isključeno [1,1,1,2,2,2]*

Uključeno [1,2,1,2,1,2]

Složite stranice zadatka štampe određenim redosledom, naročito pri štampanju više primeraka zadatka.

Listovi separatora

Ništa*

Između kopija

Između zadataka

Između stranica

Umećite prazne listove separatora prilikom štampanja.

Izvor listova separatora

Fioka [x] (1*)

Navedite izvor papira za list separatora.

Stranica po strani

Isključeno*

2 stranice po strani

3 stranice po strani

4 stranice po strani

6 stranice po strani

9 stranice po strani

12 stranice po strani

16 stranice po strani

Štampajte više slika na jednom listu papira.

Redosled stranica po strani

Horizontalno*

Obrnuto horizontalno

Vertikalno

Obrnuto vertikalno

Navedite pozicioniranje više slika pri upotrebi opcije Stranica po strani.

Napomena: Pozicioniranje zavisi od broja slika i njihove orijentacije.

Orijentacija stranica po strani

Automatski*

Položeno

Uspravno

Navedite orijentaciju dokumenta sa više stranica pri upotrebi opcije Stranica po strani.

Ivica stranica po strani

Ništa*

Puna

Odštampajte ivicu oko svake slike pri upotrebi opcije Stranica po strani.

Kopije

1-9999 (1*)

Navedite broj kopija za svaki zadatak štampe.

Oblast štampanja

Normalno*

Uklopi u stranicu

Cela stranica

Podesite oblast štampanja na listu papira.


Podešavanje

Stavka menija

Opis

Jezik štampača

PCL emulacija

PS emulacija*

Podesite jezik štampača.

Napomena: Podešavanje podrazumevanog jezika štampača ne sprečava softverski program da šalje zadatke štampe koji koriste drugi jezik štampača.

Upotreba štampača

Maks. brzina

Maks. učinak*

Utvrdite kako kertridži za štampanje u boji rade tokom štampanja.

Napomene:

  • Kada je podešeno na Maks. učinak, kertridži za štampanje u boji usporavaju ili se zaustavljaju tokom štampanja grupa stranica sa samo crnim sadržajem.
  • Kada je podešeno na Maks. brzina, kertridži za štampanje u boji uvek rade tokom štampanja, bez obzira na to da li se štampaju stranice sa sadržajem u boji ili crnim sadržajem.
Ušteda resursa

Isključeno*

Uključeno

Odredite kako štampač postupa sa preuzetim resursima, kao što su fontovi i makroi, kada primi zadatak koji zahteva više memorije nego što je dostupno.

Napomene:

  • Kada je podešeno na Isključeno, štampač čuva preuzete resurse samo dok se ne ukaže potreba za memorijom. Brišu se resursi koji su povezani sa neaktivnim jezikom štampača.
  • Kada je podešeno na Uključeno, štampač čuva sve preuzete trajne resurse za sve jezike. Kada je neophodno, štampač prikazuje poruke o punoj memoriji umesto da briše trajne resurse.
Raspored štampanja svega

Azbučno*

Prvo najnovije

Prvo najstarije

Navedite redosled štampanja zadržanih i poverljivih zadataka kada izaberete Odštampaj sve.


Kvalitet

Stavka menija

Opis

Režim štampe

Crno-belo

Boja*

Podesite režim štampe.

Rezolucija štampanja

4800 CQ*

Podesite rezoluciju za otiske.

Napomena: 4800 CQ daje otiske visokog kvaliteta maksimalnom brzinom.

Zatamnjenost tonera

Svetlo

Normalno*

Tamno

Odredite osvetljenost ili zatamnjenost slika sa tekstom.

Poluton

Normalno*

Detalji

Poboljšajte otiske tako da imaju glatkije linije i oštrije ivice.

RGB osvetljenost

-6 do 6 (0*)

Podesite svetljenost, kontrast i zasićenost za otiske u boji.

Napomena: Ova postavka ne utiče na datoteke sa CMYK specifikacijama boja.

RGB kontrast

0 do 5 (0*)

RGB zasićenost

0 do 5 (0*)


Napredna izrada slika

Stavka menija

Opis

Balans boja

Cijan

-5 do 5 (0*)

Magenta

-5 do 5 (0*)

Žuta

-5 do 5 (0*)

Crna

-5 do 5 (0*)

Resetuj podrazumevane vrednosti

Podesite količinu tonera koja se koristi za svaku boju.

Korekcija boja

Korekcija boja

Automatski*

Isključeno

Ručno

Sadržaj za korekciju boja

Izmenite postavke boja koje se koriste za štampanje dokumenata.

Napomene:

  • Isključeno podešava odstupanje na štampaču radi dobijanja korekcije boja iz softvera.
  • Automatski podešava štampač tako da primenjuje različite profile boja na svaki objekat na otisku.
  • Ručno omogućava prilagođavanje konverzija RGB ili CMYK boja koje se primenjuju na svaki objekat na otisku.
  • Sadržaj za korekciju boja je dostupno samo kada je Korekcija boja podešeno na Ručno.
Podešavanje boje

Kalibrišite štampač radi podešavanja varijacija boja na otiscima.


PostScript

Stavka menija

Opis

Odštampaj PS grešku

Uključeno

Isključeno*

Odštampajte stranicu koja opisuje PostScript grešku.

