Mreža/portovi

Pregled mreže

Stavka menija

Opis

Aktivni adapter

Automatski*

Standardna mreža

Bežično

Navedite način povezivanja na mrežu.

Status mreže

Prikažite status mreže štampača i postavke za povezivanje.

Prikaži status mreže na štampaču

Isključeno

Uključeno*

Prikažite status mreže na ekranu.

Brzina, dvostrano

Prikažite brzinu trenutno aktivne mrežne kartice.

IPv4

Prikažite IPv4 adresu.

Sve IPv6 adrese

Prikažite sve IPv6 adrese.

Resetuj server za štampanje

Pokreni

Resetujte sve aktivne mrežne veze sa štampačem.

Napomena: Ova postavka uklanja sve postavke mrežne konfiguracije.

Istek vremena mrežnog zadatka

Isključeno

Uključeno* (90 sekundi)

Podesite period pre nego što štampač otkaže mrežni zadatak štampe.

Napomena: Opcija Vreme isteka mrežnog zadatka se prikazuje samo na nekim modelima štampača.

Istek vremena mrežnog zadatka

Onemogućeno

Omogućeno*

Vreme isteka mrežnog zadatka

10–255 sekundi (90*)

Stranica banera

Isključeno*

Uključeno

Odštampajte stranicu banera.

Omogući mrežne veze

Omogući*

Onemogući

Omogućite ili onemogućite sve mrežne veze.

Omogući LLDP

Uključeno

Isključeno*

Omogućite Link Layer Discovery Protocol (LLDP) na štampaču.


Bežično

Napomena: Ovaj meni je dostupan samo na nekim modelima štampača.

Stavka menija

Opis

Podešavanje pomoću aplikacije za mobilne uređaje

Konfigurišite bežičnu vezu pomoću aplikacije Lexmark Mobile Assistant.

Podesi pomoću table štampača

Odaberite mrežu

Dodaj Wi-Fi mrežu

 • Ime mreže

 • Režim mreže

  Infrastrukturni

 • Režim bežične bezbednosti

  Onemogućeno*

  WEP

  WPA2/WPA-Personal

  WPA2-Personal

Odredite na koju bežičnu mrežu se štampač povezuje.

Napomena: Ova stavka menija se pojavljuje kao Podešavanje bežične veze na Embedded Web Server-u.

Wi-Fi Protected Setup

Pokreni metod sa pritiskanjem dugmeta

Pokreni PIN metod

Povezali se na bežičnu mrežu i omogućite mrežnu bezbednost.

Napomene:

 • Pokreni metod sa pritiskanjem dugmeta povezuje štampač na bežičnu mrežu pritiskom na dugme na štampaču i na pristupnoj tački (bežičnom ruteru) u određenom vremenu.
 • Pokreni PIN metod povezuje štampač na bežičnu mrežu kad se PIN kôd na štampaču unese u postavke bežične veze na pristupnoj tački.
Omogući Wi-Fi Direct

Uključeno

Isključeno*

Podesite štampač tako da se automatski povezuje na Wi-Fi uređaje.

Kompatibilnost

802.11b/g/n (2,4 GHz)

802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz)*

802.11a/n/ac (5 GHz)

Navedite bežični standard za bežičnu mrežu.

Režim bežične bezbednosti

Onemogućeno*

WEP

WPA2/WPA-Personal

WPA2-Personal

802.1x-RADIUS

Podesite tip bezbednosti za povezivanje štampača na bežične uređaje.

WEP režim potvrde identiteta

Automatski*

Otvori

Deljeno

Podesite tip za Wireless Encryption Protocol (WEP) koji koristi štampač.

Napomena: Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je Režim bežične bezbednosti podešen na WEP.

Podesi WEP ključ

Navedite WEP šifru za bezbedno bežično povezivanje.

Napomena: Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je Režim bežične bezbednosti podešen na WEP.

WPA2-Personal

AES*

Omogućite bežičnu bezbednost uz WPA2.

Napomena: Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je Režim bežične bezbednosti podešen na WPA2-Personal.

