כוון קצב הדיבור של ההדרכה הקולית

  1. במסך הבית, בחר Settings (הגדרות) > Device (התקן) > Accessibility (נגישות) > Speech Rate (קצב דיבור).

  2. בחר את קצב הדיבור.