חומרה

אפשרויות פנימיות זמינות

התקנת כרטיס זיכרון

סמל אזהרה מסכנת שוק זהירות—סכנת שוק: למניעת סכנת התחשמלות, כאשר אתה ניגש ללוח המערכת, או מתקין חומרה אופציונלית או התקני זיכרון, לאחר התקנת המדפסת, כבה את המדפסת ונתק את כבל החשמל משקע החשמל לפני שתמשיך. אם מחוברים למדפסת התקנים אחרים, כבה גם אותם ונתק את כל הכבלים המוליכים אל המדפסת.
 1. כבה את המדפסת ולאחר מכן נתק את כבל החשמל מהשקע שבקיר.

 2. באמצעות מברג שטוח, הסר את מכסה הגישה ללוח הבקר.

  אזהרה—פוטנציאל לנזק: רכיבים אלקטרוניים בלוח המערכת נפגמים בקלות מחשמל סטטי. גע בחפץ מתכתי כלשהו במדפסת לפני שתיגע ברכיבים או במחברים כלשהם בלוח המערכת.
 3. הוצא את כרטיס הזיכרון מאריזתו.

  אזהרה—פוטנציאל לנזק: הימנע ממגע עם נקודות החיבור לאורך קצה הכרטיס.
 4. הכנס את כרטיס הזיכרון עד שייכנס למקומו בנקישה.

 5. חבר מחדש את מכסה הגישה.

 6. חבר את כבל החשמל לשקע החשמלי ואז הדלק את המדפסת.

  סמל אזהרה סטנדרטי זהירות—פוטנציאל לפציעה: למניעת סכנת שרפה או התחשמלות, חבר את כבל החשמל לשקע חשמלי בעל דירוג מתאים והארקה מתאימה אשר ממוקם בסמוך למוצר ונגיש בקלות.

התקנת יציאת פתרונות פנימיים

סמל אזהרה מסכנת שוק זהירות—סכנת שוק: למניעת סכנת התחשמלות, כאשר אתה ניגש ללוח המערכת, או מתקין חומרה אופציונלית או התקני זיכרון, לאחר התקנת המדפסת, כבה את המדפסת ונתק את כבל החשמל משקע החשמל לפני שתמשיך. אם מחוברים למדפסת התקנים אחרים, כבה גם אותם ונתק את כל הכבלים המוליכים אל המדפסת.
 1. כבה את המדפסת ולאחר מכן נתק את כבל החשמל מהשקע שבקיר.

 2. באמצעות מברג שטוח, הסר את מכסה הגישה ללוח הבקר.

  אזהרה—פוטנציאל לנזק: רכיבים אלקטרוניים בלוח המערכת נפגמים בקלות מחשמל סטטי. גע בחפץ מתכתי כלשהו במדפסת לפני שתיגע ברכיבים או במחברים כלשהם בלוח המערכת.
 3. הוצא את ערכת יציאת הפתרונות הפנימיים (ISP) מאריזתה.

  ערכת ISP ואביזרים

  1

  ISP

  2

  תושבת הרכבה

  3

  בורגי כנף


 4. במידת הצורך הוצא את הכונן הקשיח של המדפסת.

 5. הכנס את התושבת ללוח עד שתיכנס למקומה בנקישה.

  התקנת תושבת הרכבה מפלסטיק
 6. הצמדת ה-ISP לתושבת

 7. במידת הצורך הצמד את הדיסק הקשיח ל-ISP.

  1. הסר את תושבת הכונן הקשיח.

  2. חבר את הכונן הקשיח ל-ISP

   אזהרה—פוטנציאל לנזק: אל תיגע במרכז הכונן הקשיח ואל תלחץ עליו.
 8. חבר מחדש את מכסה הגישה.

 9. חבר את כבל החשמל לשקע החשמלי ואז הדלק את המדפסת.

  סמל אזהרה סטנדרטי זהירות—פוטנציאל לפציעה: למניעת סכנת שרפה או התחשמלות, חבר את כבל החשמל לשקע חשמלי בעל דירוג מתאים והארקה מתאימה אשר ממוקם בסמוך למוצר ונגיש בקלות.

התקנת כרטיס אופציונלי

סמל אזהרה מסכנת שוק זהירות—סכנת שוק: למניעת סכנת התחשמלות, כאשר אתה ניגש ללוח המערכת, או מתקין חומרה אופציונלית או התקני זיכרון, לאחר התקנת המדפסת, כבה את המדפסת ונתק את כבל החשמל משקע החשמל לפני שתמשיך. אם מחוברים למדפסת התקנים אחרים, כבה גם אותם ונתק את כל הכבלים המוליכים אל המדפסת.
 1. כבה את המדפסת ולאחר מכן נתק את כבל החשמל מהשקע שבקיר.

 2. באמצעות מברג שטוח, הסר את מכסה הגישה ללוח הבקר.

  אזהרה—פוטנציאל לנזק: רכיבים אלקטרוניים בלוח המערכת נפגמים בקלות מחשמל סטטי. גע בחפץ מתכתי כלשהו במדפסת לפני שתיגע ברכיבים או במחברים כלשהם.
 3. הוצא את הכרטיס האופציונלי מאריזתו.

  אזהרה—פוטנציאל לנזק: הימנע ממגע עם נקודות החיבור לאורך קצה הכרטיס.
 4. דחף את הכרטיס בחוזקה למקומו.

  הערה: כל אורך המחבר על הכרטיס חייב לגעת ולהתיישר עם לוח המערכת.
  אזהרה—פוטנציאל לנזק: התקנה לא נכונה של הכרטיס עשויה לגרום לנזק לכרטיס וללוח המערכת.
 5. חבר מחדש את מכסה הגישה.

