Zamena delova i potrošnog materijala

Zamena kertridža za štampanje

Napomena: Ako je fioka izvučena, uklonite je pre zamene kertridža.
 1. Otvorite prednja vrata, a zatim ih čvrsto gurnite nadole.

 2. Izvucite fioku kertridža za štampanje.

 3. Uklonite iskorišćeni kertridž za štampanje.

 4. Otpakujte novi kertridž za štampanje.

  Upozorenje – potencijalno oštećenje: Nemojte da izlažete donju stranu kertridža za štampanje direktnom svetlu. Produženo izlaganje svetlu može da uzrokuje probleme sa kvalitetom štampe.
  Upozorenje – potencijalno oštećenje: Nemojte da dodirujete donju stranu kertridža za štampanje. To bi moglo da utiče na kvalitet budućih zadataka štampanja.
 5. Umetnite novi kertridž za štampanje.

 6. Umetnite fioku kertridža za štampanje, a zatim zatvorite vrata.

Zamena boce otpadnog tonera

 1. Uklonite iskorišćenu bocu za otpadni toner.

  Napomena: Da biste izbegli prosipanje tonera, bocu stavite u uspravan položaj.
 2. Otpakujte novu bocu otpadnog tonera.

 3. Umetnite novu bocu otpadnog tonera.

Zamena fioke

 1. Uklonite iskorišćenu fioku.

 2. Otpakujte novu fioku.

 3. Umetnite novu fioku.

Zamena ručnog ulagača

 1. Uklonite fioku.

 2. Uklonite iskorišćeni ručni ulagač.

 3. Otpakujte novi ručni ulagač.

 4. Umetnite novi ručni ulagač.

 5. Umetnite fioku.

Zamena gumica za hvatanje

 1. Isključite štampač.

 2. Isključite kabl za napajanje iz zidne utičnice, a zatim iz štampača.

 3. Otvorite prednja vrata, a zatim ih čvrsto gurnite nadole.

 4. Izvucite fioku kertridža za štampanje.

 5. Da biste izbegli kontaminaciju stranim tonerom, stavite list papira preko fioke kertridža za štampanje, pa onda umetnite fioku kertridža za štampanje.

 6. Zatvorite prednja vrata.

 7. Uklonite fioku.

 8. Uklonite bocu za otpadni toner.

 9. Položite štampač na bočnu stranu.

 10. Uklonite iskorišćene gumice za hvatanje.

 11. Otpakujte nove gumice za brisanje.

  Napomena: Da biste izbegli kontaminaciju, proverite da li su vam ruke čiste.
 12. Umetnite nove gumice za hvatanje.

 13. Vratite štampač u prvobitni položaj, a zatim umetnite bocu za otpadni toner.

 14. Umetnite fioku.

 15. Otvorite prednja vrata, a zatim ih čvrsto gurnite nadole.

 16. Izvucite fioku kertridža za štampanje.

 17. Uklonite papir, a zatim umetnite fioku kertridža za štampanje.

 18. Zatvorite prednja vrata.

 19. Povežite kabl za napajanje na štampač, a zatim na zidnu utičnicu.

  ikona standardnog upozorenja OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA: Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, povežite kabl za napajanje na lako dostupnu strujnu utičnicu ispravne oznake i uzemljenja, u blizini proizvoda.
 20. Uključite štampač.

Resetovanje brojača upotrebe potrošnog materijala

 1. Sa kontrolne table dođite do stavke:

  Postavke > Uređaj > Održavanje > Meni Konfiguracija > Upotreba potrošnog materijala i brojači

  Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite dugme za biranje da biste se kretali kroz postavke.

 2. Izaberite brojač za potrošni materijal koji želite da resetujete.

Upozorenje – potencijalno oštećenje: Potrošni materijal i delovi bez uslova ugovora programa za vraćanje mogu da se resetuju i repariraju. Međutim, garancija proizvođača ne pokriva nikakva oštećenja izazvana upotrebom potrošnog materijala ili delova koji nisu originalni. Resetovanje brojača na potrošnom materijalu ili delu bez pravilnog repariranja može da dovede do oštećenja štampača. Nakon što resetujete brojač potrošnog materijala ili dela, štampač može da prikaže grešku koja ukazuje na prisustvo resetovane stavke.