Podesi PSK

Podesite lozinku za bezbedno bežično povezivanje.

Napomena: Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je Režim bežične bezbednosti podešen na WPA2/WPA-Personal ili WPA2-Personal.

WPA2/WPA-Personal

AES*

Omogućite bežičnu bezbednost pomoću standarda WPA2/WPA.

Napomena: Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je Režim bežične bezbednosti podešen na WPA2/WPA-Personal.

Režim šifrovanja 802.1x

WPA+

WPA2*

Omogućite bežičnu bezbednost pomoću standarda 802.1x.

Napomena: Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je Režim bežične bezbednosti podešen na 802.1x - Radius.

IPv4

Omogući DHCP

Uključeno*

Isključeno

Omogućite Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP).

Napomena: DHCP je standardni protokol koji serveru omogućava da klijentima dinamički raspoređuje informacije o IP adresiranju i konfiguraciji.

IPv4

Podesi statičku IP adresu

IP adresa

Mrežna maska

Mrežni prolaz

Podesite statičku IP adresu za štampač.

IPv6

Omogući IPv6

Uključeno*

Isključeno

Aktivirali IPv6 na štampaču.

IPv6

Omogući DHCPv6

Isključeno*

Uključeno

Aktivirali DHCPv6 na štampaču.

IPv6

Automatsko konfigurisanje adrese bez statusa

Isključeno

Uključeno*

Podesite mrežni adapter tako da prihvata automatske stavke konfiguracije IPv6 adresa koje šalje ruter.

IPv6

DNS adresa

Nevedite adresu DNS servera.

IPv6

Ručno dodeljena IPV6 adresa

Dodelite IPv6 adresu.

Napomena: Ova stavka menija se pojavljuje samo na nekim modelima štampača.

IPv6

Ručno dodeljen IPV6 ruter

Dodelite IPv6 adresu rutera.

Napomena: Ova stavka menija se pojavljuje samo na nekim modelima štampača.

IPv6

Prefiks adrese

0–128 (64*)

Navedite prefiks adrese.

IPv6

Sve IPv6 adrese

Prikažite sve IPv6 adrese.

IPv6

Sve IPv6 adrese rutera

Prikažite sve IPv6 adrese rutera.

Mrežna adresa

UAA

LAA

Pogledajte mrežne adrese.

PCL SmartSwitch

Uključeno*

Isključeno

Podesite štampač tako da automatski pređe na PCL emulaciju kada zadatak štampe to zahteva, bez obzira na podrazumevani jezik štampača.

Napomena: Ako je PCL SmartSwitch isključeno, štampač ne ispituje dolazne podatke i koristi podrazumevani jezik štampača koji je podešen u meniju Setup.

PS SmartSwitch

Uključeno*

Isključeno*

Podesite štampač tako da automatski pređe na PostScript emulaciju kada zadatak štampe to zahteva, bez obzira na podrazumevani jezik štampača.

Napomena: Ako je PS SmartSwitch isključeno, štampač ne ispituje dolazne podatke i koristi podrazumevani jezik štampača koji je podešen u meniju Setup.

Mac Binary PS

Automatski*

Uključeno

Isključeno

Podesite štampač za obradu Macintosh Binary PostScript zadataka štampe.

Napomene:

 • Ako podesite na Uključeno, obrađuju se izvorni binarni PostScript zadaci štampe.
 • Ako podesite na Isključeno, zadaci štampe se filtriraju pomoću standardnog protokola.

Ethernet

Stavka menija

Opis

Brzina mreže

Prikažite brzinu aktivnog mrežnog adaptera.

IPv4

Omogući DHCP

Uključeno*

Isključeno

Omogućite Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP).

Napomena: DHCP je standardni protokol koji serveru omogućava da klijentima dinamički raspoređuje informacije o IP adresiranju i konfiguraciji.

IPv4

Podesi statičku IP adresu

IP adresa

Mrežna maska

Mrežni prolaz

Podesite statičku IP adresu za štampač.

