CS820, CS827

Informace o bezpečnosti

Konvence

Upozornění produktu

Informace o tiskárně

Vyhledání informací o tiskárně

Výběr umístění tiskárny

Konfigurace tiskárny

Připojení kabelů

Použití ovládacího panelu

Popis stavu tlačítka a kontrolky napájení

Použití domovské obrazovky

Schéma nabídek

Tisk stránky nastavení nabídek

Nastavení a použití aplikací spouštěných z domovské obrazovky

Přizpůsobení domovské obrazovky

Použití přizpůsobení displeje

Nastavení aplikace Forms and Favorites

Konfigurování úsporných nastavení

Správa kontaktů

Instalace a používání funkcí usnadnění

Povolení režimu zvětšení

Aktivace funkce Hlasové pokyny

Nastavení rychlosti mluvení funkce Hlasové pokyny

Povolení mluvených hesel nebo osobních identifikačních čísel

Navigace na obrazovce pomocí gest

Použití klávesnice na displeji

Založení papíru a speciálních médií

Nastavení formátu a typu speciálních médií

Nastavení univerzálního formátu papíru

Vkládání do zásobníků

Vkládání médií do univerzálního podavače

Propojování zásobníků

Tisk

Tisk z počítače

Tisk formulářů

Tisk pomocí mobilního zařízení

Tisk z jednotky flash

Podporované jednotky flash a typy souborů

Konfigurace důvěrných úloh

Tisk pozdržených úloh

Tisk seznamu ukázek písma

Rušení tiskové úlohy

Zabezpečení tiskárny

Vyhledání slotu zabezpečení

Vymazání paměti tiskárny

Vymazání paměti pevného disku tiskárny

Konfigurace šifrování pevného disku tiskárny

Obnovení výchozích továrních nastavení

Prohlášení o nestálosti

Údržba tiskárny

Nastavení hlasitosti reproduktoru

Práce v síti

Nastavení sériového tisku (pouze systém Windows)

Čištění tiskárny

Objednání částí a spotřebního materiálu

Výměna částí a spotřebního materiálu

Skladování spotřebního materiálu

Přemisťování tiskárny

Saving energy and paper

Recyklace

Odstraňování uvíznutí

Prevence uvíznutí

Rozpoznání míst uvíznutí papíru

Uvíznutí papíru v zásobnících

Uvíznutí papíru v univerzálním podavači

Uvíznutí papíru ve standardním výstupním zásobníku

Uvíznutí papíru ve dvířkách B

Uvíznutí papíru v odkladači dokončovací schránky

Uvíznutí svorek ve dvířkách G

Řešení problémů

Network connection problems

Hardware options problems

Problémy se spotřebním materiálem

Potíže s podáváním papíru

Problémy s tiskem

Potíže s kvalitou barev

Kontaktování zákaznické podpory

Upgrading and migrating

Hardware

Software

Firmware

Poznámky

Informace o produktu

Poznámky k vydání

Ochranné známky

Licenční informace

Úrovně hluku

Upozornění na citlivost vůči statické elektřině

Informace o teplotě

Upozornění ohledně laseru

Štítek s upozorněním na laser