ניהול אנשי קשר

הוספת אנשי קשר

 1. פתח את דפדפן האינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה הכתובת.

  הערות:

  • הצג את כתובת ה-IP של המדפסת במסך הבית של המדפסת. כתובת ה-IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, למשל 123.123.123.123.
  • אם אתה משתמש בשרת Proxy, השבת אותו זמנית כדי לטעון את דף האינטרנט כהלכה.
 2. לחץ על Address Book (פנקס כתובות).

 3. הוסף איש קשר במקטע Contacts (אנשי קשר).

  הערה: תוכל להקצות את איש הקשר לקבוצה אחת או יותר.
 4. במידת הצורך ציין שיטת כניסה כדי לאפשר גישה ליישום.

 5. החל את השינויים.

הוספת קבוצות

 1. פתח את דפדפן האינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה הכתובת.

  הערות:

  • הצג את כתובת ה-IP של המדפסת במסך הבית של המדפסת. כתובת ה-IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, למשל 123.123.123.123.
  • אם אתה משתמש בשרת Proxy, השבת אותו זמנית כדי לטעון את דף האינטרנט כהלכה.
 2. לחץ על Address Book (פנקס כתובות).

 3. הוסף שם קבוצה במקטע Contact Groups (קבוצות אנשי קשר).

  הערה: תוכל להקצות לקבוצה איש קשר אחד או יותר.
 4. החל את השינויים.

עריכת אנשי קשר או קבוצות

 1. פתח את דפדפן האינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה הכתובת.

  הערות:

  • הצג את כתובת ה-IP של המדפסת במסך הבית של המדפסת. כתובת ה-IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, למשל 123.123.123.123.
  • אם אתה משתמש בשרת Proxy, השבת אותו זמנית כדי לטעון את דף האינטרנט כהלכה.
 2. לחץ על Address Book (פנקס כתובות).

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • במקטע Contacts (אנשי קשר), לחץ על שם של איש קשר ואז ערוך את המידע.

  • במקטע Contact Groups (קבוצות אנשי קשר), לחץ על שם של קבוצה ואז ערוך את המידע.

 4. החל את השינויים.

מחיקת אנשי קשר או קבוצות

 1. פתח את דפדפן האינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה הכתובת.

  הערות:

  • הצג את כתובת ה-IP של המדפסת במסך הבית של המדפסת. כתובת ה-IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, למשל 123.123.123.123.
  • אם אתה משתמש בשרת Proxy, השבת אותו זמנית כדי לטעון את דף האינטרנט כהלכה.
 2. לחץ על Address Book (פנקס כתובות).

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • במקטע Contacts (אנשי קשר), בחר איש קשר שברצונך למחוק.

  • במקטע Contact Groups (קבוצות אנשי קשר), בחר שם של קבוצה שברצונך למחוק.