Umetanje papira i specijalnih medija

Podešavanje veličine i tipa papira

 1. Sa kontrolne table dođite do stavke:

  Postavke > Papir > Konfiguracija fioka > Veličina/tip papira > izaberite izvor papira

  Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite dugme za biranje za kretanje kroz postavke.

 2. Podesite veličinu i tip papira.

Konfigurisanje univerzalnih postavki papira

 1. Sa kontrolne table dođite do stavke:

  Postavke > Papir > Konfiguracija medija > Univerzalno podešavanje

  Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite dugme za biranje za kretanje kroz postavke.

 2. Konfigurišite postavke.

Punjenje fioka

ikona opreza za opasnost od prevrtanja OPREZ – OPASNOST OD PREVRTANJA: Da biste smanjili rizik od nestabilnosti opreme, svaku fioku napunite odvojeno. Neka sve fioke budu zatvorene dok vam ne zatrebaju.
 1. Uklonite fioku.

  Napomena: Da biste izbegli zaglavljivanje papira, nemojte da uklanjate fioke dok štampač radi.
 2. Savijte, razlistajte i poravnajte ivice papira pre ubacivanja.

 3. Gomilu papira ubacite tako da strana za štampu bude okrenuta nagore.

  Napomene:

  • Stavite memorandum licem nagore, sa zaglavljem ka zadnjoj strani fioke za jednostrano štampanje.
  • Stavite memorandum licem nadole, sa zaglavljem ka prednjoj strani fioke za dvostrano štampanje.
  • Nemojte da gurate papir u fioku.
  • Da ne bi došlo do zaglavljivanja papira, vodite računa da visina gomile papira ne prekoračuje indikator maksimalne napunjenosti papirom.
 4. Podesite vođice u skladu sa veličinom papira koji ubacujete.

 5. Umetnite fioku.

  Ako je potrebno, podesite veličinu i tip papira na kontrolnoj tabli tako da odgovaraju ubačenom papiru.

Punjenje ručnog ulagača

 1. Podesite vođicu u skladu sa veličinom papira koji ubacujete.

 2. List papira stavite tako da strana za štampanje bude okrenuta nagore.

  • Za jednostrano štampanje stavite memorandum tako da strana za štampanje bude okrenuta nagore, a gornja ivica prva ulazi u štampač.

  • Za dvostrano štampanje stavite memorandum tako da strana za štampanje bude okrenuta nadole, a gornja ivica poslednja ulazi u štampač.

  • Stavite kovertu tako da strana sa preklopom bude okrenuta nadole i uz desnu stranu vođice papira.

 3. Papir ubacujte dok prednja ivica ne počne da se uvlači.

  Napomene:

  • Da biste izbegli zaglavljivanje papira, nemojte na silu da ubacujete papir u ručni ulagač.
  • Pre nego što postavite sledeći list papira, sačekajte da se na ekranu prikaže poruka.

Povezivanje fioka

 1. Sa kontrolne table dođite do stavke:

  Postavke > Papir > Konfiguracija fioka

  Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite dugme za biranje da biste se kretali kroz postavke.

 2. Izaberite izvor papira.

 3. Podesite istu veličinu i tip papira za fioke koje povezujete.

 4. Sa kontrolne table dođite do stavke:

  Postavke > Uređaj > Održavanje > Meni konfiguracije > Konfiguracija fioka

 5. Podesite Povezivanje fioka na Automatski.

Napomena: Da biste prekinuli vezu među fiokama, uverite se da nijedna fioka nema iste postavke za veličinu i tip papira.
Upozorenje – potencijalno oštećenje: Temperatura jedinice za nanošenje tonera razlikuje se u skladu sa navedenim tipom papira. Da biste izbegli probleme sa štampanjem, uskladite postavke tipa papira u štampaču sa papirom stavljenim u fioku.