כוונון עוצמת הקול של הרמקול

כוונון עוצמת הקול שתיקבע כברירת מחדל לרמקול הפנימי

עוצמת הקול של הרמקול תאופס לערך ברירת המחדל לאחר ההתנתקות מהפעילות, כאשר המדפסת מתעוררת ממצב שינה או תרדמת, או לאחר איפוס להפעלה.

  1. בלוח הבקרה, נווט אל:

    Settings (הגדרות) > Device (התקן) > Preferences (העדפות) > Audio Feedback (משוב קולי)

  2. בחר את עוצמת הקול.

הערה: אם האפשרות Quiet Mode (מצב שקט) זמינה, ההתראות המושמעות כבויות.

כוונון עוצמת הקול שנקבעה כברירת מחדל לאוזניות

עוצמת הקול של האוזניות תאופס לערך ברירת המחדל לאחר ההתנתקות מהפעילות, כאשר המדפסת מתעוררת ממצב שינה או תרדמת, או לאחר איפוס להפעלה.

  1. בלוח הבקרה, בחר Settings (הגדרות) > Device (התקן) > Accessibility (נגישות) > Headphone Volume (עוצמת אוזניות).

  2. בחר את עוצמת הקול.