IPv6

Omogući IPv6

Isključeno

Uključeno*

Aktivirali IPv6 na štampaču.

IPv6

Omogući DHCPv6

Isključeno*

Uključeno

Aktivirali DHCPv6 na štampaču.

IPv6

Automatsko konfigurisanje adrese bez statusa

Isključeno

Uključeno*

Podesite mrežni adapter tako da prihvata automatske stavke konfiguracije IPv6 adresa koje šalje ruter.

IPv6

DNS adresa

Nevedite adresu DNS servera.

IPv6

Ručno dodeljena IPV6 adresa

Dodelite IPv6 adresu.

Napomena: Ova stavka menija se pojavljuje samo na nekim modelima štampača.

IPv6

Ručno dodeljen IPV6 ruter

Dodelite IPv6 adresu rutera.

Napomena: Ova stavka menija se pojavljuje samo na nekim modelima štampača.

IPv6

Prefiks adrese

0–128 (64*)

Navedite prefiks adrese.

IPv6

Sve IPv6 adrese

Prikažite sve IPv6 adrese.

IPv6

Sve IPv6 adrese rutera

Prikažite sve IPv6 adrese rutera.

Mrežna adresa

UAA

LAA

Prikažite Media Access Control (MAC) adrese štampača: Locally Administered Address (LAA) i Universally Administered Address (UAA).

Napomena: LAA štampača možete da promenite ručno.

PCL SmartSwitch

Isključeno

Uključeno*

Podesite štampač tako da automatski pređe na PCL emulaciju kada zadatak štampe to zahteva, bez obzira na podrazumevani jezik štampača.

Napomena: Ako je PCL SmartSwitch isključeno, štampač ne ispituje dolazne podatke i koristi podrazumevani jezik štampača koji je podešen u meniju Setup.

PS SmartSwitch

Uključeno*

Isključeno*

Podesite štampač tako da automatski pređe na PS emulaciju kada zadatak štampe to zahteva, bez obzira na podrazumevani jezik štampača.

Napomena: Ako je PS SmartSwitch isključeno, štampač ne ispituje dolazne podatke i koristi podrazumevani jezik štampača koji je podešen u meniju Setup.

Mac Binary PS

Automatski*

Uključeno

Isključeno

Podesite štampač za obradu Macintosh Binary PostScript zadataka štampe.

Napomene:

 • Ako podesite na Uključeno, obrađuju se izvorni binarni PostScript zadaci štampe.
 • Ako podesite na Isključeno, zadaci štampe se filtriraju pomoću standardnog protokola.
Energetski efikasni Ethernet

Isključeno

Uključeno

Automatski*

Smanjite potrošnju struje kada štampač ne prima podatke sa Ethernet mreže.


TCP/IP

Napomena: Ovaj meni prisutan je samo na mrežnim štampačima ili štampačima povezanim na servere za štampanje.

Stavka menija

Opis

Podesi ime hosta

Podesili ime trenutnog TCP/IP hosta.

Ime domena

Podesite ime domena.

Napomena: Ova stavka menija se pojavljuje samo na nekim modelima štampača.

Omogući da DHCP/BOOTP ažurira NTP server

Uključeno*

Isključeno

Omogućite da DHCP i BOOTP klijenti ažuriraju NTP postavke štampača.

Ime nulte konfiguracije

Navedite ime usluge za mrežu nulte konfiguracije.

Napomena: Ova stavka menija se pojavljuje samo na nekim modelima štampača.

Omogući automatsku IP adresu

Uključeno*

Isključeno

IP adresa se automatski dodeljuje.

DNS adresa

Navedite trenutnu adresu Domain Name System (DNS) servera.

Rezervni DNS server

Navedite adrese rezervnih DNS servera.

Adresa rezervnog DNS servera 2
Adresa rezervnog DNS servera 3
Redosled pretrage domena

Navedite listu imena domena da biste pronašli štampač i resurse koji se nalaze u različitim domenima na mreži.

Napomena: Ova stavka menija se pojavljuje samo na nekim modelima štampača.

