חיבור כבלים

סמל אזהרה סטנדרטי זהירות—פוטנציאל לפציעה: כדי להימנע מסכנת התחשמלות, חבר את כבל החשמל לשקע חשמל בעל דירוג והארקה מתאימים, אשר ממוקם בקרבת המוצר ונגיש בקלות.
סמל אזהרה סטנדרטי זהירות—פוטנציאל לפציעה: למניעת סכנת שרפה או התחשמלות, השתמש רק בכבל החשמל שסופק עם המוצר או בתחליף שאושר על-ידי היצרן.
סמל אזהרה סטנדרטי זהירות—פוטנציאל לפציעה: למניעת סכנת התחשמלות, אל תגדיר מוצר זה ואל תטפל בחיבורי חשמל או כבלים, כגון כבל החשמל, תכונת הפקס או הטלפון, בעת סופת ברקים.
אזהרה—פוטנציאל לנזק: למניעת אובדן נתונים או ליקויים בתפקוד המדפסת, אל תיגע בכבל USB, במתאם רשת אלחוטית כלשהו, או באזור המוצג במדפסת בזמן הדפסה פעילה.
יציאות אחוריות בבסיס המדפסת
 

השתמש ב:

כדי

1

יציאת מדפסת USB

חבר את המדפסת למחשב

2

יציאת Ethernet

לחבר את המדפסת לרשת Ethernet.

3

יציאות USB

לחבר מקלדת או אפשרויות תואמות אחרות.

4

שקע כבל חשמלי

חבר את המדפסת לשקע מוארק היטב בקיר.