 6. חבר את כבל החשמל לשקע החשמלי ואז הדלק את המדפסת.

  סמל אזהרה סטנדרטי זהירות—פוטנציאל לפציעה: למניעת סכנת שרפה או התחשמלות, חבר את כבל החשמל לשקע חשמלי בעל דירוג מתאים והארקה מתאימה אשר ממוקם בסמוך למוצר ונגיש בקלות.

התקנת כונן קשיח במדפסת

סמל אזהרה מסכנת שוק זהירות—סכנת שוק: למניעת סכנת התחשמלות, כאשר אתה ניגש ללוח המערכת, או מתקין חומרה אופציונלית או התקני זיכרון, לאחר התקנת המדפסת, כבה את המדפסת ונתק את כבל החשמל משקע החשמל לפני שתמשיך. אם מחוברים למדפסת התקנים אחרים, כבה גם אותם ונתק את כל הכבלים המוליכים אל המדפסת.
 1. כבה את המדפסת ולאחר מכן נתק את כבל החשמל מהשקע שבקיר.

 2. באמצעות מברג שטוח, הסר את מכסה הגישה ללוח הבקר.

  אזהרה—פוטנציאל לנזק: רכיבים אלקטרוניים בלוח המערכת נפגמים בקלות מחשמל סטטי. גע בחפץ מתכתי כלשהו במדפסת לפני שתיגע ברכיבים או במחברים כלשהם בלוח המערכת.
 3. הוצא את הכונן הקשיח מאריזתו.

 4. חיבור הכונן הקשיח ללוח המערכת.

  אזהרה—פוטנציאל לנזק: אל תיגע במרכז הכונן הקשיח ואל תלחץ עליו.

  אם מותקנת יציאת פתרונות פנימיים (ISP), בצע את הפעולות הבאות:

  1. הסר את תושבת הכונן הקשיח.

  2. חבר את הכונן הקשיח ל-ISP.

 5. חבר מחדש את מכסה הגישה.

 6. חבר את כבל החשמל לשקע החשמלי ואז הדלק את המדפסת.

  סמל אזהרה סטנדרטי זהירות—פוטנציאל לפציעה: למניעת סכנת שרפה או התחשמלות, חבר את כבל החשמל לשקע חשמלי בעל דירוג מתאים והארקה מתאימה אשר ממוקם בסמוך למוצר ונגיש בקלות.

התקנת מגשים אופציונליים

סמל אזהרה מסכנת שוק זהירות—סכנת שוק: למניעת סכנת התחשמלות, כאשר אתה ניגש ללוח המערכת, או מתקין חומרה אופציונלית או התקני זיכרון, לאחר התקנת המדפסת, כבה את המדפסת ונתק את כבל החשמל משקע החשמל לפני שתמשיך. אם מחוברים למדפסת התקנים אחרים כלשהם, כבה גם אותם ונתק את כל הכבלים המוליכים אל המדפסת.
סמל אזהרה מסכנת נפילה זהירות—סכנת נפילה: התקנת אחת או יותר מהאפשרויות במדפסת או במדפסת הרב-תכליתית (MFP) עשויה להצריך בסיס עם גלגלים, ריהוט או אמצעי אחר כדי למנוע חוסר יציבות אשר עלול לגרום לפגיעה. לקבלת מידע נוסף על התצורות הנתמכות בקר בכתובת www.lexmark.com/multifunctionprinters.
 1. כבה את המדפסת.

 2. נתק את כבל החשמל משקע החשמל שבקיר ולאחר מכן מהמדפסת.

 3. הוצא את המגש האופציונלי מהאריזה ולאחר מכן הסר את כל חומרי האריזה.

 4. הרם את המדפסת באמצעות ידיות הצד והידיות האחוריות.

  סמל אזהרה סטנדרטי זהירות—פוטנציאל לפציעה: אם משקל המדפסת עולה על 18 ק"ג, כדי להזיזה יש צורך בשני אנשים או יותר שהוכשרו לכך.
  הערה: אם מגשים אופציונליים מותקנים כבר, שחרר את נעילתם למדפסת לפני הרמת המדפסת. אל תנסה להרים את המדפסת והמגשים בו-זמנית.
 5. ישר את המדפסת בקו אחד עם המגש האופציונלי ואז הנמך את המדפסת עד שתיכנס למקומה בנקישה.

 6. חבר את הכבל החשמלי למדפסת ואז לשקע החשמלי.

  סמל אזהרה סטנדרטי זהירות—פוטנציאל לפציעה: למניעת סכנת שרפה או התחשמלות, חבר את כבל החשמל לשקע חשמלי בעל דירוג מתאים והארקה מתאימה אשר ממוקם בסמוך למוצר ונגיש בקלות.
 7. הדלק את המדפסת.

הוסף את המגש ידנית במנהל התקן המדפסת כדי שהוא יהיה זמין למשימות הדפסה. לקבלת מידע נוסף ראה הוספת אפשרויות זמינות במנהל התקן המדפסת.

בעת התקנת יותר מאפשרות חומרה אחת, פעל על-פי סדר ההתקנה הבא.

התקנת יחידת גימור סיכות

 1. כבה את המדפסת.

 2. פתח את דלת A.

 3. הסר את מצמד הנייר.

 4. הוצא את הגוף הפנימי של הסל הסטנדרטי.

 5. הוצא את יחידת גימור הסיכות מאריזתה ולאחר מכן הסר את חומרי האריזה.

 6. הכנס את יחידת גימור הסיכות עד שתיכנס למקומה בנקישה.

 7. הכנס את מכסה יחידת גימור הסיכות.

 8. סגור דלת A.

 9. הפעל את המדפסת.