Omogući DDNS

Uključeno

Isključeno*

Ažurirajte postavke za dinamički DNS.

DDNS TTL

Navedite trenutne DDNS postavke.

Podrazumevani TTL
Vreme osvežavanja DDNS
Omogući mDNS

Isključeno

Uključeno*

Ažurirajte postavke za višesmerni DNS.

WINS adresa

Navedite adresu servera za Windows Internet Name Service (WINS).

Omogući BOOTP

Isključeno*

Uključeno

Omogućite da BOOTP dodeli IP adresu štampača.

Lista zabranjenih servera

Navedite IP adresu za TCP veze.

Napomene:

 • Ova stavka menija se pojavljuje samo na nekim modelima štampača.
 • Koristite zarez za razdvajanje IP adresa.
 • Možete da dodate do 50 IP adresa.
Opcije za listu zabranjenih servera

Blokiraj sve portove*

Blokiraj samo štampanje

Blokiraj samo štampanje i HTTP

Navedite kako IP adrese sa liste mogu da pristupaju funkcijama štampača.

Napomena: Ova stavka menija se pojavljuje samo na nekim modelima štampača.

MTU

Navedite parametar najveće jedinice prenosa (MTU) za TCP veze.

Izvorni port za štampač

1–65535 (9100*)

Navedite broj izvornog porta za štampače povezane na mrežu.

Maksimalna brzina za odlazni saobraćaj

Onemogućeno*

Omogućeno

Omogućite maksimalnu brzinu prenosa za štampač.

Omogući TLSv1.0

Isključeno

Uključeno*

Omogućite TLSv1.0 protokol.

Omogući TLSv1.1

Isključeno

Uključeno*

Omogućite TLSv1.1 protokol.

Lista SSL šifrovanja

Navedite algoritme za šifrovanje koji će se koristiti za SSL ili TLS veze.


SNMP

Napomena: Ovaj meni prisutan je samo na mrežnim štampačima ili štampačima povezanim na servere za štampanje.

Stavka menija

Opis

SNMP verzije 1 i 2c

Omogućeno

Isključeno

Uključeno*

Dozvoli SNMP podešavanje

Isključeno

Uključeno*

Omogući PPM MIB

Isključeno

Uključeno*

SNMP grupa

Konfigurišite Simple Network Management Protocol (SNMP) verzije 1 i 2c da biste instalirali upravljačke programe za štampu i aplikacije.

SNMP verzija 3

Omogućeno

Isključeno

Uključeno*

Podesi akreditive za upisivanje/čitanje

Korisničko ime

Lozinka

Podesi akreditive samo za čitanje

Korisničko ime

Lozinka

Heš za potvrdu identiteta

MD5

SHA1*

Minimalni nivo potvrde identiteta

Bez potvrde identiteta, bez privatnosti

Potvrda identiteta, bez privatnosti

Potvrda identiteta, privatnost*

Algoritam privatnosti

DES

AES-128*

Konfigurišite SNMP verziju 3 da biste instalirali i ažurirali bezbednost štampača.


IPSec

Napomena: Ovaj meni prisutan je samo na mrežnim štampačima ili štampačima povezanim na servere za štampanje.

Stavka menija

Opis

Omogući IPSec

Isključeno*

Uključeno

Omogućite Internet Protocol Security (IPSec).

Osnovna konfiguracija

Podrazumevano*

Kompatibilnost

Bezbedno

Podesite osnovnu IPSec konfiguraciju.

Napomena: Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je Omogući IPSec podešeno na Uključeno.

DH (Diffie-Hellman) grupni predlog

modp2048 (14)*

modp3072 (15)

modp4069 (16)

modp6144 (17)

Podesite IPSec šifrovanje.