Napomena: Kada dođe do greške, zaustavlja se obrada zadatka, štampač štampa poruku o grešci, a ostatak zadatka štampe se odbacuje.

Najmanja širina linije

1–30 (2*)

Podesite najmanju širinu linije.

Napomena: Zadaci koji se štampaju pri 4800 CQ koriste polovinu vrednosti.

Režim zaključanog PS pokretanja

Uključeno*

Isključeno

Onemogućite datoteku SysStart.

Napomena: Podrazumevana postavka može da se razlikuje u zavisnosti od modela štampača.

Uglačavanje slike

Uključeno

Isključeno*

Poboljšajte kontrast i oštrinu slika niske rezolucije.

Napomena: Ova postavka nema uticaj na slike rezolucije 300 tpi ili više.

Istek vremena čekanja

Onemogućeno

Omogućeno*

Omogućite štampaču tako da sačeka podatke pre nego što otkaže zadatak štampe.

Vreme isteka čekanja

15–65535 (40*)

Podesite vremenski period u sekundama koliko štampač čeka na dodatne podatke pre nego što otkaže zadatak štampe.

Napomena: Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je omogućeno Vreme isteka čekanja.


PCL

Stavka menija

Opis

Ime fonta

[Lista dostupnih fontova] (Courier*)

Izaberite font iz navedenog izvora.

Skup simbola

[Lista dostupnih skupova simbola] (10U PC-8*)

Navedite skup simbola za svako ime fonta.

Napomena: Skup simbola predstavlja grupu slovnih i numeričkih znakova, znakova interpunkcije i specijalnih simbola. Skupovi simbola podržavaju različite jezike ili specifične programe poput matematičkih simbola za naučni tekst.

Visina

0,08-100 (10*)

Navedite visinu za fiksne ili neproporcionalne fontove.

Napomena: Visina se odnosi na broj znakova sa fiksnim razmakom u horizontalnom inču tipa.

Položaj

Uspravno*

Položeno

Obrnuto uspravno

Obrnuto položeno

Navedite orijentaciju teksta i grafike na stranici.

Linija po stranici

1–255

Navedite broj redova teksta za svaku stranicu odštampanu putem PCL strima podataka.

Napomene:

  • Ova stavka menija aktivira vertikalni prored koji omogućava štampanje izabranog broja redova između podrazumevanih margina stranice.
  • 60 je podrazumevana fabrička postavka za SAD. 64 je međunarodna podrazumevana fabrička postavka.
PCL5 najmanja širina linije

1–30 (2*)

Podesite najmanju polaznu širinu linije.

Napomena: Zadaci koji se štampaju pri 4800 CQ koriste polovinu vrednosti.

PCLXL najmanja širina linije

1–30 (2*)

A4 širina

198 mm*

203 mm

Podesite širinu logičke stranice na papiru formata A4.

Napomena: Logička stranica je prostor na fizičkoj stranici na koji se štampaju podaci.

Auto CR posle LF

Isključeno*

Uključeno

Podesite štampač tako da umetne znak za početak reda nakon komande za prelazak u novi red.

Napomena: Znak za početak reda je mehanizam koji štampaču daje naredbu da premesti pokazivač na početak trenutnog reda.

Auto LF posle CR

Isključeno*

Uključeno

Podesite štampač tako da pređe na novi red nakon komande za znak za početak reda.

Ponovo numeriši fioku

Dodeli fioku [x]

Isključeno*

Nikad

0–201

Dodeli ručni papir

Isključeno*

Nikad

0–201

Dodeli ručnu kovertu

Isključeno*

Nikad

0–201

Konfigurišite štampač tako da radi sa upravljačkim programima za štampu ili aplikacijama koje koriste različite izvore papira.

Ponovo numeriši fioku

Prikaži fabričke podrazumevane vrednosti

Pogledajte fabričke podrazumevane vrednosti dodeljene svakom izvoru papira.

Ponovo numeriši fioku

Vrati podrazumevano

Vratite sve dodeljene fioke na fabričke podrazumevane vrednosti.

Istek vremena štampanja

Onemogućeno

Omogućeno* [90]

Podesite štampač tako da prekine zadatak štampe nakon određenog perioda mirovanja u sekundama.

Napomena: Vreme isteka štampanja se prikazuje samo na nekim modelima štampača.

Vreme isteka štampanja

1-255 (90*)


Slika

Stavka menija

Opis

Automatsko uklapanje

Uključeno

Isključeno*

Izaberite najbolju moguću veličinu papira i orijentaciju za sliku.

Napomena: Kada je podešeno na Uključeno, ova stavka menija zamenjuje postavke razmere i orijentacije za sliku.

Invertuj

Isključeno*

Uključeno

Invertovali dvotonske monohromatske slike.

Napomena: Ova stavka menija se ne odnosi na formate slika GIF i JPEG.

Promena razmere

Pričvrsti gore levo

Najbolje uklapanje*

Pričvrsti u centru

Uklopi širinu/visinu

Uklopi visinu

Uklopi širinu

Podesite sliku tako da stane u oblast za štampu.

Napomena: Kada je Automatsko uklapanje podešeno na Uključeno, Promena razmere se automatski podešava na Najbolje uklapanje.

Položaj

Uspravno*

Položeno

Obrnuto uspravno

Obrnuto položeno

Navedite orijentaciju teksta i grafike na stranici.