Štampači C3224, C3326, C3426, CS331, CS431, CS439

Bezbednosne informacije

Konvencije

Izjave o proizvodu

Saznajte više o štampaču

Pronalaženje informacija o štampaču

Konfiguracije štampača

Korišćenje kontrolne table

Prilagođavanje početnog ekrana

Razumevanje statusa indikatora

Izbor papira

Postavljanje, instalacija i konfigurisanje

Izbor lokacije za štampač

Povezivanje kablova

Instaliranje opcionih fioka

Podešavanje i korišćenje aplikacija na početnom ekranu

Umetanje papira i specijalnih medija

Instaliranje i ažuriranje softvera, upravljačkih programa i firmvera

Umrežavanje

Konfigurisanje SMTP servera

Štampanje stranice sa postavkama menija

Obezbeđivanje štampača

Brisanje memorije štampača

Vraćanje podrazumevanih fabričkih postavki

Izjava o nepostojanosti

Štampanje

Štampanje sa računara

Štampanje sa mobilnog uređaja

Konfigurisanje poverljivih zadataka

Štampanje poverljivih i drugih zadržanih zadataka

Štampanje sa Cloud Connector profila

Štampanje liste uzoraka fontova

Postavljanje listova separatora između kopija

Otkazivanje zadatka štampe

Podešavanje zatamnjenosti tonera

Korišćenje menija štampača

Mapa menija

Uređaj

Štampanje

Papir

Mreža/portovi

Bezbednost

Cloud Connector

Izveštaji

Rešavanje problema

Održavanje štampača

Provera statusa delova i potrošnog materijala

Konfigurisanje obaveštenja o potrošnom materijalu

Podešavanje upozorenja e-pošte

Pregledanje izveštaja

Naručivanje delova i potrošnog materijala

Zamena delova i potrošnog materijala

Čišćenje štampača

Ušteda energije i papira

Premeštanje štampača na drugo mesto

Transport štampača

Rešavanje problema

Štampač ne reaguje

Problemi sa mrežnom vezom

Problemi sa potrošnim materijalom

Uklanjanje zaglavljivanja

Problemi sa uvlačenjem papira

Problemi sa štampanjem

Problemi sa kvalitetom boja

Kontaktiranje sa korisničkom podrškom

Reciklaža i odlaganje

Recikliranje Lexmark proizvoda

Recikliranje Lexmark pakovanja

Obaveštenja

Informacije o proizvodu

Obaveštenje o verziji

Zaštićeni žigovi

Obaveštenja o licenciranju

Nivoi emisije buke

Direktiva o električnom i elektronskom otpadu (WEEE)

Odlaganje proizvoda

Vraćanje kertridža kompanije Lexmark radi ponovne upotrebe ili reciklaže

Obaveštenje o osetljivosti na statički elektricitet

ENERGY STAR

Informacije o temperaturi

Obaveštenje o laseru

Potrošnja energije

Regulatorna obaveštenja za bežične proizvode

Obaveštenje o modularnim komponentama

Izloženost radiofrekventnom zračenju

Singapore IMDA statement

Usaglašenost sa direktivama Evropske zajednice (EZ)

Usaglašenost sa direktivama Evropske zajednice (EZ)