Napomene:

 • DH (Diffie-Hellman) grupni predlog se pojavljuje samo kada je Osnovna konfiguracija podešeno na Kompatibilnost.
 • IKE SA radni vek (sati) i IPSec SA radni vek (sati) se pojavljuje samo kada je Osnovna konfiguracija podešeno na Bezbedno.
IKE SA radni vek (sati)

1

2

4

8

24*

IPSec SA radni vek (sati)

1

2

4

8*

24

Predloženi metod šifrovanja

3DES

AES*

Navedite metode šifrovanja i potvrde identiteta da biste se bezbedno povezali na mrežu.

Napomena: Ove stavke menija se pojavljuju samo kada je Osnovna konfiguracija podešeno na Kompatibilnost.

Predloženi metod potvrde identiteta

SHA1

SHA256*

SHA512

Sertifikat IPSec uređaja

Navedite IPSec sertifikat.

Napomena: Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je Omogući IPSec podešeno na Uključeno.

Veze sa potvrdom identiteta pomoću unapred deljenog ključa

Host [x]

Adresa

Ključ

Konfigurišite veze štampača sa potvrdom identiteta.

Napomena: Ove stavke menija se pojavljuju samo kada je Omogući IPSec podešeno na Uključeno.

Veze sa potvrdom identiteta pomoću sertifikata

Host [x] Adresa[/subnet]

Adresa[/subnet]


802.1x

Napomena: Ovaj meni prisutan je samo na mrežnim štampačima ili štampačima povezanim na servere za štampanje.

Stavka menija

Opis

Aktivno

Isključeno*

Uključeno

Omogućite štampaču da se povezuje na mreže koje zahtevaju potvrdu identiteta pre omogućavanja pristupa.


LPD konfiguracija

Napomena: Ovaj meni prisutan je samo na mrežnim štampačima ili štampačima povezanim na servere za štampanje.

Stavka menija

Opis

LPD istek vremena

0–65.535 sekundi (90*)

Podesite vrednost isteka vremena za sprečavanje Line Printer Daemon (LPD) servera da neodređeno vreme čeka za prekinute ili nevažeće zadatke štampe.

Početna LPD stranica

Isključeno*

Uključeno

Odštampajte početnu stranicu za sve LPD zadatke štampe.

Napomena: Početna stranica je prva stranica zadatka štampe koja služi kao separator za zadatke štampe i za identifikovanje vlasnika zahteva za zadatak štampe.

Završna LPD stranica

Isključeno*

Uključeno

Odštampajte završnu stranicu za sve LPD zadatke štampe.

Napomena: Završna stranica je poslednja stranica zadatka štampe.

Konverzija LPD znaka za početak reda

Isključeno*

Uključeno

Omogućite konverziju znaka za početak reda.

Napomena: Znak za početak reda je mehanizam koji štampaču daje naredbu da premesti pokazivač na početak trenutnog reda.


HTTP/FTP postavke

Stavka menija

Opis

Omogući HTTP server

Isključeno

Uključeno*

Pristupite Embedded Web Server-u da biste nadgledali i upravljali štampačem.

Omogući HTTPS

Isključeno

Uključeno*

Konfigurišite Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS) postavke.

Nametni HTTPS veze

Uključeno

Isključeno*

Nametnite štampaču da koristi HTTPS veze.

Omogući FTP/TFTP

Isključeno

Uključeno*

Šaljite datoteke pomoću FTP protokola.

Lokalni domeni

Navedite imena domena za HTTP i FTP servere.

Napomena: Ova stavka menija se pojavljuje samo na Embedded Web Server-u.

IP adresa HTTP proksija

Konfigurišite postavke HTTP i FTP servera.

Napomena: IP adresa HTTP proksija i IP adresa FTP proksija se pojavljuju samo na Embedded Web Server-u.

IP adresa FTP proksija
Podrazumevani IP port za HTTP

1–65535 (80*)

Sertifikat HTTPS uređaja
Podrazumevani IP port za FTP

1–65535 (21*)

Istek vremena za HTTP/FTP zahteve

1–299 (30*)

Navedite vremenski interval do prekidanja veze sa serverom.

Ponovni pokušaji za HTTP/FTP zahteve

1–299 (3*)

Podesite broj ponovnih pokušaja za povezivanje na HTTP/FTP server.


USB

Stavka menija

Opis

PCL SmartSwitch

Isključeno

Uključeno*

Podesite štampač tako da pređe na PCL emulaciju kada zadatak štampe primljen putem USB veze to zahteva, bez obzira na podrazumevani jezik štampača.

Napomena: Ako je PCL SmartSwitch isključeno, štampač ne ispituje dolazne podatke i koristi podrazumevani jezik štampača koji je podešen u meniju Setup.

PS SmartSwitch

Isključeno

Uključeno*

Podesite štampač tako da pređe na PS emulaciju kada zadatak štampe primljen putem USB veze to zahteva, bez obzira na podrazumevani jezik štampača.

Napomena: Ako je PS SmartSwitch isključeno, štampač ne ispituje dolazne podatke i koristi podrazumevani jezik štampača koji je podešen u meniju Setup.

Mac Binary PS

Uključeno

Automatski*

Isključeno

Podesite štampač za obradu Macintosh Binary PostScript zadataka štampe.

Napomene:

 • Kada je podešeno na Uključeno, štampač obrađuje izvorne binarne PostScript zadatke štampe sa računara koji koriste operativni sistem Macintosh.
 • Kada je podešeno na Automatski, štampač obrađuje zadatke štampe sa računara koji koriste operativni sistem Windows ili Macintosh
 • Kada je podešeno na Isključeno, štampač filtrira PostScript zadatke štampe pomoću standardnog protokola.
Omogući USB port

Onemogući

Omogući*

Omogućite standardni USB port.


Ograničavanje spoljnog pristupa mreži

Stavka menija

Opis

Ograničavanje spoljnog pristupa mreži

Isključeno*

Uključeno

Ograničite pristup mrežnim lokacijama.

Adresa spoljne mreže

Navedite mrežne adrese sa ograničenim pristupom.

E-adresa za obaveštenja

Navedite e-adresu za slanje obaveštenja o evidentiranim događajima.

Učestanost slanja probnog signala

1–300 (10*)

Navedite interval za slanje mrežnog upita u sekundama.

Tema

Unesite temu i tekst poruke za e-poruku obaveštenja.

Poruka


Wi-Fi Direct

Napomena: Ovaj meni se pojavljuje samo kada je direktna Wi-Fi mreža aktivna mreža.

Stavka menija

Opis

SSID

Navedite Service Set Identifier (SSID) Wi-Fi mreže.

Željeni broj kanala

Automatski

1–11 (6*)

Prikažite PSK na stranici za podešavanje mreže.

Podesi PSK

Podesite unapred deljeni ključ (PSK) kao metod potvrde identiteta i validacije korisnika putem Wi-Fi veze.

Prikaži PSK na stranici za podešavanje

Isključeno

Uključeno*

Prikažite PSK na stranici za podešavanje mreže.

IP adresa vlasnika grupe

Navedite IP adresu vlasnika grupe.

Automatski prihvataj zahteve za pritiskanje dugmeta

Isključeno*

Uključeno

Automatski prihvatajte zahteve za povezivanje na mrežu.

Napomena: Automatsko prihvatanje klijenata nije bezbedno.


Google Cloud Print

Stavka menija

Opis

Registracija

Registruj

Registrujte štampač sa Google Cloud Print serverom.

Opcije

Omogući Google Cloud Print

Isključeno

Uključeno*

Štampajte direktno sa Google naloga.

Opcije

Omogući lokalno otkrivanje

Isključeno

Uključeno*

Omogućite registrovanom korisniku i drugim korisnicima na istoj podmreži da lokalno šalju zadatke na štampač.

Opcije

Omogući SSL verifikaciju ravopravnih uređaja

Isključeno

Uključeno*

Verifikujte autentičnost sertifikata ravnopravnog uređaja za povezivanje na Google nalog.

Opcije

Uvek štampaj kao sliku

Isključeno*

Uključeno

Podesite štampač tako da datoteke obrađuje kao slike radi bržeg